Is de kerstboom een afgod?

kerstboom kerstfeest

Sommige christenen geloven dat een kerstboom een occulte afgod is en dat het een ernstige zonde is om een kerstboom te hebben. Is de kerstboom inderdaad een demonische afgod? Of is het een onschuldige sfeerbrenger?

Jarenlang heb ik diep nagedacht hierover, omdat ik God op een zuivere manier wil dienen en niet wil meedoen aan afgoderij. Ik heb diverse artikelen gelezen op internet die uitvoerig uitleggen waarom de kerstboom een afgod zou zijn en ik heb de bijbelteksten gelezen die hierbij aangehaald worden. In dit artikel wil ik het resultaat van mijn zoektocht delen, om anderen te helpen rust en vrijheid te vinden over dit onderwerp. Het is niet mijn bedoeling een nodeloze en negatieve discussie aan te wakkeren. Ik wil elke lezer dan ook vragen om met een hart van liefde en zachtheid hiermee om te gaan. Het is mijn bedoeling om vrijheid te brengen, door de waarheid.

Spreekt Jeremia over de kerstboom?

De bijbeltekst die wordt aangehaald om te ‘bewijzen’ dat de kerstboom demonische afgoderij is, is Jeremia 10:

‘De gebruiken van die volken zijn niets waard. Ze hakken een stuk hout in het bos, een ambachtsman bewerkt het met zijn beitel, verfraait het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. Het is net een vogelverschrikker, neergezet in een komkommerveld.’ (Jeremia 10:3-5)

afgodsbeeld kerstboom

Wat in deze tekst opvalt, is dat Jeremia niet spreekt over een boom versieren, maar over het beitelen van een BEELD uit een STUK HOUT. Voor dat beeld heeft de mens vervolgens diep ontzag. Het gaat dus om het ambachtelijk beitelen van een houten afgodsbeeld. Dat heeft niets te maken met een mooie boom in zijn geheel in je huis zetten, versierd met leuke lichtjes, puur voor de sfeer.

Een beeld beitelen en je daarvoor buigen, is iets totaal anders dan een boom versieren voor de sfeer.

In de volgende verzen zegt God dat zo’n beeld niet de minste kracht bezit en we er ons niet druk om hoeven te maken:

‘Heb voor beelden geen ontzag, kwaad doen ze niet, en goed nog minder.’ (Jeremia 10:5)

‘Allen zijn ze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit: die nietige beelden zijn maar hout. (Jeremia 10:8)

Deze afgodsbeelden hebben geen enkele macht en zijn slechts hout. Maar de kerstboom is niet eens een afgodsbeeld, het is slechts een mooie boom. Mensen aanbidden deze boom ook niet alsof het hun afgod is. De enige functie van de kerstboom is sfeer brengen. Het vers uit Jeremia wordt dan ook onterecht aangehaald. Dit is een kenmerk van religie: de Bijbel verkeerd citeren om mensen angst aan te jagen en lasten op te leggen.

Overwinning over de geesten van religie

De Bijbel waarschuwt ons voor religie en laat zien dat Jezus Christus ons vrijmaakt van bijgeloof en angst:

“Let op, dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeën, die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus.

Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig, en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid. (…)

Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis.

Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan of sabbat.

Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus.

Als u met Christus gestorven bent en zo bevrijd bent van de machten van de wereld, waarom laat u zich dan de wet voorschrijven alsof u nog in die wereld leeft door uitspraken als:

‘Raak dit niet aan,’ ‘Proef dat niet’ en ‘Blijf daarvan af’?

Dat betreft allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Waarom richt u zich dus naar menselijke voorschriften en leerstellingen?

Dat alles heeft wel de schijn van wijsheid met zijn zelfbedachte religie, zijn nederige houding en lichaamskastijding, maar in feite is het van geen enkele waarde en streelt het alleen maar zelfzuchtige neigingen.”

(Kolossenzen 2:15-22)

Wat zijn de ‘machten van de wereld’? Dat zijn religieuze geesten die mensen allerlei illusies influisteren, waardoor ze belang hechten aan zaken die geen belang hebben. Deze geesten zorgden ervoor dat de mensheid, voor de komst van het christendom, belang hechtte aan de zogenaamde kracht van steentjes, speciale dagen, getallen, bepaalde heilige voeding, kledij, enzovoort.

Jezus Christus heeft deze religieuze demonen overwonnen en heeft ons ervan bevrijd, waardoor we niet langer gebukt hoeven te gaan onder allerlei bijgelovige angsten.

‘Trek je daarom niets aan van kritiek over feestdagen’ zegt de apostel Paulus. Het gaat daar allemaal niet om, dat heeft geen enkele kracht. Het gaat om Christus, die alles overwonnen heeft en in wie we vrij zijn. Zelfs al zou de kerstboom toch een afgod zijn, dan nog zou hij volslagen krachteloos zijn, zonder betekenis en waarde. Dit is ook een kenmerk van religie: kracht verlenen aan iets wat geen kracht heeft.

Hoe religie vrijheid wegneemt

kaarsen

Enkele voorbeelden hoe religie verkeerde verbanden legt om onnodige angst aan te jagen en vrijheid weg te nemen:

Occultisten branden kaarsen om boze geesten aan te trekken. Mag je als christen daarom geen kaarsen branden? Natuurlijk wel. Ik gebruik kaarsen puur voor de sfeer.

Satanisten offeren mensen op door ze met een mes te doden. Mag je als christen daarom geen mes gebruiken om groenten mee te snijden? Natuurlijk wel.

De maffia gebruikt geld om mensen om te kopen. Mag ik daarom geen geld gebruiken? Natuurlijk wel. Ik gebruik geld om boodschappen te doen voor mijn gezin.

Duizenden jaren geleden deden heidenen iets occults met bomen. Mag ik daarom geen boom in mijn huis plaatsen? Natuurlijk wel. Ik doe het puur voor de gezelligheid.

Zie je hoe absurd het is om iets te demoniseren, wat iedereen puur voor de gezelligheid gebruikt?

Oorsprong van de kerstboom in Nederland

dominee heldringDe eerste kerstboom die ooit in Nederland kwam, werd in 1835 geplaatst door dominee Otto Gerhard Heldring die de boom gebruikte om de liefde van God te tonen aan arme kinderen, die de pakjes gratis mochten uitkiezen. Deze dominee richte opvanghuizen op voor mensen die het moeilijk hadden, waaronder vrouwen die ongewenst zwanger waren geraakt. Een man bomvol liefde van Jezus! Hij maakte deel uit van het Reveill, een internationale opwekkingsbeweging uit die tijd. Geldring had de kerstboom leren kennen in Duitsland waar hij sinds 1600 werd gebruikt om mensen gezellig bij elkaar te brengen en individualisme tegen te gaan. Geldring vond het een sfeervol element wat ideaal was om mensen in de koude wintertijd gezellig bij elkaar te brengen en ze over de liefde van Jezus te vertellen. Geldring zette zich twintig jaar lang met hart en ziel in om armoede en drankmisbruik te bestrijden.

Van afgoderij was geen sprake… Wel van diepe bewogenheid voor de armen en lijdenden.

Daarom introduceerde hij de kerstboom, die hij met appelen, peren, noten en kaarsen versierde. Mensen verzamelden zich rond de boom, kregen gratis pakjes en hij vertelde hen het evangelie…

Jezus geeft ware vrijheid

Een belangrijke kern van het evangelie is dat God ons een VOLMAAKTE VRIJHEID heeft geschonken, in Jezus Christus. Die vrijheid in Christus kennen de meeste christenen echter nog niet ten volle. Ze leven nog steeds onder wettisch denken, angst en veroordeling. De ‘zelfbedachte religie’ waar Paulus over schrijft, zoekt heiligheid in uiterlijkheden, terwijl God juist naar ons hart kijkt.

In de kerken van de eerste christenen worstelde men ook vaak met de vraag wat nu wel en niet belangrijk was voor God. De eerste Joodse christenen waren bijvoorbeeld diep verontwaardigd als christenen zich niet lieten besnijden. Hun overtuiging was dat het kenmerkend is voor de heidenen om niet besneden te zijn, en als iemand heilig wilde zijn -dus niet zoals de goddelozen- moest die ook besneden worden. De apostel Paulus zei hierover:

‘Het doet er niets toe, of men besneden is of niet. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is!’ (Galaten 6:15)

Ook hier hamerde Paulus erop dat uiterlijkheden onbelangrijk zijn. Het gaat om Jezus Christus en of je hart in Hem herboren is! In verband met de oorsprong van de kerstboom, kan ik het heel eenvoudig zeggen:

Verkeerde onderscheiding van de wereld

Religie zorgt ervoor dat christenen zich op een verkeerde manier onderscheiden van de wereld. Christenen in Amerika scheiden zich af van de wereld, door het idee dat het een zonde is om een biertje of glaasje wijn te drinken. Streng gereformeerde christenen scheiden zich af van de wereld door te denken dat vrouwen altijd lange rokken met hoge kragen moeten dragen. Protestantse christenen hebben zich eeuwenlang verkeerd van de wereld afgescheiden door de illusie dat beeldende kunst afgoderij is. In andere kringen, zoals bij de Jehovahs-getuigen, beweert men dat het vieren van een verjaardag een grove overtreding is, enzovoort.

Religie maakt mensen de gekste dingen wijs en zorgt ervoor dat christenen op een verkeerde manier van de wereld afgesneden worden, waardoor we Gods liefde minder effectief kunnen doorgeven.

Een glaasje bier, een spijkerbroek, een mooi kunstwerk of een leuke verjaardag hebben niets te maken met zonde of onreinheid. De zaken waarin God wil dat we ‘geheel anders’ zijn dan de wereld, hebben altijd betrekking tot ons hart en ons gedrag naar elkaar toe. Kwaadspreken, liegen, overspel, stelen, mensen tegen elkaar opzetten, zinloze twisten voeren, hoogmoed, ijdelheid, zelfzucht en jaloezie enzovoort. Dat zijn de zonden waarvan God wil dat we ons ervan bekeren. Daarom zei Jezus Christus:

‘Niet wat de mond binnengaat, maakt iemand onrein, maar wat de mond uitkomt, maakt iemand onrein. Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse verklaringen en lasterpraat. Dat is het wat iemand onrein maakt.’ (Matteus 15:11, 19)

De apostel Paulus bevestigt dat:

‘Ik weet, dat niets op zichzelf onrein is, daar ben ik van overtuigd door mijn verbondenheid met de Heer Jezus. Iets is alleen maar onrein voor iemand die het onrein vindt.’ (Rom. 14:14)

In dezelfde lijn spreekt Paulus over het wel of niet eten van vlees, waar ook heftige discussies over gevoerd werden. Hij zegt heel ontnuchterend:

‘De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten.’ (Romeinen 14:2)

Een zwak geloof hebben, betekent dat je de volle overwinning van Christus nog niet begrepen hebt. Een sterk geloof laat je beseffen dat je in Hem werkelijk VRIJ bent en niet langer gebonden door bijgeloof en religie.

Religie maakt christenen belachelijk

Een drama maken van iets wat geen enkele waarde heeft, is onnozel en dat is precies wat religie doet. Bedenk eens hoe belachelijk we ons maken in de ogen van mensen die God niet kennen. Zij beleven een kerstboom louter als iets gezelligs en tot hun stomme verbazing zien ze dat christenen er een drama van maken en doen alsof het een gevaarlijke afgod is. Terwijl ieder gezond denkend mens weet dat daar niets van aan is! Dat is juist de strategie van religieuze geesten: christenen bespottelijk maken in de ogen van de wereld.

Religie is dan ook de belangrijkste oorzaak dat de meeste mensen niets met God te maken willen hebben.

Religie misvormt geloof in God tot een absurde karikatuur. Gezond denkende mensen zeggen terecht dat ze wel gek zouden zijn, om net zo raar te willen worden als die religieuzen, die altijd drama’s maken van zaken die niets betekenen. Gods bedoeling is dat we juist aantrekkelijk worden voor de verlorenen, door de uitstraling van liefde, levensgeluk, vrijheid, enzovoort. Onze roeping is om de goedheid van God bekend te maken aan de wereld om ons heen. De goedheid van God die ons alles geeft om van te genieten.

‘Daarom lijkt het me het beste dat de mens vrolijk is en geniet van het leven.’ (Prediker 3:12)

Jezus geeft leven in overvloed

Jezus Christus zei dat Hij gekomen is om ons het LEVEN IN OVERVLOED te geven. Dat overvloedige leven ervaren we juist dankzij de vrijheid die Jezus ons geeft. Geen vrijheid om te zondigen, maar vrijheid om ons geen zorgen te maken over menselijke tradities, bijgeloof en uiterlijkheden.

De reden dat wij vorig jaar een kerstboom hadden, was omdat ons dochtertje, die heel creatief is en houdt van kleuren, knutselen, sfeer en gezelligheid, het zo vreselijk leuk vind. De kinderen dansten van plezier, toen ik met de kerstboom kwam aanzetten. Ze beleefden de grootste lol van de wereld, toen ze hem zo prachtig versierden, met al die mooie slingers, glitters, kleurtjes en vormpjes. Wat een feest, wat een vreugde!

kerstboom kind

Wij hebben geleerd dat God een VADER is, die er zo van geniet als zijn kinderen op een onbezorgde manier blij zijn. Hij wil ons laten spelen en genieten als zijn dierbare kinderen, vrij en onbekommerd.

Als wij onze kinderen zouden zeggen ‘die kerstboom is van de duivel, dat mag niet’ dan zouden we hen een onnodige last opleggen en een stuk vreugde van ze weghouden, die God hen zo van harte gunt.

Als wij rond die kerstboom occulte liedjes zouden zingen en als we die boom daadwerkelijk zouden zien als een afgod, zouden we inderdaad verkeerd doen. Maar ook dan heeft dat NIETS te maken met die boom, maar dan is dat een zonde die UIT ONS HART voortkomt. Als ons hart die boom slechts ziet als een stuk sfeerbrenger, dan is ons hart zuiver. Wij eren geen boom, maar we eren Jezus Christus. Laten we dus alsjeblieft vrij zijn.

Geef de overwinning niet uit handen

Sommige christenen vinden dat ze kerstmis niet mogen vieren, omdat er duizend jaar geleden rond deze tijd een heidens feest gevierd werd. Het is waar dat er duizend jaren geleden rond de jaarwisseling een heidens feest gevierd werd. Die mensen wisten toen niet beter en waren, zoals ik heb uitgelegd, gebonden door de ‘machten van de wereld’, de religieuze geesten die angst en bijgeloof inspireren.

Toen kwamen de verkondigers van het verlossende evangelie hierheen en zij brachten de geweldige overwinning van Jezus Christus. Zijn heldere licht scheen in de diepe duisternis. Het heidense feest viel weg en in plaats daarvan kwam het feest dat de grote verlosser viert. Wat een overwinning! De duisternis moest wijken, de demonie werd stopgezet en de redder van de mensen werd het centrale punt van het feest.

De vele eeuwen die erop volgden, was het kerstfeest wereldwijd het feest dat de geboorte van de redder van de mensheid herdenkt.

kerst kaart

Overal op aarde weet men: de ware betekenis van Kerst is niet de kerstman. Die is pas sinds kort verzonnen. De afgelopen eeuwen was het altijd Jezus Christus die gevierd werd! Zijn verlossing die naar de mensheid kwam. Pas sinds enkele jaren beginnen christenen te roepen dat ze Jezus weer uit het kerstfeest willen halen. Deze mensen beseffen niet wat ze doen. Door Jezus uit het kerstfeest te halen, willen ze teruggaan in de tijd en ervoor zorgen dat kerstfeest opnieuw een goddeloos feest wordt, zoals duizend jaar geleden. Een grote overwinning wordt dan zomaar prijs gegeven. Een kans die we elk jaar hebben om het verlossende evangelie van Jezus aan ons land te vertellen, wordt dan zomaar in de vuilbak geworpen. Denk daar eens over na.

Kerstmis is allang geen heidens feest meer, maar is al vele eeuwen het meest christelijke feest ter wereld.

Het heidense feest is al eeuwen geleden afgevoerd. De duisternis is al eeuwen geleden verdreven door het heldere licht van Jezus Christus. Laat dat licht toch niet gedoofd worden. De wereld heeft nog steeds het verlossende licht van Jezus Christus nodig. Gooi een overwinning niet weg. Speel de duisternis niet in zijn kaarten. Satan wil niets liever dan dat christenen een afkeer krijgen van kerstmis, zodat hij er weer een heidens feest van kan maken, zoals duizend jaar geleden, opdat Jezus niet meer elk jaar zo krachtig bekendgemaakt wordt…

Gebruik kerstmis meer dan ooit om de mensen te laten zien: het licht is in de wereld gekomen! Geef deze overwinning niet uit handen door onjuiste denkbeelden. Zie de overwinning van Jezus. Sta niet toe dat Hij uit ONS FEEST verdreven wordt!

Joodse feesten in plaats van kerst?

Sommige christenen willen dat we met zijn allen de joodse feesten gaan vieren in plaats van kerstmis. Dat is weer een voorbeeld van religie die wil dat christenen zich op een verkeerde manier gaan onderscheiden van de wereld. Dan worden we immers nog meer wereldvreemd en maken we de kloof tussen ons en de verlorenen nog groter.

Zijn de joodse feesten dan heiliger? Nee! De Joodse feesten waren profetische verwijzingen naar Jezus Christus.

Alle feesten en rituelen bestonden als een schaduw. De werkelijkheid is echter JEZUS! Als iemand denkt dat we in plaats van Jezus Christus te vieren, terug moeten naar de oude Joodse feesten, van tweeduizend jaar geleden, dan doe je alsof Jezus nog niet is gekomen. Dan ga je tweeduizend jaar terug in de tijd. De Joodse feesten waren deel van het OUDE verbond, dat tweeduizend jaar geleden door God afgedankt werd, door de komst van Christus, die alles in Zichzelf vervulde! Daarom schreef de apostel Paulus:

Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan of sabbat. Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus.’

Het gaat nu niet meer om feesten en rituelen, het gaat nu alleen nog maar om Jezus Christus, die de verlosser van de mensheid is. Het vieren van de geboorte van Jezus Christus is juist de vervulling van het doel van de Joodse feesten: Jezus aankondigen.

Laten we de kans niet missen om Hem elk jaar opnieuw op een krachtige manier centraal te plaatsen in de cultuur van ons land. Ons land heeft geen oude Joodse feesten nodig, ons land heeft geen heidens kerstfeest nodig, ons land heeft Jezus Christus nodig! En het kerstfeest is het feest dat de komst van Jezus Christus viert.

Materialisme van goddelozen

Veel christenen hebben er moeite mee dat kerstmis in het westen bij veel mensen gepaard gaat met materialisme en genotzucht. Dat goddelozen vervulling zoeken in spullen en voedsel hoeft echter geen reden te zijn voor ons, om dan maar niet te gedenken dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om ons te redden. Natuurlijk heb ik dat feest niet nodig om Hem te vieren, want ik dank Hem elke dag. Maar omdat het deel is van de cultuur, geloof ik dat we er volop van mogen genieten en dat het een kans is die we kunnen benutten, om mensen te vertellen wie Jezus is.

Het zou jammer zijn als christenen het kerstfeest uit handen geven en de tendens versterken om er een heidens feest van te maken.

Dat doet de verspreiding van het evangelie geen goed. Laat je dus niet gek maken door bijgelovige verzinsels dat de kerstboom een houten afgodsbeeld is, doe evenmin mee aan het materialisme van mensen die God niet kennen, maar geniet ten volle van de mooie kenmerken van het kerstfeest, zoals de warmte en gezelligheid, mensen die elkaar opzoeken, en vooral het herdenken van het grootste geschenk dat de mensheid ooit heeft ontvangen: God die mens werd, om ons te verlossen van onze zonden en ons tot geliefde kinderen van God te maken. Dat is de boodschap van Kerstmis.

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This