Wat is profetie?

profetie

Profetie is de stem van God, die weerklinkt doorheen een mens.

De Bijbel is ontstaan door de gave van profetie: God die met Zijn Heilige Geest gewone mensen inspireerde, om een instrument van Zijn stem te worden. Sommige christenen denken dat God niet meer persoonlijk tot ons spreekt, sinds het ontstaan van de Bijbel. Niets kan meer tegen de waarheid indruisen. De Bijbel laat ons immers zien dat juist onder het Nieuwe Verbond, het tijdperk waarin we nu leven, de stem van God centraal staat. Het artikel ‘Spreekt God vandaag nog?‘ laat dit duidelijk zien.

De gave van profetie wordt vermeld als de belangrijkste van alle geestelijke gaven, die de Geest van God schenkt aan christenen.

‘Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.’ (1 Korintiers 14:1)

God wil dat elke christen een kanaal kan worden van Zijn stem, om elkaar te bemoedigen met de woorden uit het hart van God.

‘Ik wou dat jullie allemaal profeteerden.’ (1 Korintiers 14:5)

Profetie is in de eerste plaats bedoeld om elkaar te bemoedigen, troosten en indien nodig een woord van opbouwende vermaning te geven om de goede koers aan te houden.

‘wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten.’ (1 Korintiers 14:3)

Profetie is niet bedoeld om elkaar te manipuleren, door het vermengen van je eigen mening met de woorden van God.

Wanneer christenen hun eigen mening vermengen met de woorden die God hen ingeeft, dan maken ze zich schuldig aan toverij. Dan proberen ze immers de geestelijke gaven te misbruiken om anderen te controleren.

Profetie is levensveranderend

Profetie is een zeer krachtige gave, die geweldig veel troost, nieuwe moed, kracht en duidelijkheid kan geven, omdat God rechtstreeks antwoord geeft op de diepste noden en vragen van mensen. Ik maak regelmatig mee dat mensen in tranen uitbarsten als ik een profetisch woord over hen uitspreek. Volwassen mannen huilen soms als een kind, als God tot hen spreekt via de gave van profetie. God raakt onze diepste pijn, onze diepste dromen, onze diepste verlangens en onze diepsten angsten aan en geeft ons nieuwe hoop, moed en kracht.

De gave van profetie is dan ook onuitsprekelijk krachtig.

Helaas is juist deze gave, die door de apostel Paulus de belangrijkste van alle geestelijke gaven wordt genoemd, het minst werkzaam in kerken. Dat is even dramatisch als een leger dat geen wapens bezit. God geeft ons de geestelijke gaven als wapens in de strijd om door de hindernissen en bolwerken van de duisternis heen te breken, mensen geweldig vrij te maken door de waarheid die God spreekt en om valstrikken van de boze te ontmaskeren.

‘Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen.’ (2 Korintiers 10:4)

De gave van profetie raakt ook ongelovigen tot in het diepst van hun ziel, zoals de Bijbel zegt:

‘Wanneer iedereen een boodschap van God overbrengt, en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, wat gebeurt er dan? Hij wordt door allen ontmaskerd, door allen beoordeeld. Wat hij verborgen hield, komt aan het licht, en ter aarde gebogen, zal hij God aanbidden en uitroepen: God is werkelijk in uw midden!‘ (1 Korintiers 14:24)

Bediening van profeet

Naast de gave van profetie is er ook de bediening van profeet. Een profeet is een van de vijf bedieningen die vermeld worden in de Bijbel:

‘Dit zijn zijn gaven: sommigen zijn apostel, anderen profeet, weer anderen evangelist, of herder en leraar. 12 Zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen.’ (Efeze 4:11, 12)

De gave van profetie is beschikbaar voor elke christen, maar lang niet iedereen is geroepen om de bediening van profeet te dragen. De gaven van profeet en de bediening van profeet zijn twee totaal andere zaken, die een heel andere verantwoordelijkheid met zich mee brengen. Iemand die is geroepen om de bediening van profeet te dragen zal door de Heer veel diepere openbaringen ontvangen, om zijn heerschappij te vestigen in het koninkrijk van God.

Naast het drama dat de gave van profetie erg onbekend is in veel kerken, is ook de bediening van profeet zo goed als onbestaande in de meeste christelijke kringen. Dat is een ramp omdat de Bijbel zegt dat het juist de vijf bedieningen zijn die de gelovigen volwassen maken:

‘Zo komen we allen tot eenheid in het geloof en in de kennis van de Zoon van God, tot eenheid in de volmaakte Mens, tot de volmaakte rijpheid van Christus.’ (Efeze 4: 13)

In plaats van de bijbelse bedieningen van apostel, profeet, herder, evangelist en leraar hebben christenen volslagen onbijbelse termen bedacht zoals ‘dominee’, een woord dat nergens in de Bijbel voorkomt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het grootste deel van de kerk krachteloos is en geen enkele impact heeft op de maatschappij. We negeren zowel de belangrijkste gaven van de Geest als de bijzondere zegenrijke bedieningen van Christus in ons midden. We spelen kerkje in plaats van God te gehoorzamen en te functioneren in Geest van God, die doorbraak brengt en overwinning schenkt.

Profeten brengen overwinning

De bediening van profeet brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, want aan een profeet vertrouwt God veel meer van zijn hart en zijn wil toe, dan aan anderen. Een profeet kan spreken met gezag, om de wil van God bekend te maken voor het hele lichaam van Christus. Het is dan ook van wezenlijk belang om de ware profeten te herkennen, die Jezus Christus schenkt aan zijn Gemeente. Het is essentieel voor het slagen van Gods wil voor ons leven, zegt de Bijbel:

‘Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’ (2 Kronieken 20:20)

De Bijbel laat zien dat profeten meegingen met de apostelen, om de gelovigen overal krachtig toe te rusten:

‘Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden.’ (Handelingen 15:32)

Profetie vereist overgave

Overgave aan de Heilige Geest is de sleutel voor de werking van de gaven van de Geest. Het grootste probleem met de kerk van het westen is dat we leven onder een zeer sterke controle, die de vrije werking van de Geest belemmert. Alles is in programma’s en structuren gegoten, en daar mag niet vanaf geweken worden.

De Geest van God wil ons leren in overgave te functioneren, zodat Hij kan bewegen.

Controle komt voort uit angst en een gebrek aan vertrouwen in God. Dat is eigenijk zonde. De meeste kerken controleren alles heel strak uit schrik dat het anders een zootje wordt of ze zijn bang dat God niets zal doen, als ze niet zelf alles volplannen. God wil ons leren om Hem wel te vertrouwen en te leren zijn stem verstaan, zodat we met Hem meebewegen in plaats van zelf voor ‘god’ te spelen.

Alleen als we God Zelf laten regeren in ons midden, door overgave en gehoorzaamheid, zal Zijn heerschappij gevestigd worden in ons midden waardoor de duisternis verdreven wordt en de rijke zegen van God kan stromen. Als we alles zelf in handen houden en God aan banden leggen, zullen we gevangen blijven van religie en menselijke controle, zonder de rijke zegen van de Heer te kennen.

Maar als we ons bekeren en Hem leren vertrouwen, wordt deze belofte een wondermooie werkelijkheid:

‘Ik wil luisteren naar God, de Heer, naar wat hij te zeggen heeft. Want hij spreekt van vrede voor zijn volk, zijn gunstelingen,
als zij zich niet als dwazen gedragen.

Wie ontzag voor hem tonen, komt hij bevrijden; hij laat hen niet wachten. In al zijn majesteit komt hij wonen in ons land.

Dan gaan liefde en trouw hand in hand, recht en vrede strengelen zich ineen, trouw bloeit op uit de aarde en recht daalt neer uit de hemel.

Ja, de Heer zal ons voorspoed geven, het land levert een rijke oogst. Het recht gaat voor de Heer uit, het effent voor hem de weg.’
(Psalm 85:9-15)

De sleutels voor overwinning en zegen zijn: ‘luisteren naar de Heer, ‘niet als dwazen gedragen’ en ‘wie ontzag voor Hem toont’. Dwaasheid is het om zelf ‘god’ te spelen en alles te controleren zonder de Heer te vertrouwen. Ontzag voor de Heer komt tot uiting door Hem alle touwtjes in handen te geven en te leren meebewegen met Hem in plaats van Hem te vragen ons menselijk streven te zegenen. Late we ons er dus naar uitstrekken om geleid te worden door de Geest van God, zodat Zijn stem gehoord wordt en zijn wil volbracht wordt.

Gevaren en valse profetie

‘Waar het aas is zijn de gieren’, zei Jezus Christus, en zodra we ons beginnen uitstrekken naar de gaven van de Geest zullen we merken dat er ook mensen zijn die vanuit hun eigen eigen begeerte profeteren en doen alsof het Gods woorden zijn. Dat kan veel schade aanrichten. Er zijn ook valse geesten die de gaven van de Geest nabootsen om verdeeldheid te brengen in Gods koninkrijk.

Dat is begrijpelijk: zodra we de wapens gaan gebruiken die God ons geeft, zullen we doorbraak beginnen zien als leger van God. Maar logischerwijze wordt de strijd dan heviger. Als we allemaal netjes in onze veilige, geestelijke gevangenis van controle en programma’s blijven zitten heeft de boze geen vijand aan ons. Zodra we echter de wapens nemen, onze ketenen gaan verbreken en de deuren van religie en controle openbreken, zullen de strijders van de duisternis tegen ons in actie komen.

Dan zal de boze ons zowel openlijk aanvallen alsook proberen in ons midden te infiltreren om van binnenuit verwoesting aan te richten.

Maar dat is geen reden om je dan maar uit de strijd terug te trekken, integendeel. Het is juist van essentieel belang dat we bedreven worden in het onderscheiden van ware en valse profetie, dat we de geesten leren ontmaskeren en de verborgen zelfzuchtige drijfveren van mensen leren onderkennen.

‘We vragen, dat u, om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht.’ (Kolossenzen 1:9)

Hoe herken je ware en valse profetie?

Ware profetie is werkelijk gedreven door Gods liefde en door een diep verlangen om de WIL VAN GOD gestalte te zien krijgen. Profetie is nooit ofte nimmer gedreven door eigenbelang. Als dat wel het geval is, zal de profetie besmet worden en onzuiver zijn. Dan ontstaat er valse profetie. Het kenmerk van valse profetie is een verborgen persoonlijk belang.

Het kenmerk van ware profetie is liefde voor God en de naaste.

Er is gevaar voor valse profetie als je in een goed blaadje bij anderen willen komen en daarom allerlei positieve dingen gaat voorspellen. Ook de nood om erkend te worden is een valkuil, waardoor profeten soms dingen profeteren uit zichzelf om indruk te maken op anderen en te laten zien hoe geestelijk ze wel niet zijn. Een derde valkuil is wanneer profetie wordt misbruikt om kritiek, oordeel en een mening op anderen te leggen. Dan wordt profetie eveneens manipulatie en dus toverij. Een vierde gevaar is als mensen een diepe verborgen begeerte hebben naar macht en daarom over anderen profeteren, om zo hun vertrouwen te winnen en eens aa zich te binden.

De demonische equivalent van profetie is waarzeggerij.

De vijand zal geesten van waarzeggerij op iedereen afsturen die beweegt in profetie, in een poging om het zuivere va God te besmetten met het onzuivere van de boze. Het is belangrijk om regelmatig te bidden om accuraat en scherp onderscheidingsvermogen en vragen dat de Heer elke misleiding in infiltratie ontmaskert, zodat zijn stem zuiver gehoord wordt. Alleen als de stem van de Heer accuraat en onbesmet gehoord wordt in ons midden, zal zijn heerschappij geweldig sterk doorbreken en zal de zegen die uit Zijn koningschap voortkomt ons overspoelen en door ons heen de wereld bereiken.

Geesten van religie en toverij zulken altijd proberen de ware stem van God het zwijgen op te leggen, door intimidatie, valse beschuldiging of door dwaalleringen. Het is belangrijk al deze gevaren te onderscheppen en stand te houden in het gezag van Jezus Christus, om zijn stem als een tweesnijdend zwaard te laten weerklinken zodat er ware vrijheid komt voor Gods kinderen.

Profeten worden gelouterd

De begeerte van de duisternis is om Gods profeten te besmetten met zaken als religie, controle, angst, bitterheid en boosheid. Als een profeet zich laat leiden door kritiek, boosheid of pijn, of door religieuze denkbeelden in plaats van de vrijheid van Christus, zal hij of zij een onzuiver kanaal van God worden.

Het is Gods hartsverlangen dat eenieder die door Hem geroepen is om een kanaal van zijn stem te worden, afrekent met alle verwondingen, hoogmoed, eigenzinnigheid, ongezeglijkheid, wrok, jaloezie enzovoort, zodat Gods liefde en waarheid ongehinderd door ons heen kan stromen.

Daarom gaat er vaak een lange tijd van loutering en vorming vooraf aan een ware profetische bediening.

Velen zijn geroepen, maar niet iedereen doorstaat de test en wordt uiteindelijk gekozen om daadwerkelijk in het gezag van de Heer te kunnen optreden. Het vergt een diep afleggen van je eigen eer, noden en meningen om een betrouwbaar kanaal van de Heer te worden. Dat geldt overigens voor elke christen. Als we een zuivere vertegenwoordiging van de Heer willen worden, zal Hij ons door het vuur van beproeving leiden, zodat we als gelouterd goud, transparant en vol van Gods liefde, zullen schitteren en een betrouwbare reflectie van Hem laten zien, zonder alle denkbeelden, verwondingen of meningen die ons anders beïnvloeden.

Vraag daarom steeds aan de Heer om zijn volmaakte licht in je te laten schijnen en elke verborgen duisternis te onthullen, die zijn stem kan misvormen.

Laten we er ernst mee maken om zuivere kanalen van Zijn stem en Zijn Geest te worden. Gods stem ontmaskert elke demonie. Valse profetie verhult demonie en sluit de ogen en de mond van de ware profeten.

Jezus doorziet valse profetie

Gedurende tientallen jaren dat ik functioneren als profeet en apostel in Gods koninkrijk, heb ik heel wat mensen gezien die zich voordoen als profeet of profetes, maar die eigenlijk met toverij bezig zijn, omdat ze gedreven worden door een diep verborgen zelfzuchtige drijfveer.De Heer doorziet het echter allemaal. We kunnen onszelf en anderen misleiden met een mooie maskerade en het spel van toverij, maar de Heer doorziet alles, zelfs onze diepst verborgen gedachten en drijfveren. In het boek Openbaring zien we hoe ernstig Jezus Chrisus optreedt tegen mensen die zich voordoen als profeet of profetes, maar die een onzuivere drijfveer hebben.

Jezus zegt dat Hij ogen van vuur heeft, wat wil zeggen dat Hij dwars door alle misleiding en poppenkast heen ziet, en het diepste van de mensen beoordeelt.

‘De Zoon van God, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten gloeien als brons, spreekt aldus: Ik ken uw daden, uw liefde, geloof, hulpvaardigheid en standvastigheid, en ik weet dat uw daden de laatste tijd groter zijn dan voorheen.

Maar wat ik tegen u heb, is dat u die vrouw Izebel haar gang laat gaan. Ze zegt dat ze een profetes is en ze verleidt mijn dienaars door hun te leren ontucht te bedrijven en afgodenoffers te eten.

Ik heb haar de tijd gegeven om van die weg terug te keren, maar ze wil haar ontucht niet de rug toekeren. Ik zal haar op het ziekbed werpen en groot onheil brengen over degenen die overspel met haar plegen, als ze zich niet afkeren van haar en haar praktijken. En haar kinderen zal ik treffen met de pest.

Zo zullen alle gemeenten weten dat ik hart en nieren doorgrond. En ik zal ieder van u vergelden naar zijn daden.’ (Openbaring 2:18-23)

Het eten van afgodenoffers is een profetisch symbool voor het toelaten van invloeden van andere geesten. Jezus is de Koning der koningen, die met kracht regeert in ons midden. Hij laat niet met zich spotten. We kunnen dus wel onszelf en anderen voor de gek houden, maar niet Hij die ogen heeft van vuur…

‘Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ (Galaten 6:7)

Sleutel voor zuivere profetie

De sleutel voor zuivere profetie, is dat we waarachtig Gods koninkrijk najagen en niet ons eigen koninkrijk. Iemand die een eigen koninkrijk wil bouwen, zal profeteren vanuit een begeerte naar succes in zijn bediening en kerk, in plaats van werkelijk een betrouwbaar kanaal van God te zijn door volkomen overgave aan Gods wil en een diepe gerichtheid op Gods wil en Gods eer.

Ware profetie is volkomen op God gericht en gebeurt zonder invloed van een of andere eigen behoefte.

Waar we ons op richten, dat is onze bron. Als we ons hart richten op iets anders dan God, zullen we vanuit die gerichtheid inspiratie ontvangen. Dat wordt dan immers een afgod. Als iemand bijvoorbeeld het bekomen van een grote kerk als afgod heeft gesteld in zijn hart, zal hij (of zij) de gave van profetie misbruiken om tegen mensen zaken te zegen in de brand van ‘De Heer zegt dat jij hier in de kerk het jeugdwerk moet doen’, of ‘de Heer zegt dat jij je tiende aan de kerk moet geven’, of ‘De Heer heeft gezegd dat Hij in deze kerk de grote opwekking zal geven’, enz.’ Valse woorden kunnen voortkomen uit een hart dat gericht is op eigen succes in plaats van volkomen overgave aan God. Als God een grote kerk wil brengen zal Hij dat doen, en daar hoeven we niet voor te manipuleren. Maar als God iets heel anders wil doen moeten we bereid zijn Hem te volgen waarheen Hij ook gaat.

‘Zij zijn het die zich rein gehouden hebben door niet om te gaan met vrouwen, want ze zijn maagdelijk; zij volgen het Lam waar het ook gaat. Van alle mensen zijn zij losgekocht, de eerste oogst voor God en het Lam.’ (Openbaring 14:4)

Volkomen overgave aan de Geest van God, echte dienstbaarheid jegens elkaar, de vrijheid scheppen voor iedereen om zelf zijn keuzes te maken, zijn allemaal belangrijke principes voor een gezond functioneren van de gave en bediening van profetie. Laten we ons dus met ons hele hart overgeven aan Jezus Christus en Hem de leiding toevertrouwen over alles, zonder mensen te willen dwingen of controleren. Laten we Hem vertrouwen en Hem laten spreken, zodat Zijn koninkrijk gestalte krijgt. Dan zal de gemeente geweldig gesterkt worden.

Wordt krachtig in profetie

Omdat er gevaren zijn, schrikken veel leiders terug van profetie en de andere gaven van de Geest. Dat houdt zowel henzelf als de christenen zwak en ineffectief. Pas als we de gaven van de Geest volle ruimte geven, in alle mogelijke uitingen, en leren om daarin onderscheid te krijgen, zullen we volwassen, krachtig en buitengewoon vruchtbaar worden.

‘Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God die dit alles in allen bewerkt. Maar iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen.‘ (1 Korintiers 12:4)

Wees niet bang voor de gevaren, maar leer onderscheidingsvermogen krijgen, leer het goede te bewaren en dan zal de zegen overvloedig zijn.

‘Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.‘ (1 Tessalonicenzen 5:19)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This