Religie heeft niets te maken met God!

religie god

Religie brengt je dichter bij God. Toch? Neen. Religie heeft niets met God te maken en houdt velen juist van God weg. Dit artikel toont je het verschil tussen religie en God. Een wereld van verschil…

Doorheen de geschiedenis van de mensheid heeft religie zich altijd voorgedaan als de manier om God te leren kennen. Als iemand God wil ontmoeten, zoekt hij antwoorden in een of andere religie. Maar welk beeld schetst religie van God? Als we kijken naar de christelijke religie bijvoorbeeld, lijkt het of God een ouwe sufferd is, die nooit met zijn tijd meegaat, die mensen alles verbiedt wat leuk is en ons een supersaai leven wil geven, zonder een greintje plezier. Hij wil ons overladen met ziekmakende schuldgevoelens, vernietigt onze eigenwaarde, legt ons ondraaglijke lasten op en heeft voortdurend iets op ons aan te merken. Religie verbiedt vrouwen bijvoorbeeld om broeken te dragen, veroordeelt hen die op zondag werken, beweert dat slaginstrumenten duivels zijn, bestempelt de kerstboom als een afgod, dwingt je in een keurslijf, enzovoort. Het grenst aan waanzin.

Gezond denkende mensen die zien hoe absurd religie is, weten wel beter en besluiten daarom om God de rug toe te keren. Als God zo saai en bekrompen is, dan hoeven we hem niet, toch? De mens heeft een diepe behoefte aan liefde, vreugde, leven, geluk, plezier, enzovoort. Als religie al die zaken van ons rooft, dan kunnen we God maar beter vaarwel zeggen.

Veel mensen verlangen in hun hart eigenlijk wel naar God, maar sluiten zich toch voor hem af, vanwege het weerzinwekkende beeld dat religie van hem schetst.

In dit artikel wil ik je echter laten zien dat God werkelijk niets met menselijke religie te maken heeft. Religie is Gods grootste vijand, omdat het zich als God voordoet, maar juist een leugenbeeld van God presenteert, waardoor miljoenen mensen zich van God afkeren. God is werkelijk totaal anders dan wat religie je wil wijsmaken. Hij is het tegenovergestelde van religie.

Religie bindt je, maar Jezus maakt je vrij

Het woord religie komt van het Latijnse woord ‘RELIGARE’, wat betekent ‘OPNIEUW BINDEN’. Dat is een interessante betekenis, want het onthult wat religie eigenlijk doet… religie BINDT mensen. Het geeft je geen echte vrijheid maar het onderdrukt en controleert je. Religie bindt je vast aan menselijke controle, wetten, tradities, kritiek, schuldgevoelens, prestatiedrang, enz.

God is totaal anders. In plaats van je te binden, wil hij je echte vrijheid geven! Jezus Christus zei over zichzelf:

‘Als de Zoon van God je vrij gemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.’ (Johannes 8:36)

De profeet Jesaja profeteerde dat Jezus Christus het volgende zou doen:

‘U zult blinden de ogen openen, gevangenen uit hun kerkers leiden, en wie in het duister zitten, naar de vrijheid voeren.’ (Jesaja 42:7)

‘…een bode die goede tijding brengt, die vrede en vrijheid verkondigt,’ (Jesaja 52:7)

religie vrijheid jezus

Wat betekent deze vrijheid? Het goede nieuws van Jezus Christus is dat al je zonden vergeven zijn, als je in Jezus gelooft. Hij is als offer aan het kruis gestorven, voor alle mensen. Iedereen die in hem gelooft, ontvangt volkomen vergeving van al zijn zonden en wordt verlost van zijn schuld. We hoeven dan niets meer te bewijzen aan God, maar mogen vrijuit tot hem naderen, als zijn dierbare kinderen. Hij neemt ons in zijn armen en brengt ons thuis, in zijn eeuwige liefde. Dat is waarvoor we bedoeld zijn.

Het enige wat God van je vraagt is dat je gelooft in Jezus Christus, die voor jou aan het kruis is gestorven, om je zonden te kunnen vergeven.

Als je in hem gelooft, is je schuld weggewassen en wordt je volkomen vrij. Vrij om te leven zoals God bedoeld heeft, zonder schuld, zonder de macht van het kwaad die je leven beheerst, zonder de vernietigende ik-gerichtheid die elk mens kenmerkt, maar als een nieuw mens, geboren uit God en geliefd door God. Dan ben je vrij. Vrij van je zonden. Vrij van onderdrukkende religie. Vrij van schuld en schaamte. Vrij om te leven in de liefde van God.

Dat is de ware vrijheid. Niet zelfverdiend, maar bewerkt door het offer van Jezus Christus. Wat een onvoorstelbaar geschenk van liefde en genade. Dat is God en dat is de vrijheid die Jezus Christus je geeft. Je hoeft je niet langer druk te maken om allerlei religieuze tradities, wetten en kritieken, maar je mag volop leven, in Gods overweldigende liefde. De enige eis die God ons stelt is dat we Hem en elkaar van harte liefhebben.

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf.’ (Lukas 10:27)

Religie wil je vrijheid roven

Religie wil altijd weer de vrijheid roven, die Jezus ons geeft, door ons wijs te maken dat we ons aan allerlei menselijke wetten en tradities moeten houden. De voornaamste verkondiger van het evangelie, de apostel Paulus, vermaande christenen die zich lieten beroven van hun vrijheid:

‘Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ (Galaten 5:1)

Natuurlijk is deze vrijheid geen vrijbrief om pervers, egoïstisch en oneerlijk te leven. Integendeel.

De vrijheid die Jezus ons geeft, houdt in dat we verlost zijn van de zonde en leven in zuiverheid en waarheid. Jezus maakt ons vrij, zodat we met heel ons hart kunnen leven in Gods liefde voor onze naaste. Als we de vrijheid misbruiken om verkeerd te doen, hebben we er niets van begrepen. Daarom zegt de Bijbel:

‘Leef als vrije mensen, zonder de vrijheid te misbruiken als dekmantel voor zondige praktijken. Met uw vrijheid moet u God dienen.’ (1 Petrus 2:16)

‘U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde.’ (Galaten 5:13)

Jezus verlost je van religie

Jezus is niet gekomen om een religie te stichten, maar om de hele mensheid weer bij God te brengen, zonder de leugens en controle van religie. Hij help je om het heerlijke, overvloedige leven met God te ontdekken, zonder angst en zonder onterechte schuldgevoelens. Jezus neemt de zware jukken van menselijke kritiek, veroordeling, verstikkende tradities en zinloze uiterlijkheden van je af en gaat recht naar je HART.

religie vrijheidHij ziet wie je echt bent en geeft je de vrijheid om te zijn wie je echt bent.

Het enige wat Jezus wil, is dat je zijn liefde ervaart en dat je anderen liefhebt. Het gaat Hem enkel en alleen om liefde. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Dat is wat God van je wil, niets meer en niets minder. Alle kenmerken van religie, zoals uiterlijkheden, gedragingen, gewoonten, geboden en verboden zijn helemaal niet belangrijk voor God. Ze houden God zelfs weg van de mensen, omdat ze het uiterlijk voorop zetten, in plaats van het hart.

In religie kun je perfect hypocriet zijn. Je uiterlijke vertoning kan overeen stemmen met de eisen van de religie, terwijl je hart nog steeds zelfgericht en oneerlijk is. Daarom noemde Jezus Christus de religieuze leiders van zijn tijd ‘witgekalkte graven vol dorre doodsbeenderen.’ De buitenkant ziet er prachtig uit maar innerlijk is het duister, omdat het IK voorop staat en niet de liefde van God.

Bij God mag je jezelf zijn, zonder witgekalkte gevels. Je mag open en bloot voor Hem staan, want Hij kent je toch door en door. En Hij heeft je vurig lief.

Omdat religie op het uiterlijk gericht is, beoordeelt het mensen altijd op een verkeerde manier. Religie is dan ook sterk veroordelend. Om die reden laat religie een sterk vertekend beeld van geloof in God zien. God ontfermt zich over mensen die meestal door religie buitengesloten worden. En God ontmaskert mensen die in religie de hoogste plaatsen innemen.

God ziet het hart…

Omdat religie zoveel belang hecht aan uiterlijke zaken, houdt het vaak vast aan eeuwenoude zaken die allang achterhaald zijn en niet langer relevant voor de mensen die nu leven. Mensen die niet vasthouden aan die oude uiterlijkheden worden vervolgens veroordeeld.

Het beeld dat religie schetst van God, staat in schril contrast met wie God is. Daarom schrikt religie talloze mensen af van God, in plaats van te laten zie hoe heerlijk bevrijdend het is om God te kennen, zoals Hij echt is.

Religie is misschien wel de voornaamste reden waarom de meeste mensen niets met God te maken willen hebben.

De Bijbel laat zien hoe God echt is. God is liefde, God is goed, God is vrijheid, God is alles waar je blij, gelukkig en gezond van wordt. God is vol creativiteit en maakt mensen vrij om zich creatief te uiten. God maakt je spontaan als een kind, om te lachen en te huilen, te springen en te dansen. God is echt en hij maakt je ook echt, zonder alle maskers en harnassen waar religie je in wil stoppen. Mensen die gebonden zijn door religie, ervaren echter Gods vrijheid, vreugde, liefde en goedheid niet ten volle en leven vaak vanuit een houding van kritiek, veroordeling, wetticisme, afwijzing en negatief denken.

Geen religie maar leven!

Jezus Christus zei niet: ‘Ik ben gekomen om jullie een nieuwe religie te geven.’ Hij zei:

‘Ik ben gekomen opdat jullie LEVEN zouden hebben en wel leven in overvloed.’ (Johannes 10:10)

religie

Hij wil je onderdompelen in het overvloedige leven van God. Jezus Christus is gekomen om ons te laten zien hoe HEERLIJK GOD IS en hoe geweldig geloof in God kan zijn, als je God leert kennen zoals Hij echt is!

Religie drukt neer, maar God maakt je vrij.

Jezus Christus zei:

Ik ben het licht dat in de wereld gekomen is. Als je Mij volgt, zul je nooit meer in duisternis wandelen. (Johannes 8:12

Wie dorst heeft, laat hij bij mij komen om te drinken. De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien. (Johannes 7:38)

Jezus Christus geeft je de Geest van God, die de rivier is van levend water, de bron van overvloedig leven, die uit je innerlijk stroomt. Hij wil ongehinderd in je en door je heen stromen. Religie wil die rivier van God altijd aan banden leggen. Maar God wil dat zijn rivier zonder enige belemmering kan stromen, want dan kan het leven en de liefde ons vervullen en genezen.

Religie heeft geen echte liefde

Jezus was vol liefde en leert ons te leven vanuit Gods liefde, naar elkaar toe. Religie zal wel woorden van liefde hanteren, maar de harten blijven kil en hard. De liefde is niet echt. Mensen die werkelijk de liefde van Jezus Christus kennen en er ten volle vanuit leven zijn heel anders dan mensen die door religie over liefde horen en die op een wettische manier liefhebben.

Religie verandert immers alleen de buitenkant, het uiterlijke gedrag, maar het hart blijft onveranderd.

De Geest van God verandert je innerlijk. Je wordt werkelijk opnieuw geboren, door de Heilige Geest, die je tot een kind van God maakt. En hoe meer je werkelijk in die vrijheid leeft, hoe meer je vrij wordt van religie, hoe echter je zult worden en hoe meer liefde er in je hart zal stromen.

Jezus Christus geneest de zieken

jezus religie genezing

Een kenmerk van God is dat hij lasten van pijn, verdriet en lijden wegneemt en mensen opricht om te genieten van het leven. Daarom werd de bediening van Jezus Christus gekenmerkt door het genezen van de zieken. Overal waar Jezus Christus kwam, verrichte Hij talloze wonderen van genezing. In het evangelie van Mattheus staat maar liefst zes maal dat Jezus ALLEN genas.

‘Hij genas hen van alle ziekten en kwalen. Ze brachten hem ALLEN die er slecht aan toe waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij maakte hen beter.’ (Matteus 4:23,24)

Jezus liet zien wie God echt is: leven in overvloed.

Ik wil je van harte aanmoedigen om het leven van Jezus Christus eens aandachtig te lezen in de Bijbel. Lees bijvoorbeeld het evangelie van Johannes of van Lukas goed door. Daarin zul je het verschil al snel zien tussen Jezus Christus, die ons bevrijdend geloof in God leert en religie, die mensen bindt aan menselijke wetten en tradities.

Religie vervolgt Jezus Christus

Wie waren de vijanden van Jezus Christus? De godsdienstige leiders, zij die dag en nacht in de tempel en synagoge stonden. Zij vervolgden Jezus Christus. Hij paste niet in hun controlesysteem, waar mensen macht hebben over elkaar. Hij breekt juist die menselijke systemen weg en zegt: Ik ben gekomen om gevangenen vrij te laten, om jukken te verbreken!

‘God, de Heer, heeft mij gezalfd:
van zijn geest ben ik vervuld.
Dit is mijn opdracht:
goed nieuws brengen aan de armen,
opbeuren wie alle moed verloren,
gevangenen de vrijheid aanzeggen,
wie opgesloten zitten, loslaten.’
(Jesaja 61:1)

Jezus Christus maakt je volkomen vrij!

jezus religie vrijheid

De vrijheid die Jezus Christus ons wil geven is echt een ONGEKENDE VRIJHEID. We denken dat we vrij zijn, maar in werkelijkheid zijn we allemaal in bepaalde opzichten nog gebonden door religie. Dat is gewoon een realiteit, die we in alle nuchterheid moeten erkennen, zodat we ervan bevrijd kunnen worden. God heeft een vrijheid voor ons, die we nog niet kennen. Die vrijheid heeft te maken met het ware kennen van het hart van God, dat ons vrijheid, leven, vreugde, ontspanning, rust, liefde en geluk geeft.

Gods hart. Onthoud dit…. Het hart van God.

Als we Gods vaderhart, Gods vriendelijke hart, Gods warme hart, Gods genadige en ontfermende, geduldige en liefdevolle hart meer en meer leren kennen, worden we meer en meer bevrijd van religie. Iemand die door een religieuze geest geleid wordt, ziet jouw hart ook niet en legt lasten, schuld en leugens op je. Zelfs al doen ze dat met de Bijbel in de mond. Iemand die door de Geest van de Vader geleid wordt, zal je leiden naar vrijheid.

Religie spreekt wel heel vroom, maar is eigenlijk erg haatdragend en stookt broeders op tegen elkaar, veroorzaakt twisten en conflicten, maakt mensen hoogmoedig en hard, eigenzinnig en niet bereid tot luisteren en leren. De Geest van God maakt je zacht, warm, bewogen, vergevend, bereid tot luisteren, bereid om te leren, altijd zoekend naar het hart van de ander, zoekend naar verzoening en broederschap.

Zo kun je de twee geesten van elkaar onderscheiden…

Toon ons uw hart hemelse Vader, het hart van Jezus, het hart van de Heilige Geest. We hebben U zo nodig Heer. Help ons. Maak ons vrij van religie. Leer ons echt te zijn, zoals U echt bent: vol liefde en genade.


Religie in hartje Nederland

Op een dag kreeg ik bezoek van een vader en dochter, die hun hart bij ons uitstortten over een traumatische ervaring die ze hadden meegemaakt met christenen in Nederland, die duidelijk gekenmerkt werden door religie. De dochter was op de fiets aangereden door een jongeman in een auto. Ze werd ernstig gewond aan haar hoofd, met ernstige hersenletsel als gevolg. Ze lag lange tijd in coma en moest door een zeer lange revalidatie voor ze weer in staat was mensen te herkennen. Haar droom om later de boerderij van haar vader over te nemen en er een paardenparadijs van te maken viel in stukken op de grond.

De meeste mensen in hun dorp zijn sterk religieus en gaan naar dezelfde kerk. De vader en zijn dochter waren echter niet religieus en gingen dus niet naar de kerk.

religie hardOmdat ze niet naar de kerk gingen, was de reactie van de christenen in hun omgeving: jouw ongeluk is de straf van God!

De mensen hadden meer medelijden met de jongen die haar had aangereden en die ongeschonden bleef, dan met het meisje dat zo zwaargewond was en haar diepste hartsverlangen, haar levensdroom in scherven zag vallen. Ze heeft nu nog steeds botsplinters in de hersenen, waardoor ze heel veel niet kan.

Ik vond het afschuwelijk te horen hoe religie mensen tot monsters zonder hart maakt… God is zo vol bewogenheid voor dit meisje. Als een echte Vader wil Hij haar omhelzen en genezen. Hij wil haar gebroken droom herstellen en al het kwade omkeren tot iets wondermoois.

God is zo ontzettend anders dan veel mensen die beweren ‘christen’ te zijn.

Het is gruwelijk om te horen hoe ijskoud en keihard veroordelend mensen kunnen zijn. Toen het meisje zo in nood was, keerden alle mensen zich van haar af… Want ze ging niet naar de kerk! Afschuwelijk… We konden haar urenlang over God vertellen en mochten voor haar en haar vader bidden. God sprak zo overvloedig over zijn hart van liefde voor hen… Ze was erg open. Wat een ontdekking voor hen dat God van hen houdt!

Laten we alsjeblieft ons hart heel wijd openen voor de liefde van God. Hij is vol bewogenheid voor mensen. Hij is een echte Vader!

Religie is dodelijk voor liefde. Het maakt mensen genadeloos. Kil en hard. Het is door en door duivels.

Het grootste kenmerk aan de hemel zal zijn, dat mensen daar elkaar in alle oprechtheid van harte zullen liefhebben. Pure liefde voor elkaar… Die liefde is God. Diepe bewogenheid voor elkaar. Niet klakkeloos veroordelen maar genadig ontfermen. Dat is God.

Oordeel niet alsjeblieft. Het doet zoveel kwaad en richt zoveel schade aan in de harten van Gods dierbare mensen. Al kennen ze Hem nog niet ten volle, heb ze lief. Want Jezus is gekomen om zondaars te redden. En het zijn de religieuzen die Hem haatten en vermoordden. Wees niet als hen alsjeblieft maar heb genade en diepe ontferming. Dan zien mensen wie Jezus is.

Ik ben erg blij dat we Gods liefde konden tonen aan deze kostbare mensen die zoveel geleden hebben.

God heeft een ander plan voor hen. Gedachten van hoop en niet van onheil, om hen een hoopvolle toekomst te geven. We hebben ook gebeden voor genezing en vertrouwen erop dat de Heer hen volkomen zal vernieuwen, naar geest, ziel en lichaam.


De zweep van religie

Op een avond sprak de Geest van God tot me over het gevaar van religie. Dit is wat God zei:

‘Laat je niet achteruit dringen door de ZWEEP VAN RELIGIE. De geesten van religie vinden altijd weer nieuwe vormen en manieren om zich te uiten. Laat je er niet de mond door snoeren. Ik zal jou gebruiken om religie de mond te snoeren. Want Mijn stem moet gehoord worden.’

Deze woorden hielpen me om enkele belangrijke kenmerken van religie te onderscheiden. Ik som er enkele op:

1) Religie wil altijd de mond snoeren van zij die God echt kennen en die vrijheid brengen.

2) Religie gebruikt steeds weer nieuwe vormen en weet zich overal een weg in te banen.

3) Religie is een geestelijke, demonische macht waar elke dienaar van God tegen te strijden heeft.

4) Religie spreekt altijd doorheen gelovigen, en vaak doorheen mensen van wie je het minst verwacht.

5) Religie heeft invloed op ons allemaal, geloof me. De uitdaging is om nederig genoeg te zijn om te erkennen dat ook jij en ik nog niet ten volle vrij zijn van religie.

6) Religie wordt gekenmerkt door die ZWEEP waar God over sprak. Woorden als een zweep. Het kunnen de juiste woorden zijn, maar de geest die ze spreekt, gebruikt ze om je achteruit te dwingen, met valse beschuldigingen.

7) Religie is de hoofdvijand van God, omdat religie GOD IMITEERT. Religie spreekt de woorden van God uit de Bijbel, en doet zich voor als God Zelf. Daarom is dit de meest gevaarlijke vijand van God Zelf. En de gevaarlijkste vijand voor elk kind van God.

8) Besef dat je als kind van God niet alleen aangevallen wordt door religie, maar dat religie ook jou en mij wil gebruiken om anderen te binden. We moeten allemaal steeds weer knielen voor Jezus Christus en Hem vragen om verblinding, trots, eigenzinnigheid en hardheid van religie uit ons hart weg te halen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This