Bidden: hoe doe je dat?

bidden gebed

Bidden is een wondermooi geschenk van God. Als geliefd kind van God heb je het geweldig voorrecht gekregen om door gebed een vriendschap op te bouwen met de Schepper van hemel en aarde, die je beste Vriend wil worden.

God heeft oneindig veel rijkdommen, zegeningen, openbaringen, oplossingen, genezingen, bevrijdingen, dromen, visies en inzichten, die Hij wil uitdelen aan zijn kinderen… Als wij tijd nemen om in overgave te bidden, dan kan God zijn goedheid in rijke mate over ons uitstorten. Door ons gebed Hij onze nood beantwoorden met zijn liefde. Zijn heerlijke tegenwoordigheid kan ons genezen, versterken en toerusten om zijn goedheid bekend te maken.

gebed bidden natuurGod verlangt ernaar dat we meer tijd nemen om te bidden en in zijn nabijheid te komen. Dan kan Hij ons omhelzen, troosten en opbouwen door zijn Heilige Geest en zijn engelen. In zijn aanwezigheid ligt alles waar we naar verlangen. Uit Hem stromen alle bronnen van leven en uit zijn hand komt alles wat goed is. Hij wil niets liever dan ons verzadigen met het goede dat Hem zo kenmerkt. Daarom klinkt de roep uit zijn hart:

Mijn geliefde, neem alsjeblieft tijd om bij Mij te komen! Zonder je af van de drukte, zoek de stilte op en neem tijd om te genieten van Mij.

Tips om effectief te bidden

Veel mensen vinden het echter moeilijk om te bidden. Ze willen wel, maar weten niet goed hoe. In dit artikel geef ik diverse tips, die je zullen helpen om optimaal te genieten van het gebed. Want dit is een feit:

als je leert bidden zoals God het bedoeld heeft, is gebed het mooiste wat er is.

Het gezicht van Mozes straalde door de heerlijkheid van de Almachtige, nadat hij lange tijd in gebed had doorgebracht in Gods tegenwoordigheid. Ook Jezus Christus begon oogverblindend te schitteren van Gods heerlijkheid, tijdens een moment van gebed. De apostelen zagen een explosie van wonderen plaatsvinden, nadat ze in vurig gebed waren geweest. God kan je bijzonder ontmoeten, als je leert om door te dringen in zijn heerlijke tegenwoordigheid.

bidden gebed oprecht hartSleutels voor gezegend gebed

Om de wonderlijke zegen van hemels gebed te kunnen ervaren, zijn er een aantal zaken die God ons wil leren. God heeft ons vurig lief en wil ons reinigen, zodat Hij ongehinderd met Zijn Geest in ons kan stromen. Lees even deze belangrijke sleutels, die je zullen helpen om de schatkamers van Gods overweldigende goedheid onbelemmerd te kunnen ingaan, door je gebed.

Bidden uit een oprecht hart

Het belangrijkste is dat we tot God naderen met een oprecht hart. Je kunt niet leven in leugen en oneerlijkheid en tegelijk tot God komen om door Hem gezegend te worden.

‘De Heer verafschuwt het offer van slechte mensen, maar een oprecht gebed stelt Hij op prijs.’ (Spreuken 15:8)

Van al het kwaad dat we doen, is er iets waar God bijzonder voor waarschuwt in de Bijbel. Dat is de zonde van kwaadsprekerij. Kwaadspreken zorgt ervoor dat we niet in Gods heerlijke nabijheid kunnen komen.

‘Wie mag in Uw huis wonen, Heer? Wie mag bij U zijn op Uw heilige berg? Die zonder struikelen door het leven gaat, eerlijk is en altijd de waarheid spreekt. Die niet kwaadspreekt, zijn naaste geen kwaad doet en voorkomt dat een ander wordt belasterd. Degene die alles wat zonde is, afwijst en respect heeft voor wie God zoeken en ontzag voor Hem hebben.’ (Psalm 15:1-4)

Kwaadspreken betekent dat je leugens vertelt over iemand. Onderzoek je hart of je hier schuldig aan bent en vraag vergeving aan de mensen over wie je gelogen hebt. Jezus Christus benadrukte dat we het eerst met onze naaste in orde moeten maken, voor we tot God naderen.

‘Als u uw offergave naar het altaar brengt en u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft, laat dan uw offergave voor het altaar staan; ga het eerst met die ander goedmaken en kom dan terug om uw offergave te brengen.’ (Matteus 5:24)

Heb je naaste lief, dan wordt gebed verhoord

Een tweede sleutel voor een gezegend gebed, is dat je Gods liefde in praktijk brengt jegens je naaste. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament onderstreept God dit. Doorheen de profeet Jesaja zei de Heer:

‘Deel je brood met wie honger lijdt, haal armen en daklozen in huis, geef kleren aan wie naakt is. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan, en ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Als je roept, geef ik antwoord; schreeuw je om hulp, ik ben er.’ (Jesaja 58:7-11)

bidden gebed liefdeEgoïstisch leven zorgt ervoor dat je gebed onverhoord blijven. Leven in daadwerkelijke liefde voor je medemens is de sleutel om Gods antwoord te ontvangen. Jezus Christus vatte het samen met zijn bekende gebod: heb je naaste lief als jezelf! Als voorbeeld vertelde Hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat we allemaal zo goed kennen. Er waren veel geestelijken, die veel bidden en sommigen hadden van gebed zelfs hun beroep gemaakt, zoals de priester en leviet.

Maar God keurde hen af, omdat ze geen bewogenheid hadden voor een man die verwond naast de weg lag.

Toen kwam er een Samaritaan, die helemaal niet zo godsdienstig was in de ogen van de Joden. Maar hij had wel ontferming voor de verwonde vreemdeling en zorgde voor hem. Hij werd door God gezien. De zorg voor de lijdende naaste is voor God veel belangrijker, dan de gebeden van de priesters en schriftgeleerden, die het slachtoffer links hadden laten liggen. Je naaste liefhebben staat bij God absoluut bovenaan!

Bidden vanuit geloof in Jezus

Een derde belangrijke sleutel is geloof in Jezus Christus. Zoals ik uitvoerig uitleg op deze website is het enkel mogelijk om vrijuit tot God te naderen, via Jezus Christus. Hij betaalde de prijs voor onze fouten, en maakte de weg open voor ons om kinderen van God te worden.

‘Wie in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’ (Johannes 1:12)

Zonder geloof in Jezus Christus is het onmogelijk om God echt te ontmoeten. Hij is de weg tot het hart van God. De apostel Paulus schreef heel mooi:

‘Laten we vasthouden aan het geloof dat we belijden: we hebben een verheven hogepriester die de hemel is binnengegaan – Jezus, de Zoon van God. Onze hogepriester kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.’ (Heb. 4:14-16)

Bidden in het verborgene

gebed bidden godEen vierde sleutel voor een zegenrijk gebedsleven is dat je niet bidt om indruk te maken op mensen, maar dat je een verborgen, authentieke relatie met God hebt, waar niemand iets vanaf weet. Je geheime leven is voor God het enige wat telt. Wat je aan mensen laat zien, is volslagen onbelangrijk. Alleen datgene wat achter de schermen gebeurt, is van tel.

‘Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ (Matteus 6:6)

Bidden is vooral danken en lofprijzen

Een vijfde tip voor gezegend gebed, is dat je begint met het DANKEN en EREN van God. De Bijbel zegt:

‘Wie Mij dankt, eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien.’ (Psalm 50:23)

Door God te danken en te eren, baan je de weg zodat God zijn heil (= zijn redding) kan laten zien. Begin je gebed dus met God te danken voor wie Hij is: God is liefde, trouw, genade, ontferming, goedheid, waarheid, schoonheid, enz.

gebed bidden aanbiddingAls je begint te bidden, focus je dan op Gods goedheid en dank Hem met heel je hart.

Richt je hart weg van je problemen en richt je volkomen op wie God is. Zie Hem, besef hoe schitterend Hij is, dank en eer Hem ervoor. Verheerlijk Hem met alles wat in je is. Stijg op in gebed, door diepe overgave. Laat de woorden en klanken spontaan en vrij uit je hart stromen, naar God toe. Bid uit je hart en niet uit je hoofd.

Aanbid Hem met je hele hart, geef Hem je hele wezen.

Hij is zo mooi, zo wonderbaar, zo machtig, zo heilig en rein, zo trouw en liefdevol, zo wijs en genadig, zo vol leven en schoonheid… Zie Hem, met de ogen van je hart en bemin Hem in volle overgave. Zing en juich het uit voor Hem, die mooier is dan alles wat je je ooit kunt voorstellen. Hij wiens schoonheid oogverblindend is en die aanbeden en toegejuicht wordt door miljarden en miljarden engelen, en die gevreesd wordt door de demonen. Hij is te geweldig voor woorden.

Als je God begint te bidden en God met je hele hart gaat eren, dan open je jezelf om God te ontmoeten. Laat GOD ZELF dus je focus zijn, niet je situatie. Dan kun je zijn kracht het meest ervaren. Dat is het belangrijkste principe om bidden te maken tot een heerlijke tijd.

Volhard in het bidden

De zesde sleutel voor een krachtig gebedsleven is volharding. Bidden is geen last, maar een vreugde en een geweldig voorrecht. Het is heerlijk om bij God te zijn!

‘Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’ (Psalm 16:11)

bidden gebed geloofToch is er discipline voor nodig, want Jezus zegt niet zonder reden: VOLHARD IN HET GEBED! We zijn geneigd de makkelijkste weg te zoeken en bidden vraagt soms een inspanning. Je moet er bewust voor kiezen en andere zaken die je opeisen, opzij schuiven. Daarom haken veel mensen af. Of ze denken: ‘Er gebeurt niets, ik merk niets van God, dus ik stop met bidden’. Maar de basis van je leven met God is GELOOF, niet je gevoel.

‘Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Hebr. 11:6)

Geloof dus dat je door te bidden contact maakt met God, dan zal de ervaring er vanzelf op volgen.

Bidden is soms ook geestelijke strijd en de duisternis wil niet dat je doorbreekt in krachtig gebed. Daarom is het belangrijk om niet op te geven, juist als het moeilijk is.

Bid onder leiding van de Geest

Een zevende belangrijke sleutel om bidden tot een hemelse ervaring te maken, is de Heilige Geest. Hij is het die jouw innerlijk vult met Gods aanwezigheid en die de ogen van je hart opent om Gods majesteit te zien.

‘Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest.’ (Efeziers 6:18)

Vraag altijd aan de Heilige Geest om je te helpen tijdens je gebed.

gebed bidden heilige geestIn eigen kracht bidden is heel moeilijk, maar als je de heilige Geest vraagt je te helpen, wordt gebed een hemelse ervaring. Ontspan je en vraag heel eenvoudig: ‘Heilige Geest, wilt U me helpen?’ Ook als je geen zin hebt om te bidden, kun je Hem vragen je te helpen. ‘Heilige Geest, wilt U me helpen om te bidden? Wilt U me honger naar God geven?’ Dan zal de Geest je een verlangen geven.

Ons vlees is vaak zwak en heeft geen zin om geestelijk te zijn. Daarom is de Heilige Geest er om ons te helpen.

Ik begin mijn tijden van gebed ook altijd met te bidden: ‘Heilige Geest, hier ben ik. Wilt U me vullen en leiden? Open me voor Uw aanwezigheid. Leid me naar de troonzaal van de Vader. Laat me Jezus Christus zien. Help me Heer.’

Ook tijdens het gebed, als ik merk dat ik afgeleid wordt of dat ik verzand in oeverloos gebed (uit mezelf) dan vraag ik nogmaals ‘Heilige Geest, help me, leid me, til me op…’ Die voortdurende overgave aan de Geest van God is echt een geweldige sleutel om God bijzonder te ervaren tijdens je gebed.

Bidden in de Geest

Naast het bidden met ons eigen verstand, wil God ons allemaal de heerlijke gave geven van het bidden met onze geest. Dat wordt ook wel tongentaal genoemd. Bidden met je geest is bovennatuurlijk en is mogelijk dankzij de Heilige Geest. In dit artikel over tongentaal lees je er alles over. De apostel Paulus moedigt alle christenen aan, om zowel met hun verstand als met hun geest te bidden.

‘Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.’ (1 Kor. 14:15)

Bidden is in Gods troonzaal komen

Gebed is niet alleen bedoeld om onze noden bij God bekend te maken. Als je wilt leren genieten van God, dan mag je ontdekken dat gebed in de eerste plaats een manier is om te genieten van God. De Geest van God wil je leiden naar de troonzaal van God, waar je de Allerhoogste aanbidt met heel je hart, waar je diep verwonderd wordt over zijn majesteit, liefde en schoonheid, waar je verlost wordt van de zonden en duistere invloeden van de wereld en waar je bekleed wordt met zijn geweldige liefde, zuiverheid, kracht en andere zegeningen.

God roept je tot zijn troonzaal, niet eenmalig maar als een vaste stek waar je thuishoort, bij de Koning der koningen.

bidden gebed troonzaalHij nodigt je uit om deel te hebben aan de aanbidding van de wondermooie, wonderbare en wervelende engelen die niets liever doen dan zich verlustigen in de verschijning van de schitterende Schepper, de stralende Morgenster die alles wat leeft heeft geschapen en die ons voortdurend nieuw leven geeft.

‘Eén ding heb ik van de Heer verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.’ (Psalm 27:4)

Geniet van God. Ontdek God. Bemin God. Neem tijd met God. En je zult vernieuwd worden naar geest, ziel en lichaam. Zijn aanwezigheid en aanraking zullen je veranderen.

Hoort God me, als ik bid?

Jezus gaf ons drie voorwaarden voor verhoorde gebeden: in HEM blijven, in zijn woorden blijven en in zijn liefde blijven.

‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ‘ (Johannes 15:7)

‘Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.’ (Johannes 15: 16, 17)

De grote valstrik van deze tijd is dat we niet IN HEM BLIJVEN, omdat we elke dag weer overspoeld worden door de golven van informatie, die op ons af komen via internet, televisie, radio, enz.

Laat je niet leegzuigen door mensen en media, maar leef in de rust met Hem, die jou het echte leven geeft.

‘Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader.’ (1 Johannes 2:15)

De Bijbel bidden

bijbel biddenAls je het moeilijk vind om eigen woorden te vinden tijdens je gebed, kun je ook de Bijbel hardop bidden. De psalmen zin eigenlijk stuk voor stuk gebeden, die gebruikt werden om het volk in gebed te leiden. Maak gebruik van deze troostende en opbouwende gebeden, door ze hardop te lezen en te herhalen, met heel je hart. Richt je daarbij vooral op de prachtige lofpsalmen, zoals psalmen 90 tot 100, waarin de grootheid en heerschappij van de Heer verklaard wordt. Dat bouwt je enorm op.

Het gebed dat Jezus ons leerde

De discipelen van Jezus Christus zagen Hem duizenden wonderen doen, ze zagen de lammen lopen en doven die weer hoorden, ze hoorden de boze geesten schreeuwend uit mensen weggaan, en waren er getuige van hoe enkele broodjes veranderden in voedsel voor duizenden mensen. Ze beleefden dat Jezus tijdens een storm over het water liep en dat hij de storm met een woord tot bedaren riep. En toch hadden ze geen goede relatie met God. Ze wilden graag leren om zelf ook intiem te zijn met God.

bidden jezusWant dit hadden ze wel gezien: het geheim voor de wonderen die Jezus Christus deed, was zijn gebed.

Telkens trok Jezus Zich in eenzaamheid en stilte terug, soms een hele nacht, om te bidden. Zijn intieme omgang met de hemelse Vader stond vooraan als prioriteit.

‘Maar Hij trok Zich terug. Hij wilde ergens alleen zijn om te bidden.’ (Lucas 5:16)

Toen de leerlingen voegen aan Jezus hoe ze konden bidden, leerde Hij hen het volgende gebed. Dit is het meest krachtige gebed dat er bestaat. Het brengt de heerschappij van God op aarde en verdrijft de macht van satan.

Dit is het gebed dat we mee dan welk ander gebed ook moeten bidden, om overwinning en doorbraak te zien.

Velen van ons hebben dit gebed op een verkeerde manier geleerd, alsof we moeten smeken of God alsjeblieft dit wil doen. Maar in de grondtekst staat het er in de GEBIEDENDE WIJZE! Het is een proclamatie! Een geestelijke verklaring! Een nadrukkelijk instemmen met datgene wat God overduidelijk wil. Daarom leerde Jezus ons als volgt te bidden:

Hemelse Vader,

Uw naam IS HEILIG!

Uw wil geschiedde (= MOET gebeuren) op aarde, zoals in de hemel.

Uw koninkrijk kome (=MOET nu komen).

Geef ons vandaag ons dagelijks brood.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen vergeven.

Behoed ons voor verzoeking

En verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk.

Van U is alle macht.

Van U is alle heerlijkheid.

Nu en tot in alle eeuwigheid.

Amen (=Zo is het!)

Dit is een apostolisch gebed, het brengt de regering van God op aarde en neemt de macht van de duisternis weg.

Bid dit gebed zo vaak als je kunt. Persoonlijk verwerk ik het altijd in mijn eigen gebeden. Nadat ik tijd heb genomen om met heel mijn hart God te aanbidden, schakel ik soms over op voorbede.  Dan bid ik deze woorden die Jezus ons gaf en pas ze toe o specifieke situaties. Als ik bijvoorbeeld bid voor mijn gezin, bid ik:

‘Hemelse Vader, laat UW wil gebeuren bij mijn kinderen, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Laat Uw koninkrijk in mijn kinderen komen en verlos hen van de boze. Want van U is het koninkrijk en alle macht enz.’

Jezus bedoelde immers niet dat we het gebed gedachteloos zouden herhalen, maar gaf ons een leidraad. Je kunt het gebed natuurlijk letterlijk herhalen, wat ik ook doe. Maar je kunt het dus ook toepassen op de situaties waar je voor bid, opdat Gods wil, Gods koninkrijk, Gods vergeving, Gods voorziening, Gods verlossing en Gods kracht in die situatie gaat werken.

Bidden mag ook luid!

luid biddenLaat je stem ook gerust luid weergalmen, als je God begint toe ze zingen. Soms kan de Geest van God het volume van je stem veranderen en je leiden in luide, uitbundige lofprijzing, die niet meer uit jezelf komt, maar die van God Zelf in je binnenste afkomstig is.

Dan bidt de Geest van God door je heen, met klanken, die hemels zijn.

Soms kan dat heel luid worden, omdat er dan een goddelijke dynamische kracht in stroomt. Wees daar niet bang voor, maar wees VRIJ! Uit jezelf vrijuit naar God, zonder angst.

‘De gelovigen zijn blij als zij God zien en juichen voor Hem’ (Psalm 68:4)

Als je God begint te zien met de ogen van je hart, ga je vanzelf juichen. Dan wordt je hart enthousiast. Laat het dan niet in jezelf verstopt blijven, maar breek uit in gejuich voor Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn grote liefde zijn heeft uitgestort over de mensheid, door ons Jezus Christus te geven, de Heilige Geest, de dienende engelen, het Koninkrijk van God, de liefhebbende Vader, een nieuwe toekomst en zoveel beloften… Alle reden om uitbundig te zingen voor Hem.

‘Laat allen die U zoeken, juichen en jubelen, zich in U verblijden.’ (Psalm 70:5)

Bidden is dus verre van saai. Bidden is het mooiste wat er is.

Leer er tijd voor nemen. Zoek een plekje in je huis of omgeving waar je alleen met God kunt zijn. En ontwikkel een diep leven van gebed, waarbij je Hem leert ontmoeten in je geheime binnenkamer, waar jullie samen elkaar liefhebben. Dat is het geheim van een echt gelukkig leven met God.

Samenvatting: hoe bidden?

bidden gebed hemelAls je bidt, zorg dan dat je oprecht bent naar God en je medemens toe. Heb je naaste lief en lieg niet. Geloof in Jezus Christus, die de zonden heeft gedragen en de weg heeft geopend waardoor je vrij en ongehinderd tot God kunt naderen. Ga regelmatig en volhardend in gebed, dank in de eerste plaats God met heel je hart en bezoek de troonzaal, door je vurige aanbidding en overgave in de Geest van God.

Vraag de Heilige Geest om je hierbij te helpen en laat de woorden als een bron spontaan uit je hart opborrelen.

Dan zal de bron van leven beginnen stromen in je, dan zal de bron van zegen beginnen stromen, dan zal de bron van kracht en overwinning beginnen stromen, dan zal al het goede van God in je leven beginnen doorwerken. Want het is in de tegenwoordigheid van God, dat zijn leven tot ons komt.

‘In uw tempel worden wij verkwikt, u lest ons met een stroom van gaven. Daar, bij u, is de bron van leven, in uw licht leven wij.’ (Psalm 36:9)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This