Vrijheid!

vrij

Echte vrijheid ervaar je pas als je God leert kennen, zoals hij echt is.

Veel mensen denken dat geloof in God je vrijheid beperkt en dat God je allerlei wetten en regels oplegt. Dat is echter niet zo. Als je Jezus Christus vindt, leidt dat niet tot gebondenheid maar juist naar echte vrijheid. Jezus verlost ons van de bindende macht van de zonde, die ons dwingt om te doen wat niet goed is. Veel mensen beseffen niet in welke diepe mate ze slaven van zonde zijn. Jezus Christus zegt: ‘Vergis u niet. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn’ (Johannes 8:34 en 36) God wil je vrijmaken van de gevangenis van het kwaad en Hij wil je in de vrijheid van zijn liefde brengen, waar je kunt zijn zoals God je bedoeld heeft: eerlijk, liefdevol, bewogen over je naaste. 

Het geheim is dat je niet verandert door een wet die je opgelegd wordt, maar door de Geest van God die in je komt.

Vroeger gaf God aan de mensen een wet, die hen liet zien wat zijn wil was. Maar mensen ontdekten dat ze in eigen kracht niet in staat waren om die wet te houden. Daarom zei God: ‘Nu je ziet dat je jezelf niet kunt redden, door te proberen volmaakt goed te zijn, zal Ik je verlossen. Ik zal mens worden en sterven als een offer voor jou. Als je dan mijn offer aanneemt wordt je bevrijd van je schuld en van de zonde. Dan ben je niet gered door je eigen inspanningen, maar door mijn opofferende liefde voor jou.’

vrijheid heilige geest

Dat is het grote geschenk van genade. De onverdiende verlossing. Iedereen die gelooft in Jezus Christus ontvangt deze vrijheid.

‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.’ (Efeze 2:8) ‘Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus.’ (Romeinen 3:24)

Vrijheid en heiligheid

Als we niet langer leven onder een dwingende wet, betekent dat dan dat we zomaar kunnen leven als mensen zonder God of gebod? Integendeel! God roept ons op om heilig te leven in de volmaakte liefde. Alleen is het niet door allerlei wetten en regels te volgen, maar door te leren gehoorzamen aan de heilige Geest die in ons komt.

‘Laat u in uw levenswandel leiden door de Geest, dan zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Want wat onze zelfzucht verlangt, is strijdig met wat de Geest verlangt, en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. Maar als u zich laat leiden door de Geest, bent u niet aan de wet onderworpen.
.
Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht, jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Evenals vroeger waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen deel aan het koninkrijk van God.
.
Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen.
.
Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verdergaan.’ (Galaten 5:16-25)

vrijheid en verbroken ketenen

De heilige Geest geeft ons de vrijheid om te leven vanuit Gods liefde in ons hart.

‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.’ (Romeinen 8:14-16)

‘We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.’ (Romeinen 7:6)

Als mensen je opnieuw allerlei wetten willen opleggen, nadat je de vrijheid van Jezus Christus hebt ontvangen, val je buiten de wil van God. Het gaat dan bijvoorbeeld om de oude Joodse wetten, zoals ‘je moet per se op zaterdag de Sabbat houden, je moet bepaalde feesten houden, je mag dit of dat niet eten of drinken, enz.’ Voor je het weet kom je terecht in wetticisme, terwijl Jezus ons juist bevrijd heeft van de oude wetten. Daarom zegt de apostel Paulus:

‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’  (Galaten 5:1)

Jezus geeft echte vrijheid

Als we ons onderwerpen aan Jezus Christus en ons laten leiden door de heilige Geest, kennen we ware vrijheid. Hij leidt ons in een levensstijl die God wil, waarbij we niet langer gedreven worden door onreine verlangens, hebzucht, jaloezie en oneerlijkheid, maar door de opofferende liefde van God.

God is liefde en als we God echt kennen en dienen, zal Hij zijn liefde in ons hart uitstorten.

‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ (1 Johannes 4:16) De vrijheid die God ons geeft is er dus om elkaar lief te hebben en elkaar te dienen.

‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.’ (Galaten 5:13)

‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’ (1 Johannes 4:7)

Vrijheid betekent dus vrijwillige overgave aan de heilige Geest, die ons vrij maakt om te leven zoals Hij wil: liefdevol en eerlijk.

God brengt zijn hart in ons, zijn goedheid en zijn trouw. Hij wil zijn karakter in ons vormen. Dat opent de deur naar ongekende vreugde, vrede en vruchtbaarheid. Wie wil dat niet?

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This