Stichting Info

Algemeen


Stichting Ontdek God, RSIN: 859310000

De zetel is gevestigd in gemeente Bloemendaal

Bezoekadres: Maasdijk 81, 2676 AC Maasdijk

Telefoon: 0610884155

Email: info@ontdekgod.nl

Bestuursleden


Voorzitter : J. Kok
Secretaris : L.M.M. Kruijt
Penningmeester: P. Hofland

 

Beloning


Er worden geen financiele beloningen uitgekeerd aan de bestuursleden.

 

Doelstelling


a. de verkondiging en demonstratie van het evangelie van het Koninkrijk van God ­in binnen- en buitenland

b. het verzorgen van Bijbelonderwijs ten einde mensen toe te rusten en te ­ontwikkelen tot discipelen van Jezus Christus;

c. het financieel ondersteunen van de apostolische en profetische bediening van David en Renate Sorensen;

d. het financieel ondersteunen van de uitgifte van apostolische en profetische boeken door David en Renate Sorensen;

e. het opzetten van (huis) gemeenten in binnen- en buitenland;

f. het (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische -bediening en van leraren en evangelisten in binnen- en buitenland;

g. het (financieel) ondersteunen van armen, weduwen en wezen in binnen- en buitenland;

h. het opzetten van weeshuizen en scholen in binnen- en buitenland;

i. het (financieel) ondersteunen van andere christelijke gemeenten in binnen- en –buitenIand;

j. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Begroting 2021


 

Beleidsplan


De Stichting geeft tenminste 10 % van haar inkomsten aan ondersteuning van weduwen en wezen en ondersteunt zij apostelen, profeten en evangelisten en mensen die zich inzetten om discipelen van Jezus Christus te maken.

Wijze waarop de Stichting fondsen werft

Om het wereldwijde zendingswerk te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Bedrijven kunnen het werk van de stichting steunen, maar ook particulieren zijn een belangrijke steunpilaar die met hun donaties of giften als partner het werk gaande kunnen houden. Als het gaat om marketing dan treedt de stichting vooral naar buiten via haar website en via Facebook.

Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt

De Stichting maakt ieder jaar vooraf een begroting van de inkomsten. Aan de hand van de begrote inkomsten worden de mogelijke uitgaven begroot. Deze begroting is een taakstelling voor de penningmeester. De penningmeester is in beginsel alleen bevoegd, maar zal voor uitgaven boven de 500 euro altijd toestemming vragen aan de voorzitter en secretaris. Na afloop van het jaar dient de penningmeester financiële verantwoording af te leggen aan de overige bestuursleden.

 

Activiteiten


De Stichting ondersteunt hoofdzakelijk het christelijke zendingswerk van David en Renate Sorensen. Zij schrijven boeken, artikelen en emails om het goede nieuws bekend te maken dat God bestaat, en mensen wil helpen een zinvol leven op te bouwen. Daarnaast produceren ze documentaires, interviews en films die mensen inzicht geven in actuele ontwikkelingen van de samenleving en hen inspireren om deel uit te maken van het bouwen aan een betere wereld, waarin rechtvaardigheid, waarheid en vrijheid centraal staan. Ze bouwen tevens websites die mensen inzicht geven in de problematiek van de wereld, en hoop bieden voor een hoopvolle toekomst. Daarnaast worden er christelijke bijeenkomsten georganiseerd, interviews gegeven en wordt er coaching aangeboden aan individuen die hun levensdoel willen realiseren. Ook worden mensen met emotionele, spirituele of psychische problemen bijgestaan, om ze tot herstel te brengen.

 

Jaarrekening ANBI


Download onze jaarrekening voor 2022

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This