Laster verziekt christenen

lasterpraat

God heeft een geweldig plan met Nederland en wil zijn liefde en kracht op wonderlijke wijze over ons uitstorten.

We zijn God dankbaar dat Hij ons naar dit land heeft gestuurd om mee te werken aan zijn geweldige plannen voor Nederland, om zijn liefde op ongekende wijze te openbaren aan de mensen. God heeft zijn liefde voor Nederland zo diep in mij gelegd, dat ik op een dag in tranen uitbarstte, uit bewogenheid voor dit land. Ik voelde iets van Gods oneindige liefde voor dit volk.

Het is vanuit deze bewogenheid dat ik geloof dat God mij een boodschap heeft gegeven voor Nederland. Ik bid dat veel christenen hier het hart van God in zullen herkennen en er iets mee zullen doen. Het is tijd om de liefde van God in Nederland te laten regeren en elke bron van haat achter ons te laten.

Toen ik in Nederland kwam wonen, was ik enthousiast en vol verwachting. God had gesproken over zijn plannen om een geweldige opwekking in Nederland te brengen. Hij belooft een reformatie die vrijheid en vruchtbaarheid zal doen doorbreken in het volk van God. Om daar deel van te mogen zijn, is te mooi voor woorden.

Ik merkte echter al snel dat in Nederland een verbeten oorlog gaande is tegen alles wat God doet.

Elke dienstknecht van God die beweegt in de kracht van de heilige Geest wordt door tal van ‘christelijke’ websites op demonische wijze door het slijk gehaald en op alle mogelijke manieren belasterd. Alles wat die man van God doet, wordt op zo’n manier uitgelegd dat zelfs het mooiste van God in zijn leven als slecht wordt afgeschilderd. Jan Zijlstra is bijvoorbeeld tientallen jaren door de negatieve christelijke media onderuit gehaald, terwijl niemand meer mensen tot Jezus heeft gebracht in ons land dan hij.

Een buitenlandse prediker, die door een visioen van Jezus Christus naar Nederland is gestuurd, zei me met gebroken hart dat hij wilde wegvluchten uit dit land, vanwege de bittere kritiek die hij had te verduren gekregen van ‘christenen’. Hij voegde eraan toe: ‘elke opwekking is in dit land gestopt door de geest van religie, die werkt met laster en kwaadsprekerij.’

Er is een geest in dit land van giftige kritiek, die het werk van God wil tegenwerken, zodat Gods kinderen niet kunnen doorbreken tot Gods vrijheid en rijke zegen.

Het is begrijpelijk dat er lasteraars zijn. Die zijn er altijd. Waar het aas is, komen de gieren. Het is normaal dat de duisternis zich stort op alles wat God doet. Het is echter ernstig dat duizenden christenen -die beweren in de liefde van God te leven- zich laten vullen met het gif dat deze websites verspreiden. Dat satan actief is, is begrijpelijk. Hij is de leugenaar en lasteraar en hij spreekt naar zijn aard. Dat kun je niet voorkomen. Er zullen altijd mensen zijn die zich laten inspireren door zijn geesten van kritiek, spot, valse beschuldiging en verdeeldheid.

Maar het is nog veel erger dat kinderen van God, zij die in het licht horen te leven, hier zoveel aandacht aan geven en er hun denken mee vullen. Mensen die belijden dat ze God liefhebben, genieten met volle teugen van de laster die wordt verspreid over Gods dienaars in Nederland.

haat

Ze roepen vanalles over de ‘fouten’ van Gods strijders en beseffen niet hoe duister hun eigen houding is.

Ze realiseren zich niet hoe liefdeloos en vernietigend het is wat ze lezen en verspreiden. Lasterpraat en negatieve kritiek is een gevaarlijk, verwoestend gif, een bittere bron die velen besmet. Er is geen greintje liefde in te herkennen, en toch denken sommige mensen dat het van God is… De Bijbel waarschuwt ons voor het dodelijke gevaar van giftige bitterheid:

“Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt  en met zijn bitterheid velen besmet.” (Hebr. 12:15)

Ikzelf lees nooit op dat soort websites, zoals Goedgelovig, Rejoicenow en vele anderen. Ik weet dat het geschreven is door mensen die niets van Gods Geest en vrijheid willen weten, en die als enig doel hebben om datgene wat de Geest van God doet belachelijk te maken en vals te beschuldigen. Soms zijn er mensen die me erop wijzen: “heb je dit al gelezen, weet je wat ze over die en die schrijven?” Ook als er laster over mij geschreven wordt, geef ik er geen aandacht aan. Iemand die zijn leven inzet om Gods toegewijde dienstknechten zwart te maken, is mijn tijd en aandacht niet waard. Ik ben liever bezig met het verspreiden van Gods liefde. In plaats van mensen te vergiftigen met negatieve woorden, voed ik mensen liever met woorden van leven.

Bovendien lees ik niet wat over anderen geschreven word, omdat ik niet wil dat het vergif mijn hart besmet. Ik wil weten wat God over mensen zegt, niet wat lasteraars te zeggen hebben. Het verbijstert me echter dat zoveel christenen zich daar wel mee voeden…

De Bijbel roept ons op om een zuiver hart te hebben. Een hart dat vol liefde, waarheid en goedheid is. Daar past bittere lasterpraat niet in.

Als we ons laten vervullen door leugens, zal het ons besmetten en zullen we niet in staat zijn mee te bewegen met wat God in ons land doet. Dan zal ons geestelijk zicht verduisterd zijn. Dan worden we gebonden door de geestelijke machten die deze laster inspireren. De Bijbel wijst er nadrukkelijk op dat iemand die zich inlaat met laster niet in de nabijheid van God kan leven:

“HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt; in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert, die de HERE vrezen.” (Psalm 15:1, 2)

Het zegt overigens heel wat over je eigen hart, als je geniet van laster…

“Iemand met een kwaad hart luistert graag naar kwade tongen, een gemeen mens hoort graag lasterpraat.” (Spreuken 17:4)

God wil zijn geliefde kinderen in dit land de ogen openen voor deze bron van haat in Nederland en wil ons er vrij van maken. We kunnen er enkel van gereinigd worden als we ons ervan bekeren en erkennen dat het inderdaad schade veroorzaakt. God spreekt immers niet op zo’n negatieve manier over zijn dienaars, die Hij heeft gevormd, gelouterd en gezonden om zijn liefde en verlossing te verspreiden. Psalm 15 benadrukt dat alleen zij die eren wie God vrezen, bij God mogen komen.

Als je beweert dat je in de liefde van Jezus Christus leeft, als je zegt dat je in waarheid staat, als je gelooft dat je een kind van God bent, doe dan niet mee met de stem van de leugenaar en lasteraar. Doe dan niet mee met de geesten van de duisternis die als enig doel hebben: alles wat God doet en de diensknechten van de Heer door het slijk halen.

De Bijbel zegt dat lasterpraat in de diepste schuilhoeken van ons hart doordringt (Spr. 18:8).

Het raakt de diepste duisternis van ons eigen hart aan. Daarom genieten mensen er zo van. Maar het is heel verwoestend. Je kunt onmogelijk met een rein hart voor God staan, als je tegelijkertijd zijn meest vurige dienaars in je land zwartmaakt of als je je hart laat vullen met de leugens van de lasteraar. Gods woord roept ons nadrukkelijk op om respect en liefde te hebben voor hen die God dienen, hen die ons land dienen, hen die jou dienen.

“Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen.” (1 Tessalonicenzen 5:12)

Er zijn dienaars van God in Nederland en Belgie die al tientallen jaren met hart en ziel dit land dienen, en die door hun eigen volk bespot, verworpen en belasterd worden. Denk aan Mattheus van der Steen. Hij geeft op een radicale manier ruimte aan de Geest van God, hij zet zich in voor Nederland en veel andere landen, met alles wat hij heeft. En websites als Goedgelovig (die de beste christelijke website wordt genoemd door de protestantse kerk), doen niets anders dan Mattheus zwart maken. Hij is slechts een van de vele voorbeelden.

Duizenden christenen die beweren God te dienen, genieten ervan, praten er met elkaar over en verspreiden het bittere gif.

Dat is een ernstige zonde. Als we Gods dienaars verwerpen, verwerpen we God, zegt de Bijbel heel duidelijk. Als we de strijders van Christus in het gezicht spuwen, spuwen we Jezus Christus in het gezicht. Als we Gods profeten en apostelen vervolgen, vervolgen we Jezus Christus zelf. Ik geloof dat dit een van belangrijkste zonden is van dit land. De Bijbel zegt klaar en duidelijk dat het een gruwel is voor God.

“Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten … en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers.” (Spreuken 6:16, 19)
Het stoken tussen broers is letterlijk wat er gebeurt door deze lastersites. Want het zijn christenen die de laster lezen waardoor ze opgestookt worden tegen hun broers en zussen in de Heer. Dat is zo intens duister…

Geen liefde, maar kille haat

duivel

Er wordt een ijskoude haat tegen Gods dienaars verspreid. De schrijvers van deze websites hebben geen greintje liefde in hun hart jegens Gods dienstknechten. Dat betekent dat ze God niet kennen. De Bijbel zegt immers heel duidelijk dat we God niet kennen, als we geen liefde hebben voor onze broeders.

“Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. … Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft.” (1 Johannes 3:14, 15)

Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen; God is immers liefde. Als iemand zegt: Ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar.” (1 Johannes 4:8, 20)

Iemand die zijn leven inzet om predikers die Gods liefde verspreiden, zwart te maken in de ogen van mensen, wordt niet door liefde gedreven, maar door de duisternis. Het ergste is echter dat zoveel christenen die geest omhelzen en bevestigen… Ik geloof dat we ons hiervan moeten bekeren. Het is een ernstige zonde. Het is een schande voor het volk van God dat ze hieraan mee doen. Het opent enorme poorten voor de duisternis en sluit de deur naar de heilige Geest.

Ik wil jou oproepen om je leven te zuiveren van deze geest van kritiek, spot, negativiteit, bitterheid, kwaadsprekerij…

Ik hoop dat ieder dit dit leest kan inzien dat Jezus Christus werkelijk volkomen anders is, volkomen anders, volkomen anders. Sommige mensen beweren God te dienen, maar zijn in werkelijkheid strijders van de duisternis.

We kunnen er niets aan doen dat satan rondgaat als een leugenaar en lasteraar. De slang heeft nog de mogelijkheid om als een verwoester rond te gaan. Maar dit is waar het om gaat: waar laat jij je door vullen?

Heb je respect voor de dienaars van God? Of spuw je op ze?

God wil ons diep veranderen. Er is echt een diepe bekering nodig in Nederland. Want kwaadspreken is een ernstige zonde van dit volk. Als de christenen in het land hier niet van zouden genieten, zou het geen effect hebben en als een droge bron opdrogen. Maar omdat er duizenden mensen voeding aan geven, kan het bestaan.

Onderzoek jezelf. Sta je echt in het licht van Jezus Christus? Leef je echt in de waarheid? Kun je God recht in de ogen kijken en zeggen: ik geniet van die websites die uw dienaars door het slijk halen…. Kun je dat zeggen, terwijl je in Gods ogen kijkt? Kun je in de ogen van Jezus kijken, nadat je voor de zoveelste keer hebt gelezen wat voor kwaad er geschreven wordt over de dienaars die Jezus naar jouw land gezonden heeft?

De Bijbel zegt dat elke ware dienaar van de Heer door het volk van God verworpen wordt. Zal dat altijd zo zijn in Nederland? Zal het hier zijn zoals het was in het oude Jeruzalem: “Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doodt en stenigt wie tot haar gezonden zijn”. Je kunt evengoed zeggen: “Nederland, Nederland, die de profeten doodt en stenigt wie tot haar gezonden zijn.” 

Als je wilt dat Gods licht schijnt in je land, heb dan een hart van respect, dankbaarheid en liefde voor de dienaars van God.

God zendt zijn strijders naar jouw land, niet om het land te vernietigen, maar om een doorbraak te brengen van zijn Geest, die liefde, kracht, vrijheid en genezing geeft. God wil zoveel van zijn goedheid openbaren aan Nederland. Maar we moeten ons echt bekeren van ons gedrag. Want we huilen mee met de wolven en dat is een gruwel voor God. Zo kan God nooit doorbreken in je land en nog minder in jouw leven. Wil je dat Gods liefde en zegen in je leven stroomt? Bekeer je dan van lasterpraat en bitterheid en heb liefde en respect in je hart. Dan kun je in de nabijheid van God leven.

God is geen lasteraar. Satan is de lasteraar. Door wie laat jij je leiden?

Mag je dan niet toetsen wat wel en niet van God is? Natuurlijk wel. Maar bijbels toetsen is iets totaal anders dan wat genoemde websites doen. Dat heeft niets met toetsen te maken. Lees het artikel over valse profeten waarin wordt uitgelegd hoe je bijbels kunt toetsen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This