Jezus zei… WAT?!?

woorden jezus

Veel christenen geloven exact het tegenovergestelde van wat Jezus zei!

Een christen is iemand die gelooft in Jezus Christus en luistert naar Zijn woorden. Wat Hij zegt is waarheid. We erkennen Jezus Christus als onze Meester en wij zijn de leerlingen die naar Hem luisteren. In realiteit blijkt er echter nogal wat te schorten aan ons begrip van wat Jezus Christus gezegd heeft. In dit artikel worden tientallen wijdverspreide gedachten onder christenen vergeleken met de originele uitspraken van Jezus Christus en zijn apostelen en profeten uit de Bijbel.

Wat we zien is ronduit verbijsterend: al deze leringen staan haaks op de woorden van Jezus Christus.

Het gevolg is dat we, zonder het te beseffen, onder een bedekking van leugens leven, die ons zicht op God en Zijn plan met de mensheid verduisteren. Zo missen we enorm veel zegen, geluk, vreugde en vrijheid. Het doel van dit artikel is om deze misleidingen aan te kaarten en ons de kans te geven ervan verlost te worden. Laten we daarom alsjeblieft doen wat kenmerkend is voor iemand die Jezus oprecht liefheeft:

‘Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden’ (Johannes 14:23, 24)

De leringen die haaks staan op de woorden van Jezus, plaats ik onder de noemer ‘religie’.

Het kenmerkende van religie is dat het God vervangt, door zich als God voor te doen. Zoals je zult zien, heeft religie veel meer invloed op ons allemaal, dan we beseffen. Het is aan ons of we kiezen voor de woorden van Jezus, die ons de heerlijke realiteit van Gods koninkrijk en aanwezigheid geeft, of dat we kiezen voor de leugens van religie, waardoor we beroofd worden van Gods rijkdommen…

verbazing jezus

HELP! Dit is van de duivel!!!

Veel uitspraken van Jezus Christus staan dermate haaks op wat religie ons heeft wijsgemaakt, dat je misschien bezorgd zult denken dat dit gevaarlijke misleiding is, uit het brein van de duivel. Toch zijn het de authentieke woorden van Jezus Zelf die ons verbijsteren, niets anders. Hoe verontrustend het ook kan zijn, laten we de moed hebben om onze denkbeelden werkelijk te onderwerpen aan de uitspraken van Jezus Christus. Dan zullen we geweldig veel vrucht dragen, zoals Hij beloofde:

‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’ (Johannes 15: 7, 8)

 


wit

Wat zei Jezus over Gods koninkrijk?

jezus koninkrijk

Velen van ons hebben geleerd dat Gods koninkrijk pas in een onbestemde toekomst zal aanbreken, nadat Jezus Christus ooit fysiek terugkomt. Dan zal Hij een zichtbaar, politiek koninkrijk op aarde vestigen, waarbij in een klap alle volkeren Hem zullen erkennen en dienen. Tot die tijd zal het steeds donkerder en slechter wordt op aarde. Is dat inderdaad wat Jezus Christus zei? Laten we eens kijken naar Zijn woorden…

wit

kroonKONINKRIJK

Jezus Christus: Gods koninkrijk is gekomen
Religie: Gods koninkrijk is niet gekomen

‘Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf, en dat betekent dat het koninkrijk van God bij u gekomen is.’ (Mattheus 12:28)

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Jezus Christus sprak onophoudelijk over Gods koninkrijk, dat nabij gekomen was. Hij noemde zijn boodschap het goede nieuws van Gods koninkrijk en stuurde zijn leerlingen erop uit om Gods koninkrijk te verkondigen. Hij vertelde hoe mensen in Gods koninkrijk konden binnengaan en hoe het er in Gods koninkrijk aan toe gaat. Op geen enkele wijze suggereerde Jezus dat het nog duizenden jaren zou duren, voor Zijn koninkrijk zou komen, maar onderstreepte voortdurend dat het gekomen was.

Religie beweert echter dat Gods koninkrijk zelfs duizenden jaren later nog steeds niet gekomen is en dat niemand weet wanneer het ooit zal aanbreken. We menen dat er een fysieke wederkomst van Jezus zal plaatsvinden en dat dan pas Gods koninkrijk zal komen.


wit

wereldWERELDS

Jezus Christus: Gods koninkrijk is niet van deze wereld
Religie: Gods koninkrijk zal wel van deze wereld zijn

‘Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.‘ (Mattheus 12:28)

‘Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.’ (Lukas 17:20, 21)

‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ (Romeinen 14:17)

Jezus Christus maakt duidelijk dat Zijn koninkrijk niet aards en stoffelijk is, zoals de menselijke koninkrijken die je met het blote oog kunt waarnemen en die aan een aardse locatie verbonden zijn. Hij legde uit dat Gods koninkrijk een geestelijke dimensie is, die mensen ervaren in hun binnenste, waar ook ter wereld. De apostel Paulus bevestigde dat door te zeggen dat Gods koninkrijk ervaren wordt door de Heilige Geest, die ons vrede, vreugde en gerechtigheid geeft.

Religie beweert echter dat Gods koninkrijk wel aards, stoffelijk en zichtbaar zal zijn, als Jezus ooit fysiek terugkomt. Er is ons geleerd dat Jezus dan een politiek en werelds koninkrijk zal oprichten vanuit het oude, aardse Jeruzalem.


wit
groeiGROEI

Jezus Christus: Het aantal gelovigen neemt toe
Religie: Het aantal gelovigen neemt af

‘Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle planten: het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen.’ (Matteus 13:31-32)

Jezus Christus leerde dat Gods koninkrijk heel klein begint, maar uiteindelijk heel groot wordt, net als een klein mosterdzaadje dat uiteindelijk de grootste plant in een moestuin wordt. Hij vergeleek Gods koninkrijk ook met een klein beetje desem dat op den duur het hele meel doordringt en het deeg in zijn geheel laat rijzen. Dat betekent dus dat het aantal gelovigen zal toenemen, tot de hele samenleving doordrongen is met Gods koninkrijk.

Religie beweert echter dat het aantal mensen die in Jezus gelooft, steeds kleiner wordt en dat er steeds minder aanwezigheid van God op aarde zal zijn. Zo horen we het van anderen en we vertellen het tegen elkaar, nietsvermoedend dat het haaks staat op Jezus’ hoopvolle woorden.


wit

uitbreidingUITBREIDING

Profeten: Gods koninkrijk zal geleidelijk uitbreiden
Religie: Gods koninkrijk zal in een klap compleet zijn

‘Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. … Wanneer die koningen regeren, zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde gaat en door geen ander volk overheerst zal worden. Het zal al die rijken verpletteren en er voorgoed een eind aan maken. Maar zelf blijft dat rijk voor altijd bestaan. Dat rijk was de steen die u zag.’ (Daniel 2:35, 44)

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

De profeten voorspelden dat Gods koninkrijk zou gesticht worden gedurende de regering van koningen uit de oudheid, waaronder het Romeinse Rijk. Gods koninkrijk begint klein als een steen, maar zal geleidelijk uitbreiden tot een berg die de hele aarde bedekt. Aan de uitbreiding van Gods koninkrijk zal nooit een einde komen.

Religie beweert echter dat Gods koninkrijk pas gevestigd wordt na een fysieke komst van Jezus in onze toekomst. Dan zal Gods koninkrijk in een klap over de hele aarde zijn. Van uitbreiding is dus geen sprake, want het zal er *pats-boem* ineens zijn.


wit

volkenVOLKEN

Jezus Christus: Jullie moeten alle volken tot Mijn leerlingen maken
Religie: Jezus onderwerpt alle volken, wanneer Hij terugkomt

‘Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. ‘ (Matteus 28:18)

Jezus Christus gaf ons de opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Dat betekent dat er werk aan de winkel is! Hij wil dat we zijn regering brengen in elk aspect van de samenleving, geen enkel gebied uitgezonderd.

Religie beweert echter dat Jezus zelf de volken aan Zich zal onderwerpen, als Hij ooit fysiek terugkomt. Dat maakt het voor ons lekker makkelijk, want alle verantwoordelijkheid voor de transformatie van de maatschappij ligt dan niet bij ons, maar bij Jezus. Makkelijk, he!


wit

wonderenWONDEREN

Jezus Christus: Wonderen en tekenen volgen de gelovigen
Religie: Wonderen en tekenen volgen valse profeten

‘God zal hen die geloven, met de volgende tekenen bijstaan: zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en nieuwe talen spreken; slangen zullen ze oppakken, zelfs vergif drinken zonder er nadeel van te ondervinden; en als ze zieken de handen opleggen, zullen die weer gezond worden.’ (Marcus 16:17, 18)

Jezus Christus deed wonderen overal waar Hij ging, zodat duizenden mensen uit het hele land en zelfs naburige landen, kwam en allen genezen werden. Hij zei dat zij die in Hem geloofden, nog grotere dingen zouden doen en dat wonderen een kenmerk zou zijn van gelovigen.

Religie beweert dat God geen wonderen meer doet en dat alleen valse profeten wonderen en tekenen doen, met als doel om ons te misleiden. Velen van ons werden doodsbang gemaakt voor de kracht van God en men vertelt ons dat het de kracht van de duivel is.


wit

troonTROON

Jezus Christus: Ik heb alle macht in hemel en aarde
Religie: Satan heeft alle macht in hemel en aarde

‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde.’ (Matteus 28:18)

Jezus Christus maakte duidelijk dat Hij de grote overwinnaar is, en dat Hij voortaan de volmaakte heerschappij bezit over de hemel en de aarde. De apostelen bevestigen de heerschappij van Jezus: ‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.’ (Filippenzen 2:10)

Veel christenen denken echter dat satan nog steeds alle macht heeft en dat hij regeert over de mensheid. Jezus zal pas Koning zijn, als Hij ooit terugkomt. Tot die tijd is satan de grote machthebber, wiens macht voortdurend toeneemt tot hij de volkomen wereldheerschappij zal bezitten. Daardoor zijn we bang en onzeker en staan we niet op in onze goddelijke autoriteit, uit schrik voor de grote boze wolf.


wit
zonZON

Jezus Christus: Ik ben de opkomende Zon van de nieuwe dag
Religie: Jezus is de ondergaande zon van de komende nacht

‘Ik ben de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.‘ (Jesaja 60:2, 3)

Jezus Christus noemde Zichzelf de stralende Morgenster wat betekent ‘het heldere ochtendlicht’. Daarmee verwees Hij naar de voorspelling van Jesaja die aankondigde dat de Heer is gekomen als het stralende ochtendlicht. Jezus is dus de zon die opkomt, de nacht verdrijft en een nieuwe dag brengt.

Religie beweert echter dat het licht van Jezus steeds minder wordt en dat ons een zeer donkere nacht te wachten staat, door de komst van een antichrist en grote verdrukking. We hebben geen hoop voor de toekomst en zien met vreze en beven uit naar de vele vreselijke dingen die ons te wachten staan, in plaats van ons intens te verheugen op het steeds toenemende licht van Jezus Christus.


wit

REGregerenEREN

Jezus Christus: Jullie kunnen als koningen regeren met Christus
Religie: Wij kunnen niet als koningen regeren met Christus

‘Wie overwint, zal ik de gunst verlenen met mij op de troon te zitten. Zoals ook ik heb overwonnen en bij mijn Vader op zijn troon gezeten ben.’ (Openbaring 3:21)

‘Zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ (Romeinen 5:17)

Jezus Christus is de Koning der koningen en wil ons vormen in gehoorzaamheid een bekering, zodat we samen met Hem kunnen regeren, en zijn heerschappij uitbreiden over de mensheid. Hij geeft ons een nieuwe, koninklijke identiteit en bekleedt ons met Zijn eeuwige gezag, om duisternis te verdrijven en liefde te verspreiden met grote kracht.

Religie beweert echter dat Jezus nog geen Koning is, en wij dus ook niet. We beseffen onze waarde en koninklijke roeping niet ten volle en staan dus nooit op, zoals God ons geroepen heeft.


wit

Wat zei Jezus over zijn komst?

komst jezus

Er zijn weinig uitspraken van Jezus Christus die meer genegeerd zijn door christenen, als zijn aanduiding van het tijdstip waarop Hij zou komen om Gods oordeel te brengen en Gods koninkrijk te vestigen.

Door het ontkennen van de tijdsaanduidingen die Jezus en de apostelen maakten, zijn er allerlei leringen ontstaan die verwarring en onrust verspreiden, zoals angst voor een vreselijke donkere eindtijd die ons te wachten staat. Als we echter lezen wat Jezus en de apostelen zeiden over het tijdskader waarin Jezus zou komen, dan zien we iets totaal anders!

Het is zo onthutsend, dat sommigen denken dat ik de duivel dien, door dit te plaatsen. Toch citeer ik werkelijk de zuivere woorden van Jezus Christus. Hert zijn de woorden van Jezus die ons verbijsteren, niet mijn mening. (Als je meer wilt weten over wat de Bijbel werkelijk zegt over de komst van Jezus, lees dan ‘Hoop voor de toekomst‘.)

wit

wanneerWANNEER

Jezus Christus: Jullie sterven niet voor Ik kom
Religie: Ze zijn allemaal gestorven voor Hij komt

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)

‘En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht.’ (Marcus 9:1)

Jezus Christus zei dat sommige van zijn toehoorders niet zouden sterven, voor ze Hem als koning zagen komen, om iedereen te vergelden naar hun daden. Hij zei bovendien dat sommigen de dood niet zouden proeven, voor ze Gods koninkrijk krachtig zouden zien komen. De geschiedenis bevestigt dat Jezus inderdaad enkele tientallen jaren later is gekomen als Koning om Gods oordeel uit te voeren over Jeruzalem en zijn koninkrijk definitief te vestigen. Alles gebeurde precies zoals Jezus voorspeld had (meer hierover lees je in ‘Hoop voor de toekomst‘).

Religie beweert dat Jezus niet is gekomen tijdens het leven van zijn toehoorders, en dat Hij zelfs na duizenden jaren nog steeds niet gekomen is. Wat Jezus voorspeld had, is dus niet gebeurd. In feite maken we Jezus tot een valse profeet, want niets van wat Hij voorspeld had is uitgekomen. Hij heeft de mensen dus maar wat voorgelogen en ze voorbereid op iets wat helemaal niet zou gebeuren. Of hebben wij iets verkeerd begrepen?


wit

klokSPOEDIG

Jezus Christus: Zie, Ik kom spoedig!
Religie: Hij is helemaal niet gekomen!

‘ Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’ (Openbaring 3:11)

‘Weet: ik kom spoedig, en het loon heb ik bij me: ieder krijgt het loon voor zijn daden.’ (Openbaring 22:12)

‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. (Openbaring 22:20)

Jezus Christus zei vele malen tegen de eerste christenen dat Hij spoedig zou komen en dat Hij iedereen loon naar werken zou geven. Hij moedigde de eerste christenen aan om hun geloof niet te verliezen, maar uit te zien naar Zijn zeer nabije komst.

Religie beweert dat Jezus de eerste christenen vreselijk voor de gek hield, want volgens onze leringen is Hij zelfs na duizenden jaren nog steeds niet gekomen.


wit

wachtenWACHTEN

Apostelen: Jullie hoeven niet te wachten op de komst van Jezus
Religie:  Jullie moeten heel lang wachten op de komst van Jezus

‘Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.‘ (Hebr. 10:37)

‘…zie, de Rechter staat voor de deur.’ (Jakobus 5:7)

‘De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.‘ (Romeinen 13:12)

De apostelen schreven aan de christenen uit hun tijd dat de komst van Jezus voor de deur stond en dat ze niet zouden hoeven te wachten. Jezus kwam inderdaad enkele jaren na het schrijven van deze brieven, in 70 na Christus .

Religie beweert echter dat de eerste gelovigen volkomen vruchteloos hebben moeten wachten, evenals alle christenen van de laatste twintig eeuwen vruchteloos gewacht hebben. Ook wij moeten ons leven lang wachten, zonder te weten of Jezus ooit komt tijdens ons bestaan. Dus terwijl de apostelen zeiden dat niemand zou moeten wachten, denken wij allemaal dat alle christenen heeeeeeeeeeel lang – wel duizenden jaren – moeten wachten. Best vreemd, vind je niet?


wit

Wat zei Jezus over de eindtijd?

eindtijd jezus

Naast de woorden van Jezus Christus over Zijn komst, zijn de uitspraken omtrent het einde der tijden de meest misbruikte teksten uit de hele Bijbel.

Zeiden Jezus en de apostelen dat de eindtijd een periode was die in een verre toekomst zou aanbreken, na duizenden jaren, voor de allerlaatste christenen? Of zeiden ze juist dat het einde der tijden gedurende HUN leven was, voor de allereerste christenen? (Lees meer over de eindtijd in ‘Hoop voor de toekomst‘.)

wit

eindtijdEINDTIJD

Apostelen: De eindtijd gold voor de eerste christenen
Religie: De eindtijd geldt voor de laatste christenen

‘Al voor de schepping van de wereld had God hem in gedachten, maar eerst nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen, omwille van u.’ (1 Petrus 1:20)

‘Nu is hij slechts eenmaal verschenen, bij de voleinding van de tijd, om door het offer van zichzelf de zonden weg te nemen.’ (Hebr 9:26)

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;’ (Handelingen 2:17)

‘…heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon…’ (Hebr. 1:1)

De apostelen gebruikten de woorden ‘einde der tijden’ en ‘de laatste dagen’ uitsluitend om de periode aan te duiden waar zij toen in leefden, namelijk het einde van het toenmalige verbond van God met Israel. In die eindtijd is Jezus verschenen en in die laatste dagen is de heilige Geest uitgestort.

Religie beweert echter dat de eindtijd niet toen was, maar pas duizenden jaren later aangebroken is.


wit

voltooiing

VOLTOOIING

Jezus Christus: Het tijdperk van het oude verbond nadert voltooiing
Religie: De hele planeet aarde nadert haar einde

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.’ Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van het huidige tijdperk ophanden zijn? (Mattheus 24:1-3)

Jezus Christus kondigde de complete verwoesting van de tempel aan, die het symbool was van het oude verbond. De leerlingen vroegen Hem wanneer dat zou gebeuren, en wat het teken zou zijn van Zijn komst en de voltooiing van het toenmalige tijdperk.

Religie beweert echter dat Jezus het einde van de planeet aarde aankondigde en dat de leerlingen Hem vroegen naar een fysieke wederkomst, die het absolute einde van de mensheid zou betekenen. Dat is het gevolg van verkeerde bijbelvertalingen, die het woord ‘aión’ vertaald hebben met ‘wereld’ terwijl de juiste vertaling is ‘tijdperk’.


wit

verdrukkingVERDRUKKING

Jezus Christus: De eerste christenen ondergaan een grote verdrukking, in het Romeinse Rijk
Religie: De laatste christenen ondergaan een grote verdrukking, over de hele planeet

‘Daarom zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving dat voor de bewoonde wereld zal aanbreken.’ (Openbaring 3:10)

Jezus Christus voorspelde een grote verdrukking die zeer nabij was voor de eerste christenen. Hij zei dat dit zou plaatsvinden in de toenmalige bewoonde wereld, waarmee het Romeinse Rijk bedoeld werd. Het Griekse woord voor wereld dat hier gebruikt wordt is namelijk ‘oikoumené’, dat volgens de Strong’s concordantie betekent: ‘De bewoonde wereld, namelijk het Romeinse Rijk, want alles daarbuiten werd beschouwd als onbelangrijk.’ (Strong’s Concordance). Deze verdrukking vond inderdaad plaats in de eerste eeuw, en was extreme christenvervolging doorheen het Romeinse Rijk, toen talloze christenen afgeslacht werden.

Religie beweert echter dat er duizenden jaren later een grote verdrukking zal plaatsvinden, over de hele planeet aarde. Dat is het gevolg van de verkeerde bijbelvertalingen die het woord ‘oikoumené’ onterecht vertaald hebben als ‘wereld’. Bovendien wordt het feit genegeerd dat Jezus Christus dit zei tegen de eerste christenen.


 wit

antichristANTICHRIST

Apostelen: De antichrist is een dwaling bij de eerste christenen
Religie: De antichrist is een wereldleider bij de laatste christenen

‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. … De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.’ (1 Johannes 2:18, 22)

‘Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:3)

‘Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.’ (2 Johannes 1:7)

De apostel Johannes is de enige die ooit het woord ‘antichrist’ gebruikt heeft en hij beschreef hiermee diverse mensen die misleiding brachten onder de eerste christenen, door Jezus Christus te ontkennen. Jezus had hiervoor gewaarschuwd in Mattheus 24, waar Hij beschreef dat een van de tekenen van het komende einde van het oude verbond zou zijn dat er vele valse christussen en dwaalgeesten zouden rondgaan. Johannes wist dat en had de eerste christenen hier reeds over verteld, daarom zei hij; ‘Gelijk gij gehoord hebt…’ De waarschuwing gold voor de eerste christenen, om hen te behoeden voor de vele dwaalleringen die rondspookten in hun tijd. Op geen enkele wijze suggereerde Johannes dat er ooit, duizenden jaren later, een antichrist zou opstaan die een politieke wereldleider zou zijn. Hij schreef tot de eerste christenen aangaande een misleiding die in hun midden werkzaam was.

Religie beweert echter dat Johannes sprak over een politieke wereldleider die pas duizenden jaren later zou opstaan, en waar de eerste christenen niets mee te maken hadden.


wit

aardeAARDE

Jezus Christus: God geeft de aarde aan de zachtmoedigen
Religie: God zal de aarde verwoesten

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’ (Mattheus 5:5)

‘Wie de Heer verwachten, zullen de aarde bezitten. (Psalm 37:9)

Jezus Christus zei dat de aarde het erfdeel zou zijn van mensen met een zachtmoedig hart. Jesaja en Habakuk voorspellen dat God de hele aarde zal vervullen met zijn heerlijkheid, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Jesaja 11:9, Habakuk 2:14). Ook in Numeri kondigt God aan dat Hij de hele aarde zal vullen met Zijn heerlijkheid (Numeri 14:21). Prediker verklaart bovendien dat de aarde altijd zal blijven bestaan (Prediker 1:4) en in Genesis beloofde God aan Noach dat de dagen van de aarde en de seizoenen nooit zouden ophouden (Genesis 8:22). De aarde zal dus nooit vernietigd worden, maar het erfdeel van de zachtmoedigen zijn en ze zal vervuld worden met de heerlijkheid van God.

Religie beweert echter dat God de hele aarde zal verwoesten door vuur. Dat komt voort uit een foutieve interpretatie van een uitspraak van de apostel Petrus (2 Petrus 3:7-10), die op symbolische wijze spreekt over Gods vuur dat het oude verbond vernietigt. De hemel en aarde zijn bijbelse symbolen voor Gods verbond met de mensen. Ons hart is de aarde en de hemel is Gods verbond. De vernietiging van de hemel, is bijbelse beeldtaal voor het oude verbond dat verdwijnt door Gods oordeel. Het kan uiteraard niet betekenen dat de aarde letterlijk zal vergaan, aangezien Jezus de aarde belooft als erfdeel voor zachtmoedigen, en de profeten aankondigen dat de aarde vervuld wordt met Gods heerlijkheid.


wit

Wat zegt Jezus over Gods woonplaats?

aanbidding

Jezus Christus zei dat sinds Zijn komst God op een heel andere wijze aanbeden zou worden…

Zei Jezus dat er een stoffelijke, aardse woning voor God zou komen, zoals in het Oude Verbond? Of zei Jezus dat er een compleet nieuwe vorm van aanbidding zou komen, in de geest? Lees wat Hij en Zijn apostelen ons vertellen…

wit

locatieLOCATIE

Jezus Christus: Geen aanbidding meer op een aardse locatie
Religie: Wel aanbidding op een aardse locatie

‘Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden. …  Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4:23, 24)

Jezus Christus zei dat de tijd aangebroken was, dat mensen God niet langer zouden aanbidden op een fysieke locatie, zoals bijvoorbeeld op een berg of in de aardse stad Jeruzalem. Hij legde uit dat God GEEST is en dat vanaf die tijd mensen voortaan God zouden aanbidden in de geest. Vervolgens sprak Hij over de Heilige Geest die iedereen zou ontvangen die in Jezus gelooft, en die als een rivier van levend water zou stromen uit ons innerlijk.

Religie beweert dat er later weer een fysieke tempel gebouwd zal worden in een aards Jeruzalem, waar alle mensen God zullen aanbidden. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de kern van het nieuwe verbond, namelijk dat het niet langer gaat om stof en steen, maar om de Heilige Geest die Gods koninkrijk voor ons tot een realiteit maakt.


wit

wonenWONEN

Jezus Christus: De Vader en Ikzelf wonen bij jullie
Religie: De Vader en Jezus wonen in de hemel

‘Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.’ (Johannes 14:23)

Jezus Christus beloofde dat de Heilige Geest zou komen en dat de hemelse Vader en Jezus Zelf bij ons zouden wonen. Hij zou ons niet als wezen achterlaten, maar zou juist in ons midden komen. Dat wordt bevestigd door de apostelen: ‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.’ (2 Korintiers 6:16).

Religie beweert echter dat Jezus en de Vader pas werkelijk bij ons zullen zijn, na een fysieke wederkomst van Jezus.


wit

tempelTEMPEL

Apostelen: God woont in ons, wij zijn Gods geestelijke tempel
Religie: God zal later wonen in een stoffelijke tempel te Jeruzalem

‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.’ (1 Korintiers 6:19)

‘In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God. (Efeze 2:22)

‘De Allerhoogste echter woont niet in wat mensenhanden maken, zoals de profeet zegt: De hemel is mijn troon, zegt de Heer, de aarde mijn voetenbank. Wat voor huis willen jullie voor mij bouwen? Welke plek mij geven om te rusten?’ (Handelingen 7:49)

De apostel Paulus openbaarde een centraal thema van het nieuwe verbond, namelijk dat God niet langer in stenen gebouwd woont, maar dat Hij voortaan in mensen woont, door Zijn Geest. We worden allemaal samen opgebouwd tot een verblijfplaats voor God. Dat wordt bevestigd door Stefanus, die zei dat God nooit meer zal wonen in een huis dat door mensen is gebouwd.

Religie beweert echter dat er later een nieuwe tempel zal worden gebouwd in Jeruzalem, waar God zal wonen en waarheen we zullen moeten gaan om Hem te aanbidden.


wit

jeruzalemJERUZALEM

Apostelen: Wij zijn het nieuwe Jeruzalem in de geest
Religie: Het nieuwe Jeruzalem is een stoffelijke stad

‘Ik zal u de BRUID laten zien, de vrouw van het Lam.’ … Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige stad die vanuit God uit de hemel neerdaalde.’ (Openbaring 21: 9, 10)

‘Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise BRUID aan hem geven.’ (2 Korintiers 11:12)

‘Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver en kostbare stenen…’ (1 Korintiers 3:13)

‘De muur was gemaakt van jaspis, de stad zelf van zuiver, glashelder goud. De stenen waarop de stadsmuur rustte, waren met allerlei edelstenen versierd.’ (Openbaring 21:19)

De apostelen openbaarden het mysterie dat iedereen die in Christus leeft, opgebouwd wordt als een geestelijk huis gebouwd met goud, zilver en edelstenen die geestelijke zuiverheid symboliseren. Diezelfde beschrijving wordt gebruikt voor het nieuwe Jeruzalem, dat symbolisch beschreven wordt als bestaande uit goud, zilver en edelstenen. De gelovigen worden de Bruid van het Lam genoemd, wat eveneens de naam is van het nieuwe Jeruzalem: de Bruid van het Lam. Jezus noemde gelovigen de stad op een berg en het nieuwe Jeruzalem is een stad op een berg. Zo zijn er nog veel overeenkomsten die duidelijk maken dat het nieuwe Jeruzalem een geestelijke realiteit is, bestaande uit allen die in Christus zijn, ofwel de Bruid van het Lam. Het nieuwe Jeruzalem is dus een geesteik realiteit, die over de hele aarde aanwezig is, in die mensen die Jezus liefhebben.

Religie beweert echter dat God ooit, na een fysieke wederkomst van Jezus, een stoffelijke stad als een reusachtige kubus van meer dan duizend kilometer hoog, breed en diep, op aarde zal plaatsen, en dat in die gouden kubus alle christenen voor eeuwig zullen wonen.


wit

Wat zei Jezus over het Joodse volk?

joden jezus

Jezus Christus was zelf een Jood en alle profeten en apostelen waren Joden. Elke christen hoort dus liefde en dankbaarheid te hebben jegens het Joodse volk.

Maar wat zegt Jezus eigenlijk over Gods plan met de Joden? God heeft namelijk veel wondermooie beloften gedaan, voor herstel van Jeruzalem en rijke zegen die zou komen. Zegt Jezus dat deze beloften op een aardse manier vervuld worden, los van Jezus Christus? En wat zeggen de apostelen over Gods plan met de Joden?

wit

verbondVERBOND

Jezus Christus: Gods oude verbond met Israel is voorbij
Religie: Gods oude verbond met Israel gaat nooit voorbij

‘Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ (2 Korintiers 3:6)

‘Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,’ (Hebr. 8:8)

‘Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. (Hebr. 8:13)

‘Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.’ (Hebr. 9:15)

‘Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.’ (Hebr. 12:24)

‘Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.’ (Lucas 22:20)

Jezus Christus en de apostelen verklaren dat Gods oude verbond met Israel volkomen voorbij is. In 70 na Christus kwam Gods oordeel over de mensen die tegen dat verbond gezondigd hadden en de tempel werd tot de laatste steen afgebroken, wat het definitieve einde van het oude verbond was. Zij die de verlossing van Jezus Christus aanvaardden, ondergingen dat oordeel niet. In Jezus Christus heeft God een volkomen nieuw verbond gesloten met Israel. Dat verbond is in de Geest van God en wordt bekrachtigd met het bloed van Jezus.

Religie beweert echter dat Gods eerste verbond met Israel nooit voorbij gegaan is en dat iedereen die dat wel zegt, een antisemiet is.


wit

oordeelOORDEEL

Jezus Christus: God brengt oordeel over de Joden
Religie: God brengt geen oordeel over de Joden

‘U bent nakomelingen van hen die de profeten hebben gedood. Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? (…) Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:31-36)

‘O jullie adders, wie heeft u wijsgemaakt dat u het komende oordeel kunt ontlopen?’ (Lukas 3:9)

‘Jeruzalem, Jeruzalem! U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft. … Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven.‘ (Mattheus 23:34)

‘Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.’ (Micha 3:12)

Jezus Christus bevestigde wat ook de profeten en Johannes de doper hadden aangekondigd, namelijk dat God een vreselijk oordeel zou brengen over de ongelovige en opstandige Joden, omdat ze altijd Gods profeten gedood hadden en zich voortdurend richtten tot valse profeten. Dat gebeurde inderdaad in 70 na Christus, toen Jeruzalem en de tempel verwoest werden en een miljoen Joden werden gedood.

Religie beweert echter dat God nooit de Joden zou oordelen, en noemen iedereen die dat wel gelooft een jodenhater.


wit

volkNIEUW

Apostelen: in Christus worden Joden en heidenen een nieuwe mens
Religie: Joden en heidenen zijn twee aparte groepen

‘Want hij is onze vrede, hij die Joden en niet-Joden tot één volk heeft gemaakt… Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.’ (Efeze 2:13, 15)

‘Dan is er geen sprake meer van Grieken en Joden, besnedenen en onbesnedenen, buitenlanders en vreemdelingen, slaven en vrijen; Christus is dan alles en in allen. (Kolossenzen 3:11)

‘Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’ (1 Korintiers 12:13)

De apostelen onthulden Gods eeuwenoude plan om in Jezus Christus elke afstand tussen Joden en de rest van de mensheid weg te nemen en een geheel nieuw volk te scheppen, dat bestaat uit iedereen die in Jezus Christus leeft. Van scheiding tussen Jood en heidenen is geen sprake meer. In Christus zijn we samen een nieuwe mens. Alles draait om Jezus Christus.

Religie beweert echter dat God met de Joden een apart plan heeft, los van Jezus Christus. Ze handhaven een grote scheiding tussen Joden en de rest van de wereld.


wit
beloftenBELOFTEN

Apostelen: Gods beloften worden geestelijk vervuld in Jezus
Religie: Gods beloften worden stoffelijk vervuld op aarde

‘Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God.’ (2 Cor. 1:20)

‘Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.’ (Kolossenzen 2:3)

‘Want in Christus woont God volledig, en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid.’ (Kolossenzen 2:9)

De apostelen predikten dat alle beloften die God aan de Joden heeft gedaan, in Christus vervuld zijn en dat Gods rijkdommen en zegeningen uitsluitend in Christus ontvangen kunnen worden. Geen enkele apostel predikte ooit dat God zijn beloften op een stoffelijke manier zou vervullen, maar hun boodschap was altijd: JEZUS CHRISTUS… in Hem ontvangen we alles!

Religie beweert echter dat God zijn beloften aan de Joden op een aardse, stoffelijke manier zal vervullen, los van het feit of ze nu in Jezus Christus geloven of niet. Als iemand erop wijst hoe onbijbels dat idee is, roept men kreten als ‘vervangingsleer’ of ‘anti-semitisme’. Het aardse Israel wordt op die manier verheven boven Jezus Christus.


wit

stamboomAFSTAMMING

Jezus en apostelen: Natuurlijke afstamming heeft geen enkele waarde
Religie: Natuurlijke afstamming heeft eeuwige waarde

‘Ze antwoordden: ‘Onze vader is Abraham!’ Jezus zei: ‘Als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u ook naar zijn voorbeeld handelen. … Weet u waarom u niet begrijpt wat ik zeg? Omdat u niet kunt luisteren naar mijn woorden! De duivel is uw vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen.’ (Johannes 8:39-44)

‘Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.’ (Romeinen 2:28, 29)

Jezus Christus en de apostelen maken duidelijk dat natuurlijke afstamming iemand niet tot een kind van God maakt, maar dat het gaat om ons hart en onze gehoorzaamheid aan God. Jezus noemt de Joodse leiders zelfs kinderen van de duivel! Ook Johannes de doper zei tegen de Joodse leiders: ‘Denk niet bij uzelf: Wij stammen af van Abraham. Want ik zeg u: God kan uit deze stenen hier kinderen voor Abraham maken! Ja, de bijl ligt al aan de wortels van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.’ (Lucas 3:8,9) Jezus zei bovendien dat alleen mensen die naar Zijn woorden luisteren en die in praktijk brengen, zijn familie zijn.

Religie beweert echter dat iedere inwoner van het aardse land Israel deel is van ‘het volk van God’ en dat ze voor eeuwig lid van Gods familie zullen zijn, onafhankelijk van het feit of ze God gehoorzaam zijn of niet.


wit

Naar welke stem luister je?

leugens

Zoals je ziet kunnen we heel wat leren van de uitspraken van Jezus Christus en zijn woordvoerders, de apostelen en profeten.

Er zijn mensen die mij een valse profeet en dwaalleraar noemen, omdat ik deze onthullende boodschap naar buiten breng. Maar het gaat mij niet om eer van mensen, maar om de eer van God! De leugens die christenen geloven staan dermate haaks op de woorden van God, dat ze ons ver weg houden van de heerlijke realiteit die God ons wil geven.

Het zijn blinddoeken die onze ogen verblinden voor wie Jezus echt is en wat Gods plan is met de mensheid.

Ik bid dat iedereen die dit leest de eerlijkheid en moed heeft om de menselijke leringen opzij te schuiven en Gods woorden hoger te achten dan alles wat we gehoord hebben van mensen die Gods woorden misvormen.

Meer info over de eindtijd

herstel paradijs kleinAls je vragen hebt over wat de Bijbel werkelijk zegt over de eindtijd, de wederkomst van Christus, de antichrist en onze toekomst, lees dan de zeer uitvoerige bijbelstudie ‘Hoop voor de toekomst‘ en lees het verhelderende boek ‘Herstel van het Paradijs‘. Deze twee bronnen zullen je verlossen van een gevaarlijke dwaalleer die christenen wereldwijd beheerst en die meer schade aanricht in ons leven dan we beseffen. De leugens die ons opgelegd zijn, roven ons van de werkelijkheid van Gods koninkrijk, Gods aanwezigheid bij ons en de volmaakte overwinning die Jezus behaald heeft.

Schud dat juk dus van je af en sta op in de heerlijke vrijheid van Jezus Christus.

Bestel Herstel van het paradijs >

Lees ‘Hoop voor de toekomst’ >

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This