Sleutels om de Bijbel juist te begrijpen

bijbel begrijpen

De Bijbel is een heel bijzonder boek, waar we enorm veel van kunnen leren… als we er goed mee omgaan! Helaas wordt de Bijbel heel vaak verkeerd gebruikt, waardoor veel bijbellezers in ernstige misleiding terechtkomen. In dit artikel vind je essentiele sleutels voor juist bijbelgebruik. Als je deze fundamentele principes in acht neemt, kan de Bijbel rijke zegen voor je brengen. Negeer je deze basiswaarheden, dan zal een verkeerd gebruik van de Bijbel zorgen voor ernstige misleiding in je leven.

Lees bijbelgedeelten altijd binnen hun verband

bijbels verbandDe grootste fout die we kunnen maken is bijbelteksten niet lezen binnen hun verband, maar ze uit de context rukken en in een totaal andere (en dus verkeerde) context plaatsen.

Een bekend voorbeeld hiervan zijn de schriftgedeelten waar Jezus Christus spreekt over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. In Mattheus 23 tot 25 voorspelt Jezus dat God een vernietigend oordeel zal brengen over Israel, omdat de Joden door de eeuwen heen Gods profeten hebben vermoord en altijd kozen om achter valse profeten aan te gaan. Jezus kondigt het ‘einde van het tijdperk’ en een ‘grote verdrukking’ aan en legt uit dat heel Jeruzalem en de tempel door vuur vernietigd zouden worden. Hij beschrijft vele gruwelijke gebeurtenissen die aan deze apocalyps zouden voorafgaan en geeft praktische adviezen aan de eerste Joodse christenen, om zich hierop voor te bereiden.

Talloze christelijke predikers hebben deze onheilspellende voorspellingen losgerukt uit het verband van de verwoesting van Jeruzalem en hebben christenen wereldwijd wijsgemaakt dat Jezus sprak over een komende verwoesting van de hele planeet aarde, die wij allemaal binnenkort zullen meemaken, in de 21e eeuw. Het gevolg is dat miljoenen christenen bang zijn voor de toekomst, omdat ze denken dat alle vreselijke gebeurtenissen die Jezus aankondigde in Jeruzalem in de eerste eeuw, ons te wachten staan – 20 eeuwen later. Niets is echter minder waar.

Als we Jezus’ woorden over de ‘eindtijd’ lezen binnen hun verband, dan zien we dat Jezus sprak over een verwoesting van Jeruzalem en de tempel, wat het einde zou betekenen van het toenmalige tijdperk, namelijk het oude verbond.

Ook de apostelen schreven veelvuldig over deze apocalyps en zeiden dat ZIJ (de eerste christenen!) het zouden meemaken. Ze schreven over het einde van hun tijdperk van het oude verbond en keken uit naar de volkomen vernieuwing van alles, waarbij Jezus een nieuw tijdperk in zou luiden, wat Hij ‘het koninkrijk van God’ noemde. De apostelen hamerden erop dat dit zeer nabij was, dat ZIJ – tweeduizend jaar geleden – in de laatste dagen leefden en dat zij het zouden meemaken. Op geen enkele wijze gaven Jezus noch de apostelen ook maar de allerminste indruk dat deze eindtijd en oordeel voor een verre toekomst, tweeduizend jaar later, gold. Integendeel hamerden ze er altijd op dat de eerste christenen ‘het laatste uur’ of ‘de laatste dagen’ leefden en dat zij het zeer zeker zouden meemaken.

Als je het feit negeert dat Jezus en de apostelen met nadruk zeiden dat ZIJ – de eerste christenen uit de eerste eeuw – het zouden meemaken, en als je vervolgens die teksten uit hun verband rukt en gaat toepassen op ons – christenen die tweeduizend jaar LATER leven, in een totaal andere wereld, die niets met het oude Jeruzalem te maken heeft – dan zul je jezelf geweldig misleiden. Helaas is dat wat massaal door predikers gedaan wordt. Ze negeren het bijbelse verband van Gods oordeel over Israel, rukken alle teksten die spreken over ‘het einde van het oude tijdperk’ uit hun verband en roepen dat mensen in de 21e eeuw dit oordeel zullen ondergaan.

Op deze manier wordt er onnodige angst veroorzaakt voor de toekomst, omdat christenen denken dat wij in ‘de eindtijd’ leven, zonder te begrijpen dat het bijbelse verband voor ‘de eindtijd’ het einde was van het oude tijdperk van het oude Israel, dat door God zou worden geoordeeld. Jeruzalem en de tempel zouden in vlammen opgaan. Jezus zou het oude vernietigen door Gods oordeel en zou iets nieuws brengen: het koninkrijk van God.

Dat is inderdaad gebeurd, tweeduizend jaar geleden. Zoals Jezus voorspelde werden Jeruzalem en de tempel (het centrum van het oude tijdperk) totaal verwoest door vuur, en bijna anderhalf miljoen Joden kwamen op gruwelijke wijze om het leven, het einde was over hen gekomen, hun wereld werd verwoest, het oude tijdperk was vernietigd door vuur.

Sindsdien is Gods koninkrijk beginnen uitbreiden en nu zijn er honderden miljoenen christenen wereldwijd. Elke dag komen tienduizenden mensen tot Jezus Christus. Gods koninkrijk breidt geweldig sterk uit, over de hele aarde, zoals Jezus voorspeld had.

Als we de Bijbel verkeerd lezen, door teksten over de eindtijd uit hun verband te rukken, zullen we onszelf en anderen wijsmaken dat wij allemaal het einde zullen meemaken. Maar als we de Bijbel juist lezen en het bijbelse verband respecteren, dan zien we dat het einde gold voor de eerste christenen, die de overgang meemaakten tussen het oude tijdperk van de wet en het nieuwe tijdperk, waarin Jezus Christus Koning is.

Verkeerd gebruik van de Bijbel geeft ons een donker toekomstbeeld, met komende verwoesting en oordeel. Juist bijbelgebruik laat ons zien dat dit oordeel al tweeduizend jaar geleden is voltrokken en wij een hoopvolle toekomst hebben, omdat Gods koninkrijk op aarde uitbreidt.

Meer over deze boodschap van hoop, lees je in het artikel ‘Hoop voor de toekomst‘.

LEES TEKSTEN IN HUN VERBAND

Lees teksten altijd in hun verband. Er is de directe context, wat betekent dat je de verzen moet lezen samen met de rest van het bijbelboek.  Ten tweede is er het brede verband van de gehele Bijbel. Wat zeggen andere bijbelboeken over dit onderwerp?

Lees bijbelgedeelten in het historische verband

 

bijbel geschiedenisHet is zeer belangrijk om te weten wat de geschiedenis ons leert over bepaalde gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan.

Om dit te illustreren blijf ik bij het voorbeeld van de verwoesting van Jeruzalem. Jezus Christus kondigde aan dat Hij op een geestelijke wijze zou komen op de wolken, samen met zijn engelen, om oordeel te brengen over Israel. Hij zei dat mensen Hem op die bovennatuurlijke wijze zouden zien verschijnen en dat dit een teken zou zijn van het komende einde van het oude verbond. Deze komst van Jezus werd eveneens aangekondigd door de apostelen, die benadrukten dat zij het allemaal zouden meemaken, zoals Jezus gezegd had.

Deze voorspelling werd vervuld in het jaar 70 na Christus. De Joodse historicus Flavius Josephus heeft daar uitvoering verslag van gedaan in zijn historische geschriften genaamd ‘The War of the Jews.’ Hij beschrijft dat er legers met vurige engelen werden gezien in de wolken, dat Jezus als een enorme figuur zichtbaar was in de wolken, dat er een bovennatuurlijk lichtschijnsel boven de tempel verscheen, dat Gods heerlijkheid hoorbaar de tempel verliet, en Gods aanwezigheid op de Olijfberg verscheen tijdens de verwoesting van Jeruzalem, en veel meer. Ook veel zaken die in het boek Openbaring werden beschreven, zien we nadrukkelijk vervuld in de geschiedschrijving van Josephus. De Romeinse historicus Tacitus beschrijft in zijn boek ‘The Histories’ eveneens vurige legers van engelen op de wolken, een bliksem die plots de tempel verlichtte en Gods aanwezigheid die hoorbaar de tempel verliet. De vroegchristelijke historicus Eusebius heeft deze bovennatuurlijke fenomenen uitvoerig bevestigd in zijn geschiedschrijving genaamd ‘Ecclesiastical history’.

De meeste christelijke leiders zijn echter niet op de hoogte van deze geschiedschrijving, en verkondigen over de hele wereld dat deze gebeurtenissen og moeten plaatsvinden.

Ze moedigen christenen aan om elke dag uit te zien naar deze ‘wederkomst’ van Jezus op de wolken, wat het einde van onze hele wereld zou inluiden. Dat Jezus Christus allang op de wolken is gekomen met zijn engelen en dit door diverse van de meest gerenommeerde geschiedschrijvers uit die tijd is beschreven, weten veel christelijke predikers niet, met als gevolg dat ze christenen iets wijsmaken wat nooit zal gebeuren. Opnieuw een voorbeeld hoe verkeerde informatie ons op het verkeerde been kan zetten. Meer over de geschiedschrijving die de komst van Jezus beschrijft, vind je in het artikel ‘De waarheid over de wederkomst’.

Voor je bepaalde indrukwekkende voorstellingen doet over onze tijd, is het van het allergrootste belang om grondig onderzoek te doen, of hetgeen in de Bijbel werd voorspeld niet reeds vervuld werd in de geschiedenis. Anders brengen we christenen op een gevaarlijk dwaalspoor en kunnen we bijzonder veel schade aanrichten.

KEN JE GESCHIEDENIS!

Voor je uitspraken doet over gebeurtenissen die wij zogezegd meemaken, moet je zorgen dat je 100% zeker weet dat je een volkomen en feilloze kennis hebt van de geschiedschrijving.

God spreekt in geestelijke beeldtaal

nieuw jeruzalem kleinGod is geen mens, die denkt in drie dimensies en in termen van stoffelijke realiteiten. God is Geest en Hij wil ons laten leven in de geestelijke realiteit van Zijn koninkrijk op aarde. Daarom spreekt God in beelden en symbolen, om ons iets te leren over de geestelijke wereld, waarin we functioneren.

In het boek Jesaja zegt Hij: ‘Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn gedachten hoger dan jouw gedachten.’ Ook de apostel Petrus zegt dat de Schrift is ingegeven door de Geest van God en geen menselijke uitleg volstaat om het te begrijpen. Als we toch proberen om de Bijbel teveel letterlijk ut te leggen, zullen we in vreemde hersenspinsels terechtkomen.

De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over het nieuwe Jeruzalem dat als een gouden kubus van tweeduizend kilometer hoogte, breedte en diepte op de aarde zal neerdalen. Dat Jeruzalem heeft gouden straten en muren versierd met edelstenen, een rivier met levend water stroomt door de stad, enzovoort. Als je dat menselijk leest, denk je dat er een gigantische gouden kubus op aarde gezet zal worden, van tweeduizend kilometer hoog, diep en breed. Dat slaat natuurlijk nergens op. Als je Gods beeldtaal echter begrijpt, dan snap je dat God hier een geestelijke stad beschrijft. Jezus noemde de gelovigen een stad op een berg. De engel uit Openbaring noemde het nieuwe Jeruzalem de Bruid van het Lam, en Paulus zei dat christenen die Bruid zijn – wij dus! Wij zijn dus dat nieuwe Jeruzalem, de tempel van de levende God. Hij woont niet langer in stenen gebouwen, maar in ons.

Paulus zei dat wij als een geestelijke woning opgebouwd worden, zodat God in ons kan wonen.

Als we de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem lezen in het brede verband van de Bijbel, en er tevens rekening mee houden dat God vaak in beeldtaal spreekt, dan ontdekken we dat er doorheen de Bijbel gesproken wordt over een geestelijke woning die God aan het bouwen is en dat deze bestaat uit mensen, die levende stenen worden genoemd. Het nieuwe Jeruzalem is dus geen fysieke gouden kubus die op aarde zal gedumpt worden, zoals veel christenen geloven, het is de mooiste realiteit die God aan het bouwen is op aarde: een geestelijke verblijfplaats voor Hemzelf, bestaande uit alle christenen wereldwijd. De gouden straten van het nieuwe Jeruzalem is een beeld voor de zuivere levenswandel van christenen. Overal in de Bijbel worden paden of wegen gebruikt om de handel en wandel van mensen aan te duiden en goud is een symbool voor zuiverheid.

Als we dus lezen over gouden straten in het nieuwe Jeruzalem, dan spreekt dat over christenen die een zuivere levenswandel hebben.

Door geestelijke realiteiten op een menselijke manier uit te leggen, komen we tot absurde en ongeloofwaardige denkbeelden, die ons bovendien roven van de geestelijke realiteit die God ons wil geven: wij zijn Gods stad, HIJ is bij ons en woont in ons en Hij bouwt ons als zijn wonderbare verblijf op aarde. Door ons heen wil Hij Zijn heerlijkheid bekend maken over de hele aarde. Wat een geweldige realiteit.

Zo spreekt God doorheen de Bijbel voortdurend in beelden. Een rivier is vaak beeld voor de Geest van God die stroomt en zuivering en leven brengt. Een boom is vaak een beeld voor een rechtvaardig mens, terwijl een doornstruik een beeld is voor slechte mensen. Slangen en schorpioenen zijn beelden voor demonen en wolven zijn een beeld voor valse profeten. De hemel en aarde zijn beelden voor Gods verbond met de mensen, regen en sneeuw zijn het woord van God dat in de aarde gezaaid wordt waarbij de aarde het hart van de mens is, enzovoort.

ONTDEK DE GEESTELIJKE REALITEIT

Door het leren kennen van Gods beeldende taal, kunnen we God begrijpen en ontdekken welke wondermooie en buitengewoon krachtige realiteiten Hij ons wil laten ontdekken, zodat we ze kunnen gaan ervaren op een levensveranderende manier. 

Respecteer de TIJDSAANDUIDINGEN

Let op de specifieke tijdsaanduidingen die de Bijbel geeft. Door deze te negeren worden teksten uit hun tijdsverband gehaald en in volkomen irrelevante tijdsperiodes geplaatst, met verwarring als gevolg. Wanneer gebeuren bepaalde zaken, volgens de auteurs van de Bijbel? Hou dat kader voor ogen. Jezus en de apostelen benadrukten voortdurend dat de komst van Jezus zou plaatsvinden voor de eerste christenen. Respecteer dat duidelijke tijdskader. Als je dat regeert, misleid je jezelf en anderen, met verwoestende gevolgen.

Hou rekening met de DOELGROEP

Voor wie is een tekst geschreven? Voor alle mensen door alle eeuwen heen of voor een specifieke groep in een bepaalde tijd? Alle teksten over eindtijd en komst van Jezus zijn nadrukkelijk gericht aan de eerste christenen van de eerste helft van de eerste eeuw. Negeer je de doelgroep, en denk je dat alles voor ons is geschreven, dan krijg je grote verwarring.

Denk aan de oorspronkelijke CULTUUR

Krijg inzicht in de cultuur van de doelgroep voor wie een tekst is geschreven. Als we dat negeren en alles zomaar in onze cultuur plaatsen, duizenden jaren later in het moderne westen, dan krijg je de gekste verzinsels die ons op ernstige dwaalsporen brengen. Hou rekening met de oosterse, oudheidkundige cultuur.

Wat was de BEDOELING van de auteur?

Probeer te begrijpen wat de schrijver van een tekst wilde bereiken met zijn boodschap. Vaak hebben ze iets heel anders voor ogen dan wij denken. Als Johannes schrijft over de antichrist heeft hij het bijvoorbeeld over dwaalleringen die bij de eerste christenen rondspookten, niet over een wereldleider duizenden jaren later. Verwerp de oorspronkelijke boodschap en bedoeling van een bijbelse auteur niet. Denk na: wat zei hij echt en wat wilde hij hiermee bereiken? Johannes wilde bijvoorbeeld christenen in zijn tijd wapenen tegen misleiding in hun midden.

VERBOND
Begrijp de twee totaal verschillende verbonden die God heeft gesloten. Het oude verbond heeft Hij totaal vernietigd en Israel is geoordeeld voor het vermoorden van alle profeten, Jezus inbegrepen. Hemel en aarde (verbond en tempel) zijn dus voorbijgegaan. Jezus bracht een nieuw verbond dat eeuwig is, een nieuwe hemel en aarde, in Hem zijn we een nieuwe schepping. Haal deze twee niet door elkaar. Het ene verbond was aards en fysiek. Het tweede verbond is geestelijk. Door de twee verbonden met elkaar te verwarren ontstaat chaos. Als je denkt dat het oude verbond nog in voege is, zul je verdwalen. Zie het nieuwe verbond, in Jezus en door de Geest. Oud en nieuw! Stof en geest. Schaduw en realiteit. Voor de komst van Jezus in 70NC en na de komst van Jezus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ontdek dus wat het nieuwe verbond werkelijk is.

GEEST
Het absolute kenmerk van het nieuwe verbond, is dat God niet meer in stenen tempels of steden woont, maar dat Hij door Zijn Geest in ons woont. Wij zijn nu Gods tempel en stad, het ware Jeruzalem (hemels, geestelijk, nieuw, vrij). Het gaat 100% om het leven in de Geest van God. Jezus zei: ‘De tijd is voorbij dat er aanbeden wordt op een fysieke plaats, want God is Geest en ware aanbidders aanbidden in geest.’ Dat is het ultieme kenmerk van het nieuwe verbond. Pas als je dat goed begrijpt, kun je de Bijbel juist lezen. Alles is in de Geest. Ontdek de geestelijke dimensie waarin je leeft.

Besef dat alles naar JEZUS verwijst

Alles wat God geeft, is nu toegankelijk in Jezus Christus. Al Gods geheimenissen, rijkdommen, zegeningen en beloften zijn in Jezus vervuld. Hou dat voor ogen als je de Bijbel leest. Elke uitleg die beweert dat beloften (aan Israel bijv.) vervuld worden los van Jezus, op een stoffelijke manier, gaan voorbij aan het nieuwe verbond, waarbij alles in Jezus Christus is en ervaren wordt door de Geest van God. Dat heeft uiteraard ook zijn aardse uitwerking (mens en schepping wordt hersteld), maar het is slechts mogelijk in en vanuit Jezus Christus. Alles draait om Hem. De volheid van God is in Jezus. Lees de Bijbel dus met dit besef voor ogen: JEZUS!

Zoek de Bijbelse GRONDTEKST op

Hou rekening met het feit dat onze bijbelvertalingen vaak verkeerd zijn. Als Jezus en de apostelen spreken over de ‘voltooiing van de wereld’ staat er in werkelijkheid ’tijdperk’ waarmee het einde van het tijdperk van het oude verbond bedoeld wordt. Of als er sprake is van een beproeving die over de hele aarde komt, staat er in de grondtekst ’toenmalige bewoonde wereld, namelijk Romeinse Rijk’. Zoek sleutelwoorden op in de grondtekst en zoek naar de ware betekenis in cultuur, context en taal.

Wees je bewust van je eigen EMOTIES en VOORKEUR

Wees je bewust van je eigen emoties die je bereidheid beïnvloeden om een boodschap van de Bijbel wel of niet te aanvaarden. Emotie is vaak een cruciale factor in het willen erkennen van de Bijbelse boodschap. Bij emotie sluit voorkeur aan. We hebben allemaal de neiging bepaalde uitleg te verkiezen boven een andere, omwille van onze persoonlijke verlangens. Durf dat te erkennen. Velen hebben moeite om te erkennen dat Jezus zei dat Zijn komst zou plaatsvinden voor de eerste christenen, omdat ze liever hebben dat Hij nu in onze tijd komt, om de aarde in een klap tot een paradijs om te toveren. Dat is een voorkeur die velen belet om nuchter te erkennen dat Jezus sprak tot de eerste christenen en Zijn komst nadrukkelijk in hun tijd situeerde.

Heb de NEDERIGHEID om je te laten corrigeren

De absolute sleutel om de Bijbel goed te lezen, is nederigheid. Nederigheid om alles wat je zelf denkt los te laten en je in te leven in cultuur, verband, auteur, doelgroep, tijdsverband, geschiedenis, enz. Nederigheid om je gebrek aan inzicht, je sterke emoties en voorkeur te erkennen, enz. Leg je trots en eigenzinnigheid af en laat de Bijbel zichzelf uitleggen, door bovenstaande principes te handhaven.

Door het negeren van een of meer van deze principes, spoken er de wildste leringen rond, die allemaal lijnrecht tegen de Bijbel ingaan, maar wel de schijn hebben bijbels te zijn, omdat het nu eenmaal bijbelteksten zijn die worden geciteerd. Maar ze worden uit de bijbelse context gerukt, uit de historische context gerukt, uit het tijdskader gerukt, gelezen in verkeerde vertalingen, cultuur en geschiedenis worden genegeerd, persoonlijke voorkeur viert de boventoon, enzovoort. Het gevolg is dwaling op alle fronten.

Ik bid dat we allemaal de nederigheid hebben om te erkennen dat we op dit vlak allemaal gefaald hebben, ikzelf ook. Laten we bereid zijn ons denken te hervormen volgens gezond en eerlijk bijbelgebruik.

Dan kan de waarheid ons allemaal werkelijk vrij maken. Vrij vruchtbaar en volwassen op een manier die voorheen ondenkbaar was. En niet alleen wij, maar alle christenen wereldwijd. Als de ware boodschap Jezus ons gaat bereiken en we daarin gaan wandelen, dan zullen we opstaan en schijnen als nooit tevoren en dan zal de wereld de heerlijkheid van God ontdekken, doorheen ons allemaal!

Veel zegen en liefde,
David Sorensen

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This