Wie is de antichrist?

antichrist

Komt er binnenkort een antichrist die de hele mensheid zal onderwerpen aan de alomheerschappij van de duivel?

De meeste christenen denken dat er een satanische wereldleider zal opstaan, de zogenaamde antichrist, die de christenen vreselijk zal vervolgen en de verpersoonlijking zal zijn van de duivel, op het hoogtepunt van zijn macht over de hele mensheid. Is dat inderdaad wat de Bijbel ons laat zien? Ik zal je iets opmerkelijks onthullen:

Het idee van een antichrist als wereldleider komt nergens in de Bijbel voor.

Het woord ‘antichrist’ komt slechts op een enkele plaats voor in de hele Bijbel, namelijk in de brieven van Johannes, die bijvoorbeeld het volgende schrijft:

‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. … Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ (1 Johannes 2:18-23)

Johannes schrijft niet over een wereldleider die in een zeer verre toekomst ooit zou opstaan. Hij spreekt over meerdere mensen die in zijn tijd leefden.

Het waren mensen die leugens over Jezus Christus verspreidden. Bovendien schreef Johannes dat de antichristen die toen leefden het bewijs waren dat ‘het laatste uur’ gekomen was. We hebben gezien dat de apostelen hiermee doelden op de laatste periode voor het einde van het oude verbond, ook wel de eindtijd genoemd. Jezus Christus had het in Mattheus 24 al aangekondigd: er zullen valse profeten opstaan en ze zullen velen misleiden. Dat gebeurde inderdaad. Deze valse christussen en valse profeten waren de antichristen waar Johannes de gemeente voor waarschuwde. Zij brachten inderdaad grote verwarring en verspreidden voortdurend valse leringen. Bijna alle brieven van de apostelen van de eerste kerken, zijn gericht op het bestrijden van deze woekerende dwaalleringen!

Jezus voorspelde deze grote afval van gelovigen en had daarom gezegd ‘Zal ik nog geloof vinden, bij Mijn komst?’

Aangezien de Bijbel van begin tot eind laat zien dat Gods koninkrijk groeit en de hele aarde zal vullen, alle koningen Jezus zullen dienen en de kerk volmaakt zal worden, kan Jezus met deze uitspraak uiteraard nooit bedoeld hebben ‘zal Ik nog geloof vinden als ik aan het einde van de hele menselijke geschiedenis op aarde terugkom?’ Hij wist als geen ander dat dan de hele aarde juist vol zal zijn van Zijn heerlijkheid. Hij wist echter dat er voorafgaand aan zijn komst over Jeruzalem een extreme woekering van dwalingen zou zijn, die veel christenen van Hem af zou willen trekken. Dat waren de valse christussen, valse profeten, de geest die men ‘antichrist’ noemde.

Het heeft niets te maken met een toekomstige wereldheerser, die satan naar het hoogtepunt van zijn macht zal voeren.

Dat is een waanbeeld, ontstaan door verkeerde vertalingen, slordig bijbelgebruik en klakkeloos napraten van anderen. Helaas heeft deze illusie het denken misvormd van de kerk. Ik bid dat dit onderwijs velen zal bevrijden en zal tonen dat niet de duivel de aarde zal regeren, maar dat Jezus Christus in toenemende mate zijn heerschappij uitoefent, tot alle vijanden aan Hem onderworpen zijn en elk volk Hem dient.

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De term ‘antichrist’ duidt diverse dwaalleraren aan, die opstonden in de eindtijd voor de val van Jeruzalem.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This