Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

hemel aarde

De profeet Jesaja voorspelde dat er bij de komst van Jezus Christus een nieuwe hemel en aarde zou komen. Dat werd bevestigd door Jezus en zijn apostelen. Wat betekenen de woorden ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’? Betekent het dat God de totale schepping zal vernietigen en zal vervangen door een compleet nieuw universum? Of… kan het zijn dat er iets anders mee bedoeld wordt?

Om de Bijbel juist te begrijpen is het van groot belang om kennis te hebben van de Bijbelse beeldtaal en de symboliek die gebruikelijk was bij de oude Joden. Het probleem dat wij hebben als 21e-eeuwse westerlingen, is dat wij die beeldtaal en Joodse symboliek niet kennen en daarom alles lezen vanuit ons moderne, westerse denken. Zo kunnen we de bal werkelijk compleet misslaan. In ons moderne westerse denken maken we nauwelijks gebruik van symbolische beeldtaal, waardoor wij er automatisch vanuit gaan dat de Bijbel spreekt over het vergaan van de oude fysieke schepping. Dat is echter niet wat de Bijbel werkelijk bedoelt…

Het oude Joodse volk waren de hemel en aarde

Als we de Bijbel lezen, zien we dat de term ‘hemel en aarde’ op diverse plaatsen werd gebruikt om het volk Israel mee aan te duiden. Dat blijkt onder andere uit de wijze waarop de profeet Jesaja sprak tot het Joodse volk. Hij begon zijn profetische boek met de aanhef: ‘Juda en Jeruzalem’ en noemt hen vervolgens ‘hemel en aarde’.

‘Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over JUDA en JERUZALEM…. Luister, HEMEL, neem ter ore, AARDEWant de Heer spreekt.’ (Jesaja 1:1,2)

jesaja hemel aarde

Ook de profeet Mozes, richtte zich tot het hele volk van Israel en noemde hen HEMEL en AARDE:

‘Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van ISRAEL de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren: Hoor mij aan, HEMEL, dan zal ik spreken! Laat de AARDE de woorden van mijn mond horen.’ (Deuteronomium 31:30, 32:1)

We zien dus dat ‘hemel en aarde’ niet altijd de gehele universele schepping betekent, maar dat God deze woorden gebruikte om het oude Joodse verbondsvolk aan te duiden. Zij waren de ‘hemel en aarde’.

De tempel was de hemel en aarde

tempel jeruzalem

Daarnaast werd ook de tabernakel en later de tempel omschreven als ‘hemel en aarde’. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat de Joodse historicus Flavius Josephus schreef over de tabernakel:

‘Mozes verdeelde de tabernakel in drie aparte delen. Twee ervan waren voor de priesters, als zijnde toegankelijk voor de mensen en deze noemde hij het land en de zee. Maar het derde deel zette hij apart voor God, want de hemel is niet toegankelijk voor de mensen.’ (Josephus, Antiquities, Book 3, Chapter 7, Paragraph 7, Section 181)​

We zien dus dat de tabernakel, ofwel de tempel, ingedeeld werd in drie delen:

– De HEMEL was alleen toegankelijk voor de hogepriester
– De AARDE voor de priesters
– De ZEE voor de ‘gewone’ mensen

Dat de tempel beschouwd werd als de hemel en aarde, blijkt eveneens uit volgende psalm:

‘Hij bouwde zijn heiligdomhoog als de hemel, en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.’ (Psalm 78:69)

De hemel en aarde zijn voorbijgegaan

verwoesting jeruzalem

Samengevat betekent de term ‘hemel en aarde’ in de Bijbel dus het oude Joodse verbondsvolk, de oude Joodse tempel en het oude Joodse verbond. Eenmaal we dat weten, kunnen we ook begrijpen wat de voorspelde vernietiging van de hemel en aarde werkelijk betekent. Het oude Joodse volk, het oude verbond en de oude tempel – ofwel de hemel en aarde – zouden door Gods oordeel vernietigd worden. Dat was een cruciale gebeurtenis op Gods kalender, die aangekondigd werd door zowel de oude profeten, Johannes de doper, Jezus Christus en de apostelen. Deze ‘dag des Heren’ zou een verschrikkelijke dag van verwoesting zijn (lees hier meer over deze dag van Gods toorn). Dat is inderdaad gebeurd tijdens de generatie van de eerste Joodse christenen, zoals Jezus Christus voorspelde, namelijk gedurende de jaren 66-73 na Christus. Toen omsingelden de Romeinen geheel Jeruzalem en staken het in brand, waarbij bijna anderhalf miljoen Joden op een beestachtige wijze afgeslacht werden en de tempel – zoals Jezus voorspeld had – tot de laatste steen werd afgebroken.

Tijdens deze periode verscheen kwam Jezus Christus als Koning op de wolken, met Zijn legers vurige engelen, wat werd waargenomen door alle inwoners van het land, zoals beschreven in de geschiedschrijving van de Romeinen, Joden en eerste christenen (lees hier meer over de zichtbare wederkomst van Jezus Christus).

De oude hemel en aarde, oftewel het oude Joodse volk, het oude verbond en de oude tempel, zijn inderdaad voorbijgegaan.

Dat is wat Jesaja voorspelde, toen hij zei:

‘… de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed …’ (Jesaja 51:6)

Nogmaals vermeld ik hierbij, dat Jesaja aan het begin van zijn profetie aangaf dat Juda en Jeruzalem de hemel en aarde waren:

‘… Juda en Jeruzalem… Luister, hemel, neem ter ore, aarde!’ (Jesaja 1:1)

In Jezus Christus is er inderdaad een compleet nieuwe schepping gekomen.

‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Korintiers 5:17)

‘Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.’ (Galaten 6:15)

In Hem worden we allemaal niet enkel een nieuwe schepping, we zijn nu ook de nieuwe tempel, waar God woont.

‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.’ (2 Korintiers 6:16)

Het oude verbond is voorbijgegaan, en er is een nieuw verbond gevestigd.

‘Door te spreken van een nieuw verbond, verklaarde hij het eerste verouderd.’ (Hebr. 8:12)

Er is ook een nieuw volk van God, wat nu bestaat uit alle mensen die in Jezus Christus zijn:

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.’ (1 Petrus 2:9-10)

Dat is de nieuwe hemel en aarde. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Alles is vervuld in Jezus Christus.

In dat nieuwe verbond zijn Joden en heidenen met elkaar verzoend, wat de vervulling is van de profetie van Jesaja dat de wolf en het lam samen zullen liggen. De wolf en lam zijn profetische beelden voor heidenen en Joden. Er is geen vijandschap meer tussen de Joden en heidenen, ze vormen samen een nieuw volk van God, een nieuwe mens, een nieuwe adam, in Jezus Christus. Hij heeft vrede gebracht.

‘Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede.’ (Efeze 2:14,15)

Nieuwe hemel en aarde niet fysiek

Het meest uitgebreide bijbelgedeelte waarin gesproken wordt over de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn de hoofdstukken 65 en 66 van de profeet Jesaja. Daarin zegt hij het volgende over de nieuwe hemel en nieuwe aarde:

 • – Fysieke dood zal nog bestaan (65:20, 66:24)
  – Het bouwen van huizen en landbouw zullen doorgaan (65:21, 22)
  – Mensen zullen nageslacht voortbrengen (65:23, 66:22)
  De Heer zal gebeden beantwoorden (65:24)
  – Er zal nog zonde zijn (Jesaja 65:20, Mattheus 12:32, Openbaring 22:15)
  – Er zal evangelisatie zijn, waarbij Joden en heidenen verenigd worden (66:19)

Het is duidelijk dat dit niet spreekt over een volmaakte, zondeloze, eeuwige fysieke ​nieuwe hemel en aarde, zoals veel westerse christenen denken. Het is Gods nieuwe verbond, dat mensen ervaren die nog op aarde leven. Maar de mensen sterven nog steeds (geestelijk hebben ze echter eeuwig leven), ze moeten nog werken en er is nog zonde.

Bovendien zei Jesaja dat de nieuwe hemel en aarde zou ontstaan, wanneer de maat van de zonde van de Joden vol zou zijn (65:7) en God hen zou vernietigen (65:8-15, 66:3-6, 15-18, 24).

Dat is een regelrechte verwijzing naar de verwoesting van Jeruzalem. Zowel Jezus als Paulus zeiden dat de volheid van de zonden van Israel bereikt was! Dat was dus inderdaad de periode van de schepping van de nieuwe hemel en aarde. Volgens Jesaja zou God dan een nieuw volk scheppen, met een nieuwe naam (Jesaja 65:15-16).

De wet was geldig tot hemel en aarde voorbij gingen

joodse wet hemel aarde

Als de term ‘hemel en aarde’ letterlijk de totaliteit van de fysieke schepping ​zou betekenen, dan zouden wij allemaal nog steeds onderworpen zijn aan de wet. Dan zouden er vandaag nog steeds dierenoffers gebracht moeten worden! Want Jezus verklaarde dat de wet zou blijven bestaan, zolang de hemel en aarde bestonden:

Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.’ (Mattheus 5:18)​

We weten allemaal dat we niet meer onder de wet leven, maar onder Gods genade, die we ontvangen dankzij het kruisoffer van Jezus Christus. Dat is een zoveelste bevestiging dat de hemel en aarde inderdaad voorbijgegaan zijn, want de wet is niet meer werkzaam in het nieuwe verbond. Iedereen die zich tot Jezus Christus keert, wordt een nieuwe schepping en wordt deel van de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De Heer heeft waarlijk alle dingen nieuw gemaakt, in Jezus Christus

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This