De dag van Gods toorn

gods toorn

De profeten, Jezus Christus en de apostelen zeiden dat de wederkomst van Jezus Christus gepaard zou gaan met Gods toorn, die uitgestort werd over Israel. Hieronder vind je een overzicht van diverse teksten die hierover spreken.

De profeten

‘…om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God.’ (Jesaja 61:1)

‘Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over alle vlees, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.’ (Jesaja 66:15,16)

‘Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.’ (Micha 3:12)

Jezus Christus

‘Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars… van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. … Wee u, blinde wegwijzers… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u…’ (Mattheus 23:13-36)

‘Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de gehenna? … Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:31-36)

‘Jeruzalem, Jeruzalem! U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft. … Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!‘ (Mattheus 23:37-39)

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.’ Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?’ (Mattheus 24:1-3)

Johannes de doper

‘O jullie adders, wie heeft u wijsgemaakt dat u het komende oordeel kunt ontlopen?’ (Lukas 3:9)

De apostelen

‘…uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.‘ (1 Thess. 1:10)

‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! (…) Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’ (Hebr. 10:30-31, 36)

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:26)

‘…bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.’ (2 Tess. 1:6-8)

‘Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; (…) want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus.’ (1 Tess 5:1-5, 9)

‘…de Joden, die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.’ (1 Tess. 2:14-16)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This