Het bewijs dat David Sorensen een valse profeet is!

David sorensen valse profeet

De Bijbel waarschuwt ons dat er in de eindtijd valse profeten zullen komen, die zelfs de uitverkorenen proberen te misleiden. Het is met een diep bedroefd hart dat we u vandaag moeten waarschuwen voor zo’n valse profeet, die in onze kringen is doorgedrongen en de meest afschuwelijke dwalingen verspreid, om inderdaad – ware het mogelijk – zelfs de uitverkorenen op te misleiden. Zijn naam is David Sorensen.

David Sorensen is bekend als een christelijke ontwerper, spreker en schrijver die vele boeken heeft geschreven over het ervaren van Gods liefde, het ontwikkelen van een hechte relatie met God en het verstaan van de stem van God. Hij heeft helaas vele harten weten aan te raken met een diepe ervaring van de nabijheid van Jezus en bracht duizenden verlorenen terug in relatie met God. Door de vele goede vruchten op zijn bediening heeft hij het vertrouwen weten te winnen van de christelijke wereld. Nu komt zijn ware aard echter naar boven en blijkt deze prediker van Gods liefde een zeer gevaarlijke wolf in schapenvacht te zijn. We zien ons dan ook genoodzaakt hem openlijk te ontmaskeren.

In dit artikel zullen we gefundeerd aantonen waarom David Sorensen een zeer gevaarlijke valse profeet is, die door iedere trouwe kerkganger angstvallig gemeden dient te worden.

Het liefst zouden we deze schadelijke ketter openlijk op de brandstapel zetten, zoals onze gewaardeerde voorouders plachten te doen op de pleinen van onze dorpen en steden. Helaas zijn de tijden veranderd en is het tegenwoordig door de wet verboden om openlijke executies van religieuze oproerkraaiers uit te voeren. Publieke folteringen behoren voorgoed tot het verleden. Het enige wapen dat ons nog rest is de digitale pen en daarom doen we een beroep op elke wakkere christen om dit onthullende artikel met aandacht te lezen, zodat u er zich terdege van kunt overtuigen welke duivelse misleider David Sorensen is.

Bewijzen dat David Sorensen een valse profeet is:

David Sorensen leert christenen om terug te gaan naar de authentieke woorden van Jezus Christus.

Hij gaat niet mee in de hedendaagse tendens om de kerk te laten afwijken van de woorden van Jezus en christenen afhankelijk te maken van leringen van onze populaire predikers. Dat is een onvergeeflijke zonde. Christenen horen niet terug te keren naar de authentieke woorden van Jezus Christus. Ze moeten gehoorzaam aanvaarden wat hun kerkleiders hen zeggen, zonder daar vragen bij te stellen en zonder onderzoek te doen in de Schrift.

Men kan zich afvragen wat Sorensen ertoe beweegt om christenen op te roepen terug te keren naar de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus. Het antwoord is helaas dat Jezus Christus iets totaal anders predikte dan wat wij, uw religieuze leiders, u op het hart gedrukt hebben. We hebben u geleerd dat de toekomst buitengewoon somber is, omdat de duivel steeds machtiger wordt op aarde. Het kwaad heeft werkelijk alle macht in hemel en op aarde en neemt voortdurend toe, tot de hele mensheid ten prooi zal vallen aan de klauwen van de demonen uit de diepten van de hel. Er is dan ook geen enkele hoop meer voor de samenleving. De mensheid is gedoemd ten onder te gaan. Voor ons, trouwe kerkgangers, zal het leven in deze hel op aarde steeds moeilijker worden.

Dat hebben wij u verkondigd als het evangelie en u hebt deze gezonde leer van harte aanvaardt. U hebt u bekeerd van elk positief denken en met een berouwvol hart hebt u de universele triomf van satan tot het fundament van uw geloof aangenomen.

Het is betreurenswaardig dat Jezus Christus iets totaal anders verkondigde. Hij beweerde dat de duivel volkomen verslagen is en dat het hemelse koninkrijk van God op aarde is gekomen, in de harten van mensen die Jezus aanvaard hebben. Jezus Christus deed bovendien de vreemde uitspraak dat Zijn koninkrijk weliswaar klein begint, maar – en dit is werkelijk diep triest – langzaam maar zeker de grootste invloed op aarde zal worden. Door deze leer te verkondigen, plaatst Jezus Christus Zich lijnrecht tegenover de gezonde leer die wij u de laatste jaren ingeprent hebben. Wij hebben immers de heilige geloofsbelijdenis aangenomen dat niet Jezus, maar de duivel steeds meer macht zal krijgen en uiteindelijk de ultieme heerser van de hele schepping zal worden.

Met zijn boodschap van toenemende groei van Gods koninkrijk sloot Jezus zich aan bij de profeet Daniel die koning Nebucadnessar – geheel onterecht – voorspiegelde dat Gods koninkrijk zou beginnen als een steen, maar uiteindelijk een berg zou worden die de hele aarde bedekt. Jammer genoeg ging eveneens de profeet Jesaja mee op deze dwaalweg, door te verklaren dat er geen einde zou zijn aan de voortdurende uitbreiding van de regering van Jezus Christus. Ook in de psalmen wordt herhaaldelijk beweerd dat de heerschappij van Jezus Christus alsmaar zou toenemen, tot uiteindelijk alle goddelozen van de aarde weggevaagd zullen zijn.

Het grote gevaar van David Sorensen is, dat hij christenen wijst op dit bijbelse principe dat Gods koninkrijk constant groter wordt, tot het de hele mensheid zal beïnvloeden. Wij beschouwen dat als een absoluut ontoelaatbare leer, die dan ook met kracht bestreden dient te worden.

We bezweren u daarom, in naam van de religieuze geesten die we zo toegewijd dienen, dat u zich geheel en al houdt aan de sombere toekomstbeelden die wij u voorgehouden hebben, waarbij u moet vrezen en beven voor de toenemende macht van satan en zijn demonen. Wij verbieden u ten strengste te geloven dat de heerschappij van Jezus Christus toeneemt, en dat de toekomst dus hoopvol is. We moedigen u aan elke dag te blijven zuchten onder het besef dat de macht van de duivel op aarde voortdurend uitbreidt. Dit is uw hoop en verwachting, het evangelie dat wij u verkondigd hebben: de wereldwijde triomf van de boze.

Verwerp dan ook met geheel uw hart en ziel de verderfelijke leer van hoop en herstel, die David Sorensen onder uw aandacht brengt, daarbij verwijzend naar de authentieke woorden van Jezus Christus.

Jezus Christus verspreidde overigens ook het onaanvaardbare idee dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Hij noemde het een hemels koninkrijk wat slechts ervaren kan worden dankzij de Heilige Geest. Jezus probeerde de wijze schriftgeleerde Nicodemus te indoctrineren met de dwaze bewering dat iemand Gods koninkrijk slechts kan zien, indien hij opnieuw geboren is uit de Geest van God. Dat is een volslagen verwerpelijk denkbeeld, dat we als christelijke kerk allang naast ons neer gelegd hebben. Een geestelijk koninkrijk van God dat slechts dankzij de Geest van God onderscheiden kan worden, is hopeloos overgeestelijk. Wij noemen dat gnosticisme en hebben daar geen deel aan. Niet het leven in de Geest van God is belangrijk, maar ons eigen menselijk denken staat voorop.

Wij verwerpen een koninkrijk dat enkel door geboorte uit de Geest gezien kan worden en zien met zijn allen uit naar een werelds koninkrijk van God, in het aardse Israel.

Daarvoor zal niemand de Geest van God nodig hebben, want het zal zichtbaar zijn voor iedereen. Of ze nu uit de Geest geboren zijn of niet, dat speelt werkelijk geen enkele rol. Overgave aan de Geest, leven door de Geest, ons denken vernieuwen door de Geest en al dat soort overgeestelijke praktijken zijn totaal overbodig. Dat hebben we u al vele malen onderwezen in onze kerkelijke samenkomsten, waar we eenparig de Geest van God de deur wijzen. We staan allen vast op het fundament van ons menselijk denken, wat we ontvangen hebben door overlevering van de wijzen van deze wereld.

Daarom verwerpen we eveneens het idee dat het koninkrijk van God enkel bestaat uit mensen die Hem van harte liefhebben. Wat een overdreven sentimenteel idee. Een duidelijk toonbeeld van emotioneel extremisme. Nee. Gods koninkrijk zal met groot geweld en krachtige onderdrukking aan alle mensen opgelegd worden en niemand zal de keuze hebben of ze Jezus willen liefhebben of niet. Eenmaal Jezus lichamelijk op aarde komt, om zijn aardse rijk op te richten in het aardse Israel, zullen alle mensen gedwongen worden om Hem te aanbidden. Van liefde jegens God zal geen sprake meer zijn. We zullen Zijn wet met dwang opleggen aan alle volkeren.

David Sorensen wijst op Jezus Christus, wat ontoelaatbaar is

Alsof zijn dwaling nog niet erg genoeg is, waagt David Sorensen het ook om te verwijzen naar het gesprek tussen Jezus Christus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Tijdens dat onbegrijpelijke gesprek, verklaarde Jezus dat de tijd voorbij is dat mensen God zullen aanbidden in Jeruzalem. Dat is een dermate afschuwelijke bewering, dat we als kerkenraad maandenlang gezamenlijk geweeklaagd hebben. Hoe waagt Jezus het ons heilige aardse Jeruzalem zo af te schrijven! Wat een antisemitische uitspraak van de messias.

Na langdurig beraad en diepgaand gebed zijn we tot de conclusie gekomen dat Jezus op dat ogenblik leed aan een vlaag van verstandsverbijstering. Hij is immers zelf Jood, hoe zou Hij dan het aardse Jeruzalem kunnen opzij schuiven? Ongetwijfeld leed de messias aan een mentale ziekte, waardoor we niet alles wat Jezus zei ernstig kunnen nemen. Wij, die gezond van geest zijn, kunnen zelf bepalen wat we wel en niet aanvaarden uit de mond van deze ontoerekeningsvatbare Christus.

Wij geloven dan ook heel stellig dat alle mensen juist naar het aardse Jeruzalem zullen trekken om God daar te aanbidden. Dit zal de ware aanbidding zijn: aards en menselijk, in het politieke Israel.

David Sorensen heeft echter de onbeschaamdheid om de woorden van Jezus wel serieus te nemen. Dat bewijst dat Sorensen zelf ook lijdt aan een vorm van verstandsverbijstering. Sorensen haalt zelfs de uitspraak van Jezus aan dat ware aanbidders God aanbidden in geest, omdat God Geest is. Wat een misleiding!

Geliefde gelovigen, dat is ontoelaatbaar. David Sorensen wijkt geheel af van wat de christelijke kerk heeft besloten. We luisteren allang niet meer naar Jezus. We hebben een heel andere boodschap, die haaks staat op wat Jezus Christus jammerlijk genoeg onderwees, een leer die ongetwijfeld te wijten was aan zijn wankele mentale toestand. Onze nieuwe, gezonde leer wordt al lange tijd beschouwd als absolute, onaantastbare waarheid.

Hou vast aan de leer die we u opgelegd hebben

Geliefde gelovige, om uw geest niet te laten besmetten door de verderfelijke leringen van Jezus Christus, die door David Sorensen op zo’n sluwe wijze weer in de kerk binnengebracht worden, zullen we u nogmaals heel duidelijk de heldere waarheid voor ogen schilderen.

Niet het koninkrijk van Jezus is hier, maar het rijk van de duivel is hier. Niet de invloed van Jezus neemt toe, maar de macht van de boze breidt uit. Niet Jezus Christus regeert, maar satan regeert!

Laten we ons hiervan eens en voor altijd overtuigen, geliefde broeders en zusters, willen we niet meegesleurd worden door de weerzinwekkende denkbeelden van Sorensen.

Gods koninkrijk is niet hemels en in de Geest, zoals Jezus in zijn vlagen van verstandsverbijstering beweerde. Gods koninkrijk zal juist aards zijn, in het menselijke Israel. Dat is wat de schriftgeleerden onderwezen en wij volgen standvastig in hun eeuwenoude voetstappen, zonder van hun leer af te wijken.

Niemand zal opnieuw geboren hoeven te zijn, om dit koninkrijk te kunnen zien, want het zal zichtbaar zijn voor de hele mensheid. De tijd van aanbidding in Jeruzalem is niet voorbij, zoals Jezus in zijn waanzin verklaarde, maar we zullen juist allemaal massaal naar Jeruzalem trekken om daar God te aanbidden.

Ware aanbidding is helemaal niet in geest en waarheid, maar zal juist hier op aarde zijn, in een stenen tempel.

Dat is de absoluut onaantastbare waarheid die we u geruime tijd bekendmaken en de geesten die ons inspireren overtuigen u hiervan. Hou uw hart en ziel hierop gericht, tenzij u door ons veroordeeld wilt worden.

Zoals u met eigen ogen kunt zien, is David Sorensen een bijzonder gevaarlijke valse profeet, aangezien hij christenen leert de antisemitische en overgeestelijke denkbeelden van Jezus Christus serieus te nemen. Dat mag niet getolereerd worden. Wat door onze gezalfde predikers verkondigd wordt, wat in onze heilige christelijke boeken geschreven staat, en wat op onze bekende christelijke televisie gepredikt wordt, dat is waarheid. Niets anders. Wij bepalen daarbij zelf welke woorden van Jezus wel of niet acceptabel zijn. David Sorensen verzet zich hiertegen en verklaart dat we alles wat Jezus zei, moeten geloven. Door zijn opstandige, onkerkelijke houding haalt hij het oordeel zelf over zich heen.

Meer bewijzen dat David Sorensen een valse profeet is

Nog een bewijs dat David Sorensen een valse profeet is, is het schokkende feit dat Sorensen christenen leert om de Bijbel op de juiste wijze te lezen. Hij wijst erop dat we geen teksten uit hun verband mogen rukken, maar dat elk vers binnen de bijbelse en historische context gelezen moet worden. Ook beweert Sorensen dat we altijd rekening moeten houden met de doelgroep van een bijbelgedeelte. Hij waagt het zelfs te beweren dat we de tijdsaanduidingen van voorspelde gebeurtenissen in de Bijbel horen te respecteren.

Daarmee druist David Sorensen radicaal in tegen onze gewoonte om teksten naar eigen inzicht uit elk bijbels en historisch verband te rukken, geen rekening te houden met doelgroepen en de tijdsaanduidingen te negeren.

Als Jezus met nadruk zei dat Zijn wederkomst zeer zeker zou plaatsvinden tijdens het leven van de eerste christenen, dan moet elke christen de vrijheid hebben om dat te verwerpen. We moeten de ruimte hebben om te zeggen dat Jezus eigenlijk het tegenovergestelde bedoelde, namelijk dat Zijn wederkomst zeer zeker niet zou plaatsvinden tijdens het leven van de eerste christenen. David Sorensen is het daar niet mee eens. Hij heeft het lef te zeggen dat we de tijdsaanduidingen, de doelgroep, de plaatsaanduidingen en de bijbelse context van de wederkomst moeten respecteren.

Sorensen gaat zelfs zover om de Griekse grondtekst van de Bijbel op te zoeken, waaruit blijkt dat Jezus nooit zei dat het einde van de wereld nabij was.

Het Griekse woord dat Jezus altijd gebruikte was ‘AEON’ wat slecht ‘tijdperk’ betekent. Jezus zei in feite dat het einde van het toenmalige Joodse tijdperk ten einde liep. Ook haalt Sorensen de Griekse grondtekst aan bij het boek Openbaring. Wij hebben u jarenlang nadrukkelijk ingeprent dat Jezus een grote beproeving aankondigde die over de hele aarde zou komen en die u elk moment kan overkomen. Sorensen haalt het echter in zijn hoofd om aan te tonen dat het Grieks eigenlijk spreekt over een beproeving die in het toenmalige Romeinse Rijk zou plaatsvinden. Van een grote verdrukking over de hele mensheid is dus in feite geen sprake.

Geliefde gelovigen, aan dergelijke uitspattingen van duivelse misleiding doen wij niet mee. We verwerpen deze principes voor gezond bijbel lezen dan ook volkomen. We bidden dat David Sorensen zich spoedig zal bekeren van deze dwaalweg en weer, net als wij zo toegewijd doen, de Bijbel naar eigen hand zal zetten. We kunnen gerust teksten uit de context rukken, de doelgroep van een tekst negeren, tijdsaanduidingen naar hartelust verdraaien en de grondtekst naast ons neer leggen. Zo handhaven we immers de gezonde leer die het Lichaam van Christus zo heerlijk in slaap sust.

David Sorensen wijst op het gezag van de eerste apostelen

Een derde onweerlegbaar bewijs dat David Sorensen een valse profeet en dwaalleraar is, is het weerzinwekkende feit dat hij erop wijst dat alle apostelen met grote nadruk zeiden dat de wederkomst door de eerste christenen zou meegemaakt wordt. Hoe verzint deze Sorensen het? We weten uiteraard allemaal dat de apostelen dat inderdaad schreven en dat ze die eerste christenen op het hart drukten dat zij absoluut het einde en de wederkomst zouden meemaken. We weten maar al te goed dat de apostelen de eerste christenen voortdurend zeiden dat ZIJ zich erop moesten voorbereiden. Johannes zei niet voor niets dat zij in ‘het laatste uur’ leefden. Jakobus beaamde ‘de Rechter staat voor de deur’ en Paulus schreef: ‘Nog een korte, korte tijd en Hij die komt zal er zijn en zal niet op Zich laten wachten’. Petrus bevestigde dat zij in ‘de laatste dagen’ leefden. Dat weten we allemaal heel goed.

Maar alle bekende christelijke predikers vertellen ons dat deze apostelen het eigenlijk bij het verkeerde eind hadden en dat de eindtijd en wederkomst helemaal niet voor hun tijd gold.

Zij leefden in de verste verten nog niet in het laatste uur. Wij – tweeduizend jaar later – leven in het laatste uur. Bovendien heeft de Heer wel degelijk op zich laten wachten. Tientallen eeuwen lang wachten christenen reeds op Zijn komst en Hij is nog steeds niet gekomen. Paulus zat er dus wel heel erg ver naast. Net als zijn meester, Jezus Christus, is het duidelijk dat Paulus aan vlagen van krankzinnigheid leed, waardoor hij helaas christenen een leugen voorhield. Deze uitspraken van de apostelen kunnen we dus niet ernstig nemen en ze dienen dan ook voorzichtig onder tafel geschoven te worden. Opruiers zoals David Sorensen, die de tijdsaanduidingen van de apostelen wel ernstig nemen, moeten verbannen worden.

David Sorensen kent de geschiedschrijving

Indien u nog enige twijfel heeft omtrent de gruwelijke misleiding van David Sorensen, dan willen we u kennis laten nemen van het volgende wel zeer verwerpelijk feit. Sorensen citeert namelijk gezaghebbende geschiedschrijving van de meest vooraanstaande geschiedschrijvers van zowel de Joden, Romeinen als de eerste christenen, die historische gebeurtenissen beschrijven die tot in detail vervullen wat Jezus en de apostelen hadden voorspeld. Deze geschiedschrijving vermeldt onder andere dat Jezus en de engelen inderdaad op de wolken werden gezien boven Israel, met een groot vuur, en dat er allerlei bovennatuurlijke tekenen in de hemel en op aarde gezien werden. Boven de tempel verscheen plotseling een geweldig fel licht, precies zoals Jezus voorzegd had, dat Zijn komst zou zijn als een helder licht. Dat licht was zo fel dat de hele tempel midden in de nacht verlicht werd alsof het klaarlichte dag was. In feite wordt alles wat Jezus in Mattheus 24 voorspelde, heel nauwkeurig beschreven door de historicus Flavius Josephus.

Deze geschiedschrijving betekent dat Jezus Christus en de apostelen niet aan verstandsverbijstering leden, maar integendeel de toekomst met verbluffende nauwkeurigheid tot in detail voorspeld hebben. Dat is een ongekend bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en het christelijk geloof.

Geliefde gelovigen, u zult het ongetwijfeld volmondig met ons eens zijn dat we dat soort misdaden tegen ons kerkelijk gezag niet kunnen toestaan. Als de vorige vergrijpen van David Sorensen nog niet voldoende waren, dan dit toch wel. Zoals u weet geloven wij met zijn allen dat de wederkomst helemaal niet heeft plaatsgevonden op de plaats, de wijze en gedurende de periode die Jezus Christus en de apostelen met nadruk hadden aangeduid. Wij hebben Jezus dus in feite tot een leugenaar en valse profeet gemaakt, aangezien niets van wat Hij voorspeld heeft, is uitgekomen. Dat moet kost wat kost zo blijven. Onder geen voorwaarde mag deze geschiedschrijving, die bewijst dat Jezus de toekomst wel accuraat heeft voorzegd, bekend worden. Doe dus alles wat in uw vermogen ligt om deze geschiedschrijving in twijfel te trekken. Maak David Sorensen zo zwart mogelijk, zodat niemand hem durft te geloven. Spreek overal kwaad over deze Sorensen en zorg dat alle christenen onwetend blijven aangaande deze gevaarlijke onthullingen.

David Sorensen beweert dat Gods beloften vervuld zijn in Jezus

Naast bovengenoemde feiten is er nog een misdadig feit waar David Sorensen zich schuldig aan maakt. Hij waagt het te zeggen dat al Gods beloften in Jezus Christus vervuld zijn en dat het niet om het menselijke, aardse Israel draait, maar om Jezus. Hoe durft hij! Als dat geen teken is van duivelse bezetenheid. Sorensen haalt zelfs de brieven van de apostel Paulus aan, waarin Paulus zegt dat er geen enkel onderscheid meer is tussen Joden en andere volkeren en dat er een nieuwe mens, een nieuw volk, een nieuw verbond, en een nieuw koninkrijk is in Jezus Christus. Dat is je reinste waanzin.

David Sorensen moet gekruisigd worden. Verban hem naar de diepste duisternis, vanwege zijn bewering dat Gods volheid in Jezus Christus te vinden is.

Wij weten allemaal dat alles niet om Jezus draait, maar om de aardse staat Israel, die werd opgericht in 1948. Dat deze politiek staat is opgericht door vrijmetselaars, met als doel om een nieuwe tempel te bouwen waarin ze een nieuwe offerdienst van dieren willen instellen, proberen we wijselijk te verhullen. Niet iedere christen bezit het geestelijke inzicht om te begrijpen waarom God satanische vrijmetselaars nodig heeft om een nieuw, politiek Israel op te richten. De herinstelling van dierenoffers is uiteraard een slag in het gezicht van Jezus Christus, die Gods volmaakte offer is voor ons allen. Maar dergelijke ongemakkelijke feiten duwen we de doofpot in.

Dat bovendien de overgrote meerderheid in Israel geen enkele genetische verbinding heeft met de oorspronkelijke Joden en dat de meeste inwoners van het aardse Israel atheïstisch is, wel daar doen we gerust ook een oogje voor dicht.

David Sorensen heeft jammer genoeg de moed ons erop te wijzen dat Israel een internationaal centrum van seksuele perversie is. Hij haalt zelfs het onaangename feit aan dat in Tel Aviv optochten van homoseksualiteit gehouden worden, die met tweehonderd duizend deelnemers de grootste gay parade uit de geschiedenis van het Midden Oosten zijn! Wauw…. Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar ach, wie zijn wij om te oordelen?

Dat neemt niet weg dat deze politieke staat – een bolwerk van atheïsme, vrijmetselarij en seksuele perversie – Gods absolute oogappel is, en dat alle andere volkeren eigenlijk maar tweederangs mensen zijn. Christenen zijn niets vergeleken bij de hoog verheven Joden. Israel is toch onze grote afgod. Daar is alles om te doen. Dat God zijn beloften aan Israel vervuld heeft in Jezus, is een antisemitisch idee en verwerpelijke vervangingsleer, die geheel en al uit de kerk gebannen dient te worden. Alle ogen dienen op de politieke staat Israel gericht te zijn en niet op Jezus Christus.

We verwerpen dan ook met heel ons hart de bijbelse verklaring dat het ware Israel in de Geest is, in Jezus Christus, en bestaat uit hen die uit de Geest van God geboren zijn.

Natuurlijk weten we dat Paulus zei dat de ware besnijdenis bestaat uit allen die een nieuwe schepping zijn in Christus, en dat dit het Israel van God is. We zijn ons er ook terdege van bewust dat Paulus zei dat christenen tot het hemelse Jeruzalem genaderd zijn, wat de tegenpool is van het menselijke, aardse Jeruzalem. Maar goed, we hebben niets te maken met die hele apostel Paulus. We negeren daarom zijn verklaringen in de brief aan de Romeinen dat niet alle Joden ware Joden zijn, omdat Jood-zijn geen gevolg is van natuurlijke afstamming, maar een werk is van de Geest. Het ware Israel bestaat volgens Paulus uit allen die – net als hun vader Abraham – God geloven. Daarom noemt Paulus de Galaten, die menselijk gezien geen Joden waren, de ware nakomelingen van Abraham. Hij zei dat de erfenis niet is voor de natuurlijke zoon, maar voor de zoon van de belofte die uit de Geest geboren is. Jaja, we weten maar al te goed welke antisemitische denkbeelden die apostel Paulus erop nahield. Het was maar goed dat de Joden Paulus zo vervolgden. Wij zouden net hetzelfde gedaan hebben.

En David Sorensen is al net zo kierewiet als die Paulus, want hij zegt hetzelfde en citeert zelfs voortdurend uit deze afschuwelijke brieven van Paulus. Daarom is ook dit een onweerlegbaar bewijs dat David Sorensen een valse profeet is.

Christenen moeten niet regeren met Christus!

Het laatste feit wat elk restant van twijfel omtrent de duivelse aard van David Sorensen zal wegnemen, is zijn verklaring dat de apostelen gelijk hadden, toen ze zeiden dat christenen geroepen zijn om te regeren met Christus. Dat is een volslagen waanzinnig idee, dat kan rekenen op onze meest hartgrondige afkeuring. Het enige wat christenen horen te doen is in de kerk te zitten en afwachten tot de wederkomst plaatsvindt.

Zoals onze geliefde predikers ons talloze malen verteld hebben, zal Jezus Christus dan op aarde een werelds rijk oprichten, dat in een klap alles goed zal maken. Wij hebben daar geen enkele verantwoording in en hoeven ons dan ook geen zorgen te maken over het herstel of de voortgang van de samenleving.

Nee, geliefde gelovigen. Houdt u aan wat wij u met zoveel vuur verkondigd hebben. De wederkomst van Jezus staat voor de deur. Dat hebben onze voorouders aan alle gelovigen verteld en het heeft deze brave christenen hun leven lang gehoorzaam en stil op de kerkbanken gehouden. Doe dan hetzelfde en volg hun vrome voorbeeld. Wees stil, braaf en zie verwachtend uit naar het grote moment dat Christus stoffelijk op aarde zal komen, om in de vrijmetselaars-staat Israel zijn intrede te doen in de nieuwe stenen tempel. Dan zullen we allemaal naar Hem toe gaan, om Hem vanuit de verte te kunnen toewuiven, terwijl er miljoenen mensen voor ons in de rij staan. Wat een vreugdevolle dag zal dat zijn!

Hou u dus niet langer bezig met de dwaze vertelsels van David Sorensen en consoorten, die u willen wijsmaken dat het nieuwe verbond betekent dat Jezus en de Vader nu bij alle gelovigen wonen. Wat een dwaas idee. We zien Jezus toch niet? Hoe kan Hij hier dan zijn? Nee. Laten we niet in de Geest leven, laten we niet als geestelijke mensen in intieme omgang leven met God die geest is, maar houd uw denken aards en menselijk.

Hou vast aan de aardse religie die we u opgelegd hebben, zodat u de wonderbare tegenwoordigheid van Jezus niet kunt ervaren.

Neem dus zeker ook niet de ingebeelde taak op dat u met Christus als koningen dient te regeren en de samenleving dient te transformeren met Zijn liefde. Dergelijke waandenkbeelden horen niet thuis bij een ware christen. Uw taak is, net zoals wijzelf in alle vroomheid en toewijding doen, ons terugtrekken uit de verdorven wereld en halsreikend uitzien naar het aardse rijk dat Jezus in het menselijke Israel zal vestigen. Het kan nog vele eeuwen duren voor dit komt, zoals we u geleerd hebben, maar toch moet u weten dat Hij komt als een dief in de nacht en het dus ook morgen kan gebeuren. Elke inspanning om de wereld te verbeteren is dan ook zinloos. De hemel en aarde zullen letterlijk vergaan.

David Sorensen is overigens zo zot als een tol, door te beweren dat hemel en aarde Joodse beeldtaal waren, voor het volk Israel, het verbond en de tempel. Hij meent erop te moeten wijzen dat Jezus zei ‘vlucht naar de bergen’ en dat Jezus even later zei ‘hemel en aarde vergaan.’ Volgens Sorensen kan Jezus dus nooit bedoeld hebben dat ‘hemel en aarde’ letterlijk de fysieke schepping betekent. Het heeft immers geen zin om naar de bergen te vluchten, als de hemel en aarde letterlijk vergaan! Sorensen waagt het Jesaja te citeren die Israel letterlijk ‘hemel en aarde’ noemde en in zijn verwarring citeert Sorensen zelfs de Joodse historicus Josephus die schreef dat het Joodse heiligdom ‘hemel en aarde’ genoemd werd. Alle feiten wijzen er dus op dat de uitspraak ‘hemel en aarde vergaan’ wijzen op het vergaan van het oude aardse Israel, het oude verbond en de tempel.

God schiep een nieuw volk, met een nieuw verbond, waarbij de gelovigen nu zelf de tempel zijn waar Jezus woont. Maar goed, aan zulke fabels hechten wij geen belang.

U dient zich geheel aan al vast te houden aan onze menselijke overleveringen en religieuze tradities, namelijk dat we elk moment het letterlijke vergaan van Gods totale schepping zullen meemaken. Dat Jezus Christus heeft gezegd ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven’ is natuurlijk dikke pech voor die zachtmoedigen, want de aarde wordt gewoon vernietigd door vuur.

Dus geliefde gelovigen, het zal u meer dan duidelijk zijn dat elke ware christen zich braaf en gehoorzaam dient te onderwerpen aan onze kerkelijke doctrines, indien u niet hetzelfde lot wilt ondergaan als David Sorensen, die door ons zwartgemaakt wordt. Stel dus geen vragen, als uw positie in de kerk u lief is, doe vroom mee met onze kerkelijke programma’s en draaf rustig mee in onze rangen, waar we het zoveelste rondje in de kerk zullen rennen, wachtend op een wederkomst die alles in een klap goed zal maken.

Sluit in alle rust uw geestelijke ogen en doezel heerlijk verder.

Wij waken over u.

Uw liefhebbende geestelijke herders, de schriftgeleerden van de kerk.

PS: indien u nog niet overtuigd bent van de extreme misleidingen die deze gevaarlijke valse profeet verkondigt, dan kunt u zelf zijn dwaze onderwijs hier lezen. Overtuig uzelf van de diepte van zijn onkerkelijke dwalingen. 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This