Interview David Sorensen inzake Israel

interview David sorensen israel

Hieronder staat een interview dat van David Sorensen werd afgenomen door het Nieuw Israelietisch Weekblad aangaande Israel. Het is een duidelijk en verhelderend interview dat een juist bijbels zicht weergeeft inzake Israel, de Bijbel en Jezus Christus. Het toont ook aan hoe agressieve voorstanders van de militaire zionistische staat die zich ‘Israel’ heeft genoemd te pas en te onpas het label ‘antisemitisch’ gebruiken om elke onthulling van onrecht de grond in te stampen. Hier en daar werden enkele kleine toevoegingen gedaan, waaronder bijbelreferenties, voor de duidelijkheid van het betoog. Uiteindelijk werd dit interview zwaar gemanipuleerd door het NIW, met als doel om David Sorensen als ‘jodenhater’ neer te zetten, in plaats van zijn woorden accuraat weer te geven.


Beste heer Sorensen, 

– U schrijft op uw website ontdekgod.nl dat er geen echte Joden meer zouden bestaan. Wie zijn er dan volgens u tijdens de holocaust vermoord?

Ik beweer nergens dat er geen Joden meer bestaan. Het is me een raadsel waar u deze verklaring op baseert. Wat ik wel doe is wijzen op het verschil tussen een Jood in Gods ogen (dus volgens de bijbel) en de onjuiste wijze waarop men dikwijls mensen als ‘Jood’ bestempelt. We moeten goed nadenken wat onze basis is om te bepalen wat iemand tot Jood maakt. De term ‘Jood’ komt van oorsprong uit de Bijbel, dus is het logisch dat we de Bijbel als betrouwbare maatstaf gebruiken. Volgens de Bijbel is het enige wat iemand tot Jood maakt een oprecht en toegewijd geloof in God. De apostel Paulus schrijft in meerdere van zijn brieven dat iemand geen Jood wordt door natuurlijke afstamming of door lichamelijke besnijdenis, maar door geloof en besnijdenis van het hart (Romeinen 2:28, 29 & Romeinen 9:6). Jood zijn is dus in de eerste plaats een geestelijke zaak. Abraham was de vader van alle gelovigen, argumenteert Paulus. Daarom noemde Paulus de christenen uit Galatie de ware kinderen van Abraham (Galaten 3:7).

Bijbels gezien is een Jood dus iemand die een toegewijd geloof heeft in God, net zoals Abraham God altijd bleef geloven

Het merendeel van de Joodse gemeenschap in Europa was echter seculier en zij hadden dus hoegenaamd geen geloof in God. Bijbels gezien waren het dus geen Joden, al hadden ze voor zichzelf wel een sociale joodse identiteit aangenomen. Een minderheid van hen was orthodox en wel gelovig. Deze minderheid waren dus wel Joden, volgens de Bijbelse maatstaf.

Als we de Bijbel niet als referentie gebruiken, maar puur menselijk denken, kunnen we menen dat natuurlijke afstamming iemand tot Jood maakt. Uitgebreid genetisch onderzoek toont aan dat de meeste mensen wereldwijd die zichzelf Joods noemen in feite geen genetische verbondenheid hebben met de oorspronkelijke Israelieten.

De Palestijnen, die door Israel massaal vermoord en onderdrukt worden, hebben genetisch gezien veel meer overeenkomsten met de oude Israelieten.

Het merendeel van de Europese Joden zijn gewoon Europeanen. Hoe komt het dan dat zij zichzelf als ‘Joods’ beschouwen? De geschiedenis onthult dat velen van hen de Joodse identiteit hebben, omdat hun voorouders behoorden tot het Khazaarse rijk wat in feite Turks was (zie deze link). Koning Bulan maakte het Judaisme tot staatsgodsdienst en zo ‘bekeerden’ velen zich tot het Judaisme. Later keerden ze zich weer af het judaïsme en werden seculiere ‘Joden’. Atheïstische Turken wiens voorouders zich ooit tot het Judaisme bekeerden, zijn in mijn ogen geen ‘Joden’. Net zo min als een atheïst, wiens voorouders naar de kerk gingen, een christen is.

 


Israel interview sorensen

Een Palestijns kind wordt met geweld gevangen genomen door Israëlische soldaten.


 

– U komt op uw website tot de conclusie dat de Joden ‘een synagoge van satan’ en ‘kinderen van de duivel zijn’. Vindt u deze uitlatingen antisemitisch? Zo nee, waarom niet?

Ik kom niet tot deze conclusie, het is wat Jezus Christus zei tegen de leiders van het oude Israel. Christus zei: ‘Jullie beroemen je op je afstamming van Abraham, maar Ik zeg dat de duivel jullie vader is.’ (Johannes 8:39-44) In het boek Openbaring sprak Jezus over ‘zij die beweren Jood te zijn maar het niet zijn, ze zijn een synagoge van satan.’ (Openbaring 3:9) Jezus deed confronterende en onthullende uitspraken over de Joden in het oude Israel. Hij kende namelijk hun hart en zag hoe onrechtvaardig ze leefden. Als we de Bijbel lezen, zien we dat zowel Jezus Christus als de apostelen voortdurend zwaar bestreden werden door de Joden. Jezus zei dat ze altijd Gods profeten vermoord hadden (Mattheus 23). Ze verzetten zich voortdurend tegen God. Het woord ‘Satan’ betekent ‘tegenstander’. Jezus noemde hen de tegenstanders van God ofwel een ‘synagoge van satan’.

Jezus maakte duidelijk dat God niet kijkt naar het uiterlijk maar naar het hart. Iemand is geen kind van God door zichzelf ‘Jood’ te noemen, door af te stammen van Abraham of door zich te laten besnijden. Jezus zei dat alleen zij bij God horen die doen wat God zegt. Iemand kan zichzelf wel Jood noemen, maar als zijn hart en levensstijl haaks staan op wie God is, hoort hij niet bij Gods volk.

Jood zijn is een kwestie van je hart, zegt de bijbel. Hoe je leeft en of je God gelooft, dat bepaalt of iemand Jood is. Niets anders.

Er was een klein overblijfsel in het oude Israel wat terugkeerde naar God en echt God diende. Zij werden door de oude profeten en door de apostel Paulus het ware Israel genoemd. Zij hadden God lief, en leefden volgens Gods wil. Zij hadden echt geloof. Dat is het Israel van de Bijbel. Een innerlijke besnijdenis, een werk van de Geest in iemands hart, wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham.

Wat Jezus bedoelde met zijn scherpe uitspraken, is dat God de hypocrisie van de goddeloze Joden doorzag. Al noemden ze zichzelf ‘Jood’ en ‘Gods volk’, Jezus zei dat ze bij de duivel hoorden vanwege hun slechte hart en onrechtvaardige leven.

 


 

– U schrijft dat Jezus een einde zou hebben gemaakt aan het ‘racisme’ van de Joden, die zichzelf als ‘superieur’ zouden beschouwen boven de rest van de mensheid. Ziet u het aannemen dat Joden zichzelf als superieur zouden beschouwen als een antisemitische uitlating? Zo nee, waarom niet?

Natuurlijk is dat geen antisemitisme. De veelvuldige wijze waarop je de term antisemitisme hanteert, laat een kernprobleem zien van het zionisme: iedereen die nuchtere feiten aanduidt, wordt meteen als antisemitisch bestempeld. Waarheid mag niet gezegd worden of het is ‘Jodenhaat’. Zoals ik al zei zijn de meeste inwoners van het moderne Israel niet semitisch. Ze hebben weinig of geen genetische verbondenheid met de oorspronkelijke semieten, terwijl van de Palestijnen is aangetoond dat zij wel genetisch echte semieten zijn.

 

Israel kinderen

De gewelddadige en genadeloze onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.

De racistische superioriteit van Joden zien we heel nadrukkelijk in zowel de Bijbel als de Talmud. In de Bijbel lezen we dat de Israelieten de andere volkeren ‘honden’ noemden. Ze beschouwen hen als ‘onrein’ en ‘onwaardig’. In de Talmud wordt het racisme binnen het Judaisme sterk benadrukt. Dit zijn enkele citaten uit de Talmud: ‘Alleen Joden zijn menselijk. Niet-Joden zijn niet menselijk.’ (BT Bava Metzia 114b. BT Kerithoth 6b and 58a) ‘Alle kinderen van heidenen zijn dieren.’ (Yebamoth 98a) ‘Eten met heidenen is hetzelfde als eten met honden.’ (Tosapoth, Jebamoth 94B). Recent verscheen er een artikel in The Times of Israel waarin een Israëlische wetgever openlijk verklaarde dat Joden beter zijn dan de rest van de mensheid. (https://www.timesofisrael.com/israeli-lawmaker-lauds-supremacy-of-jewish-race/)

Het idee dat Joden zichzelf beter vinden dan alle andere volkeren is uitgebreid aantoonbaar zowel vanuit de Bijbel, de Talmud, als vele andere geschiedkundige en actuele geschriften.

Jezus maakte daar een einde aan, door te zeggen dat God slechts kijkt naar het hart. In de brieven van de apostel Paulus staat dan ook: ‘In Christus is er Jood noch Griek’ (Galaten 3:26-29, Kolossenzen 3:9-11) en ‘bij God is geen aanziens des persoons’. In het Nieuwe Testament is geen plaats meer voor racisme. Christus is alles in allen. Iedereen is gelijk voor God.

 


 

– In een bericht op Facebook schrijft u dat God ‘Immers geen racist is’ en dat hij mensen niet ‘oogappel’ noemt omdat ze een ‘kromme neus hebben of een keppeltje dragen’. Ziet u deze beschrijving van Joodse mensen als een antisemitisch stereotype? Zo nee, waarom niet?

De kromme neus en het keppeltje is inderdaad een karikatuur, echter niet vanuit antisemitische beweegredenen, maar slechts om aan te geven dat uiterlijkheden geen enkele rol spelen bij God. God kijkt niet naar iemands uiterlijk, maar naar het hart. God noemt iemand niet Zijn oogappel alleen maar omdat ze een Joodse identiteit aangenomen hebben. Het ware Israel, de echte Joden in de Bijbel waren mensen die werkelijk bij God hoorden, Zij waren Gods oogappel. Dat was slechts een kleine minderheid, het zogeheten ‘overblijfsel’

Paulus noemde hen ‘de edele olijf’ op basis van hun oprechte geloof en toewijding aan God.

 


 

– Op uw website schrijft u dat de Davidster een ‘teken van satan’ is. Het is voor Joden echter een belangrijk symbool. Vindt u deze beschrijving van de Davidster antisemitisch? Zo nee, waarom niet?

Valt het uzelf niet op dat u alsmaar het woord antisemitisch aanhaalt, zonder zich af te vragen of de informatie die ik geef juist is of niet? Een veel correctere vraag zou zijn: kunt u onderbouwen dat de Davidster van oudsher een occult symbool is? Dan is mijn antwoord: Natuurlijk. De geschiedenis toont dat uitvoerig aan. Deze ster wordt gebruikt in veel satanische rituelen en werd in de Bijbel zelfs verboden door God! Juist omdat het een demonisch symbool was. Een kort onderzoek op internet geeft meteen duizenden bronnen aan die dat overvloedig aantonen. (Link met uitleg occulte betekenis van Davidster)

 


 

– U schrijft op Facebook dat ‘Israël, de politieke staat’ zou beweren dat de verlossing van de mensheid vanuit Israël zou komen. Waar baseert u dat op?

Ik baseer dat op vele uitspraken van Israel-aanhangers die ik gelezen heb. Recent werd dominee Oscar Lohuis geciteerd in ‘Christenen voor Israel’: ‘Kom je aan Israël, dan kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze wereld te verlossen.’ (Bron: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/studieavond-ds-oscar-lohuis-stadskanaal/)

Dergelijke uitspraken druisen radicaal in tegen de boodschap van de Bijbel dat Gods verlossing door Jezus Christus komt. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat Joden net zo goed zondig zjn als alle andere mensen en net zo goed onder Gods oordeel vallen. Alleen door geloof in Jezus Christus worden Joden gered, zegt Paulus. De wereld wordt dus niet gered door Israel. Israel wordt gered door zich te bekeren tot Jezus Christus, die voor hen is gestorven.

Niet Israel is de verlosser, Jezus is de verlosser.

 


 

– U schrijft dat Israël het minst christelijke en het meest atheïstische land ter wereld zou zijn, waar haalt u deze wetenschap vandaan?

De bekende Israelische krant Haaretz verklaart dat Joden het minst godsdienstig zijn van alle mensen ter wereld. (https://www.haaretz.com/jewish/jews-least-observant-int-l-poll-finds-1.5287579)

Wikipedia geeft enkele cijfers weer: slechts 2% van de Israelische bevolking is christelijk. Van deze christenen is bovendien 80% Arabisch!  (https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Israel)

The Telegraph plaatst Israel in de top tien van minst godsdienstige landen ter wereld. (https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/)

 


israel arresteert kinderen


– U schrijft ook dat ‘Israël, de politieke staat’ mensen ‘afslacht’ om Gods beloften in vervulling te brengen, waar doelt u precies op met deze zin?

Duizenden onschuldige Palestijnen zijn met wreed geweld vermoord door het Israelische leger. Vervolgens beweert men dat het vermoorden, beroven, onderdrukken en opsluiten van het Palestijnse volk de vervulling is van Gods belofte dat Joden ‘het beloofde land’ zouden krijgen.

 


 

– Vindt u dat Israël als staat bestaansrecht heeft?

Ik zal u dezelfde vraag stellen: toen de Duitsers Nederland binnenvielen, denkend dat zij het hogere ras waren en Nederlanders minderwaardig, en zij vermoordden je kinderen, sloten je familie op en jij moest vluchten naar het buitenland…. Je verloor alles wat je dierbaar was en werd als een opgejaagd dier verjaagd van je land, huis, geliefden…

Zou jij dan vinden dat Duitsland het recht had Nederland in te palmen? Dat is exact wat er gebeurd is in Israel.

Ik laat het aan iedere lezer om voor zichzelf, naar eer en geweten, te beoordelen of deze gewelddadige invasie en onderdrukking Israel het recht geeft een eigen staat te vormen, ten koste van miljoenen onschuldige mensen die alles verloren zijn en zelfs dagelijks moeten lijden.

 


israel misdaden

 

– Wat vindt u van Christenen die achter de staat Israël staan?

Er zijn diverse gradaties van ‘achter Israel staan’. Er zijn de milde sympathisanten die eenvoudigweg onwetend zijn en de Bijbel verkeerd begrijpen. Zij menen dat de oprichting van de zionistische staat een werk van God is, omdat de Bijbel spreekt over Gods belofte om ‘het land’ te geven aan de Joden. Deze christenen begrijpen helaas Jezus Christus niet en zouden de brieven van de apostelen wat beter moeten lezen.

Paulus legt duidelijk uit dat de erfenis niet voor natuurlijke nakomelingen is, en toont aan dat alle beloften van God vervuld werden in Jezus Christus.

Hij is degene die ons het ware ‘land’ geeft. Paulus zegt: ‘Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Christus is het ja en amen.’ Hij zegt ook dat Jezus de ware nakomeling van Abraham is en dus de enige ontvanger is van de erfenis. (Galaten 3:9 & 16)

Bovendien laat de Bijbel zien dat er voorwaarden waren voor het ontvangen van de belofte: het volk moest vlekkeloos wandelen met God. Er moest volkomen bekering en gehoorzaamheid zijn. Alleen dan zou het land aan hen gegeven worden. Zonder bekering geen land! Paulus legt uit dat alleen Jezus Christus zo geleefd heeft en dat Hij daarom de enige wettige erfgenaam is van de belofte.

Dit is in feite de christelijke boodschap: alles is vervuld in Jezus Christus, Hij is de volheid van God, in Hem ontvangen we al Gods zegeningen, Hij is het begin en het einde, de alpha en omega, Hij is het ware Israel. Allen die een nieuwe schepping zijn in Christus, zijn het Israel van God, de ware besnijdenis. Alles draait nu om Jezus Christus. Het oude Israel was een schaduw en Jezus Christus is de werkelijkheid. Dat is eenvoudigweg de boodschap van het Nieuwe Testament.

De zionistische propaganda in de kerk heeft echter de bijbelse focus op Jezus Christus verwijderd en heeft christenen wijsgemaakt dat alles om de politieke staat draait, los van Jezus Christus. Dat is een gebrek aan kennis en ik geloof dat God bezig is Jezus Christus weer centraal te plaatsen, door juist bijbels onderwijs. Milde aanhangers van Israel die een oprecht hart hebben, zien al snel in dat de bijbel inderdaad geen enkele ruimte geeft voor het racistische, gewelddadige en atheïstische zionisme en keren terug naar Jezus Christus als de vervulling van Gods beloften.

Naast deze milde groep is er ook een meer militante beweging die mensen intimideert en vervloekt als ze niet pertinent achter Israel staan.

Deze groep vind ik veel gevaarlijker. Ze geven geen enkele ruimte om eerlijk te onderzoeken wat er werkelijk gaande is in de zionistische staat. Ze geven iedereen die waarheid zoekt meteen het label ‘antisemitisch’, ontkennen alle informatie aangaande genetisch onderzoek, historische achtergrond of bijbels inzicht en dwingen iedereen om blindelings mee te doen met het zionisme. Dat is hetzelfde als het nazisme van weleer. Of je doet mee of je wordt vervolgd. Zoals de reeds geciteerde dominee Lohuis dreigend verklaart: ‘God zal ons niet sparen als wij ons verheffen boven Israël.’ Dat soort onheilspellende uitspraken zijn niets anders dan intimidatie om mensen te dwingen zich achter de zionistische staat te scharen.

Ik begrijp wel dat christenen bewogenheid kunnen ervaren voor het zogenaamde ‘joodse volk’, omdat er in de geschiedenis veel leed aan hen berokkend werd.

Maar als ons hart bewogen is door liefde, dan moeten we ook liefde hebben voor de Palestijnen die juist door Israel zo verschrikkelijk mishandeld worden.

Amnesty International voert al vele jaren actie tegen Israel. Het is bijvoorbeeld het enige land ter wereld waar kinderen door een militaire rechtbank veroordeeld kunnen worden. Er zijn meer dan driehonderd Palestijnse kinderen in Israelisch gevangenissen, waar ze bruut gemarteld worden. Deze kinderen worden geslagen met stokken, gewurgd, in zeer pijnlijke houdingen gedwongen, op de grond gegooid, enzovoort. Dat is een verschrikkelijk onrecht!

 

kinderen gevangenis Israel

 

Amnesty International heeft een overzicht gepubliceerd van de vele misdaden van Israel tegen onschuldige mensen. Dit is zeer onthullend: https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

Wat mij verdriet doet, is dat veel christenen beweren ‘liefde voor Israel’ te hebben, maar geen enkele bewogenheid ervaren voor het volk dat door Israel zo wreed mishandeld wordt. Dat breekt mijn hart. Veel christenen weigeren zelfs de misdaden van Israel te erkennen en keuren klakkeloos alles goed wat Israel doet, hoe wreed en onmenselijk het ook is. Het is nu eenmaal ‘Israel’ en daar mag je niets negatiefs over zeggen. ‘Wie Israel zegent, wordt door God gezegend en wie Israel vervloekt, wordt door God vervloekt.’

Dat de atheistische terreurstaat niets met het bijbelse Israel te maken heeft, ontgaat hen.

Als we liefde hebben voor de Joden, laten we dan ook liefde hebben voor andere volkeren. Hebben we bijvoorbeeld evenveel bewogenheid voor de Indianen in Amerika, die nog veel erger mishandeld werden door de blanken? Ik merk dat de ‘liefde’ meestal erg selectief is en dat het racistische idee dat ‘Joden’ het ‘uitverkoren volk’ zijn, hier een grote rol in speelt. Ik benadruk dat de Bijbel zegt ‘in Christus is er Jood noch Griek’ en ‘bij God is geen aanziens des persoons’.

Jezus ging bewust naar mensen in Samaria, die door Joden als ‘honden’ bestempeld werden, om daar Gods liefde te tonen.

Hij vertelde ook het bekende verhaal van de barmhartige samaritaan: een reiziger werd overvallen en bleef gewond liggen. Diverse Joden kwamen langs en ze negeerden de gewonde man. Toen kwam een Samaritaan (de ‘onreine’ volgens de Joden) en hij ontfermde zich over het slachtoffer. Jezus liet zien dat God niet kijkt naar ons ras, huidskleur, of wat dan ook. Hij wil dat we liefde en ontferming hebben voor alle mensen, zonder onderscheid.

Vriendelijke groet,

David Sorensen

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This