Preterisme: een theologie van hoop en overwinning

preterisme theologie - wederkomst

Over het onderwerp eindtijd en wederkomst zijn er twee hoofdstromingen in de theologie: futurisme en preterisme. Futurisme gaat ervan uit dat alle profetie aangaande de eindtijd en wederkomst nog vervuld moeten worden. ‘Futur’ betekent ‘toekomst’. Preterisme gaat ervan uit dat alle profetie aangaande eindtijd en wederkomst reeds vervuld is. ‘Preter’ betekent ‘vervuld’.

Futurisme beweert dat wij in de eindtijd leven en dat de mensheid in toenemende mate overheerst zal worden door het kwaad. Preterisme gelooft dat de eindtijd bijbels gezien al tweeduizend jaar achter ons ligt en verwacht dat de mensheid in toenemende mate Jezus Christus zal ontdekken. Futurisme is een theologie van toenemende duisternis. Preterisme is een theologie van toenemend licht.

Volgens het futurisme is Gods koninkrijk nog niet gekomen en zal de heerschappij van Satan alsmaar groter worden op aarde. Volgens het preterisme is Gods koninkrijk wel hier en zal de heerschappij van Jezus uitbreiden. Futurisme werpt een donkere schaduw over je toekomst, schuift Gods koninkrijk voor je uit en houdt Jezus Christus ver bij je vandaan door te beweren dat Hij al tweeduizend jaar in de hemel zit te wachten tot Hij ooit bij ons kan komen. Preterisme daarentegen geeft je visie voor een hoopvolle toekomst, het geeft je de ervaring van Gods koninkrijk in onze tijd, en helpt je om hier en nu de aanwezigheid van Jezus te ervaren, door het besef dat Hij bij ons woont.

Christenen in onze tijd zijn eenzijdig onderwezen in het futurisme en zijn over het algemeen onwetend aangaande de andere theologische hoofdstroming, het preterisme.

De meeste christenen hebben echter – onbewust – een mix van zowel futurisme als preterisme. Velen beseffen dat Gods koninkrijk hier is (=preterisme) maar denken tegelijk dat Jezus nog moet komen (=futurisme). Ze beseffen echter niet dat deze twee denkbeelden in feite haaks op elkaar staan en eigenlijk onverzoenbaar zijn met elkaar. Als je gelooft dat Gods koninkrijk hier is, moet je ook beseffen dat de Koning dus in ons midden is. Want zonder Koning is er geen koninkrijk!

In onderstaand overzicht zie je het schrille contrast tussen preterisme en futurisme. Het is van levensbelang dit verschil te kennen, want wat je gelooft bepaalt namelijk hoe diep je relatie met God zal zijn, hoe je zult functioneren in deze wereld en wat je zicht is op de toekomst. Kortom: theologie bepaalt je hele leven! Daarom geef ik je dit overzicht mee, zodat je kunt bepalen in welke stroming jij wilt meegaan. 

Ik vermeld hierbij niet alle bijbehorende bijbelteksten, omdat het dan een boek zou worden. Je kunt alle bijpassende schriftgedeelten echter vinden in het uitgebreide bijbels onderwijs ‘De Waarheid Over De Wederkomst‘.

 

preterisme futurisme keuze

 

Preterisme of futurisme?


EVANGELIE

Preterisme erkent het evangelie van Jezus Christus, dat Gods koninkrijk gekomen is.

Futurisme beweert dat Gods koninkrijk na tweeduizend jaar nog steeds niet gekomen is en nog moet komen in de toekomst.


GOED OF SLECHT NIEUWS

Preterisme gelooft het goede nieuws dat Jezus Christus en zijn apostelen verkondigden. Dat goede nieuws is de geweldige boodschap dat de heerschappij van Jezus Christus gekomen is en Zijn macht voortdurend uitbreidt over de hele aarde.

Futurisme ontkent dat de heerschappij van Jezus is gekomen en verkondigt integendeel dat de heerschappij van Satan voortdurend uitbreidt.


ZICHT OP DE TOEKOMST

Preterisme heeft een positieve toekomstverwachting, omdat het de bijbelse belofte gelooft dat het koninkrijk van God tot in eeuwigheid uitbreidt, tot het de grootste invloed op aarde zal zijn. De toekomst is dus hoopvol.

Futurisme heeft een negatieve toekomstverwachting en gelooft dat de macht van het kwaad steeds groter wordt en de hele mensheid uiteindelijk geregeerd zal worden door de duivel. De toekomst is dus zeer duister.


REGEREN OF AFWACHTEN

Preterisme moedigt christenen aan om met Christus te regeren en zijn heerschappij te brengen in elk gebied van de samenleving. We hebben een koninklijke taak om als priesters temidden van de samenleving te staan en Koning Jezus bekend te maken.

Futurisme moedigt christenen aan zich uit de samenleving terug te trekken en vooral uit te zien naar een stoffelijke terugkeer van Jezus op aarde. Jezus zal dan in een klap alles volmaakt maken, dus wij hoeven ons nu geen zorgen te maken over herstel van de samenleving.


TOENAME OF AFNAME VAN CHRISTENEN

Preterisme gelooft dat christenen de opdracht hebben om alle mensen op aarde tot leerling van Jezus te maken. De verwachting is dus dat er steeds meer christenen bijkomen.

Futurisme verwacht dat steeds minder mensen leerling van Jezus zullen zijn en er uiteindelijk maar een klein groepje gelovigen zullen overblijven.


HERSTEL OF VERWOESTING?

Preterisme gelooft dat de opdracht van christenen is om de schepping te herstellen, en de oorspronkelijke opdracht die God aan Adam gaf, terug op te nemen: heersen over de schepping en de natuur herstellen tot het paradijs dat God bedoeld had.

Futurisme gelooft dat het zinloos is je in te zetten voor het behoud van het milieu, omdat God de aarde toch elk moment kan vernietigen door vuur.


VOORUITZICHT

Preterisme heeft het hoopgevende vooruitzicht dat Gods koninkrijk blijft uitbreiden tot de belofte vervuld is dat ‘de hele aarde vervuld is met de heerlijkheid van de Heer’. De vreugde is in het ervaren van de aanwezigheid van Jezus in ons midden en het verspreiden van Zijn aanwezigheid op aarde.

Futurisme put slechts hoop uit de verwachting dat Jezus elk moment op aarde kan terugkeren en dat Hij dan in een klap alles volmaakt zal maken.


GEESTELIJK KONINKRIJK

Preterisme erkent dat Gods koninkrijk in de geest is, zoals Jezus en de apostelen zeiden. Jezus zei dat alleen zij die uit de Geest geboren zijn, Gods koninkrijk kunnen zien. Paulus zei: ‘Gods koninkrijk is gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest’. Jezus zei: ‘je kunt niet zeggen het is hier of daar, want het koninkrijk is binnenin jullie’.

Futurisme beweert dat Gods koninkrijk niet in de geest zal zijn, maar het zal een aards en politiek koninkrijk zijn, gevestigd in het aardse Israel. Iedereen zal het kunnen zien en erheen kunnen gaan.


ALLES IS VERVULD

Preterisme houdt rekening met de uitspraak van Jezus, met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Jezus zei: ‘Dit zijn dagen van wraak, waarin ALLES vervuld wordt, wat geschreven staat.’ (Lucas 21:22) Alle profetie zou dus vervuld worden in de periode van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, rond 70 na Christus.

Futurisme verwerpt deze uitspraak van Jezus en beweert dat alles wat geschreven staat helemaal niet is vervuld tijdens de verwoesting van Jeruzalem. Alles moet nog vervuld worden in de toekomst.


TIJDSAANDUIDINGEN

Preterisme houdt rekening met de tijdsaanduidingen die Jezus en de apostelen deden, namelijk dat de wederkomst zou gebeuren tijdens het leven van de eerste christenen. Jezus zei zaken als: ‘Jullie zullen niet sterven voor je Mij ziet komen op de wolken met de engelen om te vergelden, deze generatie zal niet voorbijgaan voor alles gebeurd is, alles zal op jullie hoofden neerkomen, jullie zullen Mij zien verschijnen in de macht van Mijn Vader, je zult niet eens tijd hebben om heel Israel rond te reizen voor Ik kom, Johanne zal nog leven als Ik kom, de leden van de hoge raad zullen Mij zien komen op de wolken,’ enzovoort. De apostelen bevestigden dit met onder andere deze tijdsaanduidingen: ‘Nog een korte, korte tijd en Hij die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten, Hij staat voor de deur, we leven in het laatste uur, wij leven in de laatste dagen, de dag breekt bijna aan,’ enzovoort.

Futurisme verwerpt alle tijdsaanduidingen van Jezus en de apostelen en vervangt ze door een compleet tegenovergestelde tijdsaanduiding, namelijk de bewering dat alles duizenden jaren later nog steeds niet gebeurd is.


PLAATSAANDUIDINGEN

Preterisme houdt rekening met de plaatsaanduidingen die Jezus en de apostelen deden. De eindtijd en wederkomst zouden gebeuren binnen het Romeinse Rijk, met de nadruk op Israel, Jeruzalem en de tempel.

Futurisme verwerpt de plaatsaanduidingen die Jezus en de apostelen deden en vervangt ze door een totaal andere plaatsaanduiding: alles zal over de hele wereld gebeuren.


DOELGROEPSAANDUIDINGEN

Preterisme houdt rekening met de doelgroepsaanduidingen die Jezus en de apostelen deden, namelijk de mensen tot wie zij spraken. Deze doelgroep – de eerste christenen – zouden het meemaken.

Futurisme verwerpt de doelgroepsaanduidingen die Jezus en de apostelen deden en vervangt ze door een andere doelgroep: mensen uit de westerse wereld, duizenden jaren later, zullen alles meemaken.


BIJBELSE GRONDTEKST

Preterisme kijkt naar de Griekse grondtekst van de Bijbel, waaruit blijkt dat Jezus niet sprak over het vergaan van de wereld maar het voorbijgaan van het oude verbond en het begin van het tijdperk van het nieuwe verbond. De Griekse grondtekst toont ook aan dat er geen sprake is van beproevingen over de hele aarde, maar slechts binnen het Romeinse Rijk, en niet alle ogen van de hele wereldbevolking zouden Jezus zien komen, maar elk oog in Israel zou Hem zien. (Meer info over verkeerde bijbelvertalingen vind je in ‘De waarheid over de wederkomst‘)

Futurisme negeert de Griekse grondtekst en gaat uit van onjuiste bijbelvertalingen, die de onterechte indruk wekken dat de hele wereld Jezus zal zien komen en het hele universum zal vergaan door vuur.


GEESTELIJK VOLK

Preterisme erkent wat de apostel Paulus zei, dat natuurlijke afstamming van Abraham geen waarde heeft, dat het Israel van God bestaat uit allen die een nieuwe schepping in Christus zijn, dat de erfenis niet is voor de natuurlijke nakomelingen maar voor de geestelijke zonen van Abraham omdat Abraham de vader van de gelovigen is, dat er nu geen sprake meer is van Joden, dat er een nieuwe mens is in Christus, dat het nu gaat om het hemelse Jeruzalem en dat alles om Jezus draait.

Futurisme ontkent alles wat Paulus schreef over Joden en Israel en beweert dat alles wel om het aardse volk Israel draait, en niet om Jezus Christus. In futurisme wordt alle aandacht gericht op het aardse Israel en niet op Jezus Christus.


GEESTELIJKE KOMST EN AANWEZIGHEID

Preterisme erkent de woorden van Jezus, de apostelen en de engelen, die zeiden dat Jezus in de geest zou verschijnen, op de wolken met engelen, die geesten zijn. Vanaf dat moment zou Zijn aanwezigheid bij alle gelovigen zijn. Hij zou wonen in ons midden. Alle gelovigen kunnen Jezus dus persoonlijk ontmoeten, aangezien Hij in de geest bij ons allemaal aanwezig is.

Futurisme verwerpt deze woorden van Jezus, de apostelen en engelen en beweert dat Jezus stoffelijk op aarde zal komen. Jezus zal wonen in een enkele aardse locatie en iedereen zal naar het aardse Jeruzalem moeten reizen en in ellenlange rijen aanschuiven om Jezus daar te kunnen zien.


AANBIDDING UIT LIEFDE

Preterisme erkent het principe dat mensen in Gods koninkrijk komen door vrijwillige bekering en door overgave aan Gods liefde. Aanbidding komt uit het hart voort, als reactie op de liefde van God.

Futurisme beweert dat Jezus als wereldwijde dictator alle mensen – tegen hun wil – zal dwingen Hem te aanbidden. Los van het feit of mensen Hem erkennen of niet, iedereen zal moeten knielen.


GEESTELIJK VERBOND

Preterisme erkent de eigenschappen van het nieuwe verbond, namelijk dat alles geestelijk is. Wij zijn nu Gods geestelijke tempel en zijn hemelse Jeruzalem. God woont in ons en Jezus troont als Koning in ons hart. We worden gemaakt tot een geestelijke woning voor God.

Futurisme negeert het nieuwe verbond en houdt vast aan het oude verbond waarin alles aards en stoffelijk was. Daarom verwacht het futurisme een nieuwe letterlijke tempel in een stenen Jeruzalem. God zal in die aardse tempel wonen en Jezus zal daar op een stoffelijke troon zitten.


GOD IS GEEST

Preterisme erkent de verklaring van Jezus dat de tijd voorbij is, dat mensen naar een berg of stad moeten reizen om God te aanbidden. Jezus zei: ‘God is geest en Hij wil ware aanbidders die aanbidden in geest en waarheid.’ (Johannes 4:24) Zo sloot Jezus de periode van aanbidding op een aardse wijze, met een enkele aardse locatie af en Hij leerde mensen in de Geest leven. God – die Geest is – wordt aanbeden in de Geest, waar dan ook ter wereld.

Futurisme ontkent die verklaring van Jezus en beweert dat alle mensen weer naar een aardse stad zullen moeten reizen om God te aanbidden, op een aardse, stoffelijke manier, zoals in het oude verbond. Dat God Geest is en aanbidding in de geest wil, wordt ‘vergeestelijking’ genoemd. Alles zal aards en stoffelijk zijn. Jezus zal slechts in het aardse Jeruzalem zijn en mensen die Jezus willen ontmoeten zullen – net als in het oude verbond – naar die ene aardse locatie moeten reizen.


GODS SYMBOLISCHE BEELDTAAL

Preterisme houdt rekening met Gods geestelijke BEELDTAAL en begrijpt dat veel profetie metaforen bevat om geestelijke realiteiten aan te duiden. Preterisme erkent dat in het nieuwe verbond alles geestelijk is. Christenen ontvangen alle realiteiten in Jezus Christus, door de Heilige Geest. Wij zijn bijvoorbeeld het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus, de stad op een berg, de woningen van God. God woont in alle gelovigen wereldwijd, in de Geest. Die geestelijke realiteiten worden omschreven met beeldtaal, metaforen, symbolen, profetische vergelijkingen enz.

Futurisme negeert de geestelijke beeldtaal en beweert dat alles aards en stoffelijk is, net als in het oude verbond. Veel geestelijke realiteiten worden ontkend en men gelooft dat het nieuwe Jeruzalem een aardse stad zal zijn, en dat mensen naar die stad zullen moeten reizen om God te ontmoeten. Alles wordt letterlijk en aards uitgelegd.


JOODSE CULTUUR EN TAAL

Preterisme houdt rekening met de oorspronkelijke betekenis van bepaalde uitdrukkingen in de Joodse cultuur. Bijvoorbeeld: ‘hemel en aarde’ betekenden het oude Joodse volk, het oude verbond en de oude tempel. Het voorbijgaan van hemel en aarde betekende dus in de Joodse beeldtaal dat het oude volk, het oude verbond en de oude tempel zouden voorbijgaan. Dat is inderdaad gebeurd in het jaar 70 na Christus toen Jezus Gods toorn uitstortte over Israel. Jezus schiep een nieuwe hemel en aarde: in Hem is er een nieuw volk van God waarbij geen onderscheid meer is tussen Jood of Griek, in Hem is elke gelovige een nieuwe schepping, in Hem is er een nieuwe tempel namelijk de gelovige zelf en in Hem is er een nieuw verbond. Alles is inderdaad nieuw geworden in Jezus Christus. Hij schiep een nieuwe ‘hemel en aarde’, volgens de bijbelse beeldtaal.

Futurisme negeert de betekenis van woorden in de bijbelse beeldtaal en Joodse cultuur en leest alles door een westerse, 21e eeuw bril. Hemel en aarde betekenen dus gewoon hemel en aarde, met als gevolg dat er gedacht wordt dat God de volledige hemel en aarde zal vernietigen bij de wederkomst van Jezus.


ANTICHRIST IS GEEN WERELDLEIDER

Preterisme erkent dat de apostel Johannes de enige bijbelse auteur is die het woord ‘antichrist‘ gebruikte en dat hij doelde op mensen binnen de christelijke kerken, die een dwaalleer verspreidden. Van een wereldleider is geen sprake. Johannes zei dat de aanwezigheid van deze meerdere ‘antichristen’ in de kerken het teken was dat zij in het laaste uur leefden. Kort daarna verscheen Jezus Christus inderdaad op de wolken met de engelen en werden Jeruzalem en de tempel vernietigd.

Futurisme haalt de teksten over de antichristen binnen de kerk uit hun verband en beweert dat er sprake is van een enkele antichrist, niet in de kerk maar in de wereld, die de hele planeet zal leiden naar een universele onderwerping aan de satan. Dat Johannes het in de verste verten niet over een wereldleider had, wordt terzijde geschoven.


BIJBELSE CONTEXT

Preterisme leest de teksten over de eindtijd in hun bijbelse verband. Teksten waar Paulus spreekt over de wederkomst, worden bewaard in de context, namelijk het oordeel van God dat over de Joden zou komen. Bijbels gezien is de enige eindtijd die er is geweest, de tijd voorafgaand aan het einde van het oude verbond, met de oude tempel en het oude Joodse verbondsvolk, dat Gods toorn zou ondergaan. Een andere eindtijd, in de toekomst, kan nergens in de Bijbel gezien worden.

Futurisme haalt bijbelteksten uit hun context en laat ze een eigen leven leiden. Teksten van Paulus over de wederkomst worden ontdaan van elke bijbelse context en worden in een totaal irrelevante context geplaatst: tweeduizend jaar later, in onze westerse wereld. Alle teksten over de eindtijd worden uit hun bijbels verband gehaald en in onze tijd geplaatst.


JEZUS IS OVERWINNAAR

Preterisme erkent de overwinning van Jezus Christus over satan en leeft in het besef van het koningschap van Jezus Christus en zijn toenemende heerschappij over de hele wereld. Er wordt gekeken naar de geschiedenis, waaruit blijkt dat de wereld er buitengewoon op vooruitgegaan is, sinds het begin van Gods koninkrijk. Wereldwijd kannibalisme, magie en toverij die alle culturen in hun macht hadden, massale kinderoffers en mensenoffers die in elke cultuur voorkwamen, openbare martelingen op de pleinen van de steden (ledematen uitrukken, levend verbranden, spietsen, huid afstropen, vierendelen, enz) zijn bijna geheel verdwenen van de planeet aarde. Vroeger werden alle steden en dorpen voortdurend geteisterd door binnenvallen, plunderingen en verkrachtingen, en werden voortdurend hele bevolkingen verwoest door ongeneeslijke ziektes. Er was werelwijd extreme kindersterfte en de gemiddelde levensverwachting was dertig jaar. Degelijke medische zorg en onderwijs waren onbestaande. Slavernij was de normaalste zaak van de wereld. De vroege christenen hebben de eerste ziekenhuizen, scholen en sociale zorg opgericht, met als gevolg dat er nu in de christelijke landen zorg is voor allen die lijden en voorziening voor mensen met gebrek. Slavernij is wereldwijd grotendeels verdwenen, en mensen leven nu driemaal langer dan voor de komst van Gods koninkrijk. Deze positieve ontwikkeling zal in de toekomst doorgaan, naarmate de heerschappij van Jezus Christus steeds meer doordringt in elk gebied van de samenleving. De koninklijke opdracht van gelovigen is om te regeren met Christus en zich in te zetten om de heerschappij van Jezus Christus steeds meer te laten doorbreken in elk gebied van de samenleving, zodat Zijn vrede overal kan toemenen, door het voortdurend overwinnen van het kwaad en het verdrijven van de duisternis. De toekomst is hoopvol, omdat het licht van Jezus toeneemt. De hoop is de toenemende overwinning van Jezus Chersuys over het kwaad wereldwijd en de toename van Zijn aanwezigheid, over de hele aarde. De belofte zal vervuld worden dat de hele aarde doordrenkt zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer en dat alle goddelozen van de aarde worden weggevaagd. Jezus belofte dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, wordt uiteindelijk realiteit.

Futurisme ontkent de overwinning van Jezus over satan en beweert dat niet de heerschappij van Jezus toeneemt, maar dat de heerschappij van satan toeneemt. Het koningschap van Jezus in onze tijd wordt ontkend en verschoven naar een onbestemde toekomst. De geschiedenis, waaruit blijkt dat het met de wereld vele malen beter gesteld is dan tweeduizend jaar geleden, wordt volkomen genegeerd en er wordt integendeel beweerd dat het vandaag slechter is gesteld met de mensheid dan ooit tevoren. De opdracht om de heerschappij van Jezus uit te breiden wordt verworpen en zelfs bestempeld als dwaalleer en men beweert dat christenen vooral in de kerk actief horen te zijn, in afwachting dat Jezus hen komt weghalen. De koninklijke opdracht om de hele samenleving te transformeren met de heerschappij van Jezus Christus wordt verworpen en zelfs beschouwd als gevaarlijke misleiding. Er wordt geloofd dat satan de hele samenleving zal domineren, en christenen zich er dus beter uit kunnen terugtrekken. De toekomst is hopeloos omdat de duisternis toeneemt. De enige hoop is dat christenen weggenomen worden van de aarde.


ZIJN AANWEZIGHEID

Preterisme erkent de realiteit van de aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden en leert christenen volop genieten van Zijn aanwezigheid.

Futurisme ontkent de volkomen aanwezigheid van Jezus Christus en beweert dat we pas echt contact met Jezus zullen hebben als Hij stoffelijk op aarde aanwezig zal zijn.


TEMPEL IN OPENBARING

Preterisme erkent de tijdsaanduidingen van het boek Openbaring, die zeggen dat alles wat in het boek beschreven staat nabij, spoedig en binnenkort was. Er wordt ook erkend dat Johannes vermeldt dat de oude tempel nog bestond toen hij Openbaring schreef, en dit boek dus nooit na de verwoesting van de tempel geschreven kon zijn. Er wordt erkend dat het boek spreekt over het komende oordeel van God over Israel en de vestiging van een nieuwe hemel en aarde in de geest: een nieuw verbond in Jezus Christus.

Futurisme negeert de tijdsaanduidingen in het boek Openbaring, negeert het feit dat de tempel toen nog bestond en beweert dat Openbaring is geschreven na de verwoesting van de tempel. Alles wat in Openbaring geschreven staat moet nog gebeuren, duizenden jaren nadat Johannes schreef dat al die gebeurtenissen nabij, binnenkort en spoedig zouden plaatsvinden. Er wordt verworpen dat Openbaring spreekt over Gods oordeel over het oude verbondsvolk Israel en er wordt gezegd dat het spreekt over Gods oordeel over de hele mensheid, duizenden jaren later.


SYMBOLIEK OPENBARING

Preterisme houdt rekening met de vele symboliek van het boek Openbaring en begrijpt dat God altijd spreekt in beeldende taal om geestelijke zaken aan te duiden.

Futurisme verwerpt de vele symboliek van Openbaring en beweert dat het allemaal aards en stoffelijk bedoeld is. Het erkennen van Gods geestelijke realiteiten wordt ‘vergeestelijking’ genoemd. Alles moet absoluut aards en menselijk begrepen worden.


WET IN ONS HART

Preterisme erkent dat in het nieuwe verbond dat de Geest van God de wet in ons hart schrijft.

Futurisme beweert dat bij de stoffelijke wederkomst van Jezus alle mensen naar het aardse Jeruzalem moeten gaan om daar de TORA (de oude Joodse wet) te leren, net als in de tijd van Mozes.


NIEUW VERBOND

Preterisme erkent dat Jezus en de apostelen zeiden dat het oude verbond voorbij gegaan is en dat er een nieuw verbond is, in Jezus Christus.

Futurisme beweert dat Gods oude verbond met Israel nooit voorbij gaat en ontkent dat het vervangen is door een nieuw verbond.


ALLES DRAAIT OM JEZUS CHRISTUS

Preterisme erkent dat alles draait om Jezus Christus en dat IN CHRISTUS alle beloften van God zijn vervuld. Alle zegeningen worden ontvangen in Christus en in Hem woont God volkomen. De Geest getuigt uitsluitend over Jezus Christus. In Christus is er een nieuwe mens geschapen, die bestaat uit zowel Joden als heidenen. Er is geen onderscheid meer in Christus. De verkondiging kenmerkt zch dan ook door een volkomen openbaring van wie Jezus Christus is.

Futurisme ontkent dat alles draait om Jezus Christus en beweert dat alles draait om het aardse Israel. Gods beloften zijn niet vervuld in Christus, maar zullen vervuld worden in het aardse Israel. Jezus Christus wordt vervangen door het aardse Israel. De verkondiging kenmerkt zich door een sterke nadruk op Israel. Tegelijkertijd beschuldigen ze christenen die de centrale plaats van Jezus Christus wel erkennen van ‘vervangingsleer’.


Preterisme erkent het evangelie dat Jezus verkondigde

Er zijn nog veel meer kenmerken van deze twee stromingen, maar dit overzicht geeft toch al een duidelijk beeld van hun eigenschappen. Kort gezegd erkent het preterisme wat Jezus en de apostelen zeiden over het nieuwe verbond, de geestelijke realiteit, en de woorden van Jezus over de eindtijd en de wederkomst. Er wordt rekening gehouden met het bijbelse verband, de aanduidingen van tijd, doelgroep en plaats van de wederkomst en de geschiedschrijving wordt in acht genomen.

En bovenal wordt erkend wie Jezus Christus is: degene in wie al Gods beloften vervuld werden, degene in wie alles nieuw is geworden, degene die satan overwonnen heeft, degene die in ons midden is en degene die Zijn heerschappij uitbreidt over de hele aarde.

Het futurisme ontkent bijna alles wat Jezus en de apostelen zeiden over het nieuwe verbond, de geestelijke realiteit, de eindtijd en de wederkomst en vervangt hun woorden door leringen die er haaks op staan.

Bovenal wordt ontkend wie Jezus Christus is: in Hem zijn niet alle beloften vervuld, in Hem is niet alles nieuw geworden, Hij heeft satan nog niet overwonnen, Hij is niet in ons midden aanwezig maar wacht in een verre hemel, en Hij breidt zijn heerschappij niet uit. Integendeel is het satan die volop aanwezig is, en is het satans macht die toeneemt.

Het preterisme en futurisme staan dan ook haaks op elkaar, in elk opzicht. In de afgelopen eeuw is het futurisme de dominante theologie van de kerk geworden. Veel christenen zijn zich daar uiteraard niet bewust van, en velen hebben een denken dat een mix is van futurisme en preterisme. Ze ervaren dat Jezus aanwezig is, maar geloven tegelijkertijd dat Hij nog lichamelijk moet komen. Dat deze twee denkbeelden haaks op elkaar staan, beseft men niet.

In essentie is het preterisme een ERKENNING van het evangelie van Jezus Christus. In essentie is het futurisme een ONTKENNING van het evangelie. In plaats van het goede nieuws wordt het slechte nieuws verkondigd van satans alomheerschappij en een demonische toekomst.

Christenen zijn de afgelopen eeuw eenzijdig ondergedompeld in het futurisme. Men is daarbij onwetend aangaande de eigenschappen van de theologie waarin men grootgebracht is, die in essentie een volkomen ontkenning is van het evangelie van Jezus Christus en er zelfs haaks op staat.

De kerk is dan ook buitengewoon zwak geworden en heeft zo goed als geen invloed meer op de samenleving. Bijgevolg is de samenleving de laatste eeuw compleet overgeleverd geworden aan de invloed van het kwaad, terwijl christenen meenden te moeten uitzien naar een ‘Grote Ontsnapping’.

De hele apostolische missie om de wereld te transformeren door de aanwezigheid van Jezus Christus, is weggevallen en christenen hebben zich bijna uitsluitend beziggehouden met kerkelijke activiteiten.

Als christenen weer de waarheid van het evangelie gaan ontdekken, kunnen ze het tij keren. We mogen ons bewust gaan worden van de aanwezigheid van Jezus Christus en leren leven vanuit Zijn tegenwoordigheid, in plaats van te wachten op Hem. Hoe meer christenen gaan leven vanuit de intieme eenheid met Jezus Christus en de hemelse Vader – die bij ons wonen – hoe meer we het koninkrijk van God weer kunnen uitbreiden in de westerse samenleving.

Net als de eerste christenen, die wel een apostolische visie hadden, kunnen we dan de maatschappij weer zuiveren van de goddeloosheid en opnieuw het licht van Jezus Christus brengen.

Alle betreffende bijbelteksten die bij bovenstaand overzicht horen, vind je hier: ‘De Waarheid Over De Wederkomst’.

Deel dit alsjeblieft.

David Sorensen
OntdekGod.nl

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This