Leven we in de eindtijd?

hoop toekomst eindtijd

Leven we vandaag in de eindtijd? Is het einde van de wereld in zicht? Zijn dit de laatste dagen? Zal de duivel steeds machtiger worden op aarde en wordt het voor christenen steeds moeilijker? Zal de hele planeet aarde vergaan door vuur? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over de eindtijd.

In de Bijbel is er regelmatig sprake over ‘het einde der tijden’ en ‘de laatste dagen’. Wanneer was dat einde en wat waren de laatste dagen? Laat de Bijbel zien dat de eindtijd een periode is die zou aanbreken tweeduizend jaar nadat Jezus en de apostelen hierover spraken? Nee. Zeer integendeel zelfs. Doorheen de Bijbel wordt de term ‘de laatste dagen’ en ‘het einde der tijden’ uitsluitend gebruikt om het einde aan te duiden van het oude tijdperk van het oude verbond. Dat tijdperk had duizenden jaren geduurd, van Mozes tot aan de komst van Jezus Christus. Het was een tijdperk van de wet, waarin alles aards en stoffelijk was: Jeruzalem was een aardse stad, met een stenen tempel. Jezus Christus zei dat dit tijdperk (Grieks: AEON) zou voorbijgaan en dat er een nieuw tijdperk zou aanbreken.

De eindtijd waren de laatste jaren van het oude verbond, totdat het nieuwe verbond zou aanbreken. Een andere eindtijd is er nergens in de hele Bijbel te vinden.

Veel bijbelvertalingen hebben het Griekse woord AEON, wat TIJDPERK betekent, verkeerd vertaald als WERELD. Daardoor is de verkeerde indruk ontstaan dat Jezus voorspelde dat de huidige wereld zou voorbijgaan en dat er een compleet nieuwe wereld zou geschapen worden. Niets is minder waar. Overal waar Jezus en de apostelen spraken over het oude dat zou voorbijgaan en het nieuwe dat zou komen, spraken ze over de oude en nieuwe AEON wat TIJDPERK betekent. Jezus kwam om het oude verbond af te sluiten en een nieuw verbond in te luiden.

Dat einde zou gepaard gaan met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de wederkomst van Jezus Christus.

Het idee dat de wederkomst van Jezus Christus in onze tijd zal plaatsvinden, is de grootste misleiding die christenen ooit geloofd hebben. Zowel Jezus Christus als alle apostelen en profeten maakten duidelijk dat deze wederkomst zou plaatsvinden TIJDENS de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Jezus zou komen op de wolken met de engelen en Hij zou oordeel brengen over het oude Israel, omdat ze altijd Gods profeten vervolgd hadden en afgoden dienden. Uiteindelijk vermoordden ze Jezus Christus, wat de maat van hun zonde vol maakte.

God zou Israel geheel van de kaart vegen, wat het volkomen einde zou zijn van het oorspronkelijke oude Joodse volk. Deze gruwelijke gebeurtenis wordt doorheen de Bijbel ‘de grote Dag des Heren’ genoemd, de dag van Zijn toorn en vergelding, het einde. De Joodse historicus Flavius Josephus beschrijft in zijn gezaghebbende geschiedschrijving Wars of the Jews‘ tot in detail hoe Jeruzalem en de tempel inderdaad veranderden in een poel van vuur, zoals werd voorspeld door Jezus en de apostelen. De tempel werd, precies zoals Jezus voorzegd had, afgebroken tot de laatste steen.

jeruzalem 70 ad

Dat alles gebeurde inderdaad binnen het tijdskader dat Jezus en de apostelen hadden aangegeven: tijdens de toenmalige generatie namelijk 66-73 na Christus.

De eindtijd was dus de periode die voorafging aan dit oordeel van God, over het oude Israel. Het zijn de jaren waarin de eerste christenen uitzagen naar de komst van Jezus Christus, waarbij Hij een einde zou maken aan de christenvervolging die gaande was en de heerlijke vestiging van Gods koninkrijk, dat een geheel nieuwe tijd zou zijn. (Lees hier meer over Gods koninkrijk)

Nieuwe hemel en aarde

In het bijbelse en joodse taalgebruik werd ook gesproken over de vernietiging van de oude ‘hemel en aarde’ en de schepping van een geheel nieuwe ‘hemel en aarde’. Door onze gebrekkige kennis van de Joodse en bijbelse beeldtaal, werd dit door westerse christenen uitgelegd alsof God de fysieke planeet aarde en het hele universum – bijvoorbeeld door atoomoorlogen – totaal zou vernietigen. Niets is minder waar.

In de bijbel wordt de term ‘hemel en aarde’ gebruikt om het oude Joodse verbondsvolk aan te duiden. Ook de oude tempel werd ‘hemel en aarde’ genoemd.

De bijbelse betekenis van het voorbijgaan van hemel en aarde is dan ook dat het oude verbond, het oude verbondsvolk en de oude tempel door Gods vuur van oordeel vernietigd zouden worden. Tegelijk zou er een geheel nieuw verbond en een nieuw verbondsvolk geschapen worden, in Jezus Christus. In Christus zijn we inderdaad een nieuwe schepping. Zowel Joden als heidenen vormen nu samen een nieuw en eeuwig volk van God, geroepen uit de duisternis, om zijn grote daden te verkondigen. De scheiding tussen Joden en heidenen is weggenomen en er is een nieuwe mens geschapen, in Jezus Christus. Dat is de nieuwe hemel en aarde. (Lees hier meer over de nieuwe hemel en aarde)

In Christus is alles werkelijk geheel nieuw geworden. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.

Christus is het geheim van God, dat is geopenbaard en in Hem zijn alle beloften van God vervuld. Nu getuigt de Geest van God uitsluitend over de volle rijkdom die we allemaal kunnen ervaren in Jezus Christus. Hij is de alpha en omega, het begin en het einde, in Hem woont de volheid van God, in Hem ontvangen we alle hemelse zegeningen, in Hem is alles nieuw geworden.

Jezus is oneindig veel meer dan slechts degene die onze zonden vergeeft. Christus is de absolute vervulling van al Gods beloften aan het oude Israel. In Hem is er een nieuwe schepping gekomen, een nieuw verbond, een nieuwe hemel en aarde, een nieuw koninkrijk, een nieuwe toekomst,… Hij is werkelijk alles in allen. We kunnen niet genoeg ontdekken hoeveel rijkdom er is in Jezus Christus.

Jezus kwam om het oude af te sluiten, en die periode werd de eindtijd genoemd. Dat waren de laatste dagen.

In die eindtijd werd ook de Heilige Geest uitgestort en in die eindtijd leefden de apostelen. Zij keken uit naar het einde van het oude verbond, en de volkomen vestiging van het nieuwe verbond. Ze hadden reeds de Heilige Geest ontvangren als voorschot op de volkomen eenheid met Jezus en de Vader, die mogelijk zou worden, in het nieuwe verbond. Ze hadden al geproefd van de krachten van de toekomende eeuw, door de wonderen die de Geest deed, maar ze wisten dat God nog iets veel mooiers voor hen had.

Eigenlijk is het hele nieuwe testament geschreven tijdens de eindtijd.

De apostelen moedigden de eerste christenen aan om vurig uit te zien naar de verschijning van Jezus Christus, die Gods toorn over de Joden zou brengen en zodoende een einde zou maken aan de intense christenvervolging waar veel christenen onder leden. De Joden wilden alle christenen terugbrengen naar het oude verbond van de wet zodat ze terug onder de macht van de schriftgeleerden zouden komen. Dit was de valse profeet uit het boek Openbaring en het beest: de Joden die vol haat en geweld de christenen verslonden en die beweerden God te dienen, maar in werkelijkheid de duivel dienden. Jezus noemde hen de synagoge van satan. (Lees hier meer over de dag van Gods toorn.)

Het is een grote fout om al die teksten klakkeloos op onze tijd – tweeduizend jaar later – toe te passen. We kunnen er geweldig veel van leren, maar geen enkele van de brieven van de apostelen is geschreven aan christenen uit de 21e euw. Al die brieven zijn geschreven gedurende de eindtijd, voorafgaand aan de komst van Jezus Christus. Zij keken uit naar datgene waar wij nu in leven: Gods koninkrijk dat voortdurend uitbreidt over de hele aarde. Jezus woont nu volop in ons midden. (Meer over de wederkomst van Jezus Christus kun je hier lezen.)

Nooit – ik herhaal: NOOIT – hebben Jezus noch de apostelen ook maar de minste suggestie gewekt dat de eindtijd en wederkomst nog duizenden jaren op zich zouden laten wachten. Voortdurend hamerden ze erop dat de eindtijd IN DIE TIJD was, en dat de wederkomst IN DIE TIJD zou gebeuren.

Ik zal dit herhalen, omdat dit zo wezenlijk is: nooit hebben Jezus noch de apostelen ook maar enige aanleiding gegeven, voor het idee dat de eindtijd en wederkomst zouden plaatsvinden na duizenden jaren. Integendeel benadrukten ze constant dat de eindtijd gold voor de EERSTE christenen. Zij leefden erin en zij zouden alles meemaken. Daarom schreef de apostel Johannes dat IN HUN MIDDEN de antichrist aanwezig was. Dw antichrist was echter net – zoals totaal ten onechte beweerd wordt – een wereldleider. Het waren mensen de ontkenden wie Jezus Christus was. Dat was de antichrist. Het heeft niets, maar dan ook niets, te maken met een duivelse politicus die de hele wereld zal regeren. Dat soort denkbeelden zijn ontstaan door de Bijbel zeer ernstig verkeerd te lezen. (Lees hier meer over de antichrist).

Het idee dat de eindtijd voor ons geldt, is werkelijk een onbeschrijflijk grote dwaasheid, die op geen enkele wijze kan afgeleid worden uit de Bijbel, behalve als we de Bijbel op schandalige wijze misbruiken – wat helaas maar al te vaak gebeurt.

Het huidige eindtijd-denken is verspreid geworden door anderen domweg na te praten, zonder ooit werkelijk grondig en aandachtig te lezen wat Jezus en de apostelen hierover zeiden. De woorden van Jezus en de apostelen worden op de meest ridicule wijze uit hun verband gerukt en verdraaid tot het tegenovergestelde van wat ze zeiden. Ze zeiden altijd dat ZIJ in de eindtijd leefden en dat alles IN HUN TIJD zou gebeuren, maar bijbeluitleggers in onze tijd maken daarvan dat de eindtijd NIET voor de eerste christenen gold, en dat zij het NIET hebben meegemaakt. Een ergere vorm van bijbelverkrachting is haast niet mogelijk.

Samenvatting: wat is de eindtijd?

Ik geef even een overzicht: in al zijn uitspraken over Zijn wederkomst en het einde, zei Jezus altijd dat de toenmalige generatie het zou meemaken. Hij voorspelde dat de wederkomst zou plaatsvinden tijdens de verwoesting van Jeruzalem en de tempel (Mattheus 23-24). Hij zei dat deze tijd nabij was en dat alles spoedig zou gebeuren. Hij gaf niet de minste suggestie dat het nog lange tijd zou duren. In Mattheus 24 gaf Jezus uitvoerige instructies aan de eerste Joodse christenen, hoe ze zich op deze eindtijd en Zijn komst moesten voorbereiden. Hij zei voortdurend: JULLIE zullen dit en dat zien, JULIE moeten dit en dat doen, JULLIE zullen het meemaken.

De apostelen zeiden exact hetzelfde. Ze schreven dat Gods oordeel over de Joden zou komen, dat het in hun tijd zo gebeuren, dat alles nabij was, dat Jezus voor de deur stond en niet op Zich zou laten wachten enzovoort.

Als we vervolgens de geschiedschrijving lezen van de Romeinen, Joden en Grieken dan zien we dat Jeruzalem en de tempel inderdaad BINNEN DIE GENERATIE is verwoest, en dat Jezus en de legers vurige engelen inderdaad op de wolken werden waargenomen (hier lees je er alles over). Alles wat Jezus en de apostelen voorspelde, is tot in detail gebeurd, precies zoals ze het voorspeld hebben.

Het idee dat wij in de eindtijd leven, gaat geheel voorbij aan het belangrijkst wat Jezus Christus ooit heeft gezegd. Zijn boodschap was heel nadrukkelijk: GODS KONINKRIJK IS NABIJ GEKOMEN. Bekeer je en geloof dit goede nieuws.

Jezus verklaarde voortdurend de komst van Gods koninkrijk en gaf onophoudelijk onderwijs over Gods koninkrijk.

Hij maakte het overduidelijk dat het voor de deur stond en dat al die mensen het zouden meemaken, als ze zich bekeerden. Zij die zich niet bekeerden, zouden mee ten onder gaan met Jeruzalem. De boodschap van Jezus was GOED nieuws: Gods koninkrijk is nabij. Bij Zijn komst is Gods koninkrijk inderdaad gevestigd en sindsdien breidt het uit over de hele aarde. Toen Jezus pas op aarde kwam, waren er slechts een andejveol mensen die Hem volgden. Nu zijn het er zevenhonderd miljoen! En elke dag komen er duizenden christenen bij.

Laat je dus nooit meer wijsmaken dat het op aarde slechter is dan ooit.

Wetenschappelijke statistieken bewijzen dat er vandaag meer vrede is dan ooit op aarde. Vroeger moest iedereen schuilen achter ommuurde steden, omdat er onophoudelijk oorlogen waren over de hele aarde. De mensen was nergens veilig! Reizen was levensgevaarlijk. Mensen werd op de pleinen van de steden openlijk gemarteld, levend verband, de huid afgestroopt, de ogen uitgestoken, gespietst op puntige palen, armen en benen uitgerukt, enzovoort. De gruwel op aarde was onbeschrijflijk. Maar dankzij het koninkrijk van God, dat steeds meer aan et uitbreiden is, zijn al deze gruwelijken voorgoed verleden tijd.

Nu kunnen we veilig reizen, veilig over straat lopen (op de meeste plaatsen althans), er is ziekenzorg, sociale voorziening, werklozensteun, vrede over het grootste deel van de aarde. Enzovoort. De huidige president van Amerika, Donald Trump, is zelfs een christen, die omringd is door tientallen christelijke leiders! Als er dalen waren in de geschiedenis, zoals de wereldoorlogen, dan werden deze altijd gevolgd door een explosieve groei van de kerk, wereldwijd.

De grootste opwekkingen van de laatste eeuwen gebeurden vlak na de wereldoorlogen!

Jezus Christus bracht GOED nieuws: Gods koninkrijk is gekomen! Bekeer je en geloof dit goede nieuws. Vandaag zijn er veel christenen die dat goede nieuws compleet verwerpen en zeggen: geloof het SLECHTE nieuws dat de duivel alle macht heeft op aarde en alles steeds slechter wordt. Dat is werkelijk het tegenovergestelde van het goede nieuws dat Jezus Christus bracht.

Diepere studie over de eindtijd

Wat je tot nu toe gelezen hebt is een samenvatting over de eindtijd, de wederkomst en Gods koninkrijk. Hieronder kun je nog een diepgaandere studie lezen over de eindtijd, met veel bijbelteksten erbij.


Wat is de eindtijd?

Doorheen de Bijbel spreekt God over een centrale gebeurtenis op zijn kalender. Dit is het keerpunt van alles, het moment waarop alles is veranderd. De eerste voorbereidende fase van Gods plan met de mensheid werd voorgoed afgesloten en het ware plan van God werd in volle glorie gelanceerd. Deze gebeurtenis is het absolute schakelpunt van de hele geschiedenis van de mensheid. Toch hebben de meeste christenen, ook de leiders, nog nooit over deze centrale gebeurtenis gehoord. Ikzelf was al vijftien jaar christen, voor ik hier de eerste maal over hoorde. Dat laat de ernstige verblinding zien, die de kerk bedekt.

De profeten, Jezus Christus en de apostelen schrijven voortdurend over deze centrale, allesomvattende gebeurtenis. Pas als we begrijpen waar ze het over hadden, kunnen we de woorden eindtijd, antichrist, verdrukking en wederkomst juist begrijpen. 

Dat keerpunt was de definitieve afsluiting van het oude verbond, waarbij God zijn wrekende oordeel uitstortte over Israel, dat Hem eeuwenlang verraden en gekwetst had. Het was tevens de glorieuze bevestiging van Gods koninkrijk, dat Jezus Christus gelanceerd had. Het oude werd verteerd door Gods vuur en het nieuwe brak door als een helder licht.

Wat is er gebeurd? Eeuwenlang heeft God doorheen zijn profeten van het Oude Testament aangekondigd dat Hij een vreselijk oordeel zou brengen over Jeruzalem. Hoewel God – in zijn liefde – Zich steeds weer uitstrekte naar Zijn volk, bleven ze zich altijd weer overgeven aan verering van demonen, magie, leugen, bedrog, hoererij, misdaad en weigerden ze halsstarrig gehoor te geven aan Gods roep. De profeten die God stuurde om hen tot inkeer te brengen, werden vermoord en ze luisterden liever naar de vele valse profeten die in Israel het woord voerden. Zo spuwden ze God onophoudelijk in het gezicht en krenkten Hem steeds weer.

‘Veel ontucht hebt gij gepleegd, waarmee gij Mij hebt gekrenkt.’ (Ezechiel 16:26)

Uiteindelijk deed Gods volk het ergste wat ze maar konden doen: ze vermoordden God Zelf! Door leugens en omkoperij zorgden ze ervoor dat het Woord van God, Jezus Christus, vermoord werd. Hij was tot hen gekomen om hen te verlossen… en ze doodden Hem alsof Hij de ergste misdadiger was! God wist dat dit zou gebeuren en kondigde daarom een dag aan van vreselijke verwoesting, waarop Gods oordeel eens en voor altijd over de Joden uitgestort zou worden. Het zou meteen ook het einde betekenen van het oude verbond en zou de bevestiging zijn van een heel nieuw verbond.

Jesaja was een van de profeten die deze dag van vreselijke verwoesting aankondigde:

‘Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over alle vlees, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.’ (Jesaja 66:15,16)

De profeet Micha voorspelde dat Jeruzalem totaal verwoest zou worden:

Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.’ (Micha 3:12)

Jezus Christus was niet alleen verschenen om Gods verlossing te brengen over de hele aarde. Hij kwam ook om Gods definitieve oordeel brengen over het aanhoudend opstandige Israel! Daarom profeteerde Jesaja dat de Messias zou komen…

‘…om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God.’ (Jesaja 61:1)

Jezus Christus wist dus als geen ander dat Gods verterende oordeel voor de deur stond. Daarom zei Hij over Jeruzalem:

‘Jeruzalem, Jeruzalem! U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft. … Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven. (Mattheus 23:34)

‘Er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.’ (Lucas 19:41, 44)

Johannes de Doper wist eveneens dat de dag van Gods oordeel over Jeruzalem nabij was, en riep daarom tot de Joodse leiders:

‘O jullie adders, wie heeft u wijsgemaakt dat u het komende oordeel kunt ontlopen?’ (Lukas 3:9)

Jezus sprak op eenzelfde onheilspellende toon tot de leiders van Israel, in Mattheus hoofdstuk 23. Tot acht maal toe zegt Hij de vreselijke woorden: ‘WEE U!’ Dat is een vervloeking en betekent zoveel als: ‘Ellende kome over u!’

‘Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars… van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. … Wee u, blinde wegwijzers… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u… Wee u…’ (Mattheus 23:13-36)

Na de achtvoudige vervloeking met de woorden ‘wee u’, kondigt Jezus aan dat HUN GENERATIE, dus zijzelf, zou boeten voor al het onschuldig vergoten bloed op aarde:

‘U bent nakomelingen van hen die de profeten hebben gedood. Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? (…)

Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.

Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’

(Mattheus 23:31-36)

De profeten, Johannes de doper en Jezus Christus kondigden dus een verschrikkelijk oordeel aan dat God zou brengen over Israel, vanwege de aanhoudende hoererij van het volk, dat zich overgaf aan perversie en afgoderij in plaats van God trouw te zijn. Jezus Christus liet er niet de minste twijfel over bestaan dat dit vreselijke oordeel zou komen op de hoofden van de Joden tot wie Hij sprak. Hij vervloekte achtmaal de Joodse leiders, en verzekerde hen dat hun generatie zou boeten voor al het onschuldig vergoten bloed.

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

Nu komt de grote onthulling, die we allemaal zo dringend nodig hebben. Vlak na deze aankondiging van Gods oordeel over Jeruzalem, volgt de rede op de Olijfberg, waarin Jezus uitlegt wanneer het zal plaatsvinden en hoe zijn leerlingen het kunnen zien aankomen, zodat zij zich in veiligheid kunnen brengen.

Mattheus 24 en 25 gaan dus niet over onze toekomst, tweeduizend jaar later! Jezus kondigde de eindtijd aan van de Joden, de grote verdrukking die over hen zou komen, de vurige verwoesting van het oude verbond en Jeruzalem! 

Het drama is dat we hoofdstukken 24 en 25 altijd uit hun verband hebben gerukt en nooit hebben gelezen wat eraan voorafgaat: Jezus kondigt aan dat al het onschuldige bloed dat ooit op aarde vergoten is, op het hoofd van de toenmalige Joden zal neerkomen! Het is van het hoogste belang om bijbelgedeelten altijd in hun context te lezen, anders kunnen we er de wildste verzinsels op loslaten.

Hoe kunnen we honderd procent zeker zijn dat Jezus inderdaad sprak over de verwoesting van Jeruzalem en dat Hij niet profetisch een eindtijd aankondigde, waar wij op af stevenen? Door goed te lezen wat er geschreven staat!

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.

Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen bij hem. Toen ze met hem alleen waren, vroegen ze: Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?’ (Mattheus 24:1-3)

De leerlingen stellen aan het begin van Mattheus 24 dus een vraag aan Jezus. Hij kondigt het oordeel aan over de Joden en zegt dat alle tempelgebouwen tot de laatste steen afgebroken zullen worden. De leerlingen vragen aan Jezus wanneer dat zal gebeuren. Hij geeft hen zeer uitvoerig antwoord.

Een van de oorzaken waardoor dit bijbelgedeelte onterecht is uitgelegd alsof het over het einde van de hele wereld gaat, is een foutieve bijbelvertaling. In de Griekse grondtekst staat er helemaal niet ‘voltooiing van de wereld.’

Het woord ‘wereld’ is in de Griekse grondtekst ‘aión’, wat ‘TIJDPERK’ betekent.

De leerlingen informeren niet naar het einde van de wereld, maar naar het einde van het toenmalige tijdperk, het oude verbond. Ze vragen Jezus wanneer Gods oordeel over de Joden zou plaatsvinden, waardoor de tempel vernietigd zou worden, die het centrale element was van het oude verbond. Ze begrepen dat Jezus zou komen om deze tempel met de grond gelijk te maken. Daarom vragen ze Hem wat het teken zou zijn van Zijn komst, dat het einde van het toenmalige tijdperk zou aankondigen. Dat is wat er staat, niets anders.

Dat Mattheus 24 en 25 absoluut niets te maken hebben met onze toekomst, blijkt kristalhelder als we aandachtig lezen wat hier gaande is:

De profeten kondigen de verwoesting van Jeruzalem aan

Jesaja voorspelt dat Jezus niet alleen genade brengt, maar tevens Gods wraak

Johannes de doper waarschuwt de Joodse leiders dat ze Gods oordeel niet zullen ontlopen

Jezus vervloekt de Joodse leiders en kondigt een vreselijk oordeel aan

Jezus zegt dat die generatie dat oordeel zal ondergaan

Onmiddellijk daarna zegt Jezus dat de tempel met de grond gelijkgemaakt zal worden

De leerlingen vragen Hem wanneer dat zal gebeuren

Ze vragen naar het einde van het tijdperk (niet de wereld)

Jezus geeft hen uitvoerig antwoord

Jezus herhaalt dat het in hun generatie zal gebeuren

Merk op dat Jezus tweemaal zegt dat dit oordeel zal voltrokken worden in HUN tijd. Hij zegt het zelfs nadrukkelijk: ‘Ja, Ik verzeker jullie!’

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

‘Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.’ (Mattheus 24:34)

Was Jezus Christus een leugenaar? Hield Hij zijn leerlingen voor de gek? Natuurlijk niet. Hij liegt nooit en was evenmin een gestoorde man die zijn volgelingen op een dwaalspoor wilde brengen.

Als Jezus Christus zei dat alles wat Hij beschreef in Mattheus 23-25 zal beleefd worden door de mensen van DIE TIJD, dan is dat ook zo!

En inderdaad, nog geen veertig jaar later, in 70 na Christus (dus effectief tijdens die generatie) brak de grootste verdrukking aan die Jeruzalem ooit gekend heeft. De Romeinen omsingelden de stad en moordden iedereen uit die ze in handen kregen – meer dan een miljoen Joden werden op beestachtige wijze afgeslacht. Dat was ‘het einde der tijden’ ofwel ‘de voltooiing van het tijdperk’. Hieronder zie je een schilderij dat deze dramatische gebeurtenis uitbeeldt:

verwoesting jeruzalem 2

Dat was de dag des oordeels, waarop Jezus de schapen en bokken van elkaar scheidde, zoals beschreven in Mattheus 25. Het was de dag waarop scheiding werd gemaakt tussen de Joden die rechtvaardig van hart waren en diegenen die hypocriet en vals waren. Zij die het kwaad gediend hadden, werden in het vuur van Gods oordeel geworpen en zij die oprecht waren, mochten ingaan in het eeuwigdurende koninkrijk van God, dat Jezus net gevestigd had.

Tevens was het de bekrachtiging van het nieuwe koninkrijk van God, dat vanaf dat moment over de hele wereld zou beginnen uitbreiden.

Toen de leerlingen Jezus vroegen naar het teken van Zijn komst, blijkt uit de context dat ze informeerden naar het tijdstip van deze historische gebeurtenis. Ze wisten dat Jezus in al zijn macht zou verschijnen om Jeruzalem eens en voor altijd te oordelen. Dat was zijn komst op de wolken, om Gods oordeel te voltrekken. De term ‘op de wolken komen’ betekent doorheen de Bijbel altijd ‘komen in oordeel’. Het is Gods profetische beeldtaal, die we overal in de Bijbel terug zien. Meer over Gods profetische beeldtaal, lees je verderop in dit artikel. In het westen hebben christenen te weinig begrip van Gods profetische beeldtaal, waardoor velen dachten dat dit letterlijk bedoeld was.

God spreekt altijd in beelden, symbolen en gelijkenissen om iets geestelijks aan te duiden. 

Als we er dieper over nadenken, konden de leerlingen trouwens nooit geïnformeerd hebben naar een wereldwijde, universele komst, die het absolute einde zou betekenen van de hele mensheid. Dat concept bestond namelijk in de verste verten niet in hun geest. Zij hadden de populaire eindtijd-predikers uit onze tijd niet gehoord. Zij kenden dat hele idee helemaal niet! Het enige wat de leerlingen wisten, is dat Jezus zou komen om te oordelen, en dat dit in hun tijd zou gebeuren. Meer wisten ze inet. Jezus had hen immers al eerder aangekondigd:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven

Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)

Het is van het allerhoogste belang om dat goed te begrijpen. Want de reusachtige blunder die door vele bijbelleraren gemaakt is, is dat ze Mattheus 24 en 25 compleet uit hun verband gerukt hebben en er nooit bij stilgestaan hebben dat de leerlingen nog nooit in hun hele bestaan gehoord hadden over een globale wederkomst van Christus, als absoluut einde van de hele wereld. Ze wisten alleen dat het toenmalige tijdperk teneinde zou lopen.

Dat mega-misverstand is de oorzaak van alle fantasierijke eindtijd-theorieën die miljoenen christenen het hoofd op hol gebracht hebben en die onnoemlijk veel schade hebben aangericht in de kerk wereldwijd. Omdat we dit heel goed moeten beseffen, zet ik de essentie nogmaals op een rijtje:

Jezus kondigt in Mattheus 16 aan dat Hij zal komen als Koning

Hij zal iedereen vergelden naar hun daden

Hij benadrukt dat ze niet zullen sterven voor ze het zien

In Mattheus 23 vervloekt Jezus de Joden

Hij kondigt zeer grote verwoesting aan

De leerlingen vragen Hem wanneer die komst zal zijn

Jezus geeft uitvoerig antwoord in Mattheus 24 en 25

Jezus herhaalt dat het in HUN generatie zal gebeuren

Ik hoop dat het voor elke lezer glashelder is, dat de angstwekkende bijbelstudies die de wereld rondgebazuind worden, over de zogenaamde eindtijd die ons te wachten staat, gebaseerd zijn op een totaal verkeerd lezen van Mattheus 23 tot 25.

De verkeerde bijbelvertaling die het woord ‘TIJDPERK’ heeft vervangen door ‘WERELD’, heeft helaas bijgedragen aan dit grote misverstand. 

De eerste vraag die ik had, nadat ik deze onthutsende waarheid ontdekte, was: maar hoe zit het dan met alle apocalyptische gebeurtenissen die Jezus aankondigde, zoals de aardbevingen, zonsverduistering, oorlogen, valse Christussen, enzovoort? Dat is immers waar men het altijd over heeft. Zodra er weer een oorlog uitbreekt of ergens een natuurramp gebeurt, roept iedereen: ‘Het zijn de tekenen der tijden! Jezus komt terug. We gaan er allemaal aan! Jezus, help, kom spoedig!’

Ik kwam er echter al snel achter dat die ‘tekenen der tijden’ inderdaad allemaal plaatsvonden in de jaren voor en tijdens de verwoesting van Jeruzalem. 

De geschiedschrijver Josephus heeft veel van deze zaken waargenomen en beschreven in zijn geschiedschrijving. Jezus kondigde valse profeten en valse christussen aan, die inderdaad op diverse plaatsen opdoken en velen wegtrokken van de boodschap die Jezus had gebracht. Het evangelie zou in de ‘hele wereld’ verkondigd worden en inderdaad bereikte het evangelie het Romeinse Rijk, wat in die tijd gold als ‘de wereld’. Jezus zou verschijnen op de wolken, wat bijbelse beeldtaal is om te zeggen dat Jezus zou komen in oordeel. Ook het voorbijgaan van hemel en aarde is beeldtaal, wat eenvoudigweg betekent dat het oude verbond is voorbijgegaan (meer uitleg hierover volgt). Alles wat Jezus had voorspeld, aangaande Gods wrekende oordeel over de Joden en wat eraan zou voorafgaan, vond inderdaad plaats in die periode. En zoals Hij zei, gebeurde het in de toenmalige generatie.

herstel paradijs kleinHet zou me te ver voeren om in dit artikel alle details afzonderlijk te bespreken, die Jezus aankondigde. Als je hier meer over wilt weten, raad ik van harte het boek aan ‘Herstel van het Paradijs‘, door David Chilton 

Dit is voorlopig het enige Nederlandstalige boek dat een juiste bijbelse uitleg geeft over Mattheus 24, Openbaring en de andere bijbelgedeelten die spreken over ‘het einde der tijden.’ Dit opmerkelijke boek zal veel vragen beantwoorden, die je hebt over dit onderwerp. Het bevat tevens een bijlage met de geschiedschrijving van Josephus die de gebeurtenissen beschrijft, die Jezus voorspelde in Mattheus 24.

Meer informatie over dit boek
FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

Jezus voorspelde niet onze toekomst, maar Gods wrekend oordeel over Israel en de vestiging van Gods koninkrijk.


 

De apostelen leefden in de eindtijd

val jeruzalem

Zoals we zagen liep het tijdperk van het oude verbond af, en leefden de apostelen in de periode die voorafging aan de vernietiging van de tempel in Jeruzalem, wat het centrale punt vormde van het oude verbond. Ook de eerste christenen leefden in dit ‘einde van het tijdperk’ ofwel ‘einde der tijden’, ook genoemd ‘de laatste dagen’. Jezus zou komen als Koning, om Gods oordeel uit te voeren over de hoererij van Israel, en om Gods koninkrijk voor eeuwig te vestigen.

De jaren die hieraan vooraf gingen, waren een periode van vreselijke christenvervolging, valse profeten die de christenen van Jezus wilden wegtrekken, oorlogen en rampen. Het was een tijd van ongekende geestelijke strijd, omdat Jezus als Koning oorlog voerde tegen de geestelijke machten die achter de gruwelijke hoererij van Israel schuil gingen. Dat wordt uitvoerig beschreven in het boek Openbaring. Meer daarover lees je verderop.

De apostelen schreven veelvuldig over dit ‘einde der tijden’. Maar nooit gaven ze de indruk aan hun lezers dat dit een periode was in een extreem verre toekomst. Integendeel. Alle apostelen spraken tot de mensen van hun tijd. 

De apostel Petrus was de eerste die duidelijk maakte dat zij toen in de laatste dagen leefden. Op de dag dat Gods Geest werd uitgestort, sprak hij deze historische woorden:

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;’ (Handelingen 2:17)

Petrus zei dat deze woorden op dat moment vervuld waren, want de Heilige Geest werd toen inderdaad uitgestort. Dat waren bijgevolg de laatste dagen. Petrus vervolgde dat na de uitstorting van de Geest iets vreselijks zou plaatsvinden:

‘En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.’ (Handelingen 2:18)

Precies zoals Petrus zei werd Jeruzalem in diezelfde generatie bedekt met bloed, rook en vuur. Dat was de dag des Heren, waarop zijn toorn over Israel kwam. Petrus noemde dus hun tijd ‘de laatste dagen’!

De apostelen wisten allemaal dat zij in de laatste dagen leefden en dat het grote oordeel over Israel eraan kwam en schreven daar veelvuldig over:

‘…heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,…’ (Hebr. 1:1)

Nu is hij slechts eenmaal verschenen, bij de voleinding van de tijd, om door het offer van zichzelf de zonden weg te nemen.’ (Hebr 9:26)

‘Al voor de schepping van de wereld had God hem in gedachten, maar eerst nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen, omwille van u.’ (1 Petrus 1:20)

Zoals we zagen zijn deze verzen verkeerd vertaald en moet het woord ‘tijd’ eigenlijk ‘tijdperk’ zijn. Jezus is inderdaad verschenen in de laatste dagen van het oude verbond, de voleinding van dat tijdperk. Op geen enkele wijze hebben de apostelen ooit de indruk gewekt dat de laatste dagen pas over duizenden jaren zouden aanbreken. Integendeel schreven ze allemaal dat het ‘NU was’, dus in hun tijd. Ze realiseerden zich heel goed dat ze leefden vlak voor de verdwijning van het oude verbond, waarbij een verterend vuur de hemelse elementen (=de geestelijke realiteit van dat verbond) zou vernietigen.

‘Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.’ (Hebr. 8:13)

Het oude verbond was ‘niet ver van verdwijning’ en werd inderdaad enkele jaren later vernietigd. Tegelijk met de vernietiging van het oude verbond, zou Gods redding voor alle mensen geopenbaard worden in deze eindtijd:

‘Hij wil u langs de weg van het geloof brengen naar het heil, dat klaar ligt om aan het einde van de tijd te worden geopenbaard.’ (1 Petrus 1:5)

De apostel Paulus geeft zijn geestelijke zoon Timotheus het advies om mensen uit de eindtijd te ontwijken, omdat ze zo slecht zijn:

‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.’ (2 Timotheus 3:1-5)

Paulus zei niet dat er over duizenden jaren zulke slechte mensen zouden zijn. Hij zei tegen Timotheus: houd dezen op een afstand. Het waren dus mensen uit hun tijd, die Paulus de laatste dagen noemt. Paulus troostte de christenen echter, dat zij niet bang hoefden te zijn voor wat er zou gebeuren, want zij zouden niet veroordeeld worden. Het oordeel was niet voor hen die in Jezus geloofden:

‘…uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.‘ (1 Thess. 1:10)

Net zoals Jezus het oordeel aankondigde over de Joden die de profeten hadden vermoord, kondigde Paulus aan:

‘…de Joden, die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.’ (1 Thess. 2:14-16)

Omdat de christenen erop werden voorbereid, leefden zij dus niet in duisternis ofwel onwetendheid. De ongelovige Joden werden echter onverwachts overvallen door de toorn van God. Voor hen kwam Jezus als een dief in de nacht:

‘Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; (…) want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus.’ (1 Thess 5:1-5, 9)

De uitspraak dat we Jezus moeten verwachten als een dief in de nacht, wordt onterecht op onze tijd toegepast. 

Wij hebben hier niets mee te maken. Zoals voortdurend bevestigd wordt, gaat dit om het komende oordeel over Israel. De Joden wisten nergens van en zij zouden overvallen worden, in hun onwetendheid, ofwel in de nacht. En zo gebeurde het inderdaad.

Ook hier spreekt Paulus spreekt over het komende vurige oordeel:

…bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte.’ (2 Tess. 1:6-9)

Herinner je, dat Jezus in Mattheus 16 eveneens had aangekondigd dat Hij met zijn engelen zou komen om vergelding te brengen en dat de mensen tot wie Hij sprak niet zouden sterven voor dit zou voltrokken worden:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:26)

Jezus Christus vervloekte de Joodse leiders tot achtmaal toe met de woorden ‘wee u!’ en kondigde vervolgens het vreselijke oordeel aan dat zou komen OP DIE GENERATIE:

‘Maak de maat van uw voorouders maar vol! Slangen! Adders! Hoe zou u kunnen ontkomen aan de veroordeling tot de hel? … Uiteindelijk zal op uw hoofd neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:31-36)

Op eenzelfde wijze vervloekte Paulus de ongelovige Joden en gaf uiting aan zijn verwachting van deze glorieuze en wrekende komst van Jezus met het woord ‘Maranatha’ wat betekent: Kom, o Heer.

‘Wie de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt! Maranatha – Kom, o Heer!’ (1 Kor. 16:22)

Ook in de brief aan de Hebreeërs wordt Gods oordeel aangekondigd en benadrukt de schrijver dat het nog maar een korte, korte tijd zal duren voor Hij komt:

‘Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft:

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! (…)

Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’ (Hebr. 10:30-31, 36)

Dat het zeer dichtbij was, wisten de apostelen maar al te goed:

‘De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.’ (Romeinen 13:12)

De apostel Jakobus moedigt eveneens zijn lezers aan stand te houden, tot het oordeel komt:

‘Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur.’ (Jakobus 5:7)

Petrus beaamt dat het oordeel in hun tijd voltrokken zou worden:

‘Het einde aller dingen is nabijgekomen. (…) Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?’ (1 Petrus 4:7, 17)

Jarenlang heb ik gedacht dat de eerste apostelen eigenlijk best wel dom waren. Ze kondigden namelijk een wereldwijde komst van Jezus aan en zeiden tegen alle christenen dat het voor de deur stond, nabij was, nog maar een korte, korte tijd zou duren, enzovoort. Maar tweeduizend jaar later was het nog steeds niet gebeurd! Dat was toch eigenlijk wel erg dom van die apostelen, en bijzonder triest voor die christenen, die voor de gek gehouden werden.

Nu besef ik dat zij niet dom waren, maar dat wij eenvoudigweg compleet verkeerd onderwezen zijn over deze laatste dagen voor de komst van de Heer. 

De apostelen leefden in de laatste dagen voor Jezus als Koning zou komen om de Joden loon naar werken te geven en Zijn eeuwige koninkrijk voor eens en voor altijd te vestigen. Zoals ik eerder zei, kenden de apostelen ons concept van de wederkomst in het geheel niet. Het enige wat ze wisten, is Jezus’ komst over Jeruzalem en de doorbraak van Zijn koninkrijk. Sindsdien is Gods koninkrijk inderdaad glorieus verspreid over de hele aarde. Er zijn nu honderden miljoenen mensen die Jezus liefhebben, waaronder vele koningen en regeringsleiders.

Om je te helpen je denken te vernieuwen, herhaal ik de kernwoorden uit genoemde bijbelteksten:

Het heil werd geopenbaard in het einde der tijden

In het laatste der dagen sprak God door Zijn Zoon

Bij de voleinding van de tijd verscheen Hij

Aan het einde van de tijd verscheen Hij

Het einde was nabijgekomen

Het oude was niet ver van verdwijning

De komst van de Heer was nabij

De Rechter stond voor de deur

De dag begon al bijna

Nog een korte, korte tijd en Hij zou komen

Hij liet niet op Zich wachten

Jezus vervloekte de Joodse leiders

Paulus vervloekte hen die Jezus niet liefhadden

Al het vergoten bloed kwam neer op die generatie

Jezus kwam om de daden te vergelden

De mensen stierven niet voor ze het meemaken

Jezus kwam met vlammend vuur om te oordelen

Toen was de tijd dat het oordeel begon bij Gods huis

Hij kwam als een dief in de nacht voor de nietsvermoedende Joden

De christenen hoefden zijn toorn niet te vrezen

Er zijn nog veel meer verzen die over deze eindtijd en komst van de Heer spreken, maar deze opsomming volstaat om aan te tonen dat ons begrip van ‘de eindtijd’ een ernstig misverstand is. We leven al tweeduizend jaar niet meer in de eindtijd. De komst van Jezus was zijn geestelijke verschijning als Koning, om Jeruzalem te oordelen en Gods koninkrijk te bevestigen.

Sindsdien leven we in de toenemende groei van Gods heerschappij over de mensheid, met Jezus Christus als Koning. 

We hoeven niet bang te zijn voor een grote verdrukking, want dat was de christenvervolging in het hele Romeinse Rijk. Wij mogen ons ten volle verheugen over de toename van het ochtendlicht, dat steeds helderder schijnt tot de einden der aarde bereikt zijn en ALLE VOLKEN leerlingen van Jezus Christus zijn geworden. De steen die het afgodsbeeld verbrijzelde zal de hele aarde vullen, het mosterzaadje wordt het grootste van alle planten, aan de uitbreiding van zijn heerschappij is geen einde, alle koningen zullen zijn macht erkennen, alle vijanden worden uiteindelijk aan Jezus onderworpen, Hij zal regeren tot alle dingen hersteld zijn, enzovoort.

Dat is wat de Bijbel ons onderwijst over onze tijd en de toekomst. Dat is het evangelie, het goede nieuws, van het koninkrijk. Jezus regeert!

FUNDAMENTELE BIJBELSE WAARHEID:

hoop toekomst bijbel

De termen ‘einde der tijden’, ‘laatste dagen’ en ‘komst van de Heer’ spraken over de periode voorafgaand aan Jezus’ komst in oordeel over Jeruzalem. 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This