Wat is het koninkrijk van God?

gods koninkrijk

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

Toen Jezus Christus aan zijn bediening begon, was zijn boodschap: ‘bekeer je en geloof het goede nieuws dat Gods koninkrijk is gekomen!’ Hij zei nooit dat het nog lange tijd zou duren voor Gods koninkrijk zou aanbreken, maar benadrukte dat Gods koninkrijk nabij was gekomen. Telkens Jezus demonen uitdreef en zieken genas, zei Hij dat op dat moment Gods koninkrijk over mensen was gekomen. In onderstaand artikel kun je meer lezen over het evangelie dat Jezus Christus verkondigde: het goede nieuws van Gods koninkrijk dat onder de mensen is gekomen.

Wat is ‘Gods koninkrijk’? Een koninkrijk is het rijk van een koning. Wat doet een koning? Regeren!Jezus sprak dus voortdurend over Gods regering die op aarde kwam. 

Op welke wijze bracht Jezus Gods regering op aarde? Bijvoorbeeld door overal waar Hij kwam alle demonen bij mensen te verdrijven. Hij zei dat dit het kenmerk was dat Gods koninkrijk op dat moment bij de mensen was gekomen:

‘Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf, en dat betekent dat het koninkrijk van God bij u gekomen is.’ (Mattheus 12:28)

‘Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’ (Lukas 11:20)

Veel mensen denken dat Jezus Christus kwam om een nieuwe religie te stichten. Dat is absoluut niet zo. Hij kwam om Gods heerschappij op aarde te brengen. Dat deed Hij bijvoorbeeld door demonen uit te drijven, zei Hij. Maar niet alleen deed Jezus dit, Hij stuurde ook zijn leerlingen erop uit om hetzelfde te doen en in alle steden en dorpen van Israel de demonen bij de mensen te verdrijven, zieken te genezen en zodoende Gods regering te vestigen:

‘Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.’ (Lukas 9:2)

‘Geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.’(Lukas 10:9)

Toen Jezus Christus op aarde kwam, werd de mensheid geregeerd door satan ofwel de duivel. Overal op aarde leefden mensen onder zijn juk van duisternis. Maar let op wat er gebeurde, toen Jezus Christus zijn leerlingen erop uit stuurde, om in alle steden en dorpen demonen uit te drijven:

‘Toen de zeventig teruggekeerd waren, zeiden ze heel verheugd: ‘Heer, zelfs de demonen gehoorzamen ons wanneer we uw naam noemen.’ En hij zei tegen hen: ‘Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ (Lucas 10:17, 18)

Op dat moment gebeurde er iets fundamenteels. Jezus zag hoe satan uit de hemel viel. Begrijp je wat dat betekent? De heerschappij van God kwam, door de duizenden mensen die bevrijd werden van demonen, en satan werd letterlijk uit de hemel geworpen. Hij was niet langer de heerser over de mensheid! Hij viel neer, als een bliksem. Dit moeten we werkelijk begrijpen:

Jezus Christus kwam om de macht van satan te breken en het gezag van God te vestigen! 

Daarom noemde Jezus zijn boodschap niet zomaar ‘het evangelie’ (evangelie betekent ‘het goede nieuws’). Hij noemde zijn boodschap ‘het evangelie van het koninkrijk’, wat betekent: het goede nieuws dat Gods heerschappij op aarde is gekomen.

‘Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.’ (Mattheus 9:35)

‘Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.’ (Lucas 4:43)

Wat hierbij van groot belang is, is dat Jezus op geen enkele wijze suggereerde dat Gods koninkrijk pas in een extreem verre toekomst zou komen, over duizenden jaren. Nee. Hij zei voortdurend dat Gods koninkrijk nabij gekomen was. Daarom legde Hij hen uit hoe ze in Gods koninkrijk konden binnengaan (door wedergeboorte en te worden als een kind). Hij vertelde ook hoe mensen kunnen leven onder Gods regering, in de bergrede bijvoorbeeld:

‘Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk. …  Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk.’(Mattheus 5:3, 10)

Jezus sprak vele gelijkenissen om mensen de principes van het koninkrijk van God te onderwijzen:

‘En hij vervolgde: ‘Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Hoe kunnen we het uitbeelden?’ (Marcus 4:30)

Jezus riep de mensen nadrukkelijk op om zich te bekeren en zich onder Gods heerschappij te plaatsen:

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws.’ (Marcus 1:15)

Hij moedigde ons aan om absolute voorrang te geven aan Gods heerschappij in ons leven:

‘Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.’ (Mattheus 6:33)

Ook de apostelen spraken voortdurend over Gods regering die onder de mensen was gekomen, door Jezus Christus:

‘…predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus.’ (Handelingen 28:31)

‘…toen Filippus het grote nieuws verkondigde over het koninkrijk van God…’ (Handelingen 8:12)

Jezus Christus kwam niet om een zoveelste religie te stichten op aarde. Hij kwam om de overheersing door satan en zijn demonen te vernietigen en de heerschappij van God te brengen. Hij genas duizenden zieken, dreef bij ontelbare mensen de demonen uit en zond zijn leerlingen erop uit om hetzelfde te doen. Jezus zei dat dit het bewijs was dat Gods koninkrijk over de mensen was gekomen. Hij zei niet dat Gods regering pas over duizenden jaren zou komen, zoals veel christenen vandaag denken. Hij maakte het voortdurend duidelijk dat op dat moment Gods heerschappij nabij was gekomen en legde aan iedereen uit hoe Gods koninkrijk eruit zag en hoe ze er binnen konden gaan.

Gods koninkrijk groeit voortdurend

hoopvolle toekomst aarde

De eerste jaren dat ik Jezus volgde, hoorde ik van alle christenen om me heen dat het steeds slechter gaat met de aarde. Er werd mij verteld dat de invloed van Jezus Christus op aarde sterk aan het verminderen was en dat er uiteindelijk nog maar een handjevol getrouwen over zou blijven. Op een dag werd dat beeld sterk aan het wankelen gebracht door een zendeling, die me wees op een bijbeltekst die ik nog nooit met volle aandacht gelezen had. In deze tekst voorspelt de profeet Jesaja Gods heerschappij, die in Jezus Christus op aarde is gekomen:

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

Voor het eerst drong het tot me door dat God hier zegt: ‘…aan de uitbreiding van Zijn heerschappij zal geen einde komen…’ Met andere woorden:

Gods koninkrijk zal nooit kleiner worden, maar het zal tot in eeuwigheid uitbreiden.

Dat was me nooit eerder opgevallen, omdat sommige Nederlandse bijbelvertalingen dit vers verkeerd vertalen met ‘groot is Zijn heerschappij.’ Maar in de grondtekst is dat niet wat er staat. De enige accurate Nederlandse bijbelvertaling voor dit vers, is de recente Herziene Statenvertaling, die terecht vertaalt:

‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.’

Ook de recente ‘Bijbel in gewone taal’ vertaalt dit vers heel mooi:

‘Zijn macht zal steeds groter worden.’ (Jesaja 9:5 BGT)

Deze ontdekking zette mijn zicht op Gods koninkrijk compleet op zijn kop. Als de heerschappij van Jezus Christus zich tot in eeuwigheid zal uitbreiden, dan kan het niet zo zijn dat alles alleen maar slechter wordt. Ik vroeg me af of er nog meer bijbelgedeelten waren die dit bevestigden en ontdekte dat ook de profeet Daniel dit voorspelt. God had een droom gegeven aan koning Nebukadnessar, over een groot standbeeld dat van top tot teen vernietigd werd door een steen. Daarna groeide die steen uit tot een berg die de hele aarde vervulde:

‘Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.’ (Daniel 2:35)

Daniel legde uit dat het standbeeld diverse wereldrijken symboliseerde, die zouden verwoest worden door Gods koninkrijk:

‘Wanneer die koningen regeren, zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronde gaat en door geen ander volk overheerst zal worden. Het zal al die rijken verpletteren en er voorgoed een eind aan maken. Maar zelf blijft dat rijk voor altijd bestaan.’ (Daniel 2:44)

Gods koninkrijk werd in deze goddelijke droom dus vergeleken met een steen, die uiteindelijk zo groot wordt dat hij de hele aarde vult! Op eenzelfde wijze vergeleek Jezus Gods koninkrijk met iets wat klein begint, maar steeds groter wordt:

‘Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle planten: het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen.’ (Matteus 13:31-32)

De profeet Jesaja had de groei van Gods koninkrijk eveneens vergeleken met kleine zaadjes in een moestuin, die uiteindelijk zo groot worden, dat ze door alle volken op aarde gezien worden:

‘De Heer doet het heil ontkiemen zoals de aarde de gewassen, een moestuin de zaden. Zijn roem zal zich verbreiden voor het oog van alle volken.‘ (Jesaja 61:11)

Ook koning David profeteerde onder inspiratie van de Geest van God over de heerschappij van Jezus Christus:

‘Alle volken zullen de Heer vrezen, alle koningen op aarde zijn macht erkennen.‘ (Psalm 102:6)

De profetie dat alle volken de Here zullen vrezen, begon in vervulling te gaan door de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf om ALLE VOLKEN tot zijn leerlingen te maken.

Niet alleen zegt de Bijbel dat Gods koninkrijk wereldwijd voortdurend zal groeien. God kondigt zelfs aan dat uiteindelijk alle koninkrijken die zich ertegen blijven verzetten, vernietigd worden:

Maar te gronde gaan volken en koninkrijken die weigeren u te dienen, ze worden volledig vernietigd.’ (Jesaja 60:12)

‘Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!’ (Psalm 2:12)

‘Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’ (Psalm 2:6)

De profeet Jesaja vergeleek deze wereldwijde toename van Gods koninkrijk als de zon die opkomt. Eerst is er slechts een zwak ochtendgloren, maar naarmate de zon steeds hoger aan de hemel staat, verlicht ze de hele aarde:

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.’ (Jesaja 60:2, 3)

Dat staat haaks op wat ik geleerd had. Iedereen vertelde me dat het koninkrijk van God in steeds grotere benauwdheid zal komen en dat het bijna geheel overheerst zou worden door de goddeloze koningen, die satan dienen. Maar de Bijbel voorspelt het tegenovergestelde: Gods koninkrijk zal zich onophoudelijk uitbreiden, het zal de andere rijken verpletteren, het zal klein beginnen maar de grootste van alle planten worden, alle koningen zullen uiteindelijk de Heer vrezen, God geeft aan Jezus de einden der aarde tot Zijn bezit, de volken die weigeren Hem te dienen gaan te gronde, enzovoort.

Ineens realiseerde ik me dat dit exact aansluit op wat Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga heen en maak ALLE VOLKEN tot mijn leerlingen.’ Alle volken!

De wijze waarop Jezus de opstandige koninkrijken te gronde laat gaan, is bijvoorbeeld door hen over te leveren aan de zonde en misleiding, waardoor ze hun ondergang over zich afroepen. Dat zien we wereldwijd: als een natie zich tot Jezus keert, gaat het goed met dat land. Zodra men zich van Jezus afkeert, treedt er toenemend verval op. Maar wanneer een volk zich weer tot Jezus wendt, begint het land te bloeien.

Ik vat de genoemde bijbelteksten even samen:

Jezus verklaart dat Gods koninkrijk gekomen is

Aan de uitbreiding van zijn heerschappij zal geen einde zijn

De steen wordt groter tot hij de hele aarde vult

Het kleine zaadje wordt de grootste van alle planten

Het heil ontkiemt als zaadjes in een tuin, zo verbreidt Zijn roem zich voor het oog van alle volken

De einden der aarde worden het bezit van Jezus

Alle volken worden leerlingen van Jezus

Alle koningen zullen zijn macht erkennen

Koningen die Hem niet erkennen, gaan te gronde

Als de Bijbel gelijk heeft en Gods koninkrijk inderdaad klein begint maar steeds groter wordt tot het de hele aarde vervult, dan geeft ons dat een wondermooie toekomst! Want dan beseffen we dat niet de duivel steeds machtiger zal worden, maar Jezus Christus! De vraag die we allemaal meteen hebben, is uiteraard: ‘Maar er komt toch een antichrist en een grote verdrukking?’ Op die vragen zul je straks een zeer verhelderend antwoord krijgen. Lees verder…

Wij regeren met Christus als koningen

koningen toekomst

Naast het feit dat Jezus Christus koning is, is het ook een Bijbelse waarheid dat Hij ons heeft geroepen om met Hem te regeren op aarde. Hij is de Koning der koningen en Hij stelt ons aan als zijn koningen op aarde. Dit is wat de apostel Paulus hierover zegt:

‘Zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ (Romeinen 5:17)

‘U hebt niets meer nodig! U hebt alles al! Koningen bent u geworden, en zonder ons!’ (1 Korintiers 4:8)

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.’ (1 Petrus 2:9)

‘Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.’ (2 Timotheus 2:12)

De apostel Johannes noemt volgelingen van Jezus eveneens koningen:

‘Aan hem die ons liefheeft, ons bevrijd heeft van onze zonden door zijn bloed, ons tot koningen gemaakt heeft, tot priesters voor God, zijn Vader, aan hem de eer en de macht voor altijd! Amen.’ (Openbaring 1:6)

Voorwaarde om te regeren met Christus is wel gehoorzaamheid aan Hem en het kwade overwinnen:

‘Wie overwint, zal ik de gunst verlenen met mij op de troon te zitten. Zoals ook ik heb overwonnen en bij mijn Vader op zijn troon gezeten ben.’ (Openbaring 3:21)

Geen enkele apostel van het Nieuwe Testament zegt dat wij ooit met Hem zullen regeren. Allemaal zeggen ze volmondig, in de tegenwoordige tijd: jullie zijn koningen en jullie regeren met Hem. Daarom zei Jezus: MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN LEERLINGEN. We regeren met Christus en vanuit zijn autoriteit werken we mee om zijn macht uit te breiden over de aarde. Hoe brengen we dat in praktijk? Bijvoorbeeld door de zieken te genezen en demonen uit te drijven, zoals Jezus ons heeft opgedragen.

Zo vernietigen we de heerschappij van het kwaad en brengen we mensen, net zoals Jezus deed, onder Gods regering van leven in overvloed. 

Bovendien roept Jezus ons om een helder licht te zijn in de wereld en een zuiverend zout in de maatschappij. We zijn niet geroepen om de meest achterlijken van alle mensen te zijn, die zich geheel terugtrekken uit de samenleving. Nee, God roept ons om voorlopers, pioniers, vernieuwers, ontdekkers en uitvinders te zijn, die Gods licht laten schijnen in elk gebied van de samenleving. Daarom mogen we ons inzetten om de allerbesten te worden, in alles wat we doen, want zo kan God ons op plaatsen brengen waar we het licht van Jezus laten schijnen.

‘Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.’ (Spreuken 22:29)

‘De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’ (Deuteronomium 28:13)

‘Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer…  Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet.’ (Psalm 1:2, 3)

Als het tot ons doordringt dat we geroepen zijn om met Christus te regeren, zal dat ons hele leven transformeren. 

Dan zullen we niet langer aan de zijlijn van de maatschappij staan afwachten, tot Jezus ons komt weghalen. Dan gaan we middenin de samenleving functioneren en daar zijn licht helder laten schijnen. Dan zullen we ons best doen om de allerbesten te worden op gebied van medische vooruitgang, technologische ontwikkeling, politiek, kunst, enzovoort. God roept ons om op te staan als een helder licht, een stad op een berg en Zijn regering te brengen, overal waar we gaan. ‘Maak alle volken tot Mijn leerlingen.’

Het licht schijnt steeds helderder

hoop toekomst licht

Jezus Christus wordt steeds opnieuw vergeleken met LICHT, de DAGERAAD en de ZON. Nergens staat dat Hij een ondergaande zon of een afnemend licht is. Integendeel staat er steeds weer geschreven dat Hij een toenemend licht is, een opkomende zon die steeds helderder schijnt tot de volle dag. Deze profetische beeldspraak is zeer belangrijk, want de meeste christenen denken dat Jezus een ondergaande zon is en dat ons allemaal de meest donkere nacht te wachten staat, die de mensheid ooit heeft beleefd.

Maar nergens wordt Jezus de zonsondergang genoemd, die naar een donkere nacht leidt. Hij wordt het stralende ochtendlicht genoemd, de zon die opkomt over de hele aarde!

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.’ (Jesaja 60:2, 3)

Jezus noemde zichzelf ook het ochtendlicht, of anders gezegd de Morgenster:

‘Ik ben de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)

De apostel Johannes zei dat het licht van Jezus de duisternis overwint:

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.’ (Johannes 1:5)

Jezus noemde de gelovigen het licht van de wereld, dat overal gezien wordt:

‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’ (Matteus 5:14)

Gelovigen worden dan ook vergeleken met de zon die steeds helderder schijnt:

‘Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. (Spreuken 4:18)

Ook hier zien we opnieuw dat de Bijbelse waarheid bijzonder hoopgevend is. We zijn niet op weg naar een zeer donkere nacht, maar we leven in de nieuwe dag!

De kerk zal volmaakt en volwassen zijn

bruid christus toekomst

Net zoals mij verteld was dat het steeds slechter zal gaan met de aarde, zei men ook dat het aantal christenen steeds minder zou worden en dat Jezus bij zijn wederkomst hard zal moeten zoeken om nog iemand te vinden met een beetje geloof. Ook die gedachte staat zo ver van de Bijbelse waarheid als het oosten is van het westen. De apostel Paulus zegt immers dat het doel van de vijf bedieningen (apostel, profeet, herder, evangelist, leraar) is om de kerk tot volmaaktheid en volwassenheid te brengen:

‘Dit zijn zijn gaven: sommigen zijn apostel, anderen profeet, weer anderen evangelist, of herder en leraar. Zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen.  Zo komen we allen tot eenheid in het geloof en in de kennis van de Zoon van God, tot eenheid in de volmaakte Mens, tot de volmaakte rijpheid van Christus.’ (Efeze 4:11-13)

Jezus bad tot Zijn Vader dat allen die in Hem geloven volmaakt in eenheid zouden zijn. Alles wat Jezus bidt, zal gebeuren!

‘De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad.’ (Johannes 17:21)

Paulus vergeleek de christenen met een Bruid, die volkomen zuiver zal worden voor haar Bruidegom:

‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad … om haar STRALEND naast zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar HEILIG EN ONBERISPELIJK.’ (Efeze 5:25-27)

De kerk is in een proces van groei naar volwassenheid en volmaakte eenheid. Naarmate Jezus zichtbaarder wordt op aarde, zal de kerk delen in zijn heerlijkheid.

‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.’ (Romeinen 8:19)

‘Maar wanneer Christus, die uw leven is, zal verschijnen, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3:4)

Opnieuw zien we dat de Bijbel een uitermate hoopgevend toekomstbeeld schetst. De kerk gaat niet achteruit maar wordt een zuivere Bruid, volwassen in Christus, in volmaakte eenheid, de zonen Gods worden openbaar.

De geschiedenis bevestigt Gods woorden

hoop toekomst aarde

Voor ik antwoord geef op de vragen over de eindtijd en de antichrist, wil ik even iets laten zien over de wereldgeschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar. Ik ben opgegroeid tussen christenen die niets anders deden dan steen en been klagen over de wereld die nog nooit zo slecht was geweest, als in onze tijd. Ik hoorde dat en praatte het dus na. Want die mensen waren ouder en wisten het dus beter. Bovendien zag ik inderdaad heel veel zonde en ellende in het dagelijkse nieuws, dus ze hadden ongetwijfeld gelijk.

Toen de Heilige Geest me begon te onderwijzen over het koninkrijk van God, dat klein begint maar groeit tot het de hele aarde bedekt, werd ik gedwongen om na te denken over het negatieve wereldbeeld dat ik had aangenomen. 

Het drong tot me door dat de vele saaie geschiedenislessen van de lagere, middelbare en hogeschool toch niet zo nutteloos waren geweest als ik destijds meende. Want als ik nuchter terugkeek naar de geschiedenis die achter ons ligt, dan besefte ik dat het leven op aarde vandaag helemaal niet slechter is dan ooit, integendeel! Ik zal het even wat nader uitleggen, met dank aan de vele leerkrachten die me jarenlang hebben onderwezen over de wereldgeschiedenis.

Toen Jezus op aarde kwam, was onze hele planeet een letterlijke hel. De mensheid werd volkomen geregeerd door satan en zijn demonen. 

In vele culturen werden mensen levend verbrand, de huid afgestroopt, aan stukken gescheurd, levend begraven, de ogen uitgestoken, aan de martelpalen gehangen tot ze stierven, overgeleverd aan wilde dieren die hen verslonden, gekruisigd, gespietst, geradbraakt, gevierendeeld, en ga zo maar door. Mensen behandelden elkaar, overal op aarde, op de meest monsterachtige wijze. In vele culturen aten mensen elkaar zelfs op! Kannibalisme was heel gewoon.

Slavernij was eveneens de gewoonste zaak van de wereld. Ontelbare slaven leefden nog erger dan de meest armzalige honden, gebukt onder gruwelijke uitbuiting en marteling. Zelfs de hoogste beschaving, zoals het Romeinse Rijk, liet mensen levend verslinden door dieren, als vermaak voor de massa.

Het volk wilde zien dat gladiatoren elkaar de armen en benen afhakten en genoten van het vertoon van dood, bloed en gruwelijke mishandeling.

Op seksueel gebied was het niet veel beter. In alle culturen weren mensen verkracht en misbruikt, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Orgieën en publieke hoererij waren onderdeel van de meeste religies. De Bijbel laat zelfs zien dat mensen openlijk op straat verkracht werden, door iedereen die maar wilde meedoen, en dat deze extreme perversiteit mensen het leven kostte:

‘Toen namen de burgers van Gibea een vijandige houding tegen mij aan … mijn bijvrouw hebben zij zo verkracht, dat zij stierf.’ (Rechters 20:5)

Hier is geen sprake van een enkele zieke geest die in een donker steegje een meisje aanrandt. Dit is de HELE BEVOLKING van Gibea die gezamenlijk een vrouw publiek dermate verkracht, dat ze eraan overlijdt. Kun je je dat voorstellen? De Bijbel vertelt ons dat het in Sodom en Gomorrah net zo was: de engelen die op bezoek waren bij Lot, werden door de hele bevolking vastgegrepen, om door iedereen verkracht te worden.

Dat was de situatie van de mensheid, duizenden jaar geleden. Mensen leefden nog erger dan de ergste beesten die we ons voor kunnen stellen. 

Niet alleen was er beestachtig bloedvergieten, uitbuiting en perversie, ook geestelijk leefde de gehele mensheid onder een juk van occultisme en toverij. Tovenaars, druïden, magiërs en bezweerders waren degenen die de macht hadden over het volk. De demonische toverij van Egypte bijvoorbeeld was zo sterk dat de magiërs Gods wonderen konden nabootsen. Ook zij lieten stokken in slangen veranderen! In onze streken leidden de druïden de Gallische strijders in rituelen waardoor ze bezeten werden door demonen en vervolgens als een horde wilde beesten tekeer gingen in de strijd tegen het Romeinse Rijk, waardoor ze bijna onoverwinnelijk waren. Occulte rituelen met algemene bezetenheid als gevolg was de norm in alle culturen over de hele aarde: Indianen, Afrikanen, Aziaten, enzovoort. In Zuid Amerika offerden de Azteken mensen levend aan de demonen, waarbij hun bloed van de tempel naar beneden stroomde, in Noord Amerika werden mensen levend de hoofdhuid afgesneden, en ga zo maar door.

Satan regeerde ongehinderd over de verloren mensheid, die geen spoortje licht kende. 

Bij de machthebbers van de volkeren was evenmin recht te bespeuren. De volkeren werden geleid door de meest genadeloze despoten, en het recht van de sterkste gold alom. Een kleine elite aan het koninklijk hof had het enigszins goed, maar de rest van de bevolking werd uitgebuit, vermoord, verkracht, afgeslacht, volgens de bloeddorstige willekeur van de onrechtvaardige heersers. Alle volkeren voerden onophoudelijk oorlog tegen elkaar, want iedereen wilde iedereen overheersen. Steeds opnieuw stonden er genadeloze woestelingen op die op roof- en plundertochten trokken, met als enige drijfveer een satanische zucht naar macht. Sommigen van hen werden koningen van de grote wereldrijken.

Ook qua gezondheid was het leven op aarde een hel. 

Medische kennis was er niet en wat er was aan behandeling, berustte op achterlijk bijgeloof en occulte inspiratie. Mensen wreven ezelstront op hun wonden en dronken de meest walgelijke cocktails van urine en andere troep, die hen alleen maar zieker maakten. Kennis van bacterien bestond niet. Niemand wist ook maar iets over gezondheid, hygiene en verzorging. Steeds opnieuw braken er verschrikkelijke epidemieën uit, die honderdduizenden op onmenselijke wijze de dood insleurden.

dood pest

Wij hebben er werkelijk geen besef van, welke gruwelen de mensheid geteisterd hebben, in het verre verleden.

Wat is er echter gebeurd, sinds Jezus Christus op aarde kwam en Gods regering begon te vestigen? Het goede nieuws van Gods koninkrijk verspreidde zich over de hele aarde, en overal werden de monsterachtige gruwelen stopgezet. De Amerikaanse president Lincoln schafte op grond van zijn geloof in Jezus Christus de slavernij af! Christenen richtten in Europa de allereerste ziekenhuizen en scholen op. Onder invloed van de Bijbel werden er grondwetten en rechten van de mens opgesteld. Overal op aarde zijn er honderden weeshuizen opgericht, die de verloren kinderen verzorgen. In honderden landen is er voorziening voor bejaarden en armen. Er is medische zorg voor een groot deel van de mensheid.

En in de landen waar de overheid nog niet goed zorgt voor de bevolking, zijn honderden christelijke organisaties, die Gods liefde en zorg aan de lijdende mensen uitdelen.

Als we kijken naar de onbeschrijflijke duisternis waar de mensheid uit komt, dan zien we dat er globaal gezien veel meer vrede, rust, gezondheid, voorziening, geluk en harmonie over de hele aarde is, dan er ooit voorheen is geweest! De gemiddelde levensverwachting was in het Romeinse Rijk twintig jaar. Gedurende de Middeleeuwen was dat dertig jaar. Vandaag is de levensverwachting in het Westen maar liefst 75 jaar! Sinds de komst van Gods koninkrijk is het met de mensheid in haar geheel, alleen maar beter gegaan. Natuurlijk door bergen en dalen, met hoogtepunten en dieptepunten, maar als we over de grote lijn kijken, is er een voortdurend stijgende lijn waarneembaar

Honderden miljoenen mensen dienen Jezus Christus en tientallen koningen zijn openlijk christelijk, waaronder bijvoorbeeld onze eigen koningshuizen.

We zijn uiteraard nog niet zover als de Bijbel voorspelt, dat alle koningen Jezus zullen dienen en de hele aarde vol zal zijn van Gods heerlijkheid. Maar we zijn al een heel eind gevorderd. En dat is zeer hoopgevend. Mensen verslinden elkaar niet meer, overal op aarde. Slavernij is grotendeels afgeschaft, niet langer worden alle mensen op aarde gedomineerd door tovenaars en bloeddorstige alleenheersers. En ga zo maar door.

Zoals de profeet Jesaja zei: ‘Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en vrede zal geen einde zijn.’ Of zoals de Nederlandse vertaling zegt: ‘Zijn macht wordt steeds groter.’

In onderstaand filmpje hoor je de Britse premier spreken over de invloed van Jezus Christus doorheen het Verenigd Koninkrijk, een van de machtigste naties ter wereld. Hij zegt dat de heilzame invloed van christenen doorheen het hele land merkbaar is en verklaart dat Engeland nog steeds christelijk is. Vervolgens roept hij op om vervolgde christenen wereldwijd te steunen. Dit is een treffend voorbeeld van de koningen die hun knie buigen voor Koning Jezus. Deze video werd al bekeken door zeven miljoen mensen!

BREAKING: UK’s Prime Minister Defies Obama, Makes Huge Announcement About Christianity [VIDEO]

Geplaatst door Charles Michael Grech Ofm op maandag 7 maart 2016

 

Onderstaande video laat zien hoe evangelist Todd White het evangelie brengt aan bezoekers van een muziekfestival. Dit is een van de duizenden voorbeelden, van gewone mensen die Gods liefde verspreiden in elk gebied van de samenleving. Ze bidden voor de noden van mensen, God doet wonderen en mensen komen thuis bij Hem.

Bekijk ook deze documentaire over christenen die Gods liefde brengen op new age festivals, waar duizenden mensen zoeken naar antwoorden. Je kunt zien hoe jongeren levensveranderend aangeraakt worden door de Heilige Geest, die hen laat ervaren hoe ECHT Jezus Christus is. De jongeren worden vervolgens getraind tot vruchtbare leerlingen van Jezus, zoals Hij zei: maak ALLE VOLKEN tot mijn leerlingen.

 

Overal op aarde beginnen duizenden christenen de straat op te gaan, om te bidden voor de noden van de mensen, zoals Jezus ons bevolen heeft: ‘Ga heen, genees de zieken en zeg dat Gods koninkrijk is gekomen.’ Hier zie je hoe een man met een verbrijzelde rug, die al jaren pijnstillers slikt, gebed krijgt. Eerst lijkt er niets te gebeuren, maar even later verdwijnt alle pijn en blijkt hij op slag volkomen genezen te zijn. Dit gebeurt over de hele aarde!

Het volgende filmpje is een getuigenis van Gods regering die aan het doorbreken is in de moslimwereld. Decennia lang was Indonesie een moslimland, maar de afgelopen jaren is 30% van de bevolking christen geworden:

The Holy Ghost Revival Is Engulfing The Islamic Nation Of Indonesia like A wild Fire. Glory To Jesus!!

Geplaatst door Sunday Adelaja op donderdag 18 februari 2016

 

Hieronder kun je zien hoe een prediker voor de Verenigde Naties getuigt hoe Jezus Christus hem op wonderbare wijze uit de dood heeft opgewekt. Hij was al veertig minuten overleden en werd als een lijk weggevoerd, toen Jezus hem ineens terug tot leven bracht. Deze man predikt het evangelie voor wereldleiders!

De afgelopen honderd jaar zijn er vele apostelen en evangelisten door Jezus uitgezonden om over de hele aarde zijn verlossing te brengen aan miljoenen mensen tegelijk. Iedereen kent bijvoorbeeld de naam Reinhard Bonnke, een evangelist die letterlijk miljoenen Afrikanen tot Jezus heeft geleid. Hier zie je een van de vele video’s die iets laten zien van wat Jezus Chrisus door hem heen doet:

Zo zijn er duizenden getuigenissen te vinden, die laten zien hoe de mensheid meer dan ooit het licht van Jezus Christus aan het ontdekken is. 

Dat is een wonderbare vervulling van de voorspellingen van de profeten en Jezus Christus, die aankondigden dat de hele aarde vervuld zal worden met Gods koninkrijk, tot uiteindelijk alle koningen Jezus zullen erkennen. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn, maar er is al een onvoorstelbare weg afgelegd en zoals Gods Woord zegt, zal er geen einde zijn aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.

SAMENVATTING:
Wat zegt de Bijbel over Gods koninkrijk?

bijbel toekomst hoop

Voor we verder gaan, is het belangrijk dat we even duidelijk op een rijtje krijgen wat de Bijbel werkelijk zegt over het koninkrijk van God. 

De bekende eindtijd-leringen beweren dat Gods regering pas zal komen, nadat eerst de hele aarde overspoeld is geworden door het kwaad, gevolgd door een plotse wederkomst van Jezus. Jezus zal dan in een klap alles helemaal goed maken, zonder dat christenen daar enige verantwoordelijkheid in hebben. Tot die tijd is het niet Jezus die regeert, maar de duivel die alle macht heeft en hij zal steeds machtiger worden op onze planeet. De kerk zal in toenemende mate vervallen, en de vraag is of er nog ware gelovigen over zullen blijven. Het wordt alsmaar donkerder op aarde en christenen zullen vreselijk vervolgd worden.

Is dat werkelijk wat de Bijbel zegt? Nee. Zoals we zagen is de boodschap van de Bijbel volkomen het tegenovergestelde! 

Om je te helpen een duidelijk begrip te krijgen van wat de Bijbel ons toont over Gods koninkrijk, vind je hier een overzichtelijke samenvatting van de tientallen bijbelgedeelten die je net gelezen hebt. Houd dit overzicht bij je, want het is een wapen om stand te houden tegen de agressieve intimidatie van eindtijd-predikers, die beweren de Bijbel te kennen, maar in realiteit geen flauw benul hebben wat Gods Woord zegt over Gods koninkrijk. Hou dit overzicht bij de hand, als toetsing en herinnering.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER GODS KONINKRIJK?

Jezus Christus kwam om Gods koninkrijk te vestigen

Hij dreef demonen uit en zei dat Gods koninkrijk over de mensen was gekomen

Hij stuurde zijn leerlingen erop uit om Gods koninkrijk te vestigen

Satan viel als een bliksem uit de hemel

Jezus leerde ons een gebed om Gods koninkrijk te vestigen

Jezus legde praktisch uit hoe iemand in Gods koninkrijk kan komen

Jezus vertelde hoe het eraan toe gaat in Gods koninkrijk

Jezus noemde zijn boodschap het goede nieuws van Gods koninkrijk

Jezus suggereerde nooit dat Gods koninkrijk pas over duizenden jaren zou komen

In woord en daad toonde Jezus dat Gods koninkrijk op dat moment was begonnen

Na zijn opstanding zei Jezus dat Hij ALLE macht had in hemel en op aarde

Jezus stuurde zijn leerlingen erop uit om ALLE volken tot zijn leerlingen te maken

Christenen worden koningen genoemd, die met Jezus regeren

De apostelen bevestigen dat Jezus de hoogste autoriteit is, in hemel en aarde

Gods koninkrijk is een voortdurend groeiende regering, tot de hele aarde vervuld is

De profeten voorspellen dat de koningen en volkeren tot Jezus zullen komen

Elke natie die zich niet onderwerpt, zal ten onder gaan

Jezus moet regeren tot al zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn

Jezus moet in de hemel blijven, tot de ‘wederoprichting aller dingen’

Jezus is niet de ondergaande zon, maar het opkomende ochtendlicht

De Bruid van Christus groeit naar volmaaktheid en volwassenheid

De wereldgeschiedenis bevestigt de voortdurende groei van Gods koninkrijk

De toekomst is dus helemaal niet zo angstaanjagend en donker als ons verteld is. Vind je dat niet verbazingwekkend? Velen zijn hun hele leven christen en hebben nog nooit het goede nieuws van Gods koninkrijk gehoord. We worden voortdurend geïndoctrineerd met een negatieve boodschap, die hoop rooft, angst zaait, en visie doodt.

Het is tijd dat christenen gaan beseffen dat ze niet de verliezers zijn, maar dat ze delen in de eeuwige en koninklijke heerschappij van Jezus Christus. 

Het wordt tijd dat christenen uit de schuilkelders komen en als koningen gaan regeren met Christus, om zijn verlossing bekend te maken in elk aspect van onze samenleving. Het is tijd voor waarheid, vrijheid, overwinning en doorbraak. Want Jezus Christus is Koning en Hij regeert.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This