Vergeving van je zonden

vergeving zonden

God houdt zielsveel van je wil je volkomen vergeving schenken voor al je zonden. Wat je ook gedaan hebt, Hij heeft je vurig lief en wil je alles kwijtschelden en je hart witter maken dan sneeuw.

Alle mensen hebben gezondigd en staan daarom schuldig tegenover God. Dat zorgt voor een scheiding tussen jou en je liefhebbende Vader. Door deze scheiding ervaren mensen God niet en denken velen dus dat God niet bestaat. Je kunt het vergelijken met twee mensen die naast elkaar staan, maar gescheiden worden door een dikke muur. Vanwege de muur hoor je de ander niet, zie je hem niet en voel je hem evenmin.

Omdat je niets ervaart van die andere persoon aan de andere kant van de muur, denk je dat er niemand anders is. Voor jouw besef bestaat die ander immers niet. Maar hij is er wel degelijk! Alleen staat er een heel dikke muur tussen jullie. Zo is het ook met God: de zonde is als een dikke muur die je van God verwijdert, waardoor het lijkt alsof er geen God is.

God wil deze scheiding volkomen verwijderen, door je absolute vergeving te schenken voor al je zonden.

Want Hij heeft je intens lief en wil je tot zijn dierbare, gekoesterde kind maken. God verlangt ernaar je te zegenen en je te overladen met zijn goedheid. Hij wil je een gloednieuwe toekomst geven, los van wat er in je verleden gebeurd is. Wat God voor je in petto heeft, is absoluut te mooi voor woorden. Hij is vol liefde, vol ontferming, vol genade en wil al je fouten vergeven.

Hoe ontvang je vergeving van je zonden?

Hoe kan God je verlossen van je zonden? Hoe kan Hij je vergeving schenken, zodat je vrije toegang hebt tot zijn hart en tot zijn koninkrijk van liefde? Door het offer dat Jezus Christus bracht voor jou. Jezus is God die mens werd, en die stierf aan het kruis als offer voor de zonden van de mensheid.

God is niet ver en afwezig gebleven van de zondige mensheid. Hij is zo dicht bij ons gekomen als maar mogelijk is: Hij werd zelf mens! God liet zien wie Hij is, door Jezus Christus. Het ontdekken van Jezus Christus is het allerbelangrijkste in je leven.

Zonder Jezus Christus is het onmogelijk om dicht tot God te naderen.

Daarom zei Jezus:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9)

Je kunt wel in God geloven, maar als je Jezus Christus niet kent als jouw verlosser, dan is God nog steeds een vreemde voor je. Jezus Christus nam de straf voor elk mens op zich door zich als onschuldige te laten martelen en afslachten, aan het kruis. Hij liet zich gewillig kruisigen, zijn handen en voeten werden doorboord en zijn lichaam werd zo geslagen dat Hij er niet meer als een mens uitzag.

jezus kruis vergevingHij stierf een gruwelijke dood, zodat jij niet gestraft zou hoeven te worden voor je fouten.

Dat is het goede nieuws, het geweldige evangelie, de grote liefde van God. Hoewel wij allemaal zondaars zijn heeft God zijn liefde laten zien door voor ons te sterven. Hij heeft zelf de straf op zich genomen die wij verdiend hebben. Dat is het goede nieuws, de kracht van God, de liefde van God, het geschenk van God aan elk mens.

Jezus Christus kwam niet om je tot een religieus mens te maken. Nee! Duizendmaal nee! Jezus Christus kwam om je vrij te maken van je zonden en je tot een geliefd, gezegend, gekoesterd kind van de almachtige God te maken. Mensen hebben er een religie van gemaakt, maar religie bevat geen liefde, geen leven, geen vrijheid. Jezus Christus daarentegen bruist van liefde, leven en vrijheid.

En Hij is gestorven als een offerlam, zodat jij verlost kon worden van je zonden en een kind van God kan worden.

Hij geeft je een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, een nieuwe toekomst. Hij maakt echt alles nieuw. In Jezus Christus is alles nieuw, alles. Hij doet het oude van je weg en geeft je het nieuwe.

Open je hart alsjeblieft heel wijd voor Jezus Christus. Open je hart zo wijd als je kunt voor Hem. Dank Hem voor zijn vergeving van je zonden. Geloof in Hem.

jezus woordDenk niet dat dit zomaar iets is wat je kunt negeren. Als je Jezus Christus negeert dan negeer je God. Want Jezus is God die zich heeft geopenbaard aan de hele mensheid. Sommigen zeggen dat Jezus slechts een profeet of leraar was. Maar niets is minder waar. Hij is God zelf die mens werd. Jezus Christus is het Woord van God. Dit is wat de Bijbel zegt over het Woord van God:

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (..) Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’ (Johannes 1:1, 14)

Jezus Christus is het Woord van God, die alles geschapen heeft. Hij was bij God en Hij was God. Hij legde zijn goddelijkheid echter af en werd een mens net als wij, om ons te verlossen.

Open je hart volkomen voor Jezus Christus. Doe het nu alsjeblieft. Laat Hem niet aan je voorbijgaan. Kniel neer voor Hem, die aan het kruis is gestorven voor jou. Buig je volkomen neer voor Hem en geef Hem al je zonden, al je schuld, al je zwaktes.

Hij wil je omhelzen en koesteren. Hij wil je vergeving schenken van al je zonden en je witwassen.

‘Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.’ (Jesaja 1:18)

vergeving zonden jezusWat je ook uitgespookt hebt, het is niet te erg voor Hem. Hij is juist gekomen voor de zondaars, om je te redden. Hij wil je uit de diepten van de duisternis halen en je een nieuw leven geven in Hem.

Dat kun je niet verdienen. Hij geeft het je, gratis!

Hij heeft er zelf voor betaald, met zijn bloed en met zijn leven. Hij gaf Zichzelf volkomen voor jou. Hij gaf zin leven, zijn lichaam, zijn bloed. Hij liet zich slaan en slachten zodat jij niet langer gestraft zou hoeven te worden voor je overtredingen.

Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.

Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de HEER heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen.

Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid.’ (Jesaja 53:5-7)

bekering kruisLaat Hem niet aan je voorbijgaan alsjeblieft. Kniel nu neer voor Hem die hemel en aarde gemaakt heeft en die zichzelf heeft gegeven voor je.

Hij heeft al zijn hemels majesteit en macht afgelegd en is een mens geworden, net als jij en ik, zodat Hij onze pijn, ons verdriet, onze nood en onze behoeften kon ervaren. En Hij is gestorven voor ons. Na drie dagen is Hij opgewekt uit de dood, want als onschuldige kon de dood Hem niet vasthouden. De dood is immers een gevolg van de zonde en Hij was zonder enige zonde. Hij was in elk opzicht vomaakt.

Hij heeft dus de dood gesmaakt zodat wij niet voor eeuwig dood zouden moeten zijn. Hij is opgewekt uit de dood zodat wij voor eeuwig zouden kunnen leven bij God.

‘Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit.’ (Johannes 3:16)

Hij wil je bij de hand nemen en je omhelzen. Hij wil je een compleet NIEUW LEVEN geven. Nieuw. Nieuw.

Kies nu voor Jezus Christus. Laat Hem alsjeblieft niet aan je voorbijgaan.

Probeer het niet te beredeneren met je verstand, want dat gaat niet. Hij is te groot voor je verstand, Hij is te krachtig en te verheven voor je aardse denkvermogen.

vrouw overgaveOpen gewoonweg -als een kind- je hart voor Hem. Geef jezef over aan Hem. Hij heeft je lief, in al je zonden en Hij wil je ervan verlossen.

Hij heeft een liefde voor je die je niet voor mogelijk kunt houden.

‘God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.’ (Romeinen 5:8)

Kies nu voor Hem en wordt een kind van God. Kniel nu meteen neer. Doe het gewoon, hoe vreemd het ook kan lijken. Ga in gebed en zeg heel eenvoudig:

‘Heer Jezus, vergeef alstublief ook mijn zonden (noem zonden op die in je gedachten komen). Ik dank U dat U voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik wil een kind van God zijn. Vergeef me aub en maak me nieuw. Ik geloof in U, dat U de Zoon van God bent die mens is geworden om mij te verlossen. Kom in mijn leven alstublieft. Ik wil in U geloven en U volgen. Ik wil U gehoorzamen en dienen. Amen.’

Bid het gebed of bid in je eigen woorden. Maar… laat dit niet zomaar aan je voorbijgaan. Jezus strekt zijn handen vol liefde naar je uit. Omarm Hem nu. Kies nu voor zijn redding en verlossing.

Belijd al je zonden, die de Heer in je herinnering brengt. Als je wilt huilen, huil dan maar eens goed uit hij Hem. Als je vreugde ervaart, lach dan gerust! Kom bij Hem en laat Hem je aanraken. Hij is bij je, vol liefde en Hij raakt je aan, als jij dat wilt.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This