Valse profeten

valse profeten dwaalleer

Sommige christelijke sites waarschuwen christenen voor valse profeten. Deze sites doen alsof zij uitermate bijbels zijn. Iedereen die van hun denkbeelden afwijkt noemen ze al snel een valse profeet en een wolf in schaapskleren.

Heel wat toegewijde diensknechten van Jezus Christus, die in de kracht van de heilige Geest functioneren, worden op dat soort christelijke sites neergezet als valse profeten. Voorbeelden van dit soort sites zijn Rejoicenow, Goedgelovig, Staatgeschreven, en andere soortgelijke. Kostbare dienaren van God, zoals Jan Zijlstra en vele anderen, worden door deze ‘christelijke’ sites afschuwelijk belasterd. Het kenmerk van de schrijvers van dat soort ‘waarschuwende’ sites is dat ze zelf weinig of geen ervaring hebben met de werking van de Heilige Geest. Ze kennen de wonderwerkende kracht van God niet en bewegen niet in de gaven van de Geest.

Vanuit hun gebrek aan ervaring bekritiseren ze vervolgens hen die wel in de kracht van de Geest functioneren.

Het is niet erg als mensen weinig ervaring hebben met de gaven van de Geest en de kracht van Jezus Christus die genezing en bevrijding brengt. Iedereen is nog onderweg en we mogen groeien in onze wandel met God. Het is wel erg als je Gods oprechte dienaars openbaar belastert en roept dat zij valse profeten zijn, alleen maar omdat de kracht van God in hun bediening werkt. Dan maak je je schuldig aan lasterpraat. Boven strijd je dan tegen Jezus Christus, die zijn dienaars heeft gestuurd om zijn verlossing te brengen.

“Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af.” (Lucas 10:16)

Elke profeet wordt vals beschuldigd

Het is niets nieuws, want ook de schriftgeleerden in de tijd van Jezus Christus riepen dat Jezus een valse profeet en een dwaalleraar was. De apostelen, die vol vuur Jezus Christus dienden, werden te vuur en te zwaard vervolgd door de godsdienstige leiders van hun tijd. Het is kenmerkend voor iedereen die toegewijd Jezus Christus dient, dat ze vals beschuldigd zullen worden door de godsdienstige orde van hun tijd.

De schriftgeleerde Saulus deed alles wat hij kon om de volgelingen van Jezus Christus te doden en meende dat hij daarmee God diende.

Saulus was ervan overtuigd dat de eerste christenen een valse profeet volgden en dat het christelijk geloof een dwaalleer was. Maar hij was zelf ernstig misleid. Mensen die een geestelijke verblinding hebben, zullen altijd diegenen die in de waarheid wandelen ervan beschuldigen dat zij misleid zijn. En elke valse profeet zal ware profeten ervan beschuldigen dat zij vals zijn. Dat iemand over een ander zegt dat hij een valse profeet is, wil dus niets zeggen. Het is dan ook uiterst onverstandig om klakkeloos te geloven wat de vele ‘waarschuwende’ christelijke sites vertellen. Het kan in veel gevallen immers veel schade berokkenen.

God geeft Zijn Geest en doet wonderen

heilige geest duif

Als je de christelijke sites over dwaalleer en valse profeten bekijkt, zie je dat het meestal bedieningen zijn die in de wonderwerkende kracht van God functioneren, die het stempel ‘misleiding’, ‘onbijbels’ en ‘gevaarlijk’ krijgen. Wonderen zijn over het algemeen uit den boze, volgens veel ‘christenen’. Dat getuigt echter van een ernstig gebrek aan inzicht.

De Bijbel zegt duidelijk dat God Zijn Geest geeft aan christenen om wonderen onder ons te verrichten:

“God geeft u de Geest en brengt wonderen onder u tot stand.” (Galaten 3:5)

“God bevestigde hun woorden nog door tekenen, wonderen en allerlei machtige daden, en deelde de heilige Geest uit zoals hij dat wilde.” (Hebr. 2:4)

“Ik durf trouwens alleen maar te spreken over wat Christus door mij gedaan heeft … door machtige tekenen en wonderen en door de kracht van Gods Geest.” (Romeinen 15:18)

“Wat kenmerkend is voor een apostel, was aanwezig: de volharding waarmee ik alles verduurde, de wonderen en machtige daden die onder u werden verricht.” (2 Kor. 2:12)

“De boodschap die ik u verkondigde, overtuigde niet door mijn geleerdheid, maar bewees haar kracht door de Geest.” (1 Kor. 2:4)

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen.” (Handelingen 1:8)

“Want het koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht.” (1 Kor. 4:20) Naast de werking van wonderen en krachten zijn er ook de bovennatuurlijke gaven van de Geest, die aan christenen worden gegeven: genezingen, tongentaal, profetie, onderscheiden van demonen, enz. zie 1 Kor. 12 en 14).

De Bijbel benadrukt dat een kenmerk van Gods aanwezigheid de werking van wonderen is.

Als er een dwaalleer in de kerk is, die hoognodig vernietigd moet worden, is het wel de leugen dat God vandaag geen wonderen meer doet en dat de gaven van de Geest niet meer voor deze tijd zijn. Dat is een leugen die regelrecht tegen de Bijbel indruist en die christenen krachteloos maakt. Mensen die de realiteit van Gods kracht niet (mogen) kennen zijn overgeleverd aan een verstandelijk, theoretisch en menselijke gecontroleerd christendom, waarin enkel over God gepraat wordt, maar waar God zelf nauwelijks aanwezig kan zijn. God wil mensen verlossen uit de greep van satan, die hen bindt met ziekte, zonde en demonen. Jezus Christus is gekomen om bevrijding en genezing te brengen. Daar hebben we de kracht van God voor nodig.

Als iemand zich met hand en tand verzet tegen de Geest van God… wie is er dan de valse profeet?

God is een realiteit, een krachtige held die ook vandaag Zijn Geest geweldig sterk laat werken om mensen te bevrijden van de machten van duisternis. God is pure liefde, die zijn geliefde kinderen wil genezen en opbouwen. Als iemand dat bestrijdt, wordt je niet geleid door de Geest van God. Dan wordt je geleid door de duisternis, die niets liever wil dan dat Gods kracht verhinderd wordt, zodat mensen niet genezen en bevrijd worden.

Hoe herken je een valse profeet?

valse profeten dwaalleer vruchten

Hoe herken je dan wel een valse profeet? Jezus Christus vertelde heel eenvoudig dat we ze herkennen aan hun vruchten. Denk eens even na: wat is de vrucht van mensen die voortdurend anderen zwart maken? Is dat een goede vrucht, die zoet smaakt? Of is het een bittere vrucht, die wijst op een bittere bron?  Iemand die zijn leven inzet om de verlossing van de hemelse Vader bij mensen te brengen, die draagt goede vruchten.

De reddende liefde van God in actie, is de beste vrucht die er bestaat.

Verlorenen die tot inkeer komen, van dood naar leven, van zonde naar heiligheid, van duisternis naar licht, van ziekte naar gezondheid, van gebondenheid naar vrijheid. Dat zijn de vruchten die Jezus Christus droeg. Hij genas alle zieken die bij Hem kwamen, Hij dreef demonen uit en gaf mensen een nieuw leven met God. Natuurlijk zijn er ook valse profeten die eveneens wonderen doen en demonen uitdrijven (althans, zo lijkt het). Over hen zei Jezus Christus:

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Matteus 7:21)

Wat is de wil van de Vader? De apostel Jakobus vat het heel eenvoudig voor ons samen:

“Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.” (Jakobus 1:27)

Een prediker die wel wonderen doet, maar niet gedreven wordt door diepe bewogenheid voor mensen in nood, kan misleid zijn. Liefde is immers het belangrijkste kenmerk van God.

Leven in liefde

Omdat God liefde is, is het watermerk van iemand die waarachtig met God leeft, liefde voor je naaste:

“Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen; God is immers liefde.” (1 Johannes 4:8) Wat denk je: is het een bewijs van liefde, als iemand Gods dienaars door het slijk haalt? Natuurlijk niet. Dat heeft niets met God te maken. Zelfs al denkt iemand God te dienen, als ze niet in liefde functioneren voor hun broeders, kennen ze God niet. Er zijn veel mensen, in allerlei sektes en religies die van harte geloven dat ze God dienen, maar die in diepe duisternis gebonden zitten en ver van God staan.

Dat iemand de Bijbel kan citeren betekent niet dat die persoon God kent.

Leef je in liefde voor je broeders? Geef je om je naaste? Heb je een hart van bewogenheid en ontferming? Heb je respect voor anderen en ben je nederig? Dat zijn kenmerken van iemand die God kent. Als je geen liefde voor een broeder hebt, ken je God niet.

“Als iemand zegt: Ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want hij kan God, die hij nooit gezien heeft, onmogelijk liefhebben, als hij zijn broeder niet liefheeft die hij wel ziet.” (1 Johannes 4:20) Als je altijd kwaad spreekt over je broeders, heb je geen liefde. Dan ben je wel heel erg religieus, je bid wel en leest de Bijbel wel, maar God is niet in je leven. Religieuze activiteit is iets totaal anders dan een hart hebben dat nederig en liefdevol is.

Leven in waarheid

Naast liefde is er een tweede kenmerk dat wezenlijk is aan God, en dat dus ook kenmerkend is voor een ware profeet: waarheid spreken. God zal nooit liegen. De vele websites die iedereen waarschuwen voor de zogenaamde valse profeten, staan bol van leugens over dienaars van God. Als je leest wat er bijvoorbeeld op een website als ‘Rejoicenow.nl’ geschreven wordt, dan schrik je van de leugens die daar geschreven worden over diverse dienstknechten van God.

Het wordt neergezet als bijbelse toetsing, maar het zijn flagrante leugens.

Over Jan Zijlstra wordt bijvoorbeeld geschreven dat de genezingen in zijn diensten eigenlijk alleen maar psychogeen zijn en dat er geen echte lichamelijke wonderen gebeuren. De waarheid is dat talloze zieken bij Zijlstra zijn genezen van kanker, blindheid, doofheid, verlamming, allergie, onvruchtbaarheid, hartkwalen, darmziekten, en noem maar op. Als een christelijke site beweert mensen te behoeden voor dwaalleer maar zelf leugens schrijft, dan weet je dat de persoon die deze site maakt, niet door de Geest van God gedreven wordt. De Bijbel zegt dat liegen het kenmerk is van satan, de duivel.

“Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

Zo herken je ook een valse profeet. Hij is iemand die liegt, maar doet alsof hij waarheid spreekt. Waarheid wordt verdraaid, licht wordt bestempeld als duisternis en duisternis wordt licht genoemd.

Toets je echt aan de Bijbel?

de bijbel

Christenen zeggen altijd dat we dwaalleer herkennen door een leer te toetsen aan de Bijbel. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Want velen die luid roepen dat ze alles aan de Bijbel toetsen, toetsen helemaal niet aan de Bijbel. Wat ze doen, is toetsen aan hun interpretatie van de Bijbel. Ze toetsen aan menselijke meningen en leringen over de Bijbel.  Als iemand een openbaring heeft over iets wat in de Bijbel staat en jij hebt dat inzicht nog niet, dan kun jij die ander niet ‘toetsen aan de Bijbel.’

De meesten die beweren dat ze toetsen aan de Bijbel, toetsen in werkelijkheid aan hun beperkte inzichten over bepaalde bijbelteksten.

Elke christelijke stroming heeft een bepaalde openbaring over de Bijbel, maar heeft ook nog veel blinde vlekken en ziet nog niet alles zoals God het bedoeld heeft. Als we beweren aan de Bijbel te toetsen, moeten we proberen leeg te worden van onze leringen en tradities en proberen om open als een kind te lezen wat de Bijbel waarachtig zegt over een bepaald onderwerp. Dan kan blijken dat de ware bijbelse boodschap haaks staat op wat wij al zo lang geloven en horen in onze kerkstroming. Het is trouwens onmogelijk om in eigen kracht de Bijbel goed te begrijpen. Daarom zei Jezus Christus niet: ‘Ga veel in de Schriften lezen, want zo zul je in de volle waarheid komen.’ Neen. Jezus Christus zei:

“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.” (Johannes 16:13)

De enige manier om in de volle waarheid te komen is jezelf overgeven aan de heilige Geest, de Geest van de waarheid. Dat betekent dat je AFHANKELIJK bent van wat Hij je wel en niet laat zien. Dat betekent ook dat je in diepe overgave moet zijn, weten dat alle wijsheid van Hem komt en niet van jezelf. Als de Geest van waarheid, die door Paulus ook de Geest van wijsheid en openbaring genoemd wordt, je niet onderwijst, blijf je blind. Daarom zei Jezus Christus tegen de schriftgeleerden, die dag en nacht in de schrift lazen:

“U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.” (Johannes 5:39)

Als je in eigen kracht de Bijbel leest, kun je nog dieper in misleiding terecht komen.

Want dan zul je bijbelgedeelten verkeerd lezen en die misbruiken om je dwaalleer te versterken. In eigen kracht vinden we geen waarheid. Het is door diep afhankelijk te worden van de heilige Geest, in ware vrees voor God, in diep ontzag voor God. Een nederig hart, dat gevormd wil worden, het hart van een leerling die beseft dat hij niets weet, een hart van een kind dat open is om te ontvangen, iemand die arm van geest is…. zo iemand kan leren van de Geest van de waarheid. Als we trots en eigenzinnigheid hebben, zullen we geestelijk verblind blijven.

Alles draait om Jezus Christus

Een laatste kenmerk van een ware profeet, is dat hij je altijd in diepe afhankelijkheid van Jezus Christus zal brengen. Mensen die je afhankelijk maken van henzelf, zijn verkeerd bezig. Een ware dienstknecht van Jezus Christus zal je altijd helpen om in volwassenheid te komen, leunend op Jezus Christus. De nadruk ligt altijd op HEM, de Heer, de Koning. Mensen die wel over Jezus Christus spreken, maar jou in verkeerde afhankelijkheid van henzelf brengen, zijn niet goed bezig. Een ware dienstknecht van de Heer zal een gezonde afstand van je bewaren, zodat jij zelf je leven kunt bouwen op Jezus Christus als de rots en niet op een mens.

Wat is bijbels toetsen?

Toetsen is van levensbelang, maar we moeten weten wat waarachtig bijbels toetsen is. Hieronder vind je een samenvatting van de genoemde vijf bijbelse richtlijnen om te toetsen:

Kijk naar de vruchten

“Pas op voor de valse profeten… U kunt hen herkennen aan hun vruchten… Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten.” (Matteus 7:15,18)

Kijk naar de vruchten: zijn ze zoet, heilzaam, opbouwend? Of smaken ze bitter, is het afbrekend en negatief? Smaken de vruchten aangenaam als een druif of zijn ze pijnlijk als een distel? Brengt het leven voort? Of verspreidt het dood?

Een leven in liefde

“Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen; God is immers liefde.” (1 Johannes 4:8)

God is liefde. Is de persoon liefdevol, in woord en vooral in daad? Of zie je bitterheid, gif, haat en eigenbelang? Zie je liefde voor de broeders of zie je haat jegens de broeders? Dat laat zien of die persoon in God is of niet.

Een leven in waarheid

“Wanneer de duivel leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

God is waarheid, Hij liegt nooit. Is de boodschapper iemand die regelmatig liegt, dan weet je hoe laat het is. Een profeet van God wordt altijd gekenmerkt door waarheid. Leugen is het kenmerk van satan.

Onderwerp je aan het Woord

“daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.” (Handelingen 17:11)

Toets aan de Bijbel, maar toets niet aan jouw interpretatie van de Bijbel. Als de Bijbel zegt dat er gaven van de Geest zijn, dat God wonderen doet, dat zijn koninkrijk een zaak is van kracht en niet van woorden enz. dan is onze plicht om onze theologie aan te passen aan wat de Bijbel zegt.

Focus op Jezus Christus

“Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.” (Openbaring 19:10)

Focus op Jezus Christus en niet op een mens. Je moet dienaars van Jezus Christus wel eren en liefhebben omwille van hun werk voor de Heer en voor mensen. Maar word niet ongezond afhankelijk van hen.

Toets eerst jezelf

Het is van fundamenteel belang dat je niet alleen maar anderen toetst, maar dat je eerst en vooral jezelf onderzoekt. De meeste mensen hebben er een handje van om altijd anderen te ‘toetsen’, maar zitten zelf vol bitterheid, trots, eigenzinnigheid, liefdeloosheid en andere vormen van duisternis. Het bekende beeld van de balk en de splinter is hier volkomen van toepassing. Velen die constant de wereld waarschuwen voor vermeende splinters bij anderen, gaan zelf gebukt onder een heel bos bomen die uit hun ogen groeien.

Kijk naar je eigen hart, onderzoek jezelf meer dan wat ook.

Zoals ik ook uitleg in het artikel over manifestaties van de heilige Geest, is het erg belangrijk dat je zelf je eigen vruchten, je eigen leven, je eigen bediening, je eigen relatie met Jezus Christus in het volle licht kunt plaatsen. Dat je zelf nederig bent, zelf open bent voor correctie, zelf afrekent met jaloezie en trots, voor je anderen kunt ‘toetsen’.

Je gelooft misschien zelf een dwaalleer

dwaalleer

Als je wilt weten of iemand anders een valse profeet is die dwaalleer verkondigt, onderzoek dan eerst eens eerlijk in je eigen leven: Is het mogelijk dat ik zelf een dwaalleer geloof?  Is het mogelijk dat mijn eigen inzicht in Gods waarheid nog beperkt is, waardoor ik dingen verkeerd beoordeel? Is het mogelijk dat ik zelf gevaar loop een valse profeet te zijn? Na vijfentwintig jaar christen-zijn en ontzettend veel gelezen en gehoord te hebben in tal van christelijke denominaties, in diverse landen, ben ik tot deze conclusie gekomen:

De meeste artikelen, boeken en websites die waarschuwen voor valse profeten en dwaalleer, zijn geschreven door mensen die zelf een geestelijke verblinding hebben.

De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat God ons wil zegenen, gelukkig en gezond wil maken. Een prediker die dat wezenlijke kenmerk van God in de Bijbel ontdekt en predikt, wordt door sommige christenen beschuldigd van ‘welvaarts-evangelie’ wat dan zogezegd een dwaalleer is. Terwijl Jezus duidelijk zegt dat Hij ons overvloedig leven wil geven. Christenen die echter misleid zijn door een armoede-evangelie dat door Calvijn in Nederland is verspreid, en die de leugen geloven dat de enige goede christen een arme en ellendige christen is, zullen de bijbelse waarheid over voorspoedig leven zien als een dwaalleer. Dat is maar een van de vele voorbeelden. Iets wat in onze oren als dwaalleer klinkt, kan soms juist een heel belangrijke bijbelse openbaring zijn, uit het hart van God, om Gods kinderen in vrijheid en vruchtbaarheid te brengen.

Besluit

Ik hoop dat dit artikel velen zal helpen om gezond, vrij en volwassen te worden en dat mensen niet zo vaak zullen vechten tegen de heilige Geest, maar dat ze de demonische geest van laster en kritiek zullen onderscheiden.

Kijk naar de vruchten: smaakt iets zoet of bitter? Is er liefde? Spreekt iemand waarheid? Wordt ook de eigen theologie aan de Bijbel getoetst? Is de focus volkomen op Jezus Christus?

Helpen we mee aan Gods overwinning in een land? Of vechten we tegen iedereen die Gods overwinning in ons land brengt? Welke geest drijft ons? De kritische geest van religie, die genezing en bevrijding wil tegenwerken zodat mensen ziek en gebonden blijven door de machten van duisternis? Of worden we gedreven door de heilige Geest van God, die ziekte geneest en mensen bevrijdt van demonische bindingen zodat er leven, vrijheid, vreugde en zegen kan stromen?

Wie leidt ons? Dat is de hamvraag…

Toetsen is natuurlijk erg belangrijk, want er zijn inderdaad valse profeten en er is zeker dwaalleer. Alleen is de wijze waarop getoetst wordt en de reden waarom men toetst, niet altijd zo zuiver als men beweert. Dikwijls is degene die roept over anderen dat ze valse profeten zijn, zelf degene die misleid is door een verkeerde theologie. Niet iedereen die de fout begaat om anderen verkeerd te beoordelen, bedoelt het verkeerd. Er zijn oprechte christenen die goedbedoeld veel schade aanrichten. De vraag is echter of iemand, nadat hij bijvoorbeeld dit artikel gelezen heeft, bereid is tot bezinning te komen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This