Manifestaties van de heilige Geest

manifestaties heilige geest

Wat zegt de Bijbel over manifestaties van de heilige Geest? Als je op internet rondkijkt, zie je dat er heel wat meningen over zijn en iedereen beweert ‘bijbels’ te zijn en de ‘waarheid’ erover te vertellen. Maar wat is nu ECHT waar, wat zegt de Bijbel er werkelijk over?

Manifestaties van de heilige Geest komen voor in vele tienduizenden kerken wereldwijd. Het is absoluut niet gebonden aan een bepaalde bediening, kerk of stroming. Het is een fenomeen dat zichtbaar is doorheen de kerkgeschiedenis. Vele grote opwekkingen werden gekenmerkt door manifestaties zoals lachen, huilen, schudden, roepen, vallen, enz. Omdat het er soms nogal vreemd uit kan zien, is het begrijpelijk dat mensen zich de vraag stellen: is dit echt van de heilige Geest? Doet God dit? Of is dit van een boze geest en is het pure misleiding van satan? Kun je in de Bijbel iets terugvinden over manifestaties van de heilige Geest?

Jezus heeft ons gewaarschuwd dat er valse profeten en dwaalleraren zouden komen. De apostel Paulus roept de christenen nadrukkelijk op om niet elke geest te vertrouwen, maar om geesten te beproeven.

Het is dus belangrijk om waakzaam te zijn en te onderzoeken uit welke bron iets komt.

Vrouw met grote ogen onderzoekt ietsGelukkig hebben zowel Jezus Christus als zijn apostelen en profeten duidelijke adviezen gegeven hoe we geesten kunnen onderscheiden. De Bijbel bevat diverse sleutels die ons helpen misleiding te onderscheppen. De Bijbel laat bovendien zien dat de heilige Geest ons de gave van onderscheiding wil geven (1 Kor. 12:10). God wil ons beschermen tegen elke vorm van misleiding en wil ons accuraat maken in geestelijk onderscheidingsvermogen.

De vraag die we ons stellen is: hoe kun je onderscheiden of een manifestatie van de Geest van God is of van een demon? Hoe moet je toetsen, volgens de Bijbel?

Wat van groot belang is, is dat de Bijbel nergens zegt dat een manifestatie van een demon is, alleen maar omdat het er vreemd uitziet.

Natuurlijk kunnen manifestaties er heel vreemd uitzien, zoals iemand die ineens achterover valt, zonder zichtbare reden in lachen uitbarst, hevig begint te schudden of in intens wenen uitbarst. Bijbels gezien is het feit dat iets er wat ongewoon uitziet geen reden om het als demonisch te bestempelen. Een belangrijke boodschap in de Bijbel is immers dat God op een heel andere manier zaken beoordeelt dan wij. De mens is geneigd om een oordeel te vellen, louter op basis van wat we oppervlakkig horen of zien. Maar God kijkt veel dieper.

God bestraft zijn eigen profeet Samuel, omdat hij een oordeel velde, op basis van zijn menselijke waarneming. Samuel zag de zonen van Isaï en vond dat ze uiterlijk gezien voldeden aan de voorwaarden om de volgende koning van Israël te zijn. Maar God wees Samuel terecht en zei:

Jij kijkt naar het uiterlijk, maar IK KIJK NAAR HET HART. (Zie 1 Samuel 16)

Dit is een kenmerk van ons mensen: wij zijn niet gewend om dieper te kijken dan het oppervlakkige, zichtbare en hoorbare.

Wat we eigenlijk te snel doen, is denken: ‘Het ziet er zus en zo uit, dus ik vind dit en dat’. Zo kun je echter niet juist beoordelen of een manifestatie van God is of niet. Gods woord zegt immers:

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. (Efeze 6:12)

We leven in een bovennatuurlijke, onzichtbare wereld, die je niet altijd kunt herkennen met je menselijke zintuigen.

Man heeft kritiek op manifestaties van de heilige GeestEen demon kan juist iemand heel vroom, stijf, netjes en braaf laten zitten, terwijl de Geest van God iemand kan bevrijden van gebondenheid en die persoon uitbundig laat lachen, huilen, juichen en dansen van vreugde. De man die demonisch gebonden is, kan er heel vroom, net en strak uitzien, maar zijn hart kan een bron zijn van bitter gif, veroordeling en lasterpraat. De persoon die luid lacht of huilt en die over zijn hele lichaam begint te schudden, kan juist heel diep vervuld worden met de liefde, waarheid en vrijheid van Jezus Christus. Op het eerste zicht kun je dus niet weten wat er werkelijk in het hart van iemand gaande is.

Je moet leren om dieper te kijken dan het uiterlijk. Anders wordt je misleid door je eigen verkeerde beoordeling.

God zegt in de Bijbel dat Hij op een heel ander niveau functioneert dan onze menselijke manier van denken en beoordelen:

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:9)

Het gevaar van verkeerde beoordeling zie je heel duidelijk bij de schriftgeleerden, de ‘bijbelkenners’ uit de tijd van Jezus, zij die in de tempel en synagogen het volk onderwezen over God en zijn woord. Zij herkenden Jezus Christus niet en verweten Hem een dienaar van de duivel te zijn. Ze toetsten verkeerd en werden vijanden van wat God in hun midden deed. Hetzelfde zie je ook in onze tijd gebeuren. Mensen die wel veel theoretische kennis van de Bijbel hebben, bestempelen manifestaties als demonisch, louter en alleen omdat het niet binnen hun denkkaders past. Dat is echter geen bijbelse manier van toetsen. Zo kun je de Geest van God ernstig verkeerd begrijpen, zoals de bijbelgeleerden uit Jezus’ tijd deden.

Manifestaties in de Bijbel

Als je de Bijbel leest, zie je dat God nooit zo braaf, gecontroleerd en veilig is als wij Hem willen maken in onze gevestigde, door mensen gecontroleerde kerken en samenkomsten. God breekt altijd door onze begrenzingen heen en verbijstert de mens keer op keer. Je vraagt je op den duur zelfs af waarom Hij zich nooit eens aanpast aan onze tradities en gewoontes.

God doet dikwijls dingen die shockerend, anders, verbazend, confronterend en onthutsend zijn. Dat is kenmerkend aan God.

Hij trekt zich niets aan van onze behoefte aan controle en Hij negeert vierkant onze menselijke gewoontes, maar stuurt gewoon zijn boodschappers op de manier die Hij verkiest, los van de tradities van mensen. Profeten waren soms verbijsterd en ziek, nadat ze een visioen van God gezien hadden.

En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek; daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het visioen. (Daniel 8:27)

Niet alleen de profetische visioenen brachten Gods profeten van slag, ook de manifestaties waren soms verbijsterend.

saul bijbelEen bijbels voorbeeld: koning Saul was woedend op David, omdat de Geest van God hem gekozen had om het volk te leiden in plaats van hemzelf. David had zich verborgen in het huis van de profeten. Saul stuurde er tot driemaal toe een groep soldaten heen, om David gevangen te nemen, maar wat gebeurde er? Telkens wanneer de soldaten het huis van de profeten naderden, kwam de Geest van God -tegen hun wil- over hen en bracht ze in geestvervoering (de statenvertaling heeft het woord ‘geestvervoering’ hier vertaald met ‘profeteren’).

Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering, onder toezicht van Samuel. Ook Sauls mannen werden door de geest van God overmand en ook zij raakten in vervoering. (1 Samuel 19:20 NBV) 

Na driemaal een groep soldaten gestuurd te hebben, die telkens tegen hun wil door de Geest van God in vervoering werden gebracht, waardoor ze ongewild begonnen te profeteren, besloot Saul er zelf heen te gaan. Wat gebeurde er?

Saul begaf zich naar Rama en onderweg werd ook hij overmand door de geest van God. De hele weg naar het profetenhuis was hij in vervoering, en daar aangekomen trok ook hij zijn kleren uit en viel naakt en tierend voor Samuel op de grond. Dat ging een hele dag en nacht zo door, en sindsdien zegt men: Hoort Saul nu ook al bij de profeten? (1 Samuel 19:23-24)

Sommigen beweren dat deze manifestatie kwam door de boze geest die Saul had, maar hier staat duidelijk dat de Geest van God Saul overmande, net als zijn soldaten. Het vreemde gedrag van Saul zorgde er bovendien voor dat mensen zeiden ‘hoort Saul nu ook al bij de profeten?’

Dat is uitermate bizar en gaat regelrecht in tegen alles wat wij denken over God, die volgens ons toch nooit iemand tegen zijn wil een hele nacht zou laten profeteren? Dat kan toch niet?

De Bijbel laat zien dat God zich niet stoort aan wat wij wel of niet acceptabel vinden. God is God, wij niet.

Een ander voorbeeld uit de Bijbel is dat de Geest van God Ezechiël dwong om driehonderdnegentig dagen lang op straat te liggen, en voedsel moest eten dat gebakken was op stront:

Als een gerstekoek zult gij dat alles eten en gij zult die koeken voor hun ogen bakken op de gedroogde uitwerpselen van mensen. (Ezechiël 4:12)

De Bijbel is er duidelijk over:  God doet soms uitermate vreemde dingen. Denk ook aan Jezus Christus die slijk maakte van zijn speeksel en dat in de ogen van een blinde wreef. ‘Jakkes zeg! Dat is toch niet van God? Nee, dat kan niet. Zo vies is God niet!’ Toch is het Jezus Christus die dat deed. En de blinde werd genezen.

Je kunt iets niet beoordelen, louter op basis van hoe het eruit ziet.

God is oneindig veel groter en anders dan wij mensen, het spreekt voor zich dat Hij dingen kan doen, die onze grenzen doorbreken. Toch willen mensen altijd God aan banden leggen en een veilige zone scheppen waar zij zelf de baas zijn en niet God. De waarheid is: als je God echt wilt dienen, is Hij je veiligheid en niet je dogma’s, niet je traditie, niet je controle, niet je gewoontes. God is je veiligheid, zelfs als Hij onbegrijpelijke dingen doet.

Het is dan ook alleen mogelijk om waarachtig te toetsen, als je zelf in diepe overgave leeft in de armen van God en als je bereid bent Hem te laten zijn wie Hij is. Als je God aan alle kanten in hokjes wilt stoppen, zul je God missen. Dan zul je precies doen wat de schriftgeleerden deden met Jezus: God ervan beschuldigen de duivel te zijn.

Bijbelse richtlijnen om manifestaties te toetsen

Tros druivenGod wil ons laten groeien in wijsheid en inzicht, zodat we sterke zonen en dochters van Hem zullen zijn. Daarom geeft de Bijbel principes mee, om te toetsen:

1) Kijk naar de vruchten van de boom.

‘Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom.’ (Matteus 12:33)

Dit is uiterst belangrijk. Hoe weet je of een manifestatie van God is of van een boze geest? Kijk naar de vruchten in het leven van een persoon. Welke vruchten brengt hij voort? Dit geldt ook voor de prediker: hoe is zijn leven? Welke vruchten heeft de spreker in zijn leven? Dit is de toetssteen die Jezus Christus ons gaf en is dus van zeer groot belang. Niet de vorm, de lengte, de kleur of de geur van de boom is van belang, maar zijn vruchten. Zijn ze bitter of zijn ze genezend?

2) Luister naar de proclamatie: wordt Jezus Christus als de Heer verkondigt?

Iemand die gedreven wordt door de Geest van God, kan nooit zeggen: Vervloekt zij Jezus, en nooit kan iemand belijden: Jezus is de Heer, als hij niet gedreven wordt door de heilige Geest. (1 Korintiers 12:3)

3) Luister naar het onderwijs: wordt erkend dat Jezus als mens is gekomen?

Geloof niet iedereen, maar onderzoek of iemand door de Geest van God bezield wordt. Of het de Geest van God is, ziet u hieraan: iedereen die erkent dat Jezus Christus als mens gekomen is, behoort de Geest van God toe. En iedereen die Jezus’ menszijn ontkent, behoort de Geest van God niet toe. (1 Johannes 4:1)

4) Kijk naar de levensstijl: Is er heiligheid of perversie?

Aan het einde van de tijd zullen er spotters zijn die hun goddeloze hartstochten de vrije loop laten. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, in de wereld opgaan en de Geest niet bezitten. (Judas 1:18)

5) Predikt men verlossing door genade of gebukt gaan onder religieuze wetten?

Paulus waarschuwt voor dwaalleraren die de wet prediken in plaats van genade (Galaten en 1 Timotheus) en bestraft hen die meer belang hechten aan tradities dan aan de vrijheid die Christus heeft gebracht.

Let op, dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus. … Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan of sabbat. Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten komen; de werkelijkheid zelf is Christus. (Kolossenzen 2:8, 16)

Staat alles wat God doet in de Bijbel?

De aarde en bijbelsEen veelgehoorde misvatting is: ‘Als je iets niet in de Bijbel kunt terugvinden, is het niet van God’. Dat is een uitspraak die je vanuit de Bijbel niet kunt staven en die zelfs tegen de Bijbel indruist. Want de Bijbel zegt dat slechts een minieme fractie van wat God heeft gedaan in de Bijbel is opgenomen. Over de bediening van Jezus alleen al zegt de evangelist Johannes:

Jezus heeft nog veel meer gedaan, maar als dat allemaal stuk voor stuk werd opgeschreven, zou er op de wereld, denk ik, niet genoeg plaats zijn voor de boeken die dan geschreven zouden moeten worden. (Johannes 21:25)

Bedenk alsjeblieft eens wat hier geschreven staat! Als over de kortstondige bediening van Jezus alleen al alles zou worden opgeschreven, zou de aarde te klein zijn om alle boeken te bevatten… Dat staat er niet voor niets. De apostel Johannes heeft deze zin, onder inspiratie van de Geest van God, niet zonder reden geschreven. Het is juist om ons te laten zien:

Jezus heeft ONEINDIG VEEL MEER gedaan en gezegd dan wat is genoteerd in die paar bladzijden van een evangelie.

En dan heb je het over slechts drie jaar bediening van een enkele persoon! Hoeveel planeten in het heelal zouden niet kunnen worden gevuld met de ontelbare daden en woorden van God, die tot uiting zijn gekomen in de levens van de vele duizenden apostelen en profeten, doorheen de duizenden jaren van de mensheid? Denk daar eens even over na…

In de Bijbel zie je dat er profetengroepen waren, met tientallen en soms honderden profeten (1 Koningen 18:4; 2 Koningen 2:7). Die groepen liepen soms in geestvervoering in het openbaar rond (1 Samuel 10:5). In die profetengroepen waren ook vrouwen, zoals de vrouw van Jesaja. Over die groepen is zo goed als niets bekend, behalve dat Saul en zijn soldaten al in trance kwamen, als ze een profetenhuis nog maar naderden!

Jezus stuurde honderden volgelingen eropuit om overal waar ze kwamen doden op te wekken, demonen uit te drijven en zieken te genezen. Wat zouden zij allemaal beleefd hebben? Er is niets van vermeld.

De werkelijkheid is dat er zeer weinig is beschreven van wat God deed.

Alleen een aantal belangrijke wonderen of woorden staan opgeschreven, maar het overgrote deel is niet opgetekend. Het is dan ook ernstige dwaasheid om te beweren dat alles wat God in alle eeuwigheid ooit zou mogen doen, in de Bijbel moet staan. Wat een absurde beperking van Hij die eeuwig en almachtig is.

De diepten van Gods wijsheid zijn te rijk om door het heelal bevat te worden, laat staan dat al zijn inzichten, al zijn daden, al zijn emoties, al zijn plannen in een enkel boek zouden staan. Natuurlijk is het wel zo dat de kern van alles wat God doet, in lijn zal zijn met wat er reeds in de Bijbel beschreven staat. God zal Zichzelf niet tegenspreken. Als Hij iets doet of zegt wat nog niet in de Bijbel staat, zal het zeker in overeenstemming zijn met wat reeds geschreven staat.

God kan wel een nieuw licht werpen op hoe wij zijn woorden interpreteren en kan een juister inzicht geven, door de heilige Geest die ons in de volle waarheid leidt.

Maar dat zal dan een verduidelijking zijn en zeker geen tegenspreken of ontkrachten van wat God eerder heeft gezegd. De Bijbel is dus wel een basis om mee te toetsen, maar geen checklist. Dat verschil is erg groot. Iets moet niet per se in de Bijbel staan, maar de geest ervan moet wel in eenheid zijn met de Bijbel.

Dien je God of je traditie?

religie geloof kerkVeel christenen stellen hun INTERPRETATIE gelijk aan de woorden van God in de Bijbel en dat is een grote fout. Mensen zeggen vaak ‘ik toets aan de Bijbel’ maar wat ze in werkelijkheid doen, is toetsen aan hun interpretatie van de Bijbel. Dat is een wereld van verschil. Want de bril die we opzetten bij het lezen van de Bijbel kan ons zicht op God sterk verdoezelen.

Daarom is onze intieme relatie met God van zeer groot belang. Een belangrijke sleutel om wijsheid te leren, is diep ontzag hebben voor God en altijd bereid zijn bijgestuurd en onderwezen te worden door Hem.

Het probleem met veel christenen in onze tijd is, dat we meer leunen op menselijke tradities en leringen, dan op Jezus Christus zelf.

Wij kijken naar Hem door een bepaalde bril en toetsen God zelf aan de hand van onze menselijke overleveringen, in plaats van ons te laten veranderen door God. Diepe overgave aan God, loslaten van wat we menen te weten en Hem waarachtig willen kennen, los van alle menselijke leringen en interpretaties, is dan ook de sleutel om Hem veel dieper en rijker te leren kennen.

Daarom zei Jezus Christus niet: ‘Ga heel veel lezen in de heilige schriften, want je zult daardoor tot volmaaktheid komen.’ Neen, Hij zei tegen zijn leerlingen:

De Geest van de waarheid zal komen en Hij zal je leiden naar de volle waarheid. (Johannes 16:13)

Tegen de schriftgeleerden zei Jezus echter:

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. (Johannes 5:39,40)

Dat laat zien dat de enige vruchtbare manier om de Bijbel te lezen is, in diepe overgave aan de Geest van God.

Los van Hem de schriften bestuderen zal als gevolg hebben dat we alles menselijk en dus verkeerd interpreteren, en Jezus niet zullen herkennen wanneer Hij op krachtige wijze in ons midden komt.

Onderscheiding van geesten

God geeft ons een bovennatuurlijke gave om boze geesten te onderscheiden van de Geest van God. Deze gave is iets anders dan wat velen denken. Onderscheiding heeft niets te maken met angst voor het bovennatuurlijke of aversie tegen iets wat onbekend is. Onderscheiding is een gave van de Geest van God die de persoon de mogelijkheid geeft om te zien, te proeven, te voelen of een geest zuiver is of van de duisternis is. Deze gave overstijgt je verstand en je menselijke waarnemingsvermogen.

Het is een wapen van de Geest en heeft niets te maken met je menselijke mening.

Ware onderscheiding is iets compleet anders dan negatief zijn over alles wat anders is en wat je niet begrijpt. Ik ken weinig mensen die ware geestelijke onderscheiding hebben. De meesten mensen die beweren het te hebben, beoordelen op een menselijke, aardse en eigenlijk duivelse manier, want de Bijbel zegt dat aardse wijsheid duivels is!

Dat soort wijsheid komt niet van boven; integendeel, ze is aards, puur menselijk, duivels. (Jakobus 3:15)

Eerst jezelf toetsen

Het is uitermate ernstig om iemand die zijn leven aflegt voor de verkondiging van Jezus Christus ervan te beschuldigen een valse profeet of dwaalleraar te zijn. Het is dan ook intens triest om te zien hoe gemakkelijk mensen zoiets van de daken roepen.

Het is opvallend dat veel mensen die kritiek hebben op predikers, zelf zelden of nooit mensen bij Jezus Christus brengen.

Als je beweert dat iemand door satan wordt gebruikt, bedenk dan eerst en vooral eens: Draag ik meer vrucht dan die prediker? Breng ik meer mensen bij Jezus Christus? Zie ik meer mensen bevrijd worden van demonen? Hoeveel weeshuizen heb ik al gesticht? Welke impact heb ik op een stad of land, met het evangelie? Als je daar eerlijk over nadenkt, helpt het je om voorzichtiger te zijn met het gooien van stenen naar bedieningen.

Heidi BakerHeidi en Rolland Baker hebben duizenden nieuwe kerken gesticht in Mozambique en brengen honderdduizenden mensen bij Jezus.

Hun werk wordt gekenmerkt door ontelbare wonderen van genezing. Vaak zien ze alle doven in een dorp genezen worden! Blinden kunnen weer zien, kreupelen worden genezen, enz.

Maar als Heidi en Rolland bidden voor mensen, zie je hen soms manifesteren: lachen, schudden, vallen, roepen, enz. Is dat een demon? Toets op de bijbelse manier: kijk naar de vruchten! Heidi en Rolland hebben één van de meest vruchtbare bedieningen op aarde. Ze leven onder de allerarmsten en hebben al meer dan honderd doden opgewekt zien worden. Voedsel is al meerdere malen vermenigvuldigd in tijden van nood. Honderdduizenden mensen hebben hun leven aan Jezus Christus toegewijd.

Jezus Christus is werkelijk volop in actie in hun midden.

Op zeker ogenblik bracht God Heidi Baker in diverse dorpen, waar telkens een blinde vrouw was, waarvoor ze moest bidden voor genezing. Tot haar verbazing heetten al die blinde vrouwen ook HEIDI, net als zij. Heidi was stomverbaasd en bad: ‘Heer, wat wilt U me zeggen?’ Toen zei Jezus haar ‘Jij bent blind Heidi! Je bent blind voor de nood van het rijke Westen!’ Vervolgens stuurde Jezus haar als prediker naar het Westen, waar ze sindsdien op veel conferenties spreekt. God raakt miljoenen mensen heel diep aan met een diepere honger en toewijding aan Jezus, om zijn liefde aan de wereld te brengen.

Indrukwekkend verhaal. Maar als Heidi bidt voor mensen gebeuren er regelmatig manifestaties. Is dat reden om te zeggen dat ze een dienares van satan is? Zeker als je weet dat zij vele duizenden malen meer vrucht draagt in Gods koninkrijk dan jij?

Toetsen begint bij onszelf.

Als je anderen wilt toetsen, kun je dan ook jezelf onder de loep nemen: hoe diep is jouw schreeuw naar MEER van God? Hoe groot is jouw vrijheid om jezelf te uiten naar God? Kun jij vrijuit dansen voor God, net als David deed, toen de ark (symbool van Gods tegenwoordigheid) weer in Jeruzalem gebracht werd? Hoe bang ben je voor de kracht van God? Heb je er veel ervaring mee? Hoeveel demonen drijf je uit? Hoeveel wonderen zie je gebeuren, door de hand van God? Hoeveel doden heb je al opgewekt? Heb je eigenlijk ooit al eens voor een dode gebeden? Of heb je daar geen geloof voor?

Dat zijn allemaal eerlijke vragen die je jezelf moet durven stellen, voor je iemand aanklaagt, die WEL al deze goddelijke vruchten heeft.

Hoe ziet je eigen leven er ECHT uit?

We worden opgeroepen om waakzaam te zijn en geesten te toetsen. Maar in de eerste plaats moeten we durven vragen:

‘welke geesten drijven er mij toe om altijd maar negatief te spreken en te schrijven, over mensen die veel meer vrucht dragen voor Jezus dan ikzelf?’

Het is belangrijk dat we, voor we beweren bij andere een splinter uit het oog te moeten halen, eerst de balk uit ons eigen oog te halen.

Angst is geen basis voor toetsing

Het is kenmerkend voor veel mensen om argwanend te staan tegenover iets wat anders en onbekend is. Dat is geen werking van Gods Geest in ons, het is gewoon onze menselijke zwakte: we zijn bang voor dat wat we niet begrijpen. Veel kritiek op manifestaties en vallen in de Geest, is niets meer dan angst voor het onbekende, onbegrijpelijke, oncontroleerbare van God.

Bange oude vrouw

Kritiek als gevolg van angst is geen bijbelse toetsing.

Als we dieper willen gaan met God, is het belangrijk onze angst in zijn handen te geven en te vertrouwen op Hem, die voor ons gestorven is en die ons leidt en behoedt. Veel christenen hebben meer vertrouwen in het vermogen van de duivel om hen te misleiden, dan dat ze vertrouwen hebben in het vermogen van God om hen te leiden. De sleutel om dieper te gaan met God is loslaten van je controle.

Durf je alles loslaten en puur vertrouwen op je hemelse Vader?

Veel kritiek is vermomde jaloezie

Velen die kritiek hebben op anderen, doen dat uit niets anders dan jaloezie. Mensen kunnen het niet hebben dat die ander op een podium staat, voor TV verschijnt, rijkelijk gezegend is en door God op plaatsen wordt gebracht waar ze zelf niet kunnen komen. Ze zijn jaloers, ze gunnen het een ander niet en dus vallen ze hen aan. Ook hierin is het essentieel ons hart grondig te onderzoeken.

Onvolwassenheid is niet demonisch

Elke dienaar van God is op reis naar volmaaktheid. Dat betekent dat zo iemand, net als jij, nog veel te leren heeft en dus fouten maakt. Alleen worden die fouten vaak uitvergroot door critici, die echter in het geheim soms veel meer in zonde leven.

Allemaal maken we fouten en de Vader vergeeft veelvuldig. Vaak is het zo dat iemand vanwege een fout door het slijk wordt gehaald, maar dat zijn of haar hart wel goed is. Enkele jaren later zie je dat die persoon gegroeid is, en meer wijsheid en volwassenheid heeft gekregen op dat punt. Vraag is echter of zij die hem of haar toen door het slijk haalden ook verder gegroeid zijn naar meer geestelijke volwassenheid?

Of zijn ze blijven steken in het kinderachtig en ongoddelijk besmeuren van anderen?

God wordt altijd bestreden door religie

Leer dus toetsen op de wijze die de Bijbel laat zien en toets niet vanuit aardse, menselijke of zelfs duivelse motieven. Wees uiterst voorzichtig met uitspraken als ‘dat is een valse profeet’ of ‘dat is van de duivel!’ want de Bijbel laat zien dat velen beweerd hebben dat iets of iemand van de duivel was, terwijl het wel degelijk God was!

boze manHet is een historisch feit dat elke beweging van de Geest van God altijd door godsdienstige leiders vervolgd werd. Zelfs Jezus werd vermoord door de religieuze leiders!

Om onderscheid te hebben, moet je eerst weten of je zelf heel rein met Jezus leeft, of je echt zijn stem verstaat, moet je bereid zijn te onderzoeken wat de diepe verborgen reden is dat je kritiek hebt.

Is het angst voor het onbekende? Angst voor het loslaten van je controle? Angst voor de kracht van God? Ben je jaloers, omdat die ander zo door God wordt gebruikt en jij niet zo? Wat het ook is, als je wilt toetsen, moet je bereid zijn zelf door een heel diepe weg van zuiverheid en oprechtheid in je eigen hart te gaan. Dus eerst de hand in eigen boezem steken, zelf in het volle licht van Jezus staan, door het louterende vuur gaan. Dan kun je beginnen zien.

Vertrouw op je Vader

Jezus stelde ons al tweeduizend jaar geleden gerust dat iemand die om de heilige Geest bidt, nooit een demon zal ontvangen:

‘Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?’ (Lucas 11:11-13)

Deze uitspraak van Jezus Christus kan helpen om te vertrouwen op Gods bescherming en hulp. Jezus zei ook:

Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; (Johannes 16:13)

God is bij ons en Hij zal hen die zoeken naar waarheid niet misleiden.

Besluit: hoe moet je toetsen?

Toetsen is dus belangrijk, maar niet op basis van de uiterlijke kenmerken. Is een manifestatie van een demon of van de Geest van God? Dat blijkt als je luistert naar de belijdenis, als je kijkt naar de vruchten, als je de levenswandel bekijkt, als iemand liegt of waarheid spreekt, enz. En vooral: door heel intiem in diepe overgave te leven aan de heilige Geest. Want hoe beter je de stem van Jezus leert verstaan, hoe beter je het valse zult kunnen onderscheiden.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

Christine zegt

Ik bid je Gods zegen toe en dat mensen zullen stoppen met negatief over jou te schrijven en dat je niet zult lijden door stress door al die negatieve uitingen, dat meer mensen je zullen steunen op financieel gebied en dat je zo minder zorgen hebt en je bediening verder kan doen. Veel mensen zijn bang voor de waarheid en durven niet te geloven dat wat jij beweert over de wederkomst . Ik heb het krantje van mijn kerk gelezen waarin een oudste schrijft dat Jezus zal komen op de wolken Hij is niet klaar voor uw uitleg. Ik zal het artikel niet delen met hem maar voor hem bidden.

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This