Wat zegt de Bijbel over de heilige Geest?

bijbel heilige geest

Wat zegt de Bijbel over het belang van de Heilige Geest in het leven van een christen en in de kerk van het Nieuwe Testament?

Vijftig bijbelverzen uit het Nieuwe Testament laten je zien welke rol de Heilige Geest speelt in het leven van een kind van God. Ik nodig je van harte uit om dit in alle rust door te lezen, uit te printen en te verspreiden onder je vrienden. We zijn bedoeld om vervuld te zijn met de Geest van God en zo de liefde en kracht van God te ervaren en door te geven. Dit bijbels overzicht kan je helpen om je hart veel wijder te openen voor de wondermooie werking van de Geest van God, die alles anders maakt.

De Bijbel begint en eindigt met de Geest van God

De centrale plaats van Gods Geest in de Bijbel wordt meteen duidelijk wanneer we kijken naar het eerste en het laatste vers van de Bijbel.

‘…en de Geest Gods zweefde over de wateren.’ (Genesis 1: 1)

‘…en de Geest en de bruid zeggen: Kom’! (Openbaringen 22:17)

We leven in het tijdperk van de Geest

De Bijbel leert dat we momenteel leven in een tijd die wordt aangeduid als orde, verbond oftwel bestel van de Geest. Dat betekent dat de Geest van God in deze tijd een enorm grote rol speelt in het heilsplan van God.

‘We dienen God in de orde van de Geest’ (Romeinen 7:6)

‘Om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest.’ (2 Korintiërs 3: 6, 8)

We worden kind van God door de Geest van God

De Geest van God bewerkt de wedergeboorte en bevestigt in ons hart dat God onze hemelse Vader is.

‘De Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader!’ (Romeinen 8: 15)

‘En om te bewijzen dat u zijn kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: ‘Vader, mijn Vader’. (Galaten 4: 6)

‘Niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest’ (Johannes 3: 6)

‘Hij heeft ons gered door het waterbad van de wedergeboorte en door de vernieuwende kracht van de heilige Geest.’ (Titus 3: 5)

We leven als kind van God door de Geest

Het leven als christen is slechts mogelijk door de werking van de heilige Geest. Hij bewerkt een verandering in ons karakter, met als gevolg dat liefde, vreugde en vrede in ons leven zichtbaar worden. Hij wil ons leven leiden.

‘We leven volgens de Geest van God … wie zich laten leiden door de Geest, zetten hun zinnen op wat de Geest wil … allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.’ (Romeinen 8:4-14)

‘Laat u in uw levenswandel leiden door de Geest … Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verdergaan.’ (Galaten 5:16-26)

De heilige Geest spreekt en leidt ons

Als we ons leven laten leiden door de Geest, merken we dat Hij ons levenspad bepaalt. Hij kan ons zelfs in een bepaalde richting drijven. Ook spreekt Hij tot ons, om zijn wil bekend te maken.

‘De Geest zei mij, dat ik zonder bezwaar te maken met hen mee moest gaan.’ (Handelingen 11:12)

’toen ze … een dienst hielden ter ere van de Heer, sprak de heilige Geest: ‘Maak Barnabas en Saulus vrij voor de taak waartoe Ik hen geroepen heb.’ (Handelingen 13:2)

‘Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest’. (Handelingen 13:4)

‘De Geest drijft mij daarheen.’ (Handelingen 20:24)

De heilige Geest openbaart en onderwijst

Het Woord van God is geestelijke materie en we hebben de openbaring van de Geest nodig om het te begrijpen. De heilige Geest is als een onderwijzer die ons inzicht geeft in de diepten van Gods wijsheid. Hij zorgt ervoor dat we de betekenis van Jezus’ woorden kunnen vatten en toepassen in het leven van alledag. Hij opent de ogen en de oren van ons hart, zodat ons besef van wie God is en wie wij zijn in Hem, sterker wordt.

‘opdat de God van onze Heer Jezus Christus … u geve de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen.’ (Efeziërs 1:17)

‘in deze tijd heeft hij het door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten openbaar gemaakt.’ (Efeziërs 3:5)

‘wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid.’ (Johannes 16:13)

‘Want zijn Geest onderricht u op elk gebied.’ (1 Johannes 2:27)

‘Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen van God.’ (1 Korintiërs 2: 10-16)

De heilige Geest geeft kracht van God

Een bekende eigenschap van de Geest van God, is dat Hij bijzondere kracht geeft. Dat kan variëren van enorme fysieke kracht, zoals het geval was bij Simson, tot kracht om buitengewone wonderen te doen, zoals bij Petrus, wiens schaduw zelfs mensen genas. De kracht van de Geest is nodig om effectief het evangelie te verkondigen en om het koninkrijk van God tot een realiteit te maken.

‘Ik vraag God dat hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn.’ (Efeziërs 3:16)

‘Want het koninkrijk van God is geen zaak van woorden, maar van kracht.’ (1 Korintiërs 4:20)

‘wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen.’ (Handelingen 1:8)

‘dat uw hoop op hem steeds groter wordt, door de kracht van de heilige Geest.’ (Romeinen 15:13)

‘door machtige tekenen en wonderen en door de kracht van Gods Geest.’ (Romeinen 15:19)

‘De boodschap die ik u verkondigde, overtuigde niet door mijn geleerdheid, maar bewees haar kracht door de Geest.’ (1 Korintiërs 2:4)

De Geest leidt ons in gebed

Het doel van ons leven met God, is het ontwikkelen van een relatie met God. Om ons daarbij te helpen, geeft Hij ons het gebed. De Bijbel maakt onderscheid tussen bidden met je geest (tongentaal) en bidden met je verstand (moedertaal). Het doel van gebed is om ons geloof op te bouwen, om dichter bij God te komen en om Gods hand te zien bewegen in ons leven en in de levens van mensen om ons heen.

‘bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.’ (Judas 20)

‘Bid … geleid door de Geest’ (Efeziërs 6:18)

‘God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.’ (Johannes 4:24)

‘Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand.’ (1 Korintiërs 14:15)

Het vuur van de heilige Geest

Een opvallend aspect van Gods Geest is dat de Bijbel Hem soms vergelijkt met vuur. Johannes de doper zei dat Jezus de gelovigen zou dopen met heilige Geest en met vuur.

‘Hij zal u dopen met heilige Geest en met vuur.’ (Mattheüs 3:11)

‘Doof het vuur van de Geest niet.’ (1 Tessalonicenzen 5:19)

‘Zeven vurige fakkels brandden voor de troon, dit zijn de zeven Geesten Gods.’ (Openbaringen 4:5)

De gaven van de Geest

Gods Geest schenkt ons geestelijke gaven met als doel: elkaar helpen om te groeien tot geestelijke volwassenheid. Deze gaven kunnen onopvallend zijn (hulp verlenen) maar ook in het oog springen (genezen, wonderen). De Bijbel roept de gelovigen op naar de gave van profetie te streven, omdat profetie anderen opbouwt, bemoedigt en troost. Een omstreden gave in de westerse kerk is de gave van tongen. Nogal wat christenen hebben moeite met deze gave. Nochtans is het niets meer dan een gebedstaal, die de gelovige innerlijk sterkt.

Satan is bang voor de gaven van de Geest omdat hierdoor zijn werk vernietigt wordt en christenen sterk worden in God. Daarom zal de duisternis alles op alles zetten om de gaven van de Geest tegen te houden. Een belangrijke list die hij hiervoor gebruikt, is de leugen dat de gaven vandaag niet meer gelden voor de gemeente. Niets is minder waar. In deze tijd van toenemende geestelijke duisternis zijn de gaven van de Geest meer dan ooit nodig om de kerk sterker, zuiverder en gezonder te maken.

‘Er zijn verschillende gaven, maar de Geest die ze uitdeelt, is één en dezelfde.’ (1 Korintiërs 12)

‘door de gaven van de heilige Geest en een zuivere liefde.’ (2 Korintiërs 6:6)

‘Daarom zeg ik je nogmaals het vuur aan te wakkeren van de gave die God je geschonken heeft toen ik je de handen oplegde.’ (2 Timoteüs 1:6)

‘Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.’ (Romeinen 12:6-8)

Jezus Christus en de heilige Geest

Hoewel Jezus Christus de zoon van God is, en volkomen gelijk is aan God Zelf, is Hij toch geheel afhankelijk van de Geest. Jezus werd verwekt door de Geest, Hij werd geleid door de Geest, Hij ontving kracht van de Geest en het is door de Geest dat Hij Zichzelf opofferde voor ons.

‘Hij bleef er veertig dagen, geleid door de Geest.’ (Lukas 4:2)

‘in de kracht van de Geest keerde Jezus terug.’ (Lukas 4:14)

‘De Geest van de Heer rust op Mij.’ (Lukas 4:18)

‘Johannes zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen.’ (Mattheüs 3:17)

‘Ik zal hem mijn Geest geven.’ (Mattheüs 12:18)

‘Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf.’ (Mattheüs 12:28)

‘die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft.’ (Hebreeërs 9:14)

‘Want Hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.’ (Johannes 3:34)

‘hoe God Jezus van Nazaret heeft gezalfd met de heilige Geest en met kracht.’ (Handelingen 10:38)

Er valt nog veel meer te zeggen over de heilige Geest. Dit zijn immers slechts een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament staat nog veel meer informatie over de Geest van God. Het is dan ook verkeerd om als christen enkel en alleen over Jezus en de Vader te spreken. De Geest van God is van evengroot belang. Het is zelfs zo dat het christenleven enkel mogelijk is dankzij de Geest, onze goddelijke Helper. Hoe meer ruimte we geven aan Hem om ons te leiden en te vervullen, hoe groter ons zicht op Jezus Christus wordt en hoe dichter we bij de hemelse Vader komen.

‘Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers.’ (Zacharia 4:6)


Wordt vervuld met de heilige Geest Willem OuweneelHoe word ik vervuld met de Heilige Geest?

Willem Ouweneel

Meer informatie

Wat ís ‘vervulling met de Geest’ eigenlijk? En waar is het voor nodig? Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is ‘vervuld’ met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn.


Goedemorgen Heilige geest - Benny Hinn

Goedemorgen heilige Geest

Benny Hinn

Meer informatie

Van dit boek zijn miljoenen exemplaren verkocht wereldwijd. Dit is een echte aanrader. Veel christenen werden op bijzondere wijze gezegend door het lezen van de bijbelse inzichten in dit boek.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

P wessel zegt

Beknopt en duidelijk verhaal hoewel ik al 61 jaar ben is het helder.

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This