Wat zegt de Bijbel over tongentaal?

bidden tongen

Is tongentaal nog voor deze tijd? Wat zegt de Bijbel over bidden in tongen? Is tongentaal occult?

Tongentaal maakt in onze tijd veel tongen los. Velen hebben er oprechte vragen over. In deze uitvoerige bijbelstudie vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over tongentaal. Ook  praktische aspecten van deze gave worden belicht.

Wat is tongentaal?

Volgens de Bijbel is tongentaal een gave van de Geest die het mogelijk maakt voor christenen om niet alleen met hun verstand, maar ook met hun geest te bidden. Tongentaal is dus in de eerste plaats een geestelijke gebedstaal. In de context van tongentaal, maakt de apostel Paulus duidelijk onderscheid tussen bidden met je geest en met je verstand:

‘Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand.’ (1 Korintiers 14:15)

Elk mens kan bidden met zijn verstand. Daar heb je God niet voor nodig. Bidden in de geest daarentegen wordt mogelijk gemaakt door de Geest van God. Hij schenkt je een bovennatuurlijke, goddelijke gebedstaal, die je gebedsleven naar een hoger niveau tilt.

tongentaal gebedJe bidt woorden die je verstand niet heeft bedacht, maar die de heilige Geest je ingeeft.

Dat maakt je gebed uiteraard heel zuiver, omdat de heilige Geest het inspireert. Bovendien is je gebed bijzonder krachtig omdat de Geest zaken door je heen kan bidden, die je met je menselijk verstand nooit zou bedenken. Je gebed wordt niet belemmerd door ongeloof, onwetendheid of verkeerde theologie.

‘Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.’ (1 Korintiers 14:2)

Het bidden in tongen geeft je innerlijke kracht en stemt jouw geest af op de Geest van God. Deze gave is dan ook vooral bedoeld voor de eigen wandel met God.

‘Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf.’  (1 Korintiers 14:4)

De apostel Judas zegt dat het bidden in de Geest niet alleen je innerlijk versterkt, maar dat het je ook bewaart in de liefde van God:

‘Maar jullie, geliefden, bewaar jezelf in de liefde Gods, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.’ (Judas 1:20)

Is tongentaal nog voor deze tijd?

Veel christenen zijn beinvloed door de lering dat de gaven van de Geest niet meer voor deze tijd zijn. Die gedachte komt uit de zogenaamde ‘bedelingenleer’ ofwel het ‘dispensationalisme’. Volgens het dispensationalisme leven we nu in de tijd waarin de gaven van de Geest niet langer werkzaam zijn. Die leer kan echter op geen enkele wijze bijbels gefundeerd worden.

Nergens zegt Jezus Christus of een apostel dat de gaven van de Geest enkel voor een korte periode waren.

De apostelen moedigen in hun brieven juist alle christenen aan om zich uit te strekken naar de gaven van de Geest:

‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest.’ (1 Korintiers 14:1)

‘Ik zou wel willen dat ieder van u in tongen kon spreken.’ (1 Korintiers 14:5)

Miljoenen christenen wereldwijd bidden in tongen. Veel bekende christelijke leiders ervaren de gaven van de Geest. Het is dan ook dwaasheid om te zeggen dat de gaven van de Geest niet meer voor deze tijd zijn.

bang voor tongentaalIs tongentaal occult?

Onder invloed van het dispensationalisme zijn veel christenen bang geworden voor de gaven van de Geest. Men rendeert als volgt: ‘Als de kracht van God niet langer werkt in deze tijd, is dus elke bovennatuurlijke werking per definitie van de duivel.’ Zoals ik eerder aangaf is dat een ernstige misvatting, die regelrecht tegen het duidelijke bijbelse onderwijs indruist.

De Bijbel onderstreept dat de gaven van de Geest gegeven worden aan de gemeente om ons geestelijk op te bouwen.

‘Ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus heeft gegeven… Zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen.’ (Efeziers 4:11)

‘Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God die dit alles in allen bewerkt. Maar iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen.’ (1 Korintiers 12:6)

Natuurlijk doet satan ook wonderen en kunnen mensen die bezeten zijn door demonen ook in demonische talen spreken. Dat is echter geen reden om de krachtige zegeningen die God ons geeft in de vuilnisbak te werpen. Dat is wel het domste wat je kunt doen.

In een strijd gooi je toch ook je zwaard niet weg, omdat je ziet dat de vijand eveneens een zwaard draagt?

Juist als we weten dat satan in occulte religies ook demonische tongentalen kan bewerken in mensen, moeten we als kinderen van God nog veel krachtiger worden in de gaven die Hij schenkt. Dan zullen we niet angstig terugdeinzen voor de duisternis, maar juist in de overwinningskracht van Jezus Christus de duisternis verdrijven.

Tongentaal in de geestelijke strijd

De apostel Paulus zegt dat onze strijd geestelijk is en dat we geestelijke wapens moeten gebruiken.

‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ (Efeze 6:12) 

‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.’ (2 Korintiers 10:4) 

Jongeman heft een zwaard op

Gebed is het belangrijkste wapen in de geestelijke strijd.

Het is niet voor niets dat de Geest van God ons de gave van het bidden in tongen geeft. Bidden in de geest is een geweldig sterk wapen in de strijd tegen de geestelijke duisternis. Je bidt de volmaakte gebeden die de Geest van God je ingeeft.

Het is juist door krachtig te worden in de gaven van de Geest, dat we in staat worden gesteld een overwinnend Lichaam van Christus te zijn. Zonder de kracht van God is ons leven met God slechts een theorie. Daarom zegt de apostel Paulus ook dat de kracht van God veel belangrijker is dan menselijke woorden.

‘het koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht.’ (1 Korintiers 4:20) 

Kritiek op tongentaal

Ik wandel al tientallen jaren met Jezus Christus en ben op christelijke bijeenkomsten, weekends, conferenties en kampen geweest van zeer uiteenlopende christelijke groepen en heb ontzettend veel christelijke publicaties gelezen.

In al die jaren heb ik zelden iemand positief onderwijs horen geven over tongentaal.

Ik heb wel veel kritiek of angst voor tongentaal gehoord. Als je op internet informatie zoekt over tongentaal zul je veel artikelen vinden die deze gave uit de kerk willen weren. Het valt me op dat mensen die kritiek hebben op tongentaal, er meestal zelf geen ervaring mee hebben. Iemand die zelf geen ervaring heeft met tongentaal, kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen.

Ik geloof dat er maar een iemand mee gediend is, dat Gods krachtige wapens uit de handen van zijn strijders blijven, en dat is de satan, de geestelijke vijand van Gods volk.

Tongentaal is een gave van de Geest

Tongentaal is een goede gave

De Bijbel zegt dat God door en door GOED is en dat alles wat van God komt ook door en door GOED is:

‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ (Psalm 107:1)

‘Elke goede en volmaakte gave komt van boven, van de Vader van de hemelse lichten.’ (Jakobus 1:17)

Je hoeft dus niet bang te zijn voor de gaven van God,
want ze zijn goed en volmaakt.

Jezus Christus wist dat mensen soms bang zijn voor het bovennatuurlijke van God en zei daarom dat er geen enkele reden tot angst is, als we bidden om de heilige Geest:

‘Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als het om vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen!’ (Lucas 11-13)

Tongentaal is het vuur van de hemel

De apostel Jakobus schrijft in zijn brief dat de tong van de mens in brand wordt gezet door het vuur van de demonische onderwereld (=Gehenna). Daarom spreken mensen zo vaak negatief en afbrekend.

‘Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.

De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn.’ (Jakobus 3:5-8)

Wist je dat je tong in brand kan worden gezet door het demonische vuur van de onderwereld?

Dat is uitermate ernstig, wat onze woorden bepalen ons leven, zegt de Bijbel.

‘Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.’ (Spreuken 18:21)

Wat gebeurde er echter met de uitstorting van de heilige Geest? Het vuur van de hemel kwam op de tong van de mensen en ze begonnen, door het hemelse vuur, woorden van God uit te spreken!

‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ (Handelingen 2:2-4)

Gods hemelse vuur zorgt ervoor dat we geen negatieve woorden spreken, maar woorden die de grootheid van God prijzen:

‘Want ze hoorden hen spreken in onbekende klanken en Gods grootheid prijzen.’ (Handelingen 10:46)

Onze tong beheerst ons hele lichaam en stuurt ons bestaan, zegt de Bijbel. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we leren om onze tong te laten branden met het vuur van de hemel, zodat ons levensschip niet naar de afgrond wordt gestuurd, maar naar de heerlijkheid van God.

Hoe ontvang je tongentaal?

In de Bijbel zie je dat het spreken in tongen het gevolg is van vervuld worden met de heilige Geest:

‘allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ (Handelingen 2:4)

Er zijn twee manieren waarop mensen in de Bijbel vervuld werden door de Geest. Enerzijds zie je dat de Geest van God gewoon over mensen kwam, meestal nadat ze het evangelie gehoord hadden:

‘Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.’ (Handelingen 10:44)

handopleggingDaarnaast laat de Bijbel zien dat handoplegging gebruikt wordt om deze gave van de Geest door te geven.

‘Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.’ (Handelingen 8:17)

‘En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.’ (Handelingen 19:6)

‘Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.’ (1 Timoteüs 4:14)

Als christenen verlangen om vervuld te worden door de Geest van God, is het bijbelse advies dan ook: ga naar christelijke samenkomsten waar de heilige Geest krachtig werkzaam is. En laat betrouwbare, zuivere christenen voor je bidden onder handoplegging.

Hoe vaak gebruik je tongentaal?

In de Bijbel wordt de heilige Geest vergeleken met een rivier, een vuur, een wind, enz. Dat zijn organische, spontaan bewegende elementen. Een rivier stroomt constant en houdt nooit op, anders is het een stilstaande poel. Vuur wakkert en danst en beweegt constant. Wind is altijd in beweging, het gaat overal heen en brengt alles in beweging… Zo is de Geest van God en zo zijn de gaven van de Geest dus ook. God wil altijd en overal door ons heen zingen en bidden.

Man heft handen op in gebedHij wil bewegen in ons leven, elke dag, op een natuurlijke manier, zodat zijn aanwezigheid ons vervult, waar we ook zijn en wat we ook doen.

Ik geloof dat de grootste fout die velen maken, is dat ze de gaven van de Geest enkel gebruiken als ze bij andere christenen zijn. Tongentaal is bedoeld voor onze dagelijkse geestelijke opbouw.

Ik bid en zing de hele dag door in tongen. Niet constant natuurlijk, maar bijvoorbeeld als ik de afwas doe, als ik in de auto rijd, als ik in de tuin werk, dan zing ik ontspannen in tongen. Het is een rivier van onafgebroken gebed en lofprijzing in de Geest. Het houdt me geestelijk fris en sterk. Als ik verdriet heb, kan het me versterken en troosten, als ik strijd heb kan God het gebruiken om me te bekrachtigen.

God wil niet alleen in onze kerkdiensten zijn.
Hij wil ons dagelijkse leven vullen.

Laat de rivier dus stromen in je leven. Vraag de heilige Geest om je te vullen en te leiden en ontspan je dan. Leer op een spontane manier te bewegen met de Geest, zonder een kramp. Laat het maar spontaan opborrelen en stromen.

Is tongentaal luid of stil?

De Bijbel zegt dat de honderden discipelen die werden vervuld met de Geest op luide toon in tongen spraken:

‘allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ (Handelingen 2:4)

Veel christenen bidden heel voorzichtig en stil in tongen. Dat is niet verkeerd, maar het is niet de enige manier waarop deze gave werkzaam kan zijn. Het is ook van belang om te durven vrijmoedig te zijn.

Ik heb soms momenten dat de Geest heel luid door me heen begint te zingen of te bidden.

Op die ogenblikken ervaar ik dat de kracht van God sterk toeneemt in me. Ik voel zijn stromen van kracht dan heel duidelijk in mijn lichaam. Als ik vervolgens bid voor mensen worden ze geweldig door de Heer aangeraakt.

Het is opvallend hoe luid mensen kunnen zijn bij een voetbalmatch of op een feest en hoe timide ze worden als het gaat over God. Ik geloof dat er veel meer vrijmoedigheid mag komen aangaande de Geest van God. Niet om indruk te maken op mensen, maar om de Geest volop te laten doorwerken.

het vuur van de geest als een vlamEr gebeurt iets bijzonders als je in volle vrijheid en vrijmoedigheid luid in tongen bidt. Je kunt het vergelijken met een snijbrander. Als je de gaskraan een beetje openzet komt er een klein vlammetje uit. Als je de gaskraan wijd open zet komt er een laaiende vlam uit.

Die laaiende vlam is niet altijd nodig, maar soms wel en dan is het belangrijk dat je durft hardop en vrijmoedig het vuur van de Geest te laten branden.

Vooral voor Nederlanders geldt: jullie staan wereldwijd bekend om je grote mond. Laat het niet zo zijn dat je alleen luidruchtig bent als je woorden van het vlees uit, maar wees juist luid en krachtig in de Geest! De gaven van de Geest zijn lang genoeg ondergesneeuwd geweest in de kerk. Het is tijd dat we wakker worden en leren strijden in de Geest.

Het verschil tussen bidden en spreken in tongen

Veel christenen hebben er moeite mee als ze iemand horen bidden in tongen, tijdens een samenkomst. Ze denken dan aan de bijbeltekst waar Paulus zegt dat wanneer iemand in een samenkomst in een tong spreekt, daar uitleg bij moet zijn.

Wat men echter niet begrijpt is dat Paulus het heeft over mensen die in een samenkomst recht gaan staan en zich in tongentaal tot de gemeente richten.

Ze bidden niet in tongen tot God, maar ze spreken in tongen tot de mensen. Dat is uiteraard niet zinvol, tenzij er een vertaling van de boodschap gegeven wordt. Het bidden in tongen is echter niet bedoeld als boodschap voor mensen en hoeft dan ook niet vertaald te worden.

Als ikzelf een samenkomst leidt, gebeurt het regelmatig dat de Geest van God me leidt om voor een korte tijd in tongen te bidden. Ik doe dat dan niet heel luid in de microfoon, maar ik hou de microfoon dan even van mijn mond weg en richt me op God.

Op die momenten merk ik dat de Geest van God me innerlijk aan het versterken is en me afstemt op wat God wil doen.

Het gevolg daarvan is dat ik dan even later een krachtige boodschap kan uitspreken voor de mensen, in de taal die zij verstaan.

Er is dus een wezenlijk verschil tussen spreken in tongen tot mensen en bidden in tongen tot God. In de gemeente van de Korintiers waren er blijkbaar mensen die het interessant vonden om op te staan en zich tot de gemeente te richten in tongentaal. Dat is natuurlijk onnozel en dat is waar Paulus in zijn brief over spreekt. Hij wil echter het bidden in tongen niet beletten, maar moedigt de christenen aan, als ze zich tot de gemeente richten, om dan te profeteren, zodat de mede-gelovigen er ook daadwerkelijk iets aan hebben.

“Wie spreekt in tongen, put er alleen zelf kracht uit, maar als iemand profeteert, sterkt dat de hele gemeente.” (1 Korintiers 14:4)

Tongentaal, controle en overgave

Een van de grootste machten van duisternis in de kerk vandaag is de geest van controle. Satan is niet bang voor christenen die strak gecontroleerd worden. Hij is wel doodsbang voor gelovigen die in de vrijheid van de Geest leren bewegen. Wat dan komt de kracht van God in actie.

De sleutel om God te ervaren, is overgave.

Zo ontvang je tongentaal: door de controle van je tong in Zijn handen te geven. Dat kan soms een hele worsteling zijn, want we zijn zo gewend om zelf de touwtjes in handen te houden. Dat is onze zekerheid en onze kracht. Loslaten en Hem de baas laten zijn is een heel ander verhaal.

Tongentaal en geestelijke volwassenheid

Als je in tongen kunt bidden, ben je dan geestelijk meer volwassen dan iemand die niet in tongen spreekt? Neen. Het is, net als andere gaven van de Geest, een GENADEGAVE (charismata in het Grieks). God geeft de gaven van de Geest uit pure genade, zonder dat we ze verdiend hebben.

Het functioneren van gaven van de Geest is geen graadmeter voor iemands geestelijke volwassenheid.

Ik ken christenen die niet in tongen bidden en die geestelijk rijper zijn, dan sommigen die wel in tongen bidden. Naast de gaven van de Geest zijn er de vruchten van de Geest: liefde, vrede, vreugde, zelfbeheersing, nederigheid, zachtmoedigheid, trouw, enz. (zie Galaten 5) De aanwezigheid van de vrucht van de Geest is een indicatie van iemands geestelijke groei, de gaven niet.

Is tongentaal het ultieme antwoord?

Als de gaven van de Geest zo geweldig belangrijk zijn, is dat dan het ultieme antwoord op onze noden? Hoewel mijn bedoeling met dit artikel is om de gaven van de Geest meer ruimte te geven onder christenen, is het wel belangrijk te vermelden dat niet de gaven van de Geest ons doel zijn.

oog kijkt naar godOnze focus moet altijd op Jezus Christus zijn.

De gaven van de Geest zijn wel een geweldig krachtig middel om Jezus Christus openbaar te maken in ons midden. Als we ons hart op de goede plek houden en alles op Jezus Christus gericht houden, zullen de gaven een geweldige zegen brengen. Als we echter de gaven van de Geest op zich tot doel stellen, zal het niet de volle vrucht geven die God bedoeld heeft.

Jezus Christus geeft de gaven om zichzelf kenbaar te maken. Jezus Christus is ons antwoord, Hij is onze verlossing. De gaven van de Geest dienen om HEM openbaar te maken in ons midden, in ons leven en in de wereld om ons heen.

Tongentaal en machtsmisbruik

De gaven van de Geest zijn bijzonder krachtig en kunnen een mens veel macht over iemand anders geven. Dat is een groot gevaar van de kracht van God. Het is dan ook heel belangrijk dat we ons hart altijd bewaren in liefde, nederigheid en dienstbaarheid.

Er zijn helaas ook leiders die de gaven van de Geest gebruiken om te heersen over anderen.

Let op je eigen hart en je drijfveer. Wil je in tongen bidden om mensen onder de indruk te brengen van je geestelijkheid? Of om macht te verwerven over anderen? Of wil je in tongen bidden omdat je verlangt naar God en zijn liefde wilt brengen bij mensen? Dat is een groot verschil. Let op je hart, laat je drijfveer de liefde zijn, niets anders. Als we in liefde leven, leven we in God, anders niet.

Bijzondere ervaring met tongentaal

Op een dag had ik bezoek van een Engelstalige Jood uit Rusland, aan wie ik probeerde uit te leggen hoe belangrijk de Bijbel is. Deze jongeman was bezig met New Age en had weinig respect voor mensen die de Bijbel lezen. Drie uur lang deed ik alles wat ik kon om hem te overtuigen, maar het had geen zin.

Hij vond zichzelf geestelijker dan mij en vond het zwak dat ik de Bijbel nodig had om God te leren kennen.

Al mijn pogingen om uit te leggen dat God de Bijbel geeft om Hem op de juiste manier te kennen, in plaats van je eigen denkbeelden over God te verzinnen, haalden niets uit. Hij was zeker van zijn stuk. Ten einde raad stelde ik hem voor om samen aan God te vragen om ons te vertellen hoe het zit. Hij vond dat prima.

Het was vrijdagavond en de Sabbat begon voor hem, dus hij bad een gebed uit een Hebreeuws gebedenboekje. Toen ik begon te bidden, keek hij zonder interesse om zich heen. Ik begon te bidden in mijn eigen taal, maar ik kreeg het gevoel dat de heilige Geest wilde dat ik hardop in tongentaal zou gaan bidden. Ik hief mijn handen op en begon hardop en vrijmoedig in tongen te spreken. Intussen keek ik snel even naar het gezicht van die Israelische jongeman…

Hij zat me met wijd open ogen aan te staren… ‘Oei, hier gebeurt iets’, dacht ik.

Ik ging door en ervoer hoe de Geest van God stroomde, heel mijn lichaam zinderde onder de kracht van God. Toen ik de indruk had dat het genoeg was, stopte ik. Het was even stil, terwijl ik naar mijn bezoeker uit Rusland keek. Hij begon aarzelend: ‘Heb jij… enig idee… wat je zojuist allemaal gezegd hebt?’ ‘Euh, nee’, zei ik. ‘Ik heb gebeden in tongentaal. Dat is een gebedstaal die Gods Geest geeft aan mensen die zich aan Jezus toewijden. Het is mijn geest die met Gods Geest communiceert’, legde ik uit. Hij was verbaasd van zijn kruintje tot in zijn kleine teen.

‘Wel’, zei hij, ‘je sprak zonet een taal die bijna niemand nog kent. Voor misschien wel 90 procent sprak je een heel oude vorm van Hebreeuws.’

‘Dat is een bepaald soort Hebreeuws die alleen nog gesproken wordt door sommige Rabbis en dan alleen maar als ze over God spreken. Het is een heilige taal.’ Nou stond ik perplex! Waaaw… Dat wist ik niet. De impact ervan was zo groot op deze jongeman, dat hij ineens respect voor me had. Zijn hoogmoed was op slag verdwenen. ‘Dus je hoort Gods stem wel…’, zei hij verwonderd. ‘Ik wou dat ik geestelijk ook zo ver was als jij!’ Dat was een verbluffende ommekeer! Als antwoord kon ik weer wijzen op Jezus Christus als de enige weg tot de Vader en de Bijbel als Gods Boek dat ons laat zien wie Jezus en de Vader zijn.

Besluit: we hebben de Geest nodig!

De heilige Geest als een duifIk hoop dat deze bijbelstudie je geholpen heeft een verlangen te krijgen naar de gaven van de Geest. Wat erg belangrijk is, is het juist begrijpen van de brief van Paulus aan de Korintiers.

Hij wil de gaven van de Geest niet stoppen, maar wil christenen helpen om zoveel mogelijk vrucht te ervaren door de gaven van de Geest.

Hij zegt niet: stop met bidden in tongen, maar benadrukt juist: ‘Ik wilde wel, dat u allen in tongen sprak.’ (1 Korintiers 14:5) Paulus’ advies om in de gemeente meer te profeteren zodat mensen Gods boodschap verstaan, wordt wereldwijd door veel leiders misbruikt om tongentaal compleet uit de gemeente te bannen. Maar dat is niet de bedoeling van Paulus!

Laten we leren ons heel diep over te geven aan de Geest van God, zodat Gods verlossing volop kan stromen en veel mensen diep door Hem bevrijd kunnen worden.

‘Stel uw gaven, zoals ieder die gekregen heeft, in elkaars dienst. Zo toont u zich goede beheerders van de vele soorten genadegaven van God. Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt. Bewijst iemand een dienst, laat het zijn uit de kracht die God hem daartoe geeft. Dan zal in alles God worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de glorie en de macht toebehoort, voor altijd en eeuwig! Amen.’ (1 Petrus 4:10-11)

TIP: boek over tongentaal

Onderstaand boek over tongentaal heeft mij geweldig geholpen. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. Het boek leest bijzonder prettig – bijna als een spannende roman. De auteur schreef ook het wereldberoemde boek ‘De Schuilplaats’ van Corrie Ten Boom en ‘Het kruis in de asfaltjungle’ van David Wilkerson.

Schenk jezelf dit boek en je zult echt gezegend zijn.

Of geef het aan iemand, als een bijzondere geestelijke zegen. Ze zullen je echt dankbaar zijn. Dit boek is een klassieker die op verzoek door de uitgever is heruitgegeven. [symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

boek over tongentaal - sherill

Reporter van Gods Geest

Een sceptische verslaggever onderzoekt een verschijnsel dat hij niet kan verklaren – John Sherrill

bestelknop christelijk boek

Sinds de eerste Pinksterdag maakt het ‘spreken in tongen’ nog altijd de tongen los. Onder inspiratie van de Heilige Geest spraken de discipelen van Jezus een taal die ze zelf niet kenden, maar die door omstanders werd verstaan. Verbazing alom. Verbazing ook bij journalist John Sherrill, toen hij erachter kwam dat er nu nóg christenen zijn die ‘in tongen’ spreken. Duizenden, misschien wel miljoenen. En ze beweren dat het een teken is van de vervulling met de Heilige Geest.

Sherrill was sceptisch, bestudeerde de Bijbel, sprak met predikanten en professoren, interviewde mensen die ‘in tongen’ konden spreken en maakte geluidsopnamen van ’tongen’. Dit alles om erachter te komen of het verschijnsel bijbels was. Wat hem meeviel, was dat de ’tongensprekers’ zo nuchter waren. Geen spoor van extase of dwang bij het spreken ‘in tongen’. De ’tong’ was voor hen een gebedstaal. Door hun blijdschap en levende geloof – alsof ze God en Christus persoonlijk kenden – kreeg Sherrill zelfs de neiging zijn journalistieke afstandelijkheid te laten varen.

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This