Gaven van de Geest

gaven heilige geest

Wat zijn de gaven van de Geest en hoe kun jij ze ontvangen?

De gaven van de Geest zijn bovennatuurlijke werkingen die bedoeld zijn om christenen op te bouwen tot geestelijke volwassenheid. Ze maken Gods kinderen geestelijk sterk, gezond en vruchtbaar. De gaven van de Geest zijn letterlijk geschenken, die je niet kunt verdienen. God geeft ze, zonder dat je daar iets voor hoeft te presteren. Het zijn ‘genade-gaven’, God geeft ze uit pure genade, omdat Hij ons wil zegenen en helpen.

De gaven van de Geest zeggen niets over iemands geestelijke groei of karakter.

Iemand kan pas tot Jezus Christus gekomen zijn en van de Geest van God de gave gekregen hebben om zieken te genezen, maar toch nog een karakter hebben dat gevormd moet worden naar het beeld van Jezus.

De gaven van de Geest in de Bijbel

In onderstaande bijbelverzen worden de gaven van de Heilige Geest opgesomd. Voor de duidelijkheid heb ik de vertaling van Het Boek gebruikt. Lees dit gedeelte gerust ook in andere bijbelvertalingen om er een rijker begrip van te krijgen:

‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De aktiviteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, Die alles in ons allen bewerkt.

De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.

De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest; de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet de duivelse geesten van Gods Geest en Zijn engelen te onderscheiden, de ander spreekt allerlei vreemde talen en weer een ander legt uit wat in die talen gezegd wordt.

Maar het is een en dezelfde Geest, Die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn gaven uit zoals Hij wil.

Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus.’ (1 Korintiërs 12:4-12)

De gaven van de Geest zijn bovennatuurlijk

De gaven van de Geest overstijgen de werking van ons eigen verstand. Gods bovennatuurlijke kracht kan veel meer bewerken dan het menselijk verstand ooit kan doen. Gods Geest kan in een seconde doen, wat mensen in geen honderd jaar kunnen presteren.

Mensen kunnen met hun verstand onderwijs geven vanuit de Bijbel, maar het zal niet hetzelfde effect hebben, als wanneer iemand onder inspiratie van Gods Geest onderwijs geeft. Het eerste is slechts theorische kennis, die enkel ons verstand aanraakt. De geest van de mens kan onveranderd blijven, bij het horen van wel duizend verstandelijke predikingen.

gaven geest inzicht

Pas wanneer iemand door de Geest van God spreekt, wordt de geest van de luisteraar aangeraakt en kan er een diepe innerlijke verandering tot stand komen. Alleen de Geest van God kan ons hart transformeren.

Geestelijke wezens in een geestelijke wereld

De mens is een geestelijk wezen. We hebben wel een lichaam, maar dat is slechts onze tijdelijke aardse woning. We zijn een geest, geschapen naar het beeld van God die Geest is. Daarom is de geestelijke dimensie, in en om ons heen, veel belangrijker dan het verstandelijke, aardse, menselijke en stoffelijke. We zijn geestelijke wezens die in een aards lichaam leven. We hebben Gods geestelijke gaven nodig om ons geestelijk op te bouwen.

De zichtbare wereld wordt geregeerd door het onzichtbare. Het natuurlijke is geschapen door het geestelijke (God is Geest).

‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ (Efeze 6:12)

Het leven als kind van God, is een geestelijk leven in een geestelijke dimensie.

Onze vijanden zijn geestelijk. De bolwerken die afgebroken moeten worden zijn geestelijk. De ketenen waarmee mensen gebonden zijn, zijn geestelijk. Daarom hebben we de gaven van de Geest nodig, om de wil van God tot stand te zien komen.

‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.’ (2 Korintiers 10:4)

Het verstand kan weinig beginnen tegen een geestelijke tegenstander. Het is pas als ons verstand in overgave aan de Geest van God komt, dat ons verstand nuttig wordt. Dan wordt ons denken getransformeerd door het inzicht dat de Geest van God ons geeft. Dan zien we met onze geestelijke ogen de werkelijkheid zoals die is. Dan verandert theorie in levende realiteit.

Jezus Christus was afhankelijk van de Geest

Jezus Christus handelde niet in eigen kracht en inzicht, maar was diep afhankelijk van de Geest van God. Pas toen de Geest van zijn hemelse Vader op Hem was neergedaald, begon Christus openlijk het Woord te onderwijzen (Lukas 3:22, 4:1, 4:14, 4:18). Hij werd eerst vervuld met de kracht van de Geest. Daarna begon Hij met zijn bediening: prediken, genezen en demonen uitdrijven.

Omdat Jezus uit de Geest sprak, waren de bijbelgeleerden verstomd van het gezag en de kracht die van zijn woorden uitgingen. Jezus zei dan ook:

‘Mijn woorden zijn geest en leven’ (Johannes 6:64)

Jezus roept ons op om zijn voorbeeld te volgen! In de Bijbel zegt Jezus Christus dat dezelfde kracht ook aan ons gegeven wordt:

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u zal blijven.’ (Johannes 14:16)

‘de Heilige Geest, Die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.’ (Johannes 14:26)

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ (Handelingen 1:8)

Geen theorie maar de Geest van God

Iedereen kan de Bijbel nemen en daaruit een mooie prediking halen. Maar niet iedereen kan de liefde, de kracht, het leven, de vreugde, de vrijheid en de verlossing van God Zelf in de luisteraars bewerken. Dat kan enkel de Geest van God. Daarom is overgave aan de Geest en afhankelijkheid van Hem, zonder te steunen op eigen kracht en wijsheid, noodzakelijk om een dienaar van God te zijn.

gaven geest jezus

Niet voor niets koos Jezus geen enkele schriftgeleerde uit als discipel. Het waren gewone mensen, zonder veel theologische kennis. Jezus onderwees hen door de omgang met Hem persoonlijk en zei daarna: ‘Wacht tot de kracht van de Geest op je komt. Dan zul je mijn getuigen worden’ (Johannes 14-17, Handelingen 1-2)

Zelfs Paulus zei dat zijn kennis als schriftgeleerde onbelangrijk was:

‘Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. (…) Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren.’ (Filippenzen 3:10)

Paulus zei dat hij niet met menselijke wijsheid bij mensen kwam prediken, omdat hij ze niet wilde overtuigen met meeslepende woorden. Paulus wilde spreken in de kracht van de Geest.

‘Want jullie geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God’ (1 Korintiers 2)

Dat is een belangrijk principe, dat in veel kerken in het westen vaak over het hoofd gezien wordt. Daarom zegt de Bijbel in 1 Petrus 4:10, 11:

‘Stel uw gaven, zoals ieder die gekregen heeft, in elkaars dienst. Zo toont u zich goede beheerders van de vele soorten genadegaven van God. Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt. Bewijst iemand een dienst, laat het zijn uit de kracht die God hem daartoe geeft.’

Het effect van de gaven van de Geest

Het is niet eenvoudig om alles op te sommen wat Gods gaven in ons uitwerken. Het is immers zoveel! Als de Geest van God echt begint te werken in en door iemand heen, zijn de gevolgen geweldig.

Wat bewerken de gaven van de Geest onder andere?

 • Openbaring van Jezus
 • Bekering en heiliging
 • Ervaring van Gods liefde
 • Besef hoe nabij God is
 • Opbouw en bemoediging
 • Troost en versterking
 • Genezing en bevrijding
 • Bijsturing en vermaning
 • Ontmaskering van leugen
 • Bevestigen van Gods wil
 • Verandering van je hart
 • Vreugde en vrede
 • Groei en volwassenheid
 • Kracht en doorbraak
 • Vrijmoedigheid om te getuigen
 • Nieuwe hoop
 • Geloof voor het onmogelijke
 • Visie en richting
 • Vertrouwen op God
 • Eenheid van Gods kinderen
 • En eigenlijk nog veel meer…

Samengevat kun je zeggen dat de gaven van de Geest Gods kinderen opbouwen, sterk en gezond maken, laten groeien en veel vrucht laten dragen, zodat God zichtbaar wordt in ons midden. Dan hebben we niet slechts een leer, maar de tegenwoordigheid van de almachtige God, waardoor ook ongelovigen diep aangeraakt worden.

Eenheid en liefde zijn cruciaal

Om alle gevolgen van de geestesgaven te ervaren, is het wel noodzakelijk te functioneren als Lichaam. Dat betekent dat je handelt in nederigheid en liefde. God geeft zijn gaven aan ons allemaal samen. Het is pas als mensen – die totaal verschillend zijn en dus ook op een andere wijze door God gebruikt worden – elkaar gaan dienen met hun gaven, dat de volheid van Gods liefde en kracht zichtbaar wordt. Daarom is liefde en eenheid zo belangrijk onder christenen. Heb respect voor de ander, acht anderen hoger dan jezelf.

gaven-heilige-geest-god-liefde

Leef niet vanuit je eigen belangen en eigen behoeften. Als mensen gedreven worden door zelfzucht en de gave van de Geest gebruiken voor hun eigen belangen, krijg je schade.

Liefde en een nederig hart zijn cruciaal. Want God is liefde.

Hoe ontvang je de gaven van de Geest?

De gaven van de Geest zijn geschenken. Ontvang ze dus ook als een geschenk, net als een kind. De gave wordt vrijuit geschonken en hoe meer we als een kind in eenvoudig geloof leven, hoe meer de gave kan werken.

In de Bijbel zie je dat handoplegging door apostelen de meest voorkomende manier was om de gaven van de Geest te ontvangen.

‘Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.’ (Handelingen 8:17)

‘Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.’ (1 Timoteüs 4:14)

Het komt echter ook voor dat de Geest spontaan over mensen komt.

‘Hij was nog aan het spreken toen de heilige Geest neerkwam op allen die naar de boodschap luisterden. (…) Ze hoorden hen spreken in onbekende klanken en Gods grootheid prijzen.’ (Handelingen 10:44-45)

Heb je de Geest 100% als je tot geloof komt?

Ben je automatisch volkomen vervuld met de Geest als je tot geloof in Jezus Christus komt? Dat is een vraag waar veel discussie over bestaat. Mensen slaan elkaar graag de grond in op basis van een mening of een interpretatie. Natuurlijk werkt de Geest in je en is Hij bij je, als je tot geloof in Jezus Christus komt. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat de doop ofwel vervulling met de Geest een diepere dimensie is. Dopen betekent ondergedompeld worden. Dat heeft te maken met loslaten en overgave.

De leerlingen van Jezus kenden Hem van zeer nabij, maar moesten wel vervuld worden met de Geest van God.

Mijn overtuiging is dat de heilige Geest in veel diepere mate in ons leven kan werken, als we erom bidden en als we stappen zetten om bijvoorbeeld gebed onder handoplegging te ontvangen, zoals de Bijbel laat zien.

Kan er een boze geest komen?

Moet je bang zijn dat er een demon in je komt in plaats van de heilige Geest? De Bijbel neemt elke onnodige angst voor misleiding weg, door deze uitspraak van Jezus Christus:

‘Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als het om vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen!’ (Lucas 11:11)

In de Bijbel zijn slangen en schorpioenen symbolen voor boze geesten. Hiermee geeft Jezus dus dudelijk aan dat we geen angst hoeven te hebben, want onze hemelse Vader is volmaakt liefdevol en wil ons alleen het goede geven.

Besluit

Ik hoop dat dit bijbels onderwijs over de heilige Geest je geholpen heeft om antwoord te krijgen op je vragen. Als je meer informatie wilt, lees dan enkele boeken over dit onderwerp. En strek je met heel je hart uit naar de Geest van God. Schrijf je ook in op onze gratis LifeLetter, waarin je leert hoe je God kunt ervaren, zijn stem leert verstaan en veel meer.

Boeken over de Heilige Geest

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Wordt vervuld met de heilige Geest Willem OuweneelHoe word ik vervuld met de Heilige Geest?

Willem Ouweneel

[symple_button color=”blue” url=”http://www.onlinechristelijkeboekhandel.nl/winkel/christelijke-boeken/hoe-word-ik-vervuld-met-de-heilige-geest/” title=”Christelijke boekhandel” target=”blank” border_radius=””]Meer informatie[/symple_button]

Wat ís ‘vervulling met de Geest’ eigenlijk? En waar is het voor nodig? Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is ‘vervuld’ met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn.

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Goedemorgen Heilige geest - Benny Hinn

Goedemorgen heilige Geest

Benny Hinn

[symple_button color=”blue” url=”http://www.onlinechristelijkeboekhandel.nl/winkel/christelijke-boeken/goedemorgen-heilige-geest/” title=”Christelijke boekhandel” target=”blank” border_radius=””]Meer informatie[/symple_button]

Van dit boek zijn miljoenen exemplaren verkocht wereldwijd. Dit is een echte aanrader. Veel christenen werden op bijzondere wijze gezegend door het lezen van de bijbelse inzichten in dit boek.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

Ronald Ram zegt

Johannes 8-44
Mijn vader 8-11-1944
Godswoord
Klopt als een Bus
BONE BEEN

Antwoord
AngelOtterspoor zegt

Studies hebben aangetoond dat de toepassing van het extract van Tribulus terrestris verhoogt de seksuele potentie, gunstig effect op libido en vitaliteit van het hele organisme. In het oude Griekenland, China en India werd hij beschouwd als een afrodisiacum. Maca root – vaak genoemd “super-food”. De Maca is zeer rijk aan vitaminen, mineralen, voedingsstoffen en vetzuren die essentieel zijn voor het behoud van de goede werking van het lichaam. gel titan nederlands Of het gebruik van de drug Titan premium bijwerkingen veroorzaken. Zoals we reeds hebben besproken in het vorige deel van het artikel, de drug Titan premium maakt alleen gebruik van natuurlijke en beproefde stoffen. Omdat dit, in de loop van de behandeling kunt u rustig en niet zorgen te maken over eventuele bijwerkingen.

Antwoord
Rengin zegt

Ik ge love god god is de Best

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This