Misdaad in de kerk

misdaad kerk

Een trouwe dienaar van de Heer, die al tientallen jaren in de frontlinies staat van Gods leger, zei onlangs iets waar ik van schrok. Helaas herkende ik maar al te goed wat hij vertelde…

Hij zei: ‘In alle jaren dat ik de Heer dien, heb ik veel geestelijke criminaliteit gezien in de kerk.’

Hij legde uit hoe mensen op het podium in de kerk soms de mooiste engelen lijken, maar achter de schermen meedogenloze maffiozi kunnen zijn, die strijden voor macht, geld, positie en eer. Ze jagen eigen voordeel na, bestrijden hen die oprecht van hart zijn, verdraaien de waarheid… En al die tijd dragen ze overtuigende maskers van godsvrucht.

Ik kon zijn observatie jammer genoeg alleen maar beamen. Wij hebben ook al heel wat misdaad gezien in naam van de Heer, in diverse kerken. Zowel door leiders als door gemeenteleden. Mensen die door zelfzuchtige motieven gedreven liegen, bedriegen en veel kwaad aanrichten. Soms zelfs in die mate dat levens van slachtoffers verwoest worden.

Het drama is dat de daders zich vaak als slachtoffers voordoen en de slachtoffers als daders worden beticht.

God is Rechter

Er zijn in deze tijd veel geluiden die een eenzijdig beeld van God willen laten zien. Sommigen willen alleen horen dat God genade is. Maar de Bijbel laat ook zien dat God de eeuwige Rechter is, die een verterend oordeel brengt over onrecht. Hij ziet alle misdaad, Hij ziet alle uitbuiting en bedrog, Hij ziet hoe onschuldigen lijden door de handen van leugenaars.

De Bijbel laat duidelijk zien dat God onrecht en misdaad haat.

Zeker als het in zijn volk gebeurt, want zij moeten beter weten. God haat het als onschuldig ‘bloed’ wordt vergoten in zijn naam. Iedereen die eerlijk de Bijbel leest, ziet hoe ernstig onrecht is voor God en welk oordeel Hij velt over mensen die bewust kiezen voor het kwaad:

‘Het is iets verschrikkelijks, te vallen in de handen van de levende God!’ (Hebr. 10:31)

God is liefde en geeft graag genade aan zij die hun zonden erkennen en zich bekeren, in waarachtig ontzag voor God. Maar omdat God liefde is, haat Hij alles wat liefde geweld aandoet. Daarom zegt de Bijbel dat God hen haat die liegen en onschuldigen veroordelen:

“Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers.” (Spreuken 6:16)

De Bijbel benadrukt Gods oordeel over hen die hardnekkig volharden in leugen en bedrog.

“Heer, God van de hemelse machten, God van Israël, ontwaak en straf alle volken, heb geen genade met verraad en onrecht.” (Psalm 59:6)

“Wee hem die een stad bouwt op bloed en een vesting op onrecht.” (Habakuk 2:12)

“Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.” (Romeinen 1:18)

“Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (Matt. 7:23)

“Wie zou u niet vrezen, Heer? Wie zou uw naam niet eren? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen om voor u neer te knielen, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden.” (Openbaring 15:4)

“Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.” (Jesaja 5:20)

De Bijbel zegt dat Hij de mens geeft naar zijn daden…

“Zo zullen alle gemeenten weten dat ik hart en nieren doorgrond. En ik zal ieder van u vergelden naar zijn daden.” (Openbaring 2:23)

Uiteindelijk zal er toch recht geschieden. Want God ziet alles. En Hij speelt nooit mee met de vieze spelletjes die sommigen spelen in zijn kerk.

Houd dus moed, ware strijders en dienaars van de Heer. Als ze jou belasteren, belasteren ze Hem. Als ze jou aanraken, raken ze Hem aan. En Hij zal vergelden. De rechtvaardigen krijgen loon. De onrechtvaardigen zullen vroeg of laat hun oordeel ontvangen. God is rechtvaardig en Hij oordeelt goed en kwaad.

Belangrijke psalm

Dit is een bijzondere psalm, die laat zien hoe God omgaat met onrecht. Lees deze tekst eens aandachtig en sta de Geest van de allerhoogste Heer toe om diep tot je hart te spreken…

“God van alle wraak, HEER, God van alle wraak, verschijn in uw gloed van licht! Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren en trotse taal uitslaan?

Zij vertrappen uw volk, HEER, onderdrukken uw liefste bezit, weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen zonder vader brengen ze om. ‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze, ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

Kom tot inzicht, onverstandigen. Dwazen, worden jullie ooit wijs? Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen? het oog gevormd – zou hij niet zien?

Die de volken leidt, de mensen leert en vermaant – zou hij niet straffen?

De HEER kent de mensen, niet meer dan lucht zijn hun gedachten. Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten. De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan.

Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen, wie beschermt mij tegen die schurken? Had de HEER mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Kiest u de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet?

Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen onschuldigen ter dood!

De HEER is mijn burcht geworden, mijn God de rots waarop ik schuil. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren, Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen, de HEER, onze God, zal hen ombrengen.”

(Psalm 94)

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This