Is de Kerk klaar voor de grote oogst?

kerk oogst

We leven nu in de tijd dat we de geprofeteerde grote oogst van zielen gaan zien binnenkomen in het Koninkrijk van God. De vraag is of de Kerk er klaar voor is of zou zij een koerswijziging moeten overwegen?

In Amos 9:13 zien we dat de profeet Amos een tipje van de sluier inzake de eindtijd mag oplichten:

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.

God geeft hier in Zijn Woord aan dat er een oogst aankomt die in de eerste plaats snel zal opkomen. Er is nog niet gezaaid, of de maaier kan de oogst al binnenhalen. De jonge wijn staat voor een vruchtbare oogst van nieuwe wedergeboren zielen die krachtig zijn aangeraakt door de Heilige Geest en de heuvelen staat voor de naties. Waarom komt er een grote oogst van nieuwe mensen? Omdat we nu in het einde der tijden leven en we de wederkomst van Jezus op aarde verwachten. Er moeten nog zoveel mensen gered en wedergeboren worden. God wil dat niemand namelijk verloren gaat.

De oogst moet worden binnengehaald door de Kerk, het lichaam van Christus hier op aarde. Maar zit de Kerk met haar huidige kerksysteem op de juiste koers?

Het huidige kerksysteem

In het huidige kerksysteem zien we vaak een voorganger en een of meerdere oudsten die de leiding hebben over een gemeente. Zij zijn de belangrijkste mensen in de kerkgebouwen. Naast de leiding zijn er een aantal mensen actief met de aanbidding op het podium, er zijn ushers, er zijn kinderwerkers en mensen actief die koffie en thee schenken. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat 10 procent van alle mensen in de kerk actief bezig zijn. De overige 90 procent van de mensen in de kerk mogen luisteren naar de preken van de voorganger of de oudsten en kunnen of mogen niets doen. De mensen in de leiding van een kerk zijn vaak herders of leraars die veelal betaald worden door de kerkgemeenschap om hun werk te kunnen doen.

De mensen in de kerk nemen soms wel eens nieuwe mensen mee naar de kerkgebouwen waar ze onder het gehoor worden gezet van de herder of de leraar. Daar mogen zij plaatsnemen in de kerkbanken en mogen zij de 10 procent actieve mensen in de kerkgebouwen gaan aanschouwen. Soms blijven deze mensen op het pad van Jezus wandelen.

Maar er zijn er ook veel die afhaken onder het huidige kerksysteem. Ze zijn het vaak zat om passief te blijven zitten in de kerkbanken of ze zijn de dode religie zat die ze krijgen voorgeschoteld. Om wat voor reden ook, we zien vele mensen afhaken en uit het kerksysteem vandaan stappen.

Stel je nu eens voor dat er in 2015 ineens vijf miljoen mensen ineens tot geloof zouden komen. Waar laat je dan al deze mensen? Onze kerkgebouwen zijn te klein om ze allemaal onder het gehoor van onze herders en leraars te zetten. Dit laat direct de zwakte van het huidige kerksysteem zien: we hebben onszelf te afhankelijk gemaakt van kerkgebouwen en van de prediking van herders en leraars. De Kerk heeft zichzelf beperkt en is niet in staat om een mogelijke grote oogst te huisvesten.

Daarnaast zien we vaak dat de 90 procent passieve luisteraars dienstbaar moeten zijn met hun tijd en hun geld aan de 10 procent die actief zijn in de kerk. Het gaat in onze kerkgebouwen vaak alleen maar om de carriere van de voorganger en de oudsten. Dit is de omgekeerde wereld als je kijkt naar de Bijbel. Bijbels gezien horen leiders namelijk dienstbaar te zijn aan de gelovigen in de kerkbanken.

Maak de naties tot Mijn discipelen

Jezus gaf ons in Matthëus 28 de volgende opdracht:

Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Jezus geeft al Zijn volgelingen hier de opdracht om de naties tot discipelen te maken. Dat begint in eerste instantie gewoon om ons heen, bij onze buren, in ons dorp, op het werk of gewoon op straat. Het maken van discipelen en het binnenhalen en binnenhouden van de grote oogst van zielen die komen gaat is alleen mogelijk als IEDEREEN meewerkt. In mijn optiek zijn de belangrijkste mensen in de kerkgebouwen degenen die deel uitmaken van de 90 procent passieve mensen die alleen maar mogen luisteren naar de herder en verder niets mogen of kunnen doen.

Deze mensen zijn het belangrijkst omdat zij de discipelmakers zijn in de grote oogst die komen gaat. We hebben alle handen aan dek nodig straks.

Deze mensen moeten echter wel getraind worden door de vijfvoudige bediening. Deze mensen worden beschreven in Efeze 4:11-13:

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

De vijfvoudige bediening heeft dus als taak om de gelovigen in de kerkbanken tot volwassenheid te brengen zodat zij hier op aarde net zo gaan wandelen als haar grote voorbeeld, Jezus Christus. En dat is ook mogelijk omdat Jezus in Johannes 14:12 zegt:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij (of zij) ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Dat betekent dat ieder lid van de Kerk, het lichaam van Christus, in staat moet zijn om de zieken te genezen, de doden op te wekken, demonen uit te drijven en te profeteren; kortom een bovennatuurlijke wandel hoort normaal te zijn voor iedere Christen. De gelovigen die nu passief zitten te zijn in de kerkbanken moeten getraind worden en daar hebben we de gehele vijfvoudige bediening voor nodig. We kunnen niet langer volstaan met alleen de herder of de leraar. De apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars zullen hun eigen vaardigheden moeten kunnen overdragen aan de mensen in de kerkbanken zodat zij in staat zullen zijn om zelf in hun eigen invloedsfeer discipelen van Jezus te maken, die op hun beurt ook weer anderen tot discipel van Jezus gaan maken.

De gewenste koerswijziging

In het huidige kerksysteem worden geen discipelen gemaakt. Door week in, week uit onder de preken van een herder of leraar te zitten wordt je nog geen discipel van Jezus Christus. Je hebt praktische training nodig en het is belangrijk om ook onder het gehoor te komen van apostelen, profeten en evangelisten. Je hebt alle vijf bedieningen nodig om goed voorbereid te zijn. Als we logisch gaan nadenken dan zien we dat het huidige kerksysteem niet past bij de tijd waarin we leven. Het huidige kerksysteem is niet klaar voor de grote oogst die komen gaat. De 10 procent actieven in de kerk zullen getransformeerd moeten worden in hun denken. Het gaat namelijk niet langer om hun carriere, om hun mooie auto, om hun mooie kerkgebouw en om hun salaris van de kerk dat moet doorgaan.

Nee, het gaat om het Koninkrijk van God en het is nu van belang dat we alle gelovigen in de kerkgebouwen gaan trainen en klaar gaan maken voor de grote oogst die komen gaat.

Wat we nodig hebben is een verandering in mindset en een KERK waarbij iedereen actief zal kunnen worden ingezet en waar een ieder op de juiste plaats zal staan, de plaats waar God hen voor geroepen heeft. Alleen dan zullen we in staat zijn om de grote oogst binnen te halen en binnen te houden….

Ronald Plat

Over de auteur

Laat een reactie achter

john gubbels zegt

dit is geen toeval dat ik dit lees
zelf vroeg ik me af waar zijn de 5 bedieningen in de kerken
bedankt

Antwoord
Anoniem zegt

1zqjlg'”(){}:/1zqjlg;9

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This