Wie is God eigenlijk?

wie is god

Wie is God? Is het mogelijk God persoonlijk te leren kennen? Of zijn we gedoemd om altijd ver van God te blijven?

De vraag wie God is, houdt miljoenen mensen bezig. De antwoorden staan vaak haaks op elkaar. Is het mogelijk een absoluut betrouwbaar antwoord te krijgen, op de vraag wie God is? Jazeker. God is geen sprookje, maar de meest krachtige realiteit die er bestaat. Het is dan ook helemaal niet moeilijk om te ontdekken wie God is. Het gaat erom dat je bereid moet zijn het antwoord te erkennen.

Wie is God? Onze Schepper!

Het allereerste kenmerk van God is voor de hand liggend: Hij is de bron van alle leven, de Schepper, de Maker van hemel en aarde. Hoe luid sommige aanhangers van de evolutietheorie het tegendeel blijven beweren: er is geen greintje doorslaggevend bewijs voor evolutie. Alles wijst er onomstotelijk op dat de natuur – met haar miljarden duizelingwekkende wonderen – geschapen is door een onvoorstelbaar grote, machtige en wijze Ontwerper, de ultieme Kunstenaar, de Bron van alles wat leeft

wie is god lichaamKijk maar eens naar ons bloed dat voedingsstoffen en zuurstof door ons lichaam transporteert, onze hersenen die met duizelingwekkende snelheid informatie kunnen verwerken, onze ogen die zich bliksemsnel kunnen scherpstellen op onderwerpen dichtbij of veraf, ons immuunsysteem dat schadelijke invloeden kan vernietigen, en ga zo maar door.

Het aantal verbluffend geraffineerde systemen in ons eigen lichaam alleen al blijft de wetenschap verbazen.

De allerbeste uitvinders ter wereld slagen er nog niet eens in om de meest basale functies van het menselijk lichaam na te bootsen. Zelfs een levende cel, zo onzichtbaar klein als ie is, is dermate complex dat wetenschappers de levende cel vergelijken met een heel universum op zich. Het is een uiterst complexe chemische fabriek, die meer informatie bevat dan duizenden boeken bij elkaar, en die honderden verschillende taken uitvoert.

Ons lichaam is een toonbeeld van verbijsterend geraffineerde en indrukwekkend volmaakte technologie, van een niveau waar menselijke uitvinders slechts van kunnen dromen.

Onze huid die temperatuur kan onderscheiden, zuurstof en vocht doorlaat, elastisch is en zichzelf geneest, is slechts een van de vele voorbeelden. Ontwerpers van robots piekeren zich suf hoe ze er in hemelsnaam ooit in kunnen slagen iets te ontwerpen, dat ook nog maar een klein beetje in de buurt komt van onze huid. En zij maken gebruik van alle menselijke intellect, kennis en beschikbare technologie die er op de hele planeet voorhanden is.

wie is god wetenschap

De eeuwenlange zoektocht van de mens (met al zijn intellect!) om mechanismen te ontwerpen, die nog niet eens in de buurt komen van de complexiteit van het menselijk lichaam, bewijst dat er intelligentie nodig is voor het ontstaan van doeltreffende systemen.

Dat alles bewijst onomstotelijk dat er een onbegrijpelijk almachtige, en ondoorgrondelijk intelligente Schepper is, die ons gemaakt heeft, met alle ontelbare wonderen in de natuur.

Het is absoluut niet wetenschappelijk, onredelijk of achterhaald om te geloven in een Schepper. Het is de meest verstandige en voor de hand liggende conclusie, als we eerlijk kijken naar de verbluffende techniek en adembenemende wonderen in ons en om ons heen. Artsen die kinderen ter wereld brengen, blijven er steeds weer ademloos bij, hoe compleet en volmaakt een pasgeboren babytje is. Alle ingewanden, alle zintuigen, alle ledematen, alles is aanwezig en het werkt perfect. Wat een wonder zonder weerga…

Het is dan ook niet meer dan normaal dat we diep respect hebben voor Diegene die ons geschapen heeft en dat we verlangen om Hem te kennen, die zo onvoorstelbaar wijs en machtig is.

Wie is God, in de chaos van religies?

Nu we beseffen dat er een God moet bestaan, is de volgende vraag: wie is God dan? In de loop van onze geschiedenis zijn er heel wat mensen opgetreden als vertegenwoordigers van God. Al deze grote godsdienstige leiders spreken elkaar echter tegen. Ze hebben elk een eigen religie gesticht, met vele volgelingen.

Maar ze hebben het over totaal andere goden. Wie heeft er gelijk?

wie is god

Gemakshalve zeggen veel mensen dan maar ‘ach, alle wegen leiden naar Rome, in wezen zijn alle religies hetzelfde, ze dienen dezelfde god.’ Dat is natuurlijk grote onzin. Want de goden van het buddhisme zijn werkelijk volkomen anders dan de god van de islam. En de miljoenen goden van het hindoeisme hebben niets te maken met de ene God van het christendom. De vele godsdiensten staan in talloze opzichten radicaal haaks op elkaar.

Zeggen dat alle godsdiensten hetzelfde zijn, is even idioot als zeggen dat water en vuur identiek zijn.

Niet alle wegen leiden naar Rome. Niet elke lering is de waarheid. Er is wel degelijk een absolute waarheid. God is immers geen zelfbedacht idee van de mens, waarbij iedereen zelf mag weten welke betekenis hij geeft aan het concept God. God is de meest krachtige realiteit die er is. Het is belangrijk om echt te ontdekken wie God is. Anders houden we onszelf ons leven lang voor de gek.

‘Als je Mij ziet, zie je God!’

wie is god jezus christusIn de geschiedenis van de mensheid is er echter iemand, die werkelijk totaal anders is dan alle andere godsdienstige leiders. Alle grote, inspirerende mannen zeiden over zichzelf dat ze gezonden waren door God. Maar er is een man die heel anders sprak.

Hij zei niet alleen dat hij door God gezonden was, hij zei dat hij God zelf is.

Deze man is Jezus Christus. Velen zien hem als een grote profeet, een bijzondere leraar, een goed mens en een inspirerend voorbeeld. Maar Jezus Christus zelf zei totaal andere dingen over Zichzelf. Hij verklaarde letterlijk dat Hij en God een volmaakte eenheid zijn. Hij deed uitspraken als:

‘Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.’ (Johannes 14:7)

‘De Vader en ik zijn één.’ (Johannes 10:30)

‘De Zoon doet alleen wat hij de Vader ziet doen.
Wat hij doet, doet de Zoon ook.’ (Johannes 5:19)

‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.’ (Johannes 1:18)

Jezus Christus wond er geen doekjes om: God en ik zijn een volmaakte eenheid.

wie is god wonderenJezus Christus deed echter niet alleen totaal anderen uitspraken over zichzelf, dan alle andere godsdienstige leiders, hij deed ook zaken die niemand hem ooit heeft nagedaan. Zijn leven werd gekenmerkt door ontelbare wonderen, die tot op de dag van vandaag de mensen wereldwijd  met verbazing slaan. Hij wandelde over water, wekte diverse doden op, tienduizenden ongeneeslijk zieken werden gezond door een enkele aanraking van Jezus Christus, Hij veranderde water in wijn, vermenigvuldigde enkele broodjes tot voedsel voor duizenden mensen enzovoort. En als klap op de vuurpijl stond Hij op uit de dood, drie dagen na een wrede kruisiging, waarbij hij de geest gaf.

Niemand anders in de hele geschiedenis van de mensheid heeft gedaan wat Jezus Christus deed. Hij zei niet alleen dat Hij God is, Hij liet het ook zien door zijn daden.

Wie is God? Je verlosser!

De boodschap die Jezus Christus bracht, is de mooiste die de mens ooit kon horen: God is vol liefde voor de mens. Hij kent je door en door en hij begrijpt je beter dan wie ook. Hij is intens begaan met je en wil je verlossen van de dingen die je binden. Hij wil je liefhebbende Vader worden, bij wie je veilig bent en bij wie je thuis komt als een dierbaar bemind kind.

Maar Jezus Christus legde ook de vinger op de wonde van de mensheid, door ons er te wijzen dat we gebukt gaan onder het kwaad. We hebben allemaal verkeerde neigingen in ons hart: we denken meer aan onszelf dan aan onze naaste, we zijn niet altijd zo eerlijk als we zouden willen, we hebben soms wel eens een gedachte die zeker niet kosjer is, we doen onze medemens verdriet, enzovoort.

Hoe goed we ook denken dat we zijn, we schieten allemaal tekort, we maken allemaal fouten.

wie is god zonde

We zijn dan ook schuldig tegenover God. We verdienen het niet om voor eeuwig en altijd Gods kinderen te zijn, omdat het kwaad in ons hart aanwezig is. God is immers volmaakte liefde en zuiverheid. Niets wat onrein of slecht is, kan in zijn nabijheid blijven. Het is onmogelijk.

Daarom is er zo’n scheiding tussen God en mensen. Het kwaad – ofwel de zonde – is als een muur tussen ons en God. We kunnen zijn nabijheid zijn liefde, zijn goedheid en hulp niet ten volle ervaren, door deze muur. Daarom is Jezus Christus gekomen.

Hij is de Zoon van God, die ons verlost van de schuld die op ons rust.

Hij heeft zelf de prijs betaald voor onze overtredingen. Hoe? Hij liet zich als een volmaakt onschuldige kruisigen, alsof hij de grootste misdadiger was. Hij liet zijn eigen bloed vloeien en gaf zijn eigen leven, in ruil voor de hele mensheid.

jezus christus kruis god

Dat is een onvoorstelbaar groot mysterie, dat uiteraard heel wat vraagtekens oproept. Toch is dat wat Jezus Christus zei. Het is de boodschap van de hele Bijbel:

God heeft zoveel liefde voor de mensen, dat hij zijn Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. (Het evangelie van Johannes 3:16)

Alle andere religies zeggen dat de mens door eigen inspanningen op een goed blaadje moet zien te komen bij God. Je moet goed je best doen en proberen jezelf spiritueel op een beter niveau te brengen. Het is eigen prestatie. De boodschap van Jezus Christus is: niemand kan zelf tot God komen. Je eigen inspanningen helpen niets.

Je hebt verlossing nodig. Je moet vergeving ontvangen.

Daarom zei Jezus Christus:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

‘Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal niet langer in duisternis ronddolen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

‘Als je niet gelooft dat ik het ben, zul je in je zonden sterven.’ (Johannes 8:24)

‘Ik ben gekomen om jullie leven te geven en wel in overvloed. Ik ben de goede herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. ‘ (Johannes 10:10, 11)

‘Kom tot mij, allen die vermoeid en bedrukt zijn en ik zal je rust geven.’ (Mattheus 11:28) 

Jezus Christus is dan ook niet gekomen om een zoveelste religie te stichten, die allerlei eisen op mensen legt. Jezus kwam om ons te verlossen van het kwaad in ons hart en ons de kans te geven om kinderen van God te worden die van hem een nieuw hart krijgen.

Jezus herstelt de relatie tussen ons en God, die onze hemelse Vader wil zijn. Hij wil ons thuis brengen in de armen van de God die ons zo liefheeft.

God is een Vader

Een belangrijke boodschap van Jezus Christus was ook dat God een liefhebbende Vader is, en geen strenge boeman. Hij vertelde het bekende verhaal van de verloren zoon, die zijn vader de rug had toegekeerd. Toen de zoon in ellende zat en naar huis terugkeerde, werd hij tot zijn verbazing met open armen verwelkomd door zijn vader, die hem niets verweet en alleen maar dolblij was met de terugkeer van zijn geliefde kind.

verloren zoo

Zo is God, zei Jezus Christus: Hij wacht op elk mens, tot je bij hem terugkeert en dan omhelst hij je vol vreugde.

God is een vader, die ons liefheeft op een manier die we niet kennen. In zijn liefde vinden we de diepe vrede, die we zo nodig heven. Jezus bracht geen religie, maar hij liet ons de liefhebbende Vader zien, die we zo missen. Hij bengt ons thuis waar we horen. Hij heeft de prijs betaald voor onze schuld tegenover God, zodat we verlost en vergeven kunnen worden.

Zelf God willen zijn

Het vergt wel eerlijkheid en nederigheid om te erkennen dat je schuldig bent en vergeving nodig hebt. De kernzonde ofwel de ultieme overtreding van de mensheid is, dat we opstandig zijn tegenover onze Maker en beweren hem niet nodig te hebben.

Die rebellie is de kern van alle grote menselijke problemen. We willen onafhankelijk zijn van God. We willen zelf ‘god’ zijn.

Daarom verzinnen we allerlei leringen die ons wijsmaken dat God in ons is, dat er een Moeder Aarde is (die ons geen rekenschap vraagt), enzovoort. De mens wil in essentie zelf de baas zijn en weigert zich te onderwerpen aan God. Dat is ons enige echte probleem.

gebed

Als we echter ons hart buigen voor hem, die alles geschapen heeft, dan kan hij zich over ons ontfermen en ons vergeven, en ons tot zijn geliefde kinderen maken. Trots houdt ons van God verwijderd, maar als we ons buigen voor hem, kan hij zijn grote liefde aan ons laten zien.

Geloof jij wie God is?

De sleutel om God te leren kennen, is dat we geloven in zijn Zoon, die hij naar ons gestuurd heeft. Jezus Christus is geen religie, maar hij is de weg naar de hemelse Vader. Hij is het die ons vergeving schenkt en een nieuw leven geeft. Hij is Gods hart dat geopenbaard is aan de wereld. Zonder Jezus Christus blijven we ronddolen als verloren schapen.

Als je God wil leren kennen, erken dan wie Jezus Christus is. Want hij is het die ons bij God brengt.

Geen religies, geen leringen, geen zelfverheffing, geen ideologieen, niets van dat alles. Het is het offer van Jezus Christus die zijn bloed en zijn leven voor ons gaf, toen hij zich vrijwillig liet kruisigen, dat ons vergeving van onze zonden schenkt. Zo wordt de weg gebaand voor elk mens om vrij voor God te komen.

Wil je dat? Open dan je hart en vraag aan Jezus Christus om in je leven te komen. Dank hem voor zijn buitengewone offer voor jou. Aanvaard zijn vergeving. Als je dat doet, kan God in je leven beginnen werken. Bid dit eenvoudige gebed hardop. Het helpt je om de stap naar God te zetten:

Hemelse vader, ik dank u dat u zoveel van me houd. Dank u dat Jezus Christus is gestorven aan het kruis voor mijn zonden. Ik wil uw verlossing ontvangen en uw kind worden. Wilt u me al mijn zonden vergeven? Leer me u kennen en gehoorzamen. Vul me met uw heilige Geest. Amen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This