Dit is de WARE boodschap van de Bijbel!

boodschap bijbel

We hebben allemaal geleerd dat de toekomst vreselijk donker is, omdat de duivel de hele mensheid zal domineren. Pas als Jezus lichamelijk op aarde terugkeert, zal het beter worden. Tot die tijd wordt alles vreselijk duister en moeten we het zien uit te houden als christen.

Is dat de boodschap van de Bijbel? Nee. Het is een leugen! De ware boodschap van de Bijbel is het GOEDE NIEUWS dat Jezus Christus in ons midden is en Zijn koninkrijk onder de mensen is gekomen. Niet de duivel overheerst de mensheid, maar Jezus Christus breidt zijn invloed uit. In dit artikel kun je deze wondermooie boodschap van de Bijbel ontdekken, zodat je alle rijkdommen van God kunt ervaren. Dit is in feite een kort overzicht van de zeer uitvoerige studie ‘De Waarheid Over De Wederkomst‘. Lees dat onderwijs als je een volkomen zicht wilt krijgen op de ware boodschap van de Bijbel. Daar vind je ook alle nodige bijbelgedeelten en verwijzingen. 

Lees teksten in hun verband!

De centrale boodschap van de Bijbel is de komst van Jezus Christus die op aarde zal wonen en zijn koninkrijk zal vestigen onder de mensen. Christenen hebben geleerd dat deze komst van Jezus nog niet heeft plaatsgevonden, en dat Hij binnenkort op een lichamelijke wijze zal komen om een aards koninkrijk te vestigen, in het aardse Jeruzalem. Voor die tijd zal de wereld echter steeds donkerder worden, omdat de duivel de hele mensheid zal overheersen. In ‘De Waarheid Over De Wederkomst’ kun je uitgebreid lezen waarom die lering de ergste misleiding is die christenen ooit geloofd hebben. Hoe ontstaat dat soort wijdverspreide misleiding eigenlijk? 

Het ultieme probleem waardoor misleiding ontstaat, is dat we teksten uit hun verband rukken.

De wijdverspreide leer over een lichamelijke terugkeer van Jezus op aarde, is ontstaan door constant bijbelteksten op de meest schandalige wijze uit hun verband te rukken. Wat is het bijbelse verband van de ‘wederkomst’? Jezus Christus en de apostelen spraken altijd over de ‘wederkomst’ in verband met Gods oordeel over Israel.

Eerst kondigde Jezus Christus in Mattheus 23 de verwoesting van Jeruzalem en de tempel aan.

Jeruzalem, Jeruzalem! U doodt de profeten en stenigt hen die God u gestuurd heeft. … Ja, uw huis zal als een woestenij achterblijven.’ (Mattheus 23:31-37)

Jeruzalem zou dus een woestenij worden. Even later zei Jezus dat ook de tempel verwoest zou worden:

‘Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. ‘Ja,’ zei Jezus hun, ‘zien jullie dat alles? Ik verzeker jullie: er zal geen steen op de andere blijven staan; alles wordt met de grond gelijkgemaakt.’ (Mattheus 24:1-2)

Toen vroegen de leerlingen in Mattheus 24 wanneer dat zou gebeuren:

‘Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van dit tijdperk ophanden zijn?’ (Mattheus 24:3)

Vervolgens sprak Jezus over Zijn komst op de wolken met de engelen om te vergelden en gaf Hij in Mattheus 24 en 25 uitleg over alle gebeurtenissen die zouden voorafgaan aan Zijn komst en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel.

Het bijbelse verband voor de wederkomst is de verwoesting van Jeruzalem en de tempel!

Door dat verband te negeren, zijn de leringen ontstaan dat Jezus fysiek zal terugkomen in onze tijd. We rukken teksten compleet uit hun bijbelse verband en doen alsof alles aan ons geschreven is, tweeduizend jaar later, wij die niets met het oude Jeruzalem en de oude tempel te maken hebben! Is dat niet waanzinnig?

Paulus schreef aan de Tessalonicenzen over Gods komende oordeel over de Joden, die het evangelie verwierpen.

‘…de Joden, die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.’ (1 Tessalonicenzen. 2:14-16)

In dat verband zei hij vervolgens dat Jezus op de wolken zou komen met een verzengend vuur om te vergelden.

‘…wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.’ (2 Tessalonicenzen 1:6-8)

Wij rukken deze uitspraken van Paulus over de wederkomst uit hun bijbelse context en roepen vervolgens dat Jezus in onze tijd lichamelijk komt. Dat is bijbelmisbruik! 

Naast teksten uit hun verband rukken, negeren we ook de Bijbelse beeldtaal en de betekenis die woorden hadden in de oude Joodse taal. Petrus sprak bijvoorbeeld over het vergaan van de hemel en aarde. Wat was ‘hemel en aarde’ in het begrip van Petrus en zijn lezers? Mozes noemde Israel de ‘hemel en aarde’. Jesaja noemde Israel de ‘hemel en aarde’. Josephus noemde de joodse tempel de ‘hemel en aarde’.

jesaja hemel aarde

In de Joodse cultuur en taal was de term ‘hemel en aarde’ het oude Joodse volk, het oude verbond en de oude tempel. Petrus sprak niet over het vergaan van het universum, maar over het vergaan van de Joodse ‘hemel en aarde’ namelijk het oude Joodse volk, het oude verbond en de oude tempel.

Hij sprak dus, net als Jezus en de andere apostelen, over de komende verwoesting van Jeruzalem en de tempel.

Westerse christenen hebben geen kennis van de oude Joodse taal en roepen overal dat de hele planeet aarde en het complete universum zullen vergaan door een atoomoorlog of iets dergelijks. Dat is je reinste dwaasheid. Jezus zei bovendien dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven! Dat is onmogelijk als de aarde verwoest zou worden!

‘De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.’​ (Psalm 37:11)

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’ (Mattheus 5:5)​

Maar Petrus sprak niet over de vernietiging van Gods totale schepping, hij sprak over de kernboodschap van het nieuwe testament: het komende oordeel over de Joden die de profeten vervolgd hadden en het evangelie verwierpen. Die verwoesting zou het einde zijn van het oude tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk, Gods koninkrijk. De jaren die aan deze verwoesting voorafgingen noemde men ‘het einde der tijden’ of ‘de laatste dagen’. Tijdens die periode van oordeel, vergelding, wraak en verwoesting zou Jezus komen in zijn heerlijkheid, op de wolken met de engelen. Dus niet lichamelijk, zoals ons gezegd is, maar op de wolken met de engelen. Engelen zijn geesten.

‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.’ (Mattheus 16:27, 28)

Jezus zou komen om te VERGELDEN! Het bijbelse verband van Zijn komst is dus Gods toorn over Israel.

Daarom staat er in Openbaring dat Jezus de wijnpers trad van Gods hevige toorn. Gods toorn zou door Jezus uitgestort worden over Israel, omdat ze altijd alle profeten vervolgd en vermoord hadden. Jezus noemde de Joden ‘kinderen van de duivel’, ‘zonen van de hel, ‘slangen en adders’, ‘synagoge van satan’, enzovoort. In Openbaring werd Jeruzalem symbolisch Sodom, Egypte en Babel genoemd. Jeruzalem was de grote hoer die het bloed van de profeten dronk. Het bijbelse verband over de wederkomst was Gods oordeel over het hoererende Israel, dat altijd God ongehoorzaam was geweest en een ‘hol van demonen’ geworden was. Jeruzalem was de ‘synagoge van satan’, de plaats waar satan regeerde en waar elke ware dienaar van God vermoord werd. Het tegenovergestelde van wat God met Jeruzalem bedoelde.

Daarom kondigden de profeten de totale vernietiging van Jeruzalem aan. Daarom zei Johannes tegen de Joodse leiders: ‘Slangen, adders, je denkt toch niet dat je het komende oordeel kunt ontlopen?’ Jezus zei hetzelfde: ‘Slangen, adders, jullie zullen het oordeel tot het vuur niet ontlopen.’

Dat is het bijbelse verband voor de wederkomst.

wederkomst hoge raad

Daarom zei Jezus tegen de leden van de joodse hoge raad: ‘JULLIE ZULLEN MIJ ZIEN KOMEN OP DE WOLKEN!”

De uitdrukking ‘komen op de wolken’ was in het Joodse begrip, evenals in het bijbelse taalgebruik, altijd de manier om te zeggen dat God zou komen om te oordelen. Jezus Christus werd door de Joodse leiders verraden, maar Hij voorspelde hen dat ZIJ Hem nog zouden zien komen om wraak te nemen! Jezus zou eerst als lam geslacht worden, maar zou binnen diezelfde generatie als leeuw terugkeren. De generatie die Hem doorboorde, zou Hem zien komen op de wolken. Daarom staat er in de Griekse grondtekst NIET dat de hele aarde Hem zou zien, maar dat elk oog binnen het land Israel Hem zou zien. Onze verkeerde bijbelvertalingen wekken de verkeerde indruk dat het ging over de hele wereld, maar volgens de Griekse grondtekst ging het om het Romeinse Rijk en Israel! (Meer over de verkeerde bijbelvertalingen lees je in ‘De Waarheid over de Wederkomst.’)

DIE GENERATIE MAAKTE ZOWEL DE VERLOSSING ALS HET OORDEEL MEE.

Die generatie Joden was de laatste generatie van het oude verbond. Zij hadden de keuze om Jezus te aanvaarden als de verlosser, of Hem – net zoals ze alle andere profeten vermoord hadden – ook te doden door leugen en bedrog. Ze kozen het laatste, zoals Johannes zei: Hij kwam tot het Zijne, maar Zijn eigen mensen hebben Hem niet aangenomen.

De verlossing van de eerste christenen

Maar er was een rest, een overblijfsel, dat niet gebogen had voor de corruptie en demonische afgoderij en zij geloofden wel in Jezus. Zij waren de ECHTE Joden, zoals Paulus zei: ‘De echte Jood is hij die gelooft. Niet hij die uiterlijk besneden is, maar hij wiens HART besneden is. Want Abraham is de vader van hen die GELOVEN.’ De ware kinderen van Abraham, het ware Israel, zij die GELOOF hadden, aanvaardden Jezus wel. TOT HEN – tot die ware Joden, zij die Jezus wel aanvaardden, zij die geen kinderen van satan waren, zij die echte kinderen van God waren – TOT HEN sprak Jezus in Mattheus 24, over zijn komende oordeel en verschijning.

Hij bereidde hen voor om te vluchten, zodat zij het oordeel konden ontlopen.

Want, zoals Paulus zei in de brieven aan de Tessalonicenzen en Korintiers, zij waren niet voor toorn bestemd, maar voor het komende heil, de verlossing. Daarom sprak Jezus in Mattheus 24 tot de Joodse christenen, om hen voor te bereiden, zodat ze konden ontsnappen aan de toorn die over Jeruzalem zou komen! Daar draait heel Mattheus 24 over! Jezus sprak tot de Joodse christenen om hen te behoeden voor de komende verwoesting van Jeruzalem. Hij zei: ‘Vlucht naar de bergen, en keer niet terug!’ De Joodse christenen die luisterden naar Jezus, zouden ontkomen. Zoals Jezus zei in Mattheus 25: zij die God gediend hadden, konden binnengaan in het nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk. Zij die hypocriet waren geweest ondergingen het oordeel van het verzengende vuur.

Hij zei dat alles zou neerkomen op de hoofden van de Joden die TOEN leefden, zij zouden alles meemaken, zij zouden vernietigd worden, zij zouden Jezus zien verschijnen in heerlijkheid om te oordelen.

wederkomst generatie

En inderdaad, binnen die generatie, minder dan veertig jaar later verscheen Jezus op de wolken met zijn legers engelen. Die verschijning wordt beschreven door alle gezaghebbende geschiedschrijvers van die tijd, zowel de Romeinen, de Joden als de christenen. Allemaal vermelden ze de zichtbare verschijning van Jezus met legers vurige engelen op de wolken. Het teken van de Zoon des mensen verscheen aan de hemel, er was een heldere lichtflits boven de tempel, zoals Jezus gezegd had: ‘Mijn komst zal zijn als een bliksem (Grieks= helder lichschijnsel).’ De aarde beefde, en Gods aanwezigheid verplaatste zich vanuit de tempel naar de Olijfberg. Al die geschiedschrijving kun je lezen in ‘De Waarheid Over De Wederkomst‘.

eusebius jezus engelen wolken-citaat

Dat gebeurde allemaal EXACT en TOT IN DETAIL zoals Jezus en de apostelen voorspeld hadden. Jeruzalem werd een poel van vuur, meer dan een miljoen Joden werden op de meeste afschuwelijke wijze vermoord. De hongersnoden waren zo erg dat moeders hun kinderen opaten, en gezinsleden vermoordden elkaar om de beurt, om niet in handen van de Romeinen te vallen. Het was een verdrukking zoals er nog nooit geweest was! Jezus had gezegd: ‘Van de tempel zal geen steen op de andere bijven’. De Romeinen keerden inderdaad elke steen om, omdat het goud van de tempel door het vuur smolt en tussen de stenen van de tempel stroomde. Om dat goud te bemachtigen keerden ze de tempel om tot de laatste steen.

Alles wat Jezus en de apostelen voorspelden gebeurde.

Het oude verbond werd totaal verwoest door het vuur van Gods hevige toorn. De tempel – symbool voor de stad en de zogeheten ‘hemel en aarde’ met al haar elementen – werd verteerd door vuur. Jezus kwam inderdaad als een dief in de nacht en een plotseling verderf kwam over de Joden. Het oude verbondsvolk werd bijna geheel vernietigd door Gods oordeel. Zij gingen in het vuur van Gods oordeel. En zij die Jezus liefhadden, werden binnengeleid in het nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk. De Joden die de christenen vervolgd hadden, werden weggevaagd. Dat was de verlossing waar de christenen naar uitkeken. Dat was de verlossing waar de onthoofde martelaren onder Gods troon, naar uitkeken. De ‘grote beproeving’ van de christenvervolging door de Joden kwam eindelijk tot een einde, toen Jezus verscheen op de wolken met zijn engelen en de Romeinen op Israel afstuurde.

Voor dat allemaal gebeurde, gingen er vele valse profeten en valse christussen rond, overal braken oorlogen uit, aardbevingen teisterden het hele Romeinse Rijk, ziekten braken uit die duizenden het leven kostten, enz. Alle tekenen van de tijd waren inderdaad zichtbaar. En het teken van de Zoon des mensen verscheen boven Jeruzalem in de vorm van een groot vurig zwaard dat boven de stad hing. Dat was het ‘einde’ van alle dingen. Dat was de verdrukking zoals er nog nooit geweest was en zoals er nooit meer zal zijn. Niemand kon in de straten van Jeruzalem lopen, want alle straten waren bezaaid met lijken. Het bloed stroomde als een rivier doorheen de stad! De zon werd verduisterd door de intense zwarte rook van het vuur en de maan werd als bloed door het hoge vuur dat de hemel verkleurde. De zee werd rood van het bloed van de doden.

Dat was ‘het einde’. De doden stonden op, om voor eeuwig geoordeeld te worden of om voor eeuwig in de aanwezigheid van Jezus te leven.

Paulus zei dat die opstanding geestelijk was en zou gebeuren tijdens Gods oordeel over de Joden en zo gebeurde het ook. Nu hebben we allemaal EEUWIG LEVEN! De doden zijn opgestaan. We gaan niet meer naar het dodenrijk als we sterven, we leven eeuwig bij Jezus! Ons aardse lichaam houdt wel op, maar ONZE GEEST (waar alles om draait) leeft voor eeuwig in de aanwezigheid van Jezus Christus. Hij is bij de mensen gekomen en nu woont God onder de mensen. IN CHRISTUS is er een nieuw Jeruzalem geschapen: de bruid van het Lam, bestaande uit allen die Jezus aangenomen: zowel Joden als de heidenen.

nieuwe schepping

In Christus is er een NIEUWE SCHEPPING, een nieuwe hemel en aarde, een nieuw verbond, een nieuwe hemelse realiteit, we worden opnieuw geboren door de Geest. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.

Jezus Christus is de vervulling van al Gods beloften aan Israel. Hij is de volheid van God. Hij is het begin en het einde. Hij is de JA EN AMEN. Alles draait nu om JEZUS CHRISTUS. In Hem ontvangen we alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Over Hem getuigen de Geest van God en de geest van profetie. Over Hem getuigden alle apostelen en profeten.

Alles draait om Jezus Christus. In Hem is er nu het ware volk van God.

Christenen die terugkeren naar het oude Israel, begrijpen niets van wat Jezus gedaan heeft, wie Jezus echt is en het nieuwe verbond. Zij willen terugkeren naar het oude verwond, naar een aards Jeruzalem en een aardse tempel, waar de Toraonderwezen zal worden. Het is een geest van afgoderij die ontkent wie Jezus werkelijk is en die alle aandacht wil richten op het oude. Maar in Christus is alles nieuw geworden.

Nu wordt elk mens wereldwijd, of ze nu Jood zijn of Amerikaan of Belg of Nederlander, deel van Gods ware volk IN JEZUS CHRISTUS. Het is altijd al Jezus Christus geweest waarover de oude profeten profeteerden. In HEM worden we allemaal gebouwd tot het ware Jeruzalem, de woning van God in de Geest, Gods heilige tempel.

Gods verlangen is vervuld: Hij woont niet langer in een aardse stad van stof en steen, HIJ WOONT IN ONS!

Wij Zijn Gods verblijfplaatsen. Hij bouwt Zijn heerlijkheid IN ONS. En door ons heen openbaart Hij Zichzelf aan de hele mensheid.

Gods koninkrijk heeft de wereld veranderd

Is de wereld erop vooruitgegaan, sinds de komst van Jezus en Gods koninkrijk? Enorm! Toen Jezus kwam, werd de hele planeet geregeerd door demonen, toverij en bloeddorst. In elke cultuur, overal op aarde werden mensen levend verbrand, levend de armen en benen uitdrukt, de ogen uitgestoken, de tong uitgerukt, de huid afgestroopt, gespietst op puntige palen, enzovoort.

mensenoffers

De hele planeet was een en al bloeddorst en gruwel. Mensen offers waren over de hele wereld normaal. In Zuid Amerika weren mensen levend de borst opengesneden en het hart uitgerukt.

Kinderen werden levend geofferd aan de afgoden. Mensen werden levend begraven. Mensen werden in veel culturen opgegeten. Kannibalisme was wijdverspreid. Slavernij was over de hele aarde normaal. Er waren voortdurend plunderingen en aanvallen van rondtrekkende bendes en machtswellustelingen. De enige veilige plaatsen waren de OMMUURDE steden! En zelfs daar was niemand veilig wat ziektes woekerden en de levensverwachting wereldwijd was gemiddeld dertig jaar. Er was geen veilige plek op de hele aarde. Zelfs in de meest beschaafde culturen, zoals bij de Romeinen, was het vermaak: kijken hoe mensen levend opgegeten werden door wilde dieren of zien hoe gladiatoren elkaar afslachtten. In Europa werden volkeren geregeerd door magiers die druiden werden genoemd en iedereen leefde in angst, bijgeloof, demonische onderdrukking en geweld. De oude Belgen waren zo onder invloed van demonie, dat ze in tijden van oorlog veranderen in bezetenen die als wilde beesten tekeergingen en met een kleine groep konden ze de grote legers van de Romeinen verslaan! De demonen in hen gingen tekeer als monsters.

DE HELE AARDE WAS EEN HEL!

Satan regeerde over de hele mensheid! En zijn troon was in Jeruzalem, in Gods stad! De hele mensheid lag aan zijn voeten. Toen verscheen Jezus Christus, in de diepe duisternis. Zoals Jesaja zegt:

‘De aarde is in het donker gehuld, dichte duisternis bedekt de volken. Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit.’ (Jesaja 60:2)

Jezus verscheen als het morgenlicht, de dageraad, de nieuwe dag van hoop en verlossing.

Jezus heeft de duivel verslagen

Hij versloeg satan vele malen. Eerst in de woestijn, toen satan Jezus wilde verleiden maar Jezus hem weerstond. Vervolgens versloeg Jezus satan voortdurend door tienduizenden mensen te bevrijden van demonen. Daarna versloeg Jezus satan door zijn leerlingen uit te zenden en ook zieken te genezen en demonen uit te drijven waarbij satan als een bliksem uit de hemel viel. Vervolgens versloeg Jezus satan opnieuw door te sterven aan het kruis en zo alle zonden van de mensheid zich te nemen. Even later versloeg Jezus satan opnieuw door op te staan uit de dood.

En uiteindelijk versloeg Jezus satan definitief door als Koning en Heer te verschijnen, in al zijn heerlijkheid en macht, met zijn legers engelen, en het hele epicentrum van satans macht in Israel werd vernietigd. Satan en de legers demonen binnen Israel werden in de poel van vuur geworpen.

jezus licht

Sindsdien is Jezus de Koning en Heer en verspreidt Hij zijn verlossing over de hele aarde.

Overal waar de apostelen van Jezus kwamen, op elke plaats op aarde, werd slavernij afgeschaft, werden mensenoffers afgeschaft, werden kinderoffers afgeschaft, werden magie en afgodendienst afgeschat, werd kannibalisme afgeschaft, werden openbare martelingen afgeschaft. In West Europa werden de eerste scholen en ziekenhuizen opgericht door de eerste christenen. Het waren nonnen en paters die les gaven en ziekenhuizen leidden. Onder invloed van christenen werd de verklaring van de rechten van de mens opgericht en Abraham Lincoln schafte onder invloed van de Bijbel de slavernij af. De wetenschap ontstond door christenen die God beter wilden leren kennen. Zorg voor armen en verdrukten werd opgericht door christenen, en organisaties zoals het leger des heils werden gesticht door christenen die beseften dat zij geroepen waren om Gods koninrijk overal te brengen.

Overal waar het koninkrijk van God kwam, in de harten van mensen die Jezus aanvaardden, transformeerde de hele maatschappij.

Dat wij nu kunnen lezen en schrijven, dat we kunnen eten en drinken, dat we niet langer binnen ommuurde steden wonen, dater medische zorg is, dat er vrede is in de hele westerse wereld, dat er zorg is voor armen en werklozen, dat er gezonde banen zijn met eerlijke lonen, dat we vrije tijd en vakantie hebben, is allemaal een direct gevolg van het koninrijk van God dat zich heeft uitgebreid. De demonische gruwelen zijn grotendeels verdreven van de aarde en er is een mate van welzijn en welvaart die nog nooit in de geschiedenis van de mensheid bestaan heeft. Talloze koningen hebben hun knie gebogen voor Jezus Christus. Het koningshuis van zowel Belgie als Nederland is christelijk en erkent Jezus als hun Heer en Verlosser.

Dit is het goede nieuws! Gods koninkrijk is hier. Satan is verslagen. Jezus is Koning! Satan heeft niet langer de macht om alle volkeren te verleiden. Hij is verslagen!

Hoe zit het dan met het duizendjarig rijk? Dat is een studie apart. Maar als we de Bijbel goed lezen, zien we dat duizend een symbolisch getal is en dat dit gold voor een periode gedurende de tijd van de ONTHOOFDE CHRISTENEN IN ISRAEL. Zij zouden met Christus regeren. Openbaring spreekt niet over een letterlijke tijd van duizend jaar, maar het getal duizend is symbool voor een geestelijke realiteit die zich TOEN afspeelde. Daarover komt later nog onderwijs.

Ook het getal van het beest en het merkteken op de hoofden waren van toepassing binnen de BIJBELSE CONTEXT van de verwoesting van Israel binnen het Romeinse Rijk. Als we de bijbel eerlijk en verstandig gebruiken, en geen teksten uit hun verband rukken, dan zien we dat de eindtijd het einde was van het tijdperk van het oude Joodse volk en het oude verbond. Dat is wat Jezus voorspelde! Het einde van de wet van Mozes, het einde van de oude verbondsstad Jeruzalem, het einde van de oude tempel, het einde van de toenmalige ‘hemel en aarde’ in Joods taalgebruik.

Jezus oordeelde en vernietigde het oude en bracht het NIEUWE. Sinds het nieuwe gekomen is, is het licht van God over de hele aarde doorgedrongen.

De oorzaak van het huidige verval

De afgelopen vijftig jaar is er echter een negatieve tendens ontstaan in het westen. Waar vijftig jaar geleden gebed en bijbel lezen op de meeste scholen nog normaal was en Jezus nog centraal stond in de samenleving, is er tijdens onze generatie een afkeer gekomen van het christelijk geloof. Dat heeft drie oorzaken:

De belangrijkste oorzaak is dwaalleer die christenen heeft wijsgemaakt dat we ons uit de samenleving moeten terugtrekken, omdat Jezus lichameijk terugkomt om ons weg te halen.

Satan is zogezegd almachtig en zal de hele samenleving overnemen. Christenen hebben zich dus massaal uit de samenleving teruggetrokken waardoor de invloed van het licht is verdwenen. Christenen sloten zich op in de kerken, wachtend op de ‘opname’. De wereld is dus overgeleverd aan de duisternis die opeens alle ruimte heeft. Christenen hebben leugens geloofd en zijn weggestapt van hun koninklijke roeping om te regeren met Christus en zijn koninkrijk uit te breiden. Een tweede oorzaak is dat Gods koninkrijk is vervangen door ‘de kerk’ en de kerksystemen. God werd gezien als afwezig in de samenleving en slechts aanwezig in de kerken. Christenen werden een ghetto aan de rand van de maatschappij, in plaats van een helder licht temidden van de samenleving. Kerkdenken kwam in plaats van Gods koninkrijk.

Leugen en misleiding, religie en kerksystemen hebben Gods volk veranderd van een oprukkend leger van apostelen in een groep marginalen die zich opsluiten in de kerk en de samenleving de rug toegekeerd hebben.

Daardoor is de westerse wereld afgedreven van God en opnieuw overgeleverd in de greep van de duisternis. Het is de schuld van de christenen die zich lieten misleiden door leugens en hun taak als priesters en koningen hebben verwaarloosd. Nu staat de Geest van God op en roept, als een luide bazuin, doorheen mij en vele anderen, dat het voorbij is. De tijd van leugen en misleiding is voorbij.

De waarheid wordt opnieuw bekend.

Jezus is niet ver weg in de hemel, wachtend tot Hij ooit bij ons mag zijn. HIJ IS IN ONS MIDDEN en wil door ons heen zijn licht brengen in de hele samenleving. Satan is niet de grote machthebber, maar hij is verslagen. Het is tijd dat christenen weer Jezus gaan zien als de grote overwinnaar en IN ZIJN MACHT EN GEZAG Zijn verlossing brengen in elk gebied van de samenleving.

We zijn gezonden! Jezus neemt ons niet weg, door een opname. HIJ ZENDT ons als apostelen.

Als christenen wereldwijd opnieuw gaan leven in de intieme eenheid met Christus en in zijn gezag gaan functioneren, dan zal de hele wereld MEER DAN OOIT verlost worden. De duisternis wil dat verhinderen door ons te misleiden met leugens, over een zogenaamde almachtige duivel een komende antichrist, en een fysieke komst van Jezus, die alles in een klap zal oplossen. Dat is de ergste dwaalleer die de kerk ooit in haar greep heeft gehad. En de Heer breekt het nu af!

Leer de Bijbel gezond en eerlijk lezen. Ruk teksten niet langer uit hun verband. Erken de doelgroep tot wie een bijbelse brief geschreven is: de eerste christenen, niet wij! We kunnen er veel van leren, maar we kunnen niet alles domweg op onze tijd toepassen.

Wij leven niet in de eindtijd van het oude verbond, wij leven al tweeduizend jaar in het NIEUWE VERBOND!

We zien niet uit naar een koninkrijk, maar we leven elke dag in Gods koninrijk.

Wij zien niet uit naar een wederkomst, maar wij leven IN ZIJN AANWEZIGHEID!

Gods belofte voor de hele mensheid is dat uiteindelijk alle goddelozen van de aarde weggevaagd worden, dat de zachtmoedigen de aarde erven, dat Gods koninkrijk een berg zal zijn die de hele aarde bedekt en dat de hele mensheid vervuld zal zijn met het kennen van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

jezus morgenster

Jezus Christus is de MORGENSTER! Niet de avondster. Hij is het OCHTENDLICHT. Niet het avondduister. Hij is de opkomende zon, die steeds helderder schijnt tot de volle dag. Niet de ondergaande zon, die stees donkerder wordt.

Ontdek de waarheid.

Ontdek het evangelie!

Ontdek het goede nieuws.

Ontdek de verlossing die Jezus brengt werelwewijd.

De hele aarde is getansformeerd dankzij Jezus Christus. Alleen op die plaatsen waar het evangelie nog niet doorgedrongen is – zoals de islamitische landen – zien we nog dezelfde gruwelen die vroeger over de hele aarde waren: mensenoffers, martelingen, slavernij, enz. En in die landen waar het christelijk geloof teruggedrongen is door atheisme en religie, zien we dat de gruwelen terug beginnen te komen. Maar God is niet verdwenen. Hij is nog steeds in ons midden en roept: STA OP! Neem opnieuw je plaats in als leger van verlossing en heil. Ga de straten op en genees de zieken. Ga studeren en wordt de beste in je vakgebied en getuig in elk gebied van de samenleving over Jezus Christus. Neem de gebieden in van het onderwijs, de wetenschap, de medische wereld, de kunst, de sport, enzovoort.

WORDT OPNIEUW HET LEGER APOSTELEN DIE OPSTAAN EN GODS VERLOSSING BRENGEN!

Leef in Gods aanwezigheid. Leef in Zijn overwinning. Leef in Zijn licht. En leef als Zijn koningen en priesters. In Jezus’ naam.

Alle bijbelgedeelten kun je lezen in het complete onderwijs. Klik hier om ‘De Waarheid Over De Wederkomst’ te lezen. Lees het volledige onderwijs en deel het aub!


 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This