Stellingen voor reformatie

stellingen voor reformatie

Het is tijd voor reformatie, zodat het lichaam van Christus bevrijd wordt van leugens die ons verlammen en we opstaan in de kracht van de heilige Geest, om de heerlijkheid van God te openbaren aan de hele schepping.

Als we Jezus Christus liefhebben, dan verlangen we ernaar dat Hij bekendgemaakt wordt in onze wereld. We lijden er dan ook onder, als we zien hoeveel mensen in ons land God de rug toekeren. We verlangen immers dat de wereld gaat ontdekken hoeveel God van alle mensen houdt en in ons midden wil wonen met zijn goedheid en liefde. Daarom is het belangrijk dat we eerlijk durven nadenken wat de oorzaken zijn, waardoor zoveel mensen God de rug toekeren.

Jezus Christus zei dat het onze taak is om alle volken tot zijn leerlingen te maken.

Toch zien we dat vooral de volken in het westen massaal van God afdwalen. Ze worden geen leerlingen van Jezus, maar leerlingen van het kwaad. Hoe komt dat? Had Jezus het verkeerd? Sprak Hij een soort irreële droomwens uit, toen Hij zei: ‘Maak alle volken tot Mijn leerlingen’? Was Jezus Christus iemand die we uiteindelijk met een flinke korrel zout moeten nemen? Of sprak Hij wel degelijk de volmaakte wil van God uit, namelijk dat alle volken tot Zijn leerlingen gemaakt moeten worden?

Het kenmerk van een christen is dat we geloven in Jezus Christus en Zijn woorden aannemen, dus ik ga ervan uit dat Hij geen illusie voor ogen had. Hij zei met grote ernst: ‘Ga en maak alle volken tot Mijn leerlingen’. Niet een procent of tien procent, maar ALLE volken. Iedereen dus.

Als dat onze missie is, moeten we onszelf heel eerlijk afvragen waarom we momenteel falen in deze opdracht.

Is het niet opvallend dat christenen eigenlijk in elk opzicht de meeste achterlijken van de hele samenleving zijn? Dat is geen belediging, maar een nuchtere en oprechte vaststelling. Christenen lopen altijd achter, op elk gebied. Is dat normaal? Zijn christenen voorbestemd om altijd de domsten en minst ontwikkelden te zijn? Ik geloof het niet. De Bijbel prijst mensen die uitblinken in wat ze doen:

‘Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.’ (Spreuken 22:29)

God heeft ook beloofd over Zijn kinderen, dat ze altijd voorop zouden lopen:

‘De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’ (Deuteronomium 28:13)

De eerste psalm belooft eveneens dat de rechtvaardige zal slagen in alles wat hij onderneemt:

‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’ (Psalm 1:3)

Als dat reeds gold voor mensen die onder de wet leefden, hoeveel temeer geldt het dan voor wij die in Christus zijn, onder de genade, vervuld met de Geest van God en gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten? Jezus Christus zei dat we het licht van de wereld zijn en bevestigde daarmee de profetie van Jesaja dat de volken en koningen geleid zullen worden door ons licht:

‘Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.’ (Jesaja 60:3)

Hoe komt het dat we dit momenteel nauwelijks zien in de westerse wereld? De volken keren zich juist af van ons licht! Wat is daar de oorzaak van? Lange tijd heb ik hierover gebeden en nagedacht en de Heer heeft me een confronterend en ontnuchterend antwoord gegeven. Tegelijk biedt dit antwoord een geweldig sterke hoop voor verandering, als we terugkeren naar de bijbelse waarheid.

De westerse wereld drijft weg van God, omdat christenen leugens geloven die onze invloed op de samenleving uitgeschakeld heeft.

In plaats van ons volop in te zetten voor het behoud van deze wereld en de verbetering van de samenleving, hebben we ons met zijn allen teruggetrokken uit de maatschappij en wachten we op de grote ontsnapping, de zogenaamde ‘spoedige’ komst van Jezus Christus. We denken dat God de hele aarde zal vernietigen door vuur, waardoor we ons niet langer inzetten voor het behoud van de schepping of de verbetering van onze omgeving. Ouders stimuleren hun kinderen niet om uit te blinken op gebied van wetenschap, media, kunst of onderwijs, omdat ze denken dat alleen kerkelijke activiteiten nuttig zijn. Onbijbelse denkbeelden hebben ertoe geleid dat het leger van God zich massaal uit de menselijke samenleving heeft teruggetrokken in onze kerken, die eigenlijk een soort ghetto’s geworden zijn. We leven aan de rand van de samenleving, hopend op een snelle verlossing door de komst van Jezus.

Onze invloed op de samenleving is bijgevolg nihil. Het resultaat is dat onze landgenoten overgeleverd zijn aan de machten van duisternis. Wij hebben ons licht gedoofd, door ons te verstoppen in de kerken, in afwachting van de komst van Jezus. Bijgevolg heeft de wereld niet langer het noodzakelijke licht om hen te leiden naar verlossing.

De Geest van God wil ons terugbrengen naar de bijbelse waarheid dat Jezus Christus Heer is en dat we Zijn heerschappij dienen te brengen in onze wereld.

In het onderwijs ‘HOOP VOOR DE TOEKOMST‘ kun je uitvoerig lezen wat de Bijbel echt zegt over de toekomst en de eindtijdleer die ons allemaal is opgelegd. Het blijkt dat er in de Bijbel geen sprake is van een antichrist die de wereld zal regeren, dat de spoedige komst van Jezus gold voor de eerste generatie christenen, dat de eindtijd eindigde in 70 na Christus en we sindsdien leven in een voortdurend uitbreidend koninkrijk van God, dat omschreven wordt als een ‘nieuwe dag’ met Jezus als het Ochtendlicht dat steeds helderder schijnt over de hele aarde. Dat is wat we heel duidelijk lezen in de Bijbel.

Deze hoopgevende boodschap van Jezus en de apostelen staat dan ook haaks op de leringen die christenen de afgelopen eeuw hebben lamgelegd, en die gebaseerd zijn op verkeerde bijbelvertalingen, het negeren en zelfs verdraaien van de tijdsaanduidingen van Jezus en de apostelen over de spoedige en zeer nabije komst van Jezus in hun generatie, en een ernstig foutief omgaan met de Bijbel waardoor teksten uit hun verband gerukt zijn en een eigen fantasierijk leven zijn gaan leiden.

Het is tijd voor waarheid, tijd voor een grote ommekeer, tijd voor een ontwaken van het lichaam van Christus, tijd voor een terugkeer naar de opdracht om alle volken tot leerlingen van Jezus te maken.

luther stellingen

Daarom wil ik doen wat Luther ook deed, vijf eeuwen geleden. Hij nagelde een reeks stellingen op de poort van de kerk, om christenen met hun neus op de bijbelse waarheid te drukken. Ik wil in deze tijd hetzelfde doen, samen met enkele andere leiders die de woorden van Jezus en de apostelen ernstig nemen en weigeren ze te vervangen door tegenovergestelde leringen van mensen. Het is tijd dat we verlost worden van het negatieve verlammende denken dat de kerk heeft beheersd en dat we de bijbelse boodschap opnieuw helder voor ogen zien.

Het bekendmaken van deze stellingen sluit aan bij wat duizenden christelijke leiders wereldwijd doen, in deze tijd.

Velen staan op tegen de misleiding die christenen heeft verblind voor de realiteit van Gods groeiende koninkrijk. Ook in Nederland zijn er steeds meer christelijke leiders die een nieuwe tijd inluiden, van reformatie en doorbraak, zodat Gods leger weer effectief gaat worden in het transformeren van de maatschappij, met het licht van Jezus Christus. Deze leiders verschillen onderling in de interpretatie van details, maar stemmen nadrukkelijk overeen met elkaar dat de bijbelse boodschap is dat Gods koninkrijk hier en nu is en voortdurend groeit. Met zijn allen willen we een boodschap van overwinning en hoop lanceren, zodat de kerk haar taak op zich neemt.

Hierbij nodigen we je uit om onderstaande bijbelse waarheden te lezen. De bijbelse onderbouwing voor deze stellingen is te vinden in het onderwijs ‘Hoop voor de toekomst‘.

herstel paradijs kleinOmdat ons denken sterk misvormd is door verkeerde leringen, is het begrijpelijk dat sommige van onderstaande stellingen vragen roepen. Laat de vragen geen reden zijn om de duidelijke bijbelse feiten te verwerpen. Durf na te denken over de vragen, durf op onderzoek uit te gaan, durf enkele goede boeken te lezen, zoals ‘Herstel van het paradijs‘, durf de Geest van God te vragen je het ware inzicht te geven in teksten die een probleem lijken te zijn. Durf erkennen dat je denken voorgeprogrammeerd is door de leringen die op je gelegd zijn, door anderen. Durf het avontuur aan te gaan om de waarheid te ontdekken. Durf geloven wat Jezus en de apostelen werkelijk gezegd hebben! 


STELLINGEN VOOR REFORMATIE

Onderstaande stellingen zijn fundamentele bijbelse waarheden, die we volop onder de aandacht brengen, zodat het Lichaam van Christus deze bijbelse realiteiten kan ontdekken en erin gaat wandelen.

bijbel waarheid

.

Jezus Christus kwam om Gods koninkrijk te vestigen

.

Jezus gaf voortdurend onderwijs over Gods koninkrijk

.

Jezus noemde zijn boodschap het goede nieuws van Gods koninkrijk

.

Jezus zond zijn leerlingen erop uit om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen

.

Jezus noemde het uitdrijven van demonen en genezen van zieken een kenmerk van Gods koninkrijk

.

Jezus gaf geen enkele ruimte voor het idee dat Gods koninkrijk pas voor een duizelingwekkend verre toekomst zou zijn

.

Jezus suggereerde op geen enkele wijze dat Gods koninkrijk alleen voor de Joden

.

Jezus benadrukte voortdurend dat Gods koninkrijk op dat moment over de mensen kwam

.

De apostelen spraken voortdurend over Gods koninkrijk 

.

Jezus zei na zijn opstanding dat Hij toen alle macht had gekregen in hemel en op aarde

.

De apostelen schreven dat Jezus alle macht heeft, de hoogste naam is, hoog verheven is boven alles wat bestaat en dat elke knie zal buigen voor hem

.

Jezus gaf opdracht aan zijn leerlingen om alle volken tot zijn leerlingen te maken

.

Jezus wordt doorheen de Bijbel beschreven als de Zon die opkomt, het Ochtendlicht, de Morgenster wiens licht steeds helderder schijnt

.

De heerschappij van Jezus breidt zich onophoudelijk uit

.

Zijn koninkrijk begint als een kleine steen, maar wordt uiteindelijk een berg die de hele aarde vult

.

Zijn Koninkrijk begint als een mosterdzaadje, maar wordt de grootste van alle planten

.

Zijn Koninkrijk is als desem dat op den duur het hele meel doordringt

.

Jezus kondigde Gods oordeel aan over de opstandige Joden, omdat ze altijd Gods profeten vervolgd en gedood hadden

.

Jezus zei dat de toenmalige generatie dat oordeel zou ondergaan

.

Jezus kondigde aan dat Hij als Koning zou komen in zijn heerlijkheid om Gods oordeel uit te voeren

.

Jezus zei dat sommige van zijn toehoorders niet zouden sterven voor ze Hem zouden zien komen in zijn koninkrijk

.

Jezus zei dat de tempel, het symbool van het oude verbond, tot de laatste steen verwoest zou worden

.

Johannes de doper kondigde eveneens Gods oordeel aan over de Joodse leiders die zich wilden laten dopen

.

Jesaja profeteerde dat Jezus kwam om zowel genade als Gods wraak te brengen

.

Jezus gaf antwoord op de vraag van de leerlingen wanneer dat zou gebeuren

.

De rede op de Olijfberg was een uitvoerige beschrijving van Gods oordeel over de Joden en de vestiging van Gods koninkrijk, en wat aan deze gebeurtenis zou voorafgaan

.

Op geen enkele wijze suggereerde Jezus dat hetgeen Hij aankondigde voor een verre toekomst was

.

Driemaal herhaalde Jezus dat de mensen uit die tijd het zouden meemaken

.

De apostelen kondigden allemaal deze komst van Jezus Christus aan

.

De apostelen zeiden dat zij deze komst zouden meemaken

.

De apostelen gaven geen enkele ruimte voor het idee dat deze komst nog duizenden jaren zou duren

.

De apostelen benadrukten dat de komst zeer nabij was

.

De apostelen bemoedigden de christenen dat zij deze toorn niet zouden ondergaan

.

De apostelen zeiden dat zij in het einde der tijden leefden, wat ze ook de laatste dagen noemden

.

De termen ‘einde der tijden’ en ‘laatste dagen’ duidden het einde van het toenmalige geestelijke tijdperk aan, het oude verbond

.

Het einde der tijden heeft niets te maken met onze tijd, die gekenmerkt wordt door de heerschappij van Jezus Christus

.

De apostel Johannes ontving visioenen (het boek Openbaring) waarin het einde van het oude verbond en de komst van Gods koninkrijk uitvoerig beschreven werd

.

Tot zesmaal toe schrijft hij dat deze gebeurtenissen nabij, binnenkort en spoedig zouden gebeuren

.

Op geen enkele wijze gaf Johannes ook maar enige ruimte voor de opvatting dat zijn openbaringen voor een verre toekomst, duizenden jaren later, bedoeld was

.

De engel zei: verzegel de woorden niet want de tijd is nabij

.

Jezus zei: ‘Ik kom spoedig’, wat duidt op een snelle komst

.

Het einde van de toenmalige generatie zag Jezus inderdaad komen in oordeel, in 70 na Christus

.

Alles wat Jezus had aangekondigd gebeurde tot in detail en wordt deels beschreven door geschiedschrijver Josephus

.

Satan is uit de hemel geworpen, verslagen aan het kruis en gebonden

.

Christenen hebben wel nog te strijden tegen boze geesten en geestelijke machten

.

Toen Jezus kwam, heeft Hij satan verslagen en gebonden

.

Satan is niet langer de heerser over de mensheid, maar wij worden nu geregeerd door Jezus Christus

 .

De term ‘antichrist’ werd uitsluitend door de apostel Johannes gebruikt, om een geest van dwaalleer aan te duiden in hun tijd

.

Nergens spreekt de bijbel over een antichrist die het toppunt van satans macht over de aarde zal zijn 

.

Jezus heeft de geest van antichrist, de dwaalleer die christenen aanviel, gedood met het tweesnijdend zwaard uit Zijn mond, namelijk Zijn Woord en Zijn Geest

.

Er komt geen grote verdrukking, want dat was de vervolging van de christenen vlak voor de komst van Jezus

.

De wereldgeschiedenis bevestigt dat sinds de komst van Jezus over Jeruzalem en de vestiging van Zijn heerschappij, de mensheid op indrukwekkende wijze is vooruitgegaan

.

Honderden miljoenen mensen erkennen Jezus als Heer en Verlosser

.

Jezus moet regeren tot al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen zijn

.

Jezus wordt opgenomen in de hemel tot de wederoprichting van alle dingen

.

De laatste vijand die overwonnen wordt, is de dood

.

Alle koningen zullen Jezus erkennen en zij die dat niet doen, zullen te gronde gericht worden

.

Jezus moet regeren tot alle vijanden aan Hem onderworpen zijn en alle dingen hersteld zijn

.

Het is niet Gods bedoeling de aarde te vernietigen door vuur, maar Hij zal de schepping herstellen naar zijn oorspronkelijke plan

.

God heeft Noach beloofd dat Hij nooit meer de aarde zal vernietigen

.

De Bijbel verklaart dat de aarde voor eeuwig zal bestaan

.

De Bijbel belooft dat de hele aarde vervuld zal worden met de kennis van de heerlijkheid van God

.

We zijn nog lang niet waar de Bijbel ons heenwijst, maar we kunnen niet ontkennen dat we geweldig opgeschoten zijn, de afgelopen tweeduizend jaar

.

De taak van christenen is niet uitzien naar een zogenaamde komst van Jezus, maar zich actief inzetten om de opdracht van Jezus uit te voeren, door alle volken tot zijn leerlingen te maken

.

Jezus kondigde een nieuwe tijd aan waarin mensen God aanbidden in de Geest en niet meer op een aardse locatie

.

Paulus noemde onze tijd het tijdperk van de Geest

.

Het Nieuwe Jeruzalem is in de Geest van God en bestaat uit allen die in Christus zijn

.

De nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn het nieuwe verbond, teken van Gods hemelsbrede liefde over de mensen

.

Christenen zijn de tempel van de Heilige Geest, een verblijfplaats voor God

.

God woont nu in ons midden, wij zijn Gods volk en Hij is onze God

.

Jesaja voorspelt dat koningen en volkeren tot het nieuwe Jeruzalem zullen gaan

.

Dat gebeurt inderdaad en tientallen koningen belijden nu openlijk Jezus als Heer

.

Steeds meer Joden zullen erkennen dat al Gods beloften vervuld worden in Jezus Christus, door de Heilige Geest

.

Ze zullen zich bekeren van het denken van het oude verbond, dat een aardse tempel wil, en zullen net als alle christenen zelf de tempel van God worden, door de Heilige Geest

.

Hun terugkeer tot God zal leven uit de dood betekenen

.

Christenen zijn geroepen om als koningen te regeren met Christus

.

Onze taak is niet uitzien naar een komst, maar Jezus in deze wereld bekendmaken en zijn heerschappij uitbreiden

.

God wil christenen tot de kop maken en niet tot de staart

.

We mogen de besten worden op gebied van wetenschap, onderwijs, medische zorg, kennis van gezonde voeding, kunst en cultuur, media en film en in al deze gebieden Jezus Christus manifest maken

.

Christenen hoeven niet te vrezen voor een sombere toekomst, maar mogen regeren met Christus, in zijn koninkrijk dat onophoudelijk groeit

.

Christenen hebben een verantwoordelijkheid om de schepping te herstellen, en niet te verzieken

.

De gaven van de Heilige Geest zijn werkzaam in elke christen die is gedoopt met de Geest

.

Het lichaam van Christus wordt toegerust tot volwassenheid door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars

.

Het lichaam van Chrisus zal groeien naar volmaaktheid en volwassenheid

.

Jezus bad dat alle christenen een volmaakte eenheid zouden worden, net zoals Hij en de Vader een volmaakte eenheid zijn

.

Jezus gaf opdracht te bidden dat Gods wil op aarde zou gebeuren, net als in de hemel

.

Het doel is bijgevolg dat de hemel op aarde manifest wordt als dominante realiteit

.


Sta op en schitter!

licht wereld

Natuurlijk roepen deze stellingen vragen op. De voornaamste vraag is: komt Jezus Christus nog lichamelijk terug? Komt er nog een fysieke opstanding der doden? Komt er een fysieke nieuwe aarde? Enzovoort. Ik moedig je nogmaals aan om enkele boeken te lezen, die bovenstaande bijbelse fundamenten erkennen in plaats van te ontkennen. Deze boeken helpen je op weg om een en ander beter te begrijpen. Ik herhaal bovendien dat het belangrijk is je te richten op wat wel reeds duidelijk is en deze waarheden niet te verwerpen op basis van een enkele tekst die je niet begrijpt. In de toekomst zullen diverse christelijke leiders in dit lands meer onderwis geven over de vragen die we hebben.

Het gaat echter niet om de details, maar om de grote lijn die gelukkig glashelder is.

De leugens die we moeten verwerpen is bijvoorbeeld dat Gods koninkrijk pas later zal komen, na een wederkomst van Jezus. Dat idee kan nergens in de Bijbel teruggevonden worden, althans wanneer we oprecht geloven wat de Bijbel zegt. Alle teksten die spreken over de wederkomst zeggen dat het in die tijd voor de deur stond. We mogen de Bijbel niet verkrachten door er een tegenovergestelde betekenis aan te geven. Onder diegenen die de tijdsaanduidingen van Jezus en de apostelen erkennen, is er wel  verschil van mening over een aantal teksten, zoals bijvoorbeeld 1 Tess. 4:14-17 waar Paulus spreekt over opstanding der doden en Jezus ontmoeten in de lucht. Veel christelijke leiders menen dat dit geestelijk gebeurd is, in 70 na Christus. Anderen menen dat dit nog in een verre toekomst zal gebeuren, als Gods heerschappij volmaakt is geworden op aarde en het tijdelijke overgaat in het eeuwige. Wat mij betreft zijn dat bijzaken, omdat het erom gaat wat we nu in onze tijd mogen doen.

We leven in Gods koninkrijk en hebben een opdracht om als koningen met Christus te heersen en zijn verlossing te brengen in de gehele samenleving, zodat we alle volken tot leerlingen van Jezus maken.

We mogen beseffen dat niet de duivel de grote almachtige baas is, maar dat hij gebonden is en dat Jezus Christus de Heer der heren en Koning der koningen is. We mogen dus in Zijn autoriteit staan en met hem leven voor eeuwig. We mogen bovendien beseffen dat God geen stoffelijk wezen is, maar GEEST en dat we leven in de tijd die Jezus aankondigde, namelijk dat allen die God waarachtig aanbidden, dat doen in GEEST en waarheid, aangezien God zelf ook GEEST is. Het gaat dus om de geestelijke realiteiten, niet het aardse.

Wij zijn Gods verblijfplaats, het nieuwe Jeruzalem, en vanuit ons kan Gods aanwezigheid stromen naar onze omgeving.

We hoeven dus niet langer de heerlijke realiteit van Gods aanwezigheid en Gods koninkrijk van ons te laten roven, door dwaalleringen die alles naar een onbekende toekomst verschuiven. Evenmin hoeven we nog bang te zijn voor een verslagen vijand, maar we mogen Jezus Christus zien als wie Hij is: de Heer die alle macht heeft in de hemel en op aarde. In zijn kracht mogen we opstaan en met Hem meebewegen over de hele aarde. De roep die vandaag weerklinkt is dan ook dezelfde die de profeet Jesaja verte bij het voorspellen van de komst van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden:

Sta op in het toenemende licht van Jezus Christus en laat je licht schijnen voor de hele aarde. Dan zullen de volken en koningen komen en Jezus ontmoeten.

Dat is de opdracht. Laat dat je focus zijn. Discussieer niet langer over details, maar sta op en schijn in de duisternis, zodat de mensheid Jezus Christus gaat ontdekken. Dat is je roeping. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht!

Amen.


Jezus Christus is Heer!

Deze christelijke poster helpt je om te beseffen dat Jezus Christus vandaag werkelijk Heer is, zoals de apostel Paulus schrijft:

‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.’ (Filippenzen 2:9-11)

Gebruik deze poster om je geloof op te bouwen en om te getuigen naar anderen toe.

Laten we samen de heerschappij van Jezus Christus ontdekken en bekendmaken in dit land!

jesus christ is lord

Bestel deze poster hier >

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This