Spreekt God vandaag nog?

spreekt god vandaag

Wat zegt de Bijbel over het verstaan van de stem van God in deze tijd? Spreekt God vandaag nog tot ons? Of sprak God alleen duizenden jaren terug tot de mens en is onze relatie met God nu louter gebaseerd op woorden van God die opgeschreven staan in de Bijbel?

In deze bijbelstudie geef ik hier een duidelijk antwoord op. Het is belangrijk om te beseffen dat de Bijbel duidelijk laat zien, dat God ernaar verlangt tot ons te spreken. God is niet stil of afzijdig, Hij is nauw betrokken en wil een intieme relatie met ons. Relatie is altijd gebaseerd op communicatie. Een wezenlijk kenmerk van God is dan ook dat Hij een God is die spreekt.

De enige God, de Heer, spreekt!
Hij roept alle mensen op, van waar
de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
(Psalm 50:1)

De mens leeft niet alleen van brood,
hij leeft ook van elk woord dat de Heer spreekt.
(Deuteronomium 8:3)

De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk,
zoals iemand spreekt met zijn vriend.
(Exodus 3:11)

God is een liefhebbende Vader, die een persoonlijke relatie met zijn geliefde kinderen.

Omdat Hij van ons houdt, wil Hij ons richting en aanmoedigingen geven. Hij wil ons ook beschermen voor gevaren, waar we ons niet bewust van zijn. Het wel of niet horen van de stem van God, kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Het is dan ook van levensbelang dat we Gods stem leren verstaan.

Kom bij Mij en luister; als je luistert, zul je leven.
(Jesaja 55:3)

Ik wil luisteren naar God, de Heer, naar wat Hij te zeggen heeft. Want Hij spreekt van zegen voor zijn volk, als zij zich niet als dwazen gedragen.
(Psalm 85:9)

Het tijdperk van de stem van God

Man hoort dat God spreekt

Eeuwenlang was er een leer in de kerk die zei dat, sinds de Bijbel is samengesteld, God niet meer tot mensen spreekt. Dat is een ernstige dwaalleer. Want sinds de komst van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest, is Gods stem juist meer dan ooit onder de mensen gekomen!

God sprak in de tijd van het Oude Testament slechts tot enkele profeten. Toen was Gods stem zeldzaam. Het Nieuwe Testament wordt echter gekenmerkt door God die in elke gelovige komt wonen. De God die spreekt en die relatie met ons wil, woont nu in ons en bij ons, door de heilige Geest. We leven nu in een compleet nieuw verbond, niet langer van de geschreven wet, maar in het tijdperk dat door de Bijbel genoemd wordt ‘het verbond van de Geest.’

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. (2 Korintiers 3:6)

Een wezenlijke eigenschap van de Geest van God, is dat Hij spreekt! Hij spreekt op veel manieren, zoals in dromen, visoenen en profetische woorden:

Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien. (Joel 3:1)

Het verbond van de Geest startte op de eerste pinksterdag en werd getypeerd door twee geestesgaven die God laten spreken: tongentaal en profetie. Op de eerste pinksterdag gebeurde er iets heel bijzonders, wat betreft het spreken van God.

De komst van de heilige Geest zette de stem van God vrij op aarde!

En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4)

En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. (Handelingen 19:6)

Nu het tijdperk van Gods spreken is aangebroken, is de opdracht dan ook: ‘Ga heen en verkondig het goede nieuws’, met als richtlijn:

Wees niet van tevoren bezorgd wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment gegeven wordt; want jij bent het niet, die spreekt, maar de heilige Geest. (Marcus 13:11)

Man spreekt woorden van God

Wat is profetie?

Volgens de Bijbel is profetie de belangrijkste gave van de Geest. Deze gave maakt het mogelijk voor christenen om de stem van God naar elkaar toe te vertolken. Op die manier kan God heel persoonlijk en rechtstreeks tot zijn kinderen spreken, om hen te bemoedigen of te beschermen voor gevaren.

Dit zijn enkele bekende bijbelteksten die christenen aanmoedigen om zich uit te strekken naar de gave van profetie:

Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie. (1 Korintiers 14:1)

Ik wou dat jullie allemaal profeteerden. (1 Korintiers 14:5)

Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt. (1 Petrus 4:11)

De God die spreekt, woont in ons

De profeten uit het Oude Testament hebben het eeuwenlang voorspeld: God komt in ons wonen! Hij woont niet in een stenen gebouw, door mensen gemaakt, maar Hij komt IN ONS wonen, door zijn Geest. Wij zijn nu de tempel van God, het huis van de Heer, de stad waar God woont.

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? (1 Korintiers 6:19)

In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God. (Efeziers 2:22)

Dit is de grote omwenteling van het nieuwe verbond:
God woont in ons! Wij zijn Gods verblijfplaats.

Wie mij liefheeft, zal zich aan mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en mijn Vader en ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen. (Johannes 14:23)

Als God in ons komt wonen door de heilige Geest, is het vanzelfsprekend dat Hij tot ons en door ons heen spreekt. Het is zelfs Gods verlangen dat wij zo bedreven worden in profetie, dat wanneer mensen een christelijke kerk bezoeken, ze God op indrukwekkende wijze ervaren:

Als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is. (1 Korintiers 14:24)

Sommige christenen zijn bang voor de stem van God, omdat ze weten dat er ook valse profetie is. Maar het verwerpen van de stem van God, is het domste wat we kunnen doen.

Het is juist door uitmuntend te worden in zuivere profetie, dat we valse profetie leren onderscheiden.

Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieen niet, maar toetst alles en behoudt het goede. (1 Tessalonicenzen 5:19)

Als God niet zou spreken, is het christelijk geloof maar een saaie bedoening, gebaseerd op antieke geschriften van duizenden jaren oud. Maar God is geen overblijfsel uit een ver vervlogen oudheid. Hij is de levende God, die hier en nu, onder zijn kinderen actief is en die heel persoonlijk tot ons en door ons heen spreekt.

De stem van God is als een rivier

stromen van levend waterHet schrijven of spreken van profetische woorden vergt geen mentale inspanning. De woorden komen immers niet voort uit je menselijk verstand, maar worden spontaan gegeven door de Geest van God. Als je erover moet nadenken, is het je eigen verstand dat spreekt en niet de Geest van God. Ware profetie is de bron van Gods Geest in ons hart, die stroomt als een rivier. Jezus Christus sprak over deze bron:

De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien. Daarmee bedoelde hij de Geest: wie in hem geloofden, zouden de Geest ontvangen. (Johannes 7:38, 39)

Op deze website en in GOD Magazine, kun je veel profetische woorden lezen, die je helpen om de liefde, goedheid en grootheid van God diep te ervaren. Neem de tijd om deze woorden tot je hart te laten doordringen. En deel ze met anderen aub.[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Christelijk boek over de stem van God, van Cindy Jacobs DE STEM VAN GOD

Hoe God nog steeds tot zijn kinderen spreekt

Cindy Jacobs legt in dit boek uit dat God nog steeds tot al Zijn kinderen spreekt. We moeten leren om Zijn Stem te onderscheiden. Op deze wijze krijgen we visie en kunnen we anderen bemoedigen. Ze behandelt volgende onderwerpen:

– Wat wel en niet te doen bij profetie
– Onderwerping aan gedelegeerde autoriteit
– Valse en ware profetie
– Profetische voorbede en geestelijke strijd
– Dromen en visioenen
– Integriteit

De Stem van God is geschreven vanuit persoonlijke ervaringen met God. De schrijfster heeft zelf veel fouten gemaakt en wil ons dit besparen. Ook als je pas christen bent, is dit een zeer nuttig boek.

Bestel dit boek hier

 

Cindy Jacobs

Cindy Jacobs is een gerespecteerde profetes die over de hele aarde reist, niet enkele om te bedienen voor grote groepen mensen, maar voor leiders van landen. Haar belangrijkste bediening is naar leidinggevenden die de wereld beinvloeden, die haar advies vragen. [symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This