De ultieme sleutel om God te ervaren

Wil je God echt leren kennen? Niet op een afstand maar werkelijk van aangezicht tot aangezicht? Wil je zowel Jezus Christus, de hemelse Vader, als de Geest van God veel intenser ervaren in je leven? Lees dan dit artikel, dat je het geheim laat zien om door te breken in een veel diepere ervaring van God. Dit is de ultieme sleutel voor alle christenen wereldwijd.

Voor ik je de sleutel aanreik tot het intens ervaren van God, geef ik even een kort overzicht van Gods plan met de mensheid. Misschien weet je dit al, maar lees het toch even, want het legt de basis om te begrijpen wat God je wil laten zien…

Doorheen de geschiedenis met de mensheid bouwt God aan een steeds sterkere tegenwoordigheid van Hemzelf op aarde, onder de mensen. Hij begon met Zich aan een enkel individu bekend te maken: Abraham. Daarna sprak God tot enkele profeten, waaronder Mozes en Elia. Daar bleef het bij. Slechts een zeer kleine groep ingewijden kenden God persoonlijk. Zelfs het volk Israel kende God niet. Hij bleef altijd op een afstand van hen. Ze zagen zijn wonderen, maar hadden geen hartsrelatie met Hem. Dit was het begin van Gods werk op aarde: Hij openbaarde zich aan enkele profeten. Maar doorheen die profeten voorspelde Hij dat er een tijd zou komen dat Hij Zijn Geest zou uitstorten over alle mensen en dat iedereen Hem heel persoonlijk zou kunnen leren kennen.

Hij kondigde aan dat Hij niet langer in stenen gebouwen zou wonen, maar in elk mens die Hem liefheeft.

Toen kwam Jezus Christus, die duidelijk maakte dat God van alle mensen houdt en de Vader van alle volkeren wil worden. Hij zei tegen de Joden dat afstamming van Abraham iemand niet tot een kind van God maakt, maar gehoorzaamheid aan God. Hij zei: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’ (Lucas 8:19) Tegen de Joodse leiders die er prat op gingen dat ze Abraham als aartsvader hadden, zei Jezus zelfs: ‘De duivel is uw vader en wat uw vader wil, wilt u ook graag doen.’ (Lukas 8:44) Jezus maakte duidelijk dat alleen gehoorzaamheid aan God iemand tot kind van God maakte, niet onze natuurlijke afstamming.

Zo opende Jezus de hartsrelatie met God voor alle mensen ter wereld.

Jezus stierf vervolgens voor alle mensen en baande zo de weg voor iedereen om verlossing en vergeving te ontvangen en een kind van God te worden. Dat was het begin van Gods grote plan met de hele mensheid.

De Heilige Geest is voor alle mensen

overgave poster geest

Klik op de afbeelding om deze poster te bestellen!

Nadat Jezus naar de Vader was teruggekeerd, werd Gods eeuwenoude plan uitgevoerd: de Heilige Geest werd uitgestort op duizenden mensen uit alle volkeren, die samen waren in Jeruzalem. Vanaf dat moment woonde God onder de mensen. Deel twee van zijn eeuwige voornemen was uitgevoerd: niet alleen een klein volk zou God op een afstand kennen, maar de hele mensheid werd uitgenodigd om het volk van God te worden en God heel intiem te leren kennen, door de Heilige Geest.

Sindsdien woont God niet langer in stenen gebouwen, of op een enkele plaats op aarde, maar nu woont God overal op aarde, in mensen die in Jezus geloven en Hem liefhebben.

Dit is Gods grote plan, dat Hij door de eeuwen heeft voorbereid en aangekondigd doorheen de profeten: Hij wil wonen in ons hart en in ons midden, waar we ook vandaan komen. Wij zijn Gods stad, Gods tempel, Gods heiligdom, Gods tempel. Heilige landen, heilige steden en heilige gebouwen bestaan niet meer voor God. Het gaat Hem om heilige mensen, overal op aarde! Zij zijn Gods nieuwe Jeruzalem, zijn woning, zijn verblijfplaats. Vanuit ons hart kan God nu zijn verlossing, zijn leven, zijn liefde en genezing laten stromen naar de hele mensheid. Overal waar het levend water van de Geest van God stroomt, brengt het zuivering en eeuwig leven.

Maar wat is nu de sleutel om dat ten volle te ervaren? Lees verder…

Religie bestrijdt Gods plan

Gods plan om met Zijn Heilige Geest te wonen in alle mensen wordt bestreden door vele demonische overheden, die zich opstellen tegen de Geest van God. Een van hun grootste wapens is RELIGIE. Kenmerkend aan religie is dat het zich voordoet als zijnde de Geest van God, maar in werkelijkheid houdt religie de Heilige Geest tegen. Religie vervangt God. Het is dan ook de ultieme antichrist.

Antichrist betekent niet ’tegen Christus’ maar ‘IN PLAATS VAN CHRISTUS’. Het doet zich voor als Jezus, maar is demonisch.

Honderden miljoenen christenen leven onder de invloed van deze wereldwijde demonische machten, die doen alsof ze mensen bij God brengen en die niets anders doen dan Gods woorden spreken, maar ze binden de mensheid met wetten, systemen, controle, programma’s, menselijk denken, menselijke tradities, enzovoort. Zo verhinderen de machten van religie de volheid van Gods plan, namelijk dat mensen door de Heilige Geest Hem heel intens ervaren en echt opgebouwd worden als geestelijke woningen, vol van Gods heerlijkheid. Net zoals voor de komst van Jezus Christus leven mensen nog steeds ver van God. Het is voor de meesten (zelfs pinkster en charismatische christenen) slechts een religie, een programma, een tijdelijke ervaring in een kerk, een systeem waarin ze meedraaien. Maar hun eigen leven is niet vol van de majesteit en heerlijkheid van God. Ze zijn in hun dagelijkse handel en wandel niet het Nieuwe Jeruzalem, van waaruit de Heer zijn liefde openbaart aan de mensen om hen heen. Het is een kerk-gericht systeem.

overgave vrijheid poster

Klik op de afbeelding om deze poster te bestellen!

God is echter bezig de ketenen van religie te verbreken en wil ons allemaal in de volle vrijheid van de Heilige Geest brengen, zodat we Hem echt heel persoonlijk en ten volle leren kennen van hart tot hart. Daarom zegt het Woord van God:

‘Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.’ (2 Kor. 3:17)

De sleutel is volkomen overgave

Wat is nu de sleutel om vrij te worden van religie en God ten volle te ervaren? Hoe kan Gods plan wonderbaar realiteit worden voor ons allemaal? De sleutel die God ons aanreikt, om Hem echt heel diep te leren kennen, is volkomen overgave aan Hem. Hij roept zijn kinderen over de hele aarde op om los te komen van de verstikkende structuren, systemen en programma’s van de kerken.

Hij wil ons leren leven in volkomen overgave aan Hem.

Hoewel een programma of structuur nuttig kan zijn, is het in veel gevallen toch iets wat de Geest van God vervangt en zelfs tegenwerkt en is het dus heel vaak een instrument van geesten van religie die God aan banden leggen en zelfs buitensluiten. Daarom wil God ons brengen tot volkomen overgave. Loslaten van onze controle en ons geheel geven aan God, in al zijn volheid.

Overgave aan God heeft drie dimensies, omdat God uit drie personen bestaat.

Overgave aan Jezus Christus die ons verlost door zijn offer aan het kruis. Onze goede daden en onze geestelijke prestaties kunnen ons niet verlossen. We kunnen onszelf niet redden. Onze religie helpt ons niet. We worden verlost door geloof in Jezus Christus. Dat betekent OVERGAVE aan Hem en vertrouwen op zijn genade.

Overgave aan de Heilige Geest die in ons de geestelijke geboorte bewerkt, waardoor we bovennatuurlijk een kind van God worden. Onze eigen wil kan dat niet bewerken. Ook de doop in de Geest en de werking van de gaven van de Geest zijn slechts mogelijk door overgave. Tenslotte leidt de Geest van God ons in de waarheid, wat eveneens slechts kan door overgave. We geven ons over aan Hem en vertrouwen dat Hij ons in de waarheid leidt. Als we in eigen kracht de juiste inzichten willen verwerven, zullen we verdwalen in dwaalleringen.

Overgave aan de Vader die ons een nieuwe naam, nieuwe identiteit, en nieuwe toekomst geeft. Hij voedt ons op als zijn zonen en dochters, om zijn karakter te weerspiegelen. Slechts door volkomen overgave aan Hem, is dat mogelijk. Hij vormt en kneedt ons naar Zijn beeld. In eigen kracht een kind van de Vader willen zijn, eindigt in trots en zelfverheffing. Of in mislukking door onze zwakheden. Alleen overgave aan de Vader, zal ons tot volwassenheid brengen.

Het gaat dus allemaal om overgave.

Religie wil alles in eigen kracht doen en heeft daarom slechts een uiterlijke vorm van God, die vooral bestaat in woorden. Door alle controle los te laten en je geheel over te geven aan zowel Jezus, de Vader en de Geest, kun je God ten volle leren kennen, op een heel persoonlijke manier. Door je over te geven, kun je God werkelijk ontmoeten, in plaats van alleen over Hem te horen met je verstand.

Geen eigen kracht

Laat dus je eigen kracht wegvallen. Laat je eigen doctrines en meningen, leringen en wetten, tradities en controle, structuren en systemen wegvallen. Laat alles los en geef je over aan Jezus Christus, met je hele hart. Verwacht je verlossing enkel en alleen van Hem en Hem alleen.

overgave arend poster

Klik op de afbeelding om deze poster te bestellen!

Geef je volkomen over aan de Geest van God en laat Hem je leven vullen. Hij maakt je tot een kind van God en laat de stromen van levend water uit je binnenste vloeien.

Als je met christenen samenkomt, laat je dan allemaal werkelijk leiden door de Geest van God, die door je heen wil stromen en zijn stromen van leven wil geven aan iedereen de dorst heeft. Dan wordt werkelijkheid, wat het Woord zegt:

‘Vol vreugde zullen jullie water putten uit levengevende bronnen.’ (Jesaja 12:3)

En geef je over aan de Vader, vind je rust en vrijheid in Hem. Hij is je thuis en je bestemming. In Hem vind je het doel van je leven. Als je je overgeeft aan Hem, kan Hij je werkelijk leiden naar de vervulling van Zijn bestemming met je leven: leven als een echt kind van de Vader.

God wil ons verder brengen dan we tot nu toe geweest zijn en dat is mogelijk door volkomen overgave.

Doorbreken in vrijheid. Loslaten en Hem laten bewegen in ons. Hem ontmoeten van hart tot hart. Zijn stem horen in plaats van onze eigen leringen te verkondigen. Dan leren we Hem kennen zoals Hij echt is. Dan is Hij God en niet wij…


We geven ons over aan U, Heer…

Neem ons mee Vader, naar het kennen van U, zoals U echt bent… Wees de Heer en God in ons leven en in ons midden. Maak ons tot woningen van U, en bouw ons allemaal tot een geweldig glorieuze stad over de hele aarde. Daar zullen dan alle volkeren heengaan, om U te ontmoeten.

Verlos ons van religie die ons op zoveel manieren bindt en belemmert Heer. Open onze ogen voor al deze misleidingen, die ons zicht op Jezus, de Geest en de Vader verhinderen.

Maak ons tot uw ware heiligdom, uw ware woning, uw ware Jeruzalem, de stad waar U woont. Maak ons leven heilig en puur, door het bloed van Jezus en door de werking van Uw Geest. Vorm ons naar Uw beeld, Vader. Open ons hart om U te zien.

We erkennen dat we door onze eigen kracht alles zelf hebben willen doen en dat we daardoor veel meer bezig zijn geweest met menselijke bouwwerken, dan met het bouwen van uw Jeruzalem in ons hart en ons leven. We zijn teveel bezig geweest met de uiterlijke vormen en hebben de diepe ontmoeting met U niet de eerste plaats gegeven.

Vergeef ons Heer voor deze eigenzinnigheid en leer ons in diepe, volkomen overgave te leven aan U.

U alleen bent God, wij niet. U alleen bent Koning, wij niet. U alleen bent heilig, wij niet. Slechts door het bloed van het Lam, delen we in Uw heiligheid. U alleen bent de Heer boven alle heren en Koning boven alle koningen.

We erkennen U, Heer Jezus, als de allerhoogste en we geven ons over aan U. Elke knie zal buigen voor U en elke tong zal erkennen dat U de hoogste Heer bent. En we beginnen bij onszelf Heer. We knielen voor U en erkennen U als Heer. U mag ons leiden, U mag ons vervullen met Uw Geest, U mag ons onderwijzen, U mag ons leven in uw handen nemen.

Neem ons geheel, zoals we zijn.

Wij kunnen niets in eigen kracht. Niet als we alleen zijn en niet als we met elkaar samenkomen. We willen alles van U ontvangen en U Heer laten zijn, in alles wat we doen.

Amen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This