God viert ook oud en nieuw! Doe je mee?

God viert ook oud en nieuw. En Hij viert het met de hele hemel. Vier je mee? Hieronder ontdek je het oud en nieuw dat God viert. Dit is het grootste feest ooit. Doe je mee?
 …

 …
Ik wens je voor het komende jaar de grootste ontdekking die je ooit kunt doen.
 
De ontdekking van Gods grote geheim…
 
Gods grote rijkdom…
 
Gods grote wonder…
 
Het wonder dat de hele schepping getransformeerd heeft…
 
Het wonder dat elk mens kan transformeren…
 
Het wonder dat ons een hoopvolle toekomst heeft gegeven…
 
Het grote wonder van Jezus Christus.
 
Als we van OUD naar NIEUW gaan deze dagen, bid ik je toe dat je ook in de geest van oud naar nieuw zult gaan.
 
Dat je niet zult blijven vasthouden aan het oude verbond, maar dat je het nieuwe verbond zult ontdekken.
 
Wie wil er nu in een oud, grijs verleden blijven hangen?
 
Niemand toch?
 
Doe het dan ook niet, geliefd kind van God.
Van oud naar nieuw met God
 Stap uit het oude.
 
Stap uit het oude van duizenden jaren geleden…
 
Dat oude verbond, laat het voorgoed achter je.
 
En stap in het nieuwe.
 
Het wonderbare verbond van Jezus Christus.
 
Het geweldige nieuwe verbond, dat Gods diepste verlangen heeft vervuld, Gods eeuwige droom:
 
HIJ WOONT NU BIJ DE MENSEN!
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Hemelse Vader,
 
ik bid dat U ons de Geest geeft van inzicht en onthulling zodat we Jezus Christus gaan zien.
 
Open onze ogen voor het grote wonder van wie Jezus is, in wie al uw beloften aan het oude Israel overvloedig, ten volle en rijkelijk vervuld zijn.
 
Open de ogen van ons hart om het wonder te aanschouwen van Jezus de Messias, de verlosser van Israel, degene die alles vervuld heeft.
 
Verlos ons van de geesten van duisternis die ons willen binden aan aardse religie, menselijk denken en de oude schaduwen van het oude verbond.
 
Wek ons op Vader, om Jezus te zien, meer dan ooit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laat ons van oud naar nieuw gaan.
 
Van oud naar nieuw.
 
Van oud naar nieuw.
 
Kinderen van God, ik roep je op: wordt wakker.
 
Waak op en zie.
 
Zie met je ogen, zie met je hart, zie met je verstand….
 
Wie Jezus is.
 
Wat Jezus is.
 
Waarom Jezus is.
 
Hij is werkelijk het begin en het einde.
 
Gods antwoord voor de hele mensheid.
 
In Hem is er geen Jood meer en geen heiden.
 
In Hem is er geen oud verbond meer en geen aards Jeruzalem.
 
In Hem is er geen aards koninkrijk meer en geen aardse tempel.
 
In Hem is alles NIEUW geworden.
 
Wonderbaar, geweldig, glorieus, een eeuwig NIEUW!
 
Nu zijn alle ogen op HEM gericht.
 
Niet op niets anders.
 
Hoor je het woord van God?
jezus christus nieuw
 OP JEZUS ZIJN ALLE OGEN GERICHT.
 
Op Jezus en niemand anders.
 
Niet op een aards volk.
 
Niet op een aardse stad.
 
Niet op een aards land.
 
ALLE OGEN ZIJN OP JEZUS GERICHT.
 
Ik getuig over HEM, zegt de hemelse Vader.
 
Waarom wil jij dan altijd over iets anders getuigen?
 
Waarom wil je altijd je ogen afwenden van Degene die Ik zo helder voor ogen heb?
 
Waarom wil je altijd de aandacht afwenden naar iets wat Ik allang niet meer centraal heb staan?
 
IK KIJK NAAR JEZUS, zegt de Vader.
 
IK SPREEK OVER JEZUS, zegt de Vader.
 
IK WIJS JE OP JEZUS, zegt de Vader.
 
In het bijzijn van Mozes en Elia, op de berg der verheerlijking, sprak Ik luid en duidelijk voor het gehoor van de apostelen, de leiders van mijn nieuwe volk.
 
Mozes en Elia staan symbool voor het oude verbond.
 
Ik liet hen voor het oog van de leiders verdwijnen en Jezus werd verheerlijkt. Zijn majesteit werd zichtbaar.
 
En Ik sprak luid en duidelijk, en dit is opgetekend voor de hele mensheid voor alle eeuwigheid:
 
‘DIT IS MIJN ZOON IN WIE IK EEN WELBEHAGEN HEB.
 
LUISTER NAAR HEM.’
Jezus op de berg der verheerlijking
 Waarom luister je dan nog steeds naar oude stemmen? De oude wetten? De oude gebruiken? De oude religie?
 
Ik zeg al tweeduizend jaar:
 
‘Dit is Mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem!’
 
Hij is het geheim.
 
Hij is de vervulling.
 
Hij is het antwoord.
 
Hij is de volheid.
 
Hij is het beloofde land.
 
Hij is de zegen.
 
Hij is de belofte.
 
HIJ IS ALLES IN ALLEN.
 
En zoveel meer…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Geliefd kind van God,
 
Ik bid voor het komende jaar dat je mag gaan ontdekken wie Jezus is.
 
Niet een deel, maar volkomen. Alles.
 
Dat je werkelijk gaat zien waarom de Geest van God uitsluitend getuigt over JEZUS.
 
Dat je gaat zien waarom elke knie zich buigt voor Jezus.
 
Dat je gaat zien waarom de engelen juichen voor Jezus.
 
Dat je gaat zien waarom de Vader Jezus boven alles verheven heeft en Hem de naam boven alle naam gegeven heeft.
 
Niet het aardse Israel, niet een aardse natie, niet een aards volk, niet een aardse religie, niet de aardse wetten, …
 
MAAR HET KONINKRIJK VAN JEZUS CHRISTUS.
 
Een hemelse natie, in Jezus.
 
Een hemelse stad, in Jezus.
 
Een hemelse aanbidding, in Jezus.
 
Het gaat om Hem.
 
Ontdek het, geliefd kind van God.
 
Wordt wakker.
 
Hoor de stem van de Geest van God.
 
Laat je niet langer tot afgoderij en afleiding verleiden door geesten die Jezus bestrijden en verdoezelen.
 
Laat je niet langer in slaap wiegen door de machten van religie, die je weghouden van de grote rijkdom die God je gegeven heeft.
 
Alles is in Jezus.
 
Alles is vanuit Jezus.
 
Alles draait om Jezus.
 
Ontdek het.
 
Het nieuwe verbond. De nieuwe stad. Het nieuwe volk van God. De nieuwe aanbidding.
 
HIJ IS DE VERVULLING.
 
Aanbid Hem.
 
Want zonder Hem is er geen leven, geen vrijheid, geen volheid, geen vervulling, geen antwoord, geen vooruitgang, geen genezing.
 
JEZUS.
 
Hij is het. Hij zal het altijd zijn. Hij is het altijd al geweest in Gods plan.
 
Maar Hij was verborgen. Hij was Gods geheim.
 
Nu is Hij echter geopenbaard door de Geest.
 
Ontdek Hem.
 
Heb Hem lief, met je hele hart.
 
Als je naar de hemel gaat, zal het daar niet gaan om een aards volk of een aardse natie of aardse aanbidding of aardse religie.
 
Als je in de hemel bent, draait alles en iedereen, alle aandacht alle eer, alle aanbidding, alle lofprijzing, rond HEM:
 
JEZUS CHRISTUS.
 
De Koning der koningen en de Heer der heren.
 
Het Lam van God, dat geslacht is voor de zonden van de mensheid.
 
Hij in wie God volkomen woont en in wie AL Gods zegeningen gevonden worden.
 
De hemel draait geheel en al om Hem en Hem alleen:
 
JEZUS CHRISTUS.
jezus lam leeuw
 De Leeuw van Judah!
 
Hij is het ware Israel.
 
Hij is de ware erfgenaam.
 
Hij is de ware nakomeling.
 
Hij is Gods ware ZOON!
 
Hij is de JA EN AMEN.
 
En wie in Hem is – of we nu Joods, Amerikaans, Duits, Vlaams of Nederlands zijn, het maakt niet uit – wie in Hem is, is deel van Gods volk.
 
In Hem zijn we allen een nieuwe mens, een nieuwe schepping, een heilige natie, Gods uitverkoren volk.
 
IN HEM.
 
Hij is werkelijk alles.
 
Ontdek Hem.
 
Want Hij is het nieuwe.
 
Gelukkig oud en nieuw!
 
In Jezus’ naam,
 
David Sorensen

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This