Magie of Jezus?

magie jezus

Deze video geeft diepere toelichting over het gevaar van overdreven gerichtheid op het verkrijgen van bovennatuurlijke krachten, wat ons uiteindelijk in het gebied van toverij brengt.

 

God wil ons de gaven van de Geest geven en ons leren functioneren in Zijn liefde en kracht om wonderen te doen, zodat mensen genezen en bevrijd worden. Het bovennatuurlijke is kenmerkend aan God en is dus hele normaal en een logisch gevolg van een waarachtig leven met Jezus Christus. Hij is bovennatuurlijk en zal ons van nature bovennatuurlijk laten functioneren, als we in eenheid met Hem leven.

Maar de focus is onze relatie met Jezus Christus, niet het bovennatuurlijke zelf. Als we onze focus geheel gaan richten op het bovennatuurlijke en als we onszelf gaan zien als een soort ‘superhelden’, dan slaan we de plank mis en komen we in het gebied van MAGIE EN TOVERIJ. Dan gaat het teveel om onszelf en onze krachten en niet meer om de volkomen overgave aan Jezus Christus.

Er is grote nood aan authentiek onderscheidingsvermogen in de kerk.

Sommige bedieningen die zich supergeestelijk voordoen en gezien worden als helden in bijvoorbeeld ‘geestelijke oorlogvoering’ doen in feite aan een soort toverij. Ze brengen mensen niet in diepe toewijding aan Jezus Christus, maar leren hen allerlei geestelijke technieken, die hen het gevoel geven dat zij de macht hebben over de duisternis. Het is werkelijk toverij. Controle. Zelf de geestelijke wereld controleren, met je eigen trucjes.

In Gods koninkrijk gaat het niet om allerlei indrukwekkende hocus pocus, het gaat niet om allerlei spreuken en teksten, het gaat niet om getallen, speciale dagen, kleren of kleuren, het gaat niet om grote visioenen en openbaringen. Het gaat niet om onze supergeestelijkheid, speciale kennis en verhevenheid.

Het gaat om Jezus Christus en Hij alleen.

Geen enkele profeet of apostel uit de Bijbel heeft ooit gedaan wat veel hedendaagse ‘superhelden’ doen. Niets daarvan! Zij brachten in alle eenvoud, in eigen zwakte en in de kracht van Gods Geest het woord van God, en het getuigenis van Jezus Christus… en de machten van de duisternis vielen neer. Niet door toverij en hekserij-achtige trucjes en gedoe, maar eenvoudigweg omdat het de Geest van God was.

Vandaag is er veel toverij in de kerk, wat zich maskeert als geestelijke superhelden-achtige kracht. Het is demonisch. Het maakt je niet vrij, maar opent de deur voor duisternis. Het is de geest van Izebel, die de heilige Geest nabootst om invloed, macht en controle te verwerven, terwijl ze tegelijkertijd de ogen sluit, geestelijke vervuiling brengt, onreinheid verspreidt en mensen aan banden legt.

En in essentie is de strategie om Gods leger te verzwakken door hen af te leiden van de eenvoudige, zuivere toewijding aan Jezus Christus.

De Heer ziet en doorgrondt de harten en ziet welke diepe verborgen zelfzuchtige motieven mensen hebben, waardoor ze hieraan meedoen. Door overgeestelijk te doen, plaatsen mensen in wezen zichzelf op een voetstuk. Het is ego. Niets meer of minder. Als je werkelijk op Jezus gericht bent, doe je wat Hij zei en dan staat Hij werkelijk centraal. Dan wordt HIJ geopenbaard, niets anders. Ik bid dat er een enorm helder en zuiver onderscheidingsvermogen komt in de kerk. Zoals de dochter van Billy Graham zei:

JUST GIVE ME JESUS!

Kijk naar wat de apostelen in het Nieuwe Testament deden: zij predikten eenvoudigweg Jezus Christus en Zijn heerschappij en de demonen gingen uit mensen weg en zieken genazen. Zonder alle toverij en superkrachten die mensen vandaag faken in de kerk. Zonder alle hocus hocus. Jezus Christus is geen tovenaar of magier, geen heks of waarzegger, geen superheld of acrobaat. HIJ IS GOD! Ga terug naar de kern, de basis, om wie het echt alleen gaat: JEZUS CHRISTUS.

En stop met jezelf zo op een geestelijke verhoging te plaatsen. Hou op met te gapen naar mensen die zich super-geestelijk voordoen, maar die in wezen zichzelf verheerlijken. Buig voor Hem alleen die eer verdient, Jezus Christus, de Heer der heren en de Koning der koningen. Hij regeert.

Het gaat allemaal om HEM en Hem alleen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This