Wat is het verschil tussen Jezus en Mohammed?

jezus mohammed

Wie is Jezus Christus en wie is Mohammed? In welke opzichten zijn ze verschillend en welke overeenkomsten vertonen ze? Wijzen ze beiden op dezelfde God of spreken ze elkaar op veel punten tegen? Naar wie moeten we luisteren, als we God willen leren kennen?

In dit artikel vind je antwoord op deze vragen en leer je wie Jezus Christus en Mohammed echt zijn. De vermelde informatie is gebaseerd op de meest originele bronnen: de Bijbel en de Koran. Bovendien zijn de feiten gebaseerd op betrouwbare geschiedschrijving. Onderaan dit artikel vind je diverse bronverwijzingen, waar je alle genoemde informatie op hun juistheid kunt controleren.

We weten allemaal dat het ontdekken van waarheid soms pijnlijk en confronterend kan zijn. De reactie van sommige mensen die onderstaande feiten lezen, is dat ze mij ervan beschuldigen leugens te verspreiden. Hoewel zo’n emotionele reactie begrijpelijk is, is het natuurlijk niet terecht om iemand die accurate en controleerbare informatie bekendmaakt, ervan te beschuldigen leugens te verspreiden, alleen maar omdat de waarheid pijnlijk is. Ik heb geen enkel verlangen om leugens te verkondigen. Er is al genoeg leugen in de wereld en het is juist mijn grote verlangen om licht te verspreiden, geen duisternis.

Als we echt van God houden, zullen we nooit bang zijn voor waarheid, want God is waarheid en leert ons om in waarheid te leven.

Een fundamentele eigenschap van God is dat Hij niet liegt en ook niet wil dat mensen tegen elkaar liegen. Als we echter bewust onze ogen sluiten voor waarheid, dan eindigen we in misleiding en dat helpt ons niet. Ik vertrouw er echter op dat iedereen die dit leest een verlangen heeft naar waarheid en er niet voor wil kiezen om nadrukkelijk in leugens te leven. Daarom moedig ik je aan om de moed op te brengen onderstaande informatie met een eerlijk hart te lezen. Als je ergens aan twijfelt, controleer het dan in de oorspronkelijke bronnen, voor je een oordeel velt.

Weet wie je volgt…

Het is erg belangrijk te weten welke geestelijke leider je volgt. Je stelt immers je vertrouwen in deze persoon en gaat ervan uit dat hij je waarachtig leidt naar God toe. Als je echter niet accuraat weet wie je leider is, kun je misleid worden en juist weg van God geleid worden. Het is daarom van zeer groot belang goed te weten wie je kiest als je geestelijke leidsman. Daarom geef ik deze informatie, om je te helpen een juister beeld te krijgen van zowel Jezus Christus als Mohammed.

 

Jezus Christus vs Mohammed


GENEZING EN BEVRIJDING

jezus christus genezing

Jezus Christus genas duizenden zieken van alle denkbare kwalen en dreef ontelbare boze geesten uit. Deze wonderbare genezingen waren zo indrukwekkend, dat men zelfs de zieken en bezetenen uit omringende steden tot Jezus bracht, waarop hij hen allemaal genas. Het genezen van de zieken was een zeer opvallende eigenschap van Jezus Christus. Het was de vervulling van een voorspelling die honderden jaren op voorhand over Jezus was gedaan, door de profeet Jesaja:

‘Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen.’ (Jesaja 53:4)

Mohammed genas nooit een zieke en dreef bij niemand een boze geest uit.


DODEN OPWEKKEN

jezus christus lazarus

Jezus Christus heeft diverse doden opgewekt, waaronder het dochtertje van Jairus, Lazarus en de zoon van een weduwe. Zo liet hij zien dat God macht heeft over dood en leven. Dit is een van de voorbeelden van opwekking uit de dood, zoals vermeld in de geschiedschrijving van het evangelie door de arts Lucas:

“Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.” (Lucas 7:12-15)

Mohammed heeft geen enkele dode opgewekt.


OPSTANDING UIT DE DOOD

jezus christus opstanding

Jezus Christus wekte niet alleen doden op, Hij stond zelf ook op uit de dood en verscheen aan honderden getuigen, als bewijs van zijn opstanding. Ze spraken met hem, aten met hem en raakten zijn lichaam aan. Hij was werkelijk opgestaan uit de dood. De opstanding van Jezus uit de dood is een basis voor het geloof dat eenieder die in Jezus gelooft, van Hem het eeuwige leven kan ontvangen, aangezien Jezus de macht van de dood overwonnen heeft. Daarom zei Jezus:

‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25)

Mohammed is gestorven en zijn lichaam is vergaan.


GODDELIJKHEID

Jezus Christus zei over zichzelf niet dat hij profeet was, maar noemde zichzelf het exacte evenbeeld van God, de enige weg tot God, de gelijke van God, de Zoon van God, en hij paste zelfs de heilige, unieke naam van God – ‘IK BEN’ – toe op zichzelf, waarmee Jezus duidelijk maakte dat hij God is. Hij deed uitspraken als:

‘Ik en de Vader zijn één.’ (Johannes 10:30)

‘Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9)

Mohammed noemde zichzelf niet God, maar zei dat hij een profeet was en dus een mens net als iedereen.


WONDEREN EN TEKENEN

jezus christus mohammed wonderen

Jezus Christus deed veel wonderen zoals wandelen op water, een hevige storm laten ophouden met een enkel woord, enkele broodjes en visjes vermenigvuldigen tot voedsel voor duizenden mensen (waarbij er vele malen meer voedsel overbleef dan er oorspronkelijk was), water veranderen in de beste wijn die de feestgangers ooit gedronken hadden, een vijgenboom ter plekke laten verdorren, en nog diverse andere wonderen.

Mohammed heeft geen enkel wonder verricht. De koran benadrukt diverse malen dat Mohammed niet in staat was wonderen te verrichten. Sommigen beweren dat de koran zelf een wonder was, maar daar houdt het dan ook bij op.


ZELFOPOFFERING

jezus kruisiging

Jezus Christus stierf aan het kruis als een offer voor de zonden van de mensheid. Hij vergeleek zichzelf met een lam dat geslacht werd, als verzoeningsoffer voor ons allen. Jezus legde uit dat het afleggen van zijn leven voor ons, het grootste bewijs van liefde is, dat iemand ooit kan geven.

Mohammed gaf zijn leven voor niemand.


GEWELD EN DOOD

jihad mohammed

Jezus Christus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen. Hij doodde nooit iemand, maar wekte integendeel mensen op uit de dood. Jezus noemde de duivel de ‘moordenaar van den beginne, die komt om te stelen, vernietigen en vermoorden’. Over zichzelf zei Jezus echter: ‘Ik ben gekomen opdat jullie leven hebben, en wel in overvloed.’ (Johannes 10:10) Het is helaas een treurige waarheid dat zogenaamde christenen anderen hebben vermoord in naam van Jezus tijdens de kruistochten, maar dat staat haaks op de woorden van Jezus Christus. Hijzelf heeft nooit iemand om het leven gebracht, maar gaf mensen juist het leven.

Mensen die de naam van Jezus misbruiken om geweld te rechtvaardigen, gaan regelrecht in tegen de boodschap van Jezus Christus:

‘Gezegend zijn de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ (Matteus 5:9)

Mohammed werd gekenmerkt door geweld en bloedvergieten. Hij trok rond met zijn legers en slachtte iedereen af die zich niet tot de islam wilde bekeren. De koran bevat 164 verzen met betrekking tot de jihad (‘heilige oorlog’ waarbij mensen met geweld gedwongen worden moslim te worden). In vers 9:5 van de koran zegt Mohammed: ‘Slacht ongelovigen af, om het even waar je hen vindt, neem hen gevangen en beleger hen, belaag hen door hinderlagen.’ (Sura 9:5) Mohammed gaf ook diverse malen persoonlijk opdracht om iemand te vermoorden. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Dat is het gevolg van trouwe gehoorzaamheid aan de vele instructies van Mohammed.

Moslims die denken dat islam een godsdienst van vrede is, gaan regelrecht in tegen de woorden van Mohammed:

‘Laat hen die hun aardse leven verkopen voor het hiernamaals, VECHTEN voor de zaak van Allah. En hij die vecht in de zaak van Allah en zelf gedood wordt of overwinnaar is – we zullen hem rijkelijk belonen.’ (Koran 4:74)


GELOOF OF DWANG

Jezus Christus zei dat het de Geest van God is die mensen tot overtuiging brengt. Hij gaf nooit bevel om druk op mensen uit te oefenen, opdat ze zich zouden bekeren. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar de mensen, genees hun zieken, wek de doden op, drijf boze geesten uit en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is in jullie midden gekomen’ (Lukas 9-10). Jezus gaf dus opdracht om antwoord te geven op de noden van mensen, en zo Gods liefde te laten zien. Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze deze liefde willen aanvaarden of dat ze het verwerpen. Als mensen het afwijzen, zei Jezus: ‘Ga dan weg en trek naar de volgende stad.’

Mohammed dwong mensen zich aan de islam te onderwerpen, op straffe van de dood. Islam betekent letterlijk ‘onderwerping’.


HUWELIJK

Jezus Christus is tijdens zijn aardse leven niet getrouwd, want hij wijdde zijn bestaan aan zijn goddelijke opdracht. Hoewel hij met veel vrouwen omging, raakte hij hen nooit op een verkeerde manier aan.

Mohammed trouwde met een negenjarig meisje genaamd Aisha, waarmee hij seksuele omgang had. Daarna had Mohammed nog een dertigtal andere vrouwen.


VISIOENEN

moslims visioenen jezus

Jezus Christus verschijnt in dromen en visioenen aan duizenden moslims overal ter wereld. Hij vertelt hen dat hij de weg is tot God en dat ze hem moeten volgen. Dit is een wereldwijd fenomeen, waarover bijzondere documentaires werden gemaakt, waaronder de film More Than Dreams.

Mohammed verschijnt niet in dromen en visioenen aan christenen.


GENEZINGEN VANDAAG

Jezus Christus gaf opdracht aan eenieder die in hem gelooft, om de handen op zieken te leggen opdat ze genezen. Dat gebeurt ook vandaag wereldwijd en er zijn vele getuigenissen van zieken die door de kracht van Jezus Christus worden genezen. Honderden artsen getuigen van deze wonderen, die gebeuren in Jezus’ naam.

In naam van Mohammed wordt nooit een zieke genezen.


PROFETIE

De geboorte en het leven van Jezus Christus is tot in de kleinste details voorspeld door vele profeten van het Oude Testament, honderden en zelfs duizenden jaren voor Jezus geboren werd. Er is sprake van meer dan driehonderd voorspellingen die specifiek uitgekomen zijn.

Mohammed werd niet op voorhand aangekondigd en er zijn geen specifieke voorspellingen over hem gedaan, die in zijn leven vervuld werden. Sommige moslims beweren dat bepaalde Bijbelse voorspellingen aangaande Mozes of de heilige Geest op Mohammed van toepassing zijn, maar dat is niet correct.


VALSE PROFETIE

Jezus Christus heeft diverse voorspellingen gedaan, die alle uitgekomen zijn. Hem kan geen enkele valse profetie ten laste worden gelegd.

Mohammed heeft diverse zaken voorspeld die niet gebeurd zijn en wordt beschuldigd van diverse valse profetieën.


ZONDE

Jezus Christus staat erom bekend nooit gezondigd te hebben en altijd onberispelijk geleefd te hebben. Daarom kon hij als volmaakt onschuldige de straf voor anderen op zich nemen.

Mohammed was een zondaar, net als alle mensen. In de koran wordt meerdere malen vermeld dat Mohammed zondigde.


HEMEL

jezus christus kruis god

Jezus Christus stierf voor alle mensen en zei dat zijn opoffering voor hen de weg baande, om vergeving van zonden te ontvangen en voor eeuwig in de hemel bij God te kunnen leven. Jezus gaf dus zijn leven, om mensen in de hemel te brengen.

Mohammed liet mensen zichzelf opofferen in de heilige oorlog en zei dat hun zelfmoord hen toegang tot de hemel zou verlenen. Zelf legde hij zijn leven niet af.


WEELDE

Jezus Christus waarschuwde voor het gevaar van geldzucht en leerde mensen niet op geld te vertrouwen, maar op God.

Mohammed dreef handel in slaven en vergaarde enorme rijkdommen.


VERVLOEKING

Jezus Christus leerde de mensen om hun vijanden lief te hebben en om hen die ons vervolgen te vergeven. Toen hij stierf aan het kruis, voor de zonden van de mensheid, sprak Jezus hardop uit dat hij de mensen vergeving schonk.

‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)

Mohammed vervloekte de Joden en christenen, terwijl hij in de armen van zijn kind-bruid stierf aan de gevolgen van vergiftiging.

‘Moge Allah alle Joden en christenen vervloeken…’ (Bukhari)


Bronvermeldingen

Answering Islam is een zeer uitvoerige website waar nog veel meer informatie te vinden is, die bovenstaande feiten uitvoerig onderbouwen.

Lijst van moorden die door Mohammed opgedragen of goedgekeurd werden. Dit is een officiële Islam pagina, die door elke moslim kan worden aangepast als er onjuiste informatie op zou staan.

Lijst met 164 verzen die spreken over de heilige oorlog, waarin Mohammed alle moslims beveelt anderen af te slachten en te verminken en hen rijke beloning belooft als ze dit doen.

De Bijbel kan door iedereen gelezen worden, zodat je kunt zoeken of de bovenstaande beweringen over Jezus Chrisus inderdaad kloppen.

De koran kan door iedereen gelezen worden, zodat je kunt zoeken of de genoemde verzen inderdaad in dit boek staan.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This