Jezus Christus: onze redder!

jezus christus redder

Jezus Christus is de redder van de mensheid. In dit artikel lees je hoe je door Jezus Christus gered kunt worden en hoe je een kind van God kunt worden.

Jezus Christus is niet gekomen om een religie op onze schouders te leggen, maar om ons vrij te maken van het kwaad in ons eigen hart. Hij wil de liefde van God als de mooiste realiteit in ons leven brengen. Hij is gekomen om ons te veranderen van oneerlijke, egoïstische mensen tot kinderen van God die elkaar van harte liefhebben en die zich inzetten voor hun naaste.

Dat gaat echter niet zomaar vanzelf. Want we hebben allemaal last van egoïsme en oneerlijke neigingen. We liegen allemaal wel eens voor ons eigen voordeel en we geven niet zoveel om anderen, als we zouden moeten. Hoe kan dat veranderen? Niet door een religie of een systeem van wetten en plichten. Dat kan ons uiterlijk gedrag enigszins aanpassen, maar ons hart verandert er niet door.

jezus christus redding

Jezus Christus geeft je de kans om een nieuw mens te worden, een echt kind van God. Dan leef je niet vanuit religie, maar vanuit de liefde van God.

Om dat te ervaren, moeten we eerst en vooral erkennen dat we niet volmaakt zijn in liefde en dat we door God gered moeten worden van het kwaad in ons hart. Als we menen dat we zelf wel goed genoeg zijn of dat we door eigen spirituele inspanningen tot het volmaakte niveau van God kunnen opklimmen, dan bedriegen we onszelf. Iemand die niet erkent dat hij redding nodig heeft, kan nooit gered worden. Alleen die mensen die eerlijk toegeven dat ze fouten hebben en vergeving nodig hebben, kunnen bevrijd worden.

Daarom is Jezus Christus gekomen: om ons te verlossen van de greep van het kwaad.

In dit artikel lees je precies wie Jezus Christus is en hoe jij door Hem gered kunt worden en een geliefd kind van God kunt worden. Neem even de tijd om dit artikel door te lezen en open je hart voor Gods liefde. Deel dit ook met anderen aub.

Wie is Jezus Christus?

Jezus Christus wordt in alle godsdiensten van de wereld op zijn minst beschouwd als een bijzondere profeet, een grote leraar of een inspirerende leider. Toch zei Jezus Christus iets heel anders over zichzelf… Hij zei bijvoorbeeld dat hij en God de Vader een volmaakte eenheid zijn, dat hij al bestond voor het ontstaan van de aarde, dat hij eeuwig leven kan geven aan mensen, dat hij onze zonden vergeeft, dat hij de verlosser van de mensheid is, enz.

Jezus Christus wond er geen doekjes om: hij plaatste Zichzelf op een lijn met God.

jezus christus licht

Jezus Christus is gelijk aan God

Jezus Christus deed voortdurend dit soort bijzondere uitspraken:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (Johannes 14:6)

De Vader en ik zijn één. (Johannes 10:29)

Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. (Johannes 14:9)

Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader. (Johannes 5:26)

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft. (Johannes 8:12)

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. (Johannes 11:25)

Jezus past Gods naam toe op zichzelf

In de Bijbel staat de geschiedenis van de profeet Mozes die een ontmoeting had met God, bij een brandende braamstruik. Toen maakte de almachtige God van hemel en aarde zich voor het eerst echt bekend aan de mens. Mozes stelde hem de vraag: ‘Hoe is uw naam?’ Gods antwoord was: ‘IK BEN.’

jezus christus god

Zo kenden de Joden in de tijd van Jezus Christus dus God, als de ‘IK BEN’, wat betekent ‘Ik ben er altijd geweest en Ik zal er altijd zijn. Ik ben de Aanwezige’. In een discussie met de godsdienstleraars van zijn tijd, deed Jezus Christus volgende verbijsterende uitspraak:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, IK BEN. (Johannes 8:58)

Jezus Christus paste de unieke naam van God op zichzelf toe. Dat was de ergste vorm van heiligschennis voor de godsdienstige leiders. Ze wilden hem dan ook ter plekke doden door steniging.

Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel. (Johannes 8:58)

Als we willen weten wie Jezus is, moeten we luisteren naar zijn woorden.

Hij zei vaak over zichzelf dat hij God is. Dat was de reden dat de Joden hem wilden doden. Hij was vreselijk shockerend voor hen en maakte zich onophoudelijk schuldig aan de hoogst mogelijke vormen van heiligschennis. Een profeet? Prima. Een leraar? Geen probleem. Een mooi voorbeeld? Geweldig. Maar iemand die zichzelf letterlijk aan God gelijkstelt? Nee, dat kan niet. Toch sprak Jezus Christus op deze manier over zichzelf.

Was hij een gek? Hoorde hij in een inrichting thuis? Of is Jezus Christus wie hij zei dat hij is? Om dat te weten moeten we kijken naar zijn daden. Deed Jezus iets wat alleen God kon doen? Bewees hij dat hij inderdaad God is?

Jezus Christus verrichtte ontelbare wonderen

De vier evangeliën laten zien dat een vierde van alles wat Jezus Christus deed, te maken had met bijzondere wonderen: mensen die al dagenlang dood waren opnieuw tot leven wekken, over water lopen, duizenden mensen voeden met slechts vijf broodjes, tienduizenden zieken genezen door ze aan te raken, een hevige storm doen ophouden met een woord, duizenden mensen bevrijden van demonen, enz.

jezus christus geneest

Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. (Mattheüs 12:15)

Blinden en verlamden kwamen daar bij hem en hij genas hen. (Mattheüs 21:14)

Toen hij daar zat, stroomden de mensen in groten getale naar hem toe. Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee en nog veel andere zieken en legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen.’(Mattheüs 15:30)

Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit gedaan wat Jezus Christus deed.

De grote profeten uit het Oude Testament verrichtten, door de kracht die God hen gaf, ook bijzondere wonderen. Maar bijlange niet in de mate zoals bij Jezus Christus het geval was. Letterlijk alle zieken genas hij, overal waar hij kwam (behalve in zijn geboortestad waar men hem niet erkende).

Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. (Mattheüs 12:15)

Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. (Matteus 4:23)

Jezus Christus vermenigvuldigde voedsel op een uiterst spectaculaire wijze: enkele kleine broodjes konden maar liefst vijfduizend mensen tot verzadiging toe voeden. Dat wonder verrichtte hij tweemaal. En hij deed oneindig veel meer… Als we dus eerlijk naar het leven van Jezus Christus kijken, zien we dat hij absoluut veel meer is dan een gezegend, inspirerend mens.

Jezus bestaat en is bewezen

Sommige critici proberen wanhopig aan Jezus Christus te ontkomen door te beweren dat hij nooit heeft bestaan. Dat is natuurlijk onzin, want zelfs onze jaarrekening is op Jezus’ geboorte gebaseerd.

jezus christus bestaat

Zijn boek, de Bijbel, is het eerste boek dat werd gedrukt, het eerste boek dat werd vertaald in meerdere talen, het meest gedrukte boek aller tijden en het meest vertaalde boek aller tijden. Er zijn meer Bijbels op aarde dan er mensen zijn. Elk jaar worden meer dan een half miljard bijbelgedeelten verspreid op aarde! Het bestaan van Jezus Christus is beter gedocumenteerd dan het bestaan van vele grote namen uit de geschiedenis (denk aan Julius Cesar, Alexander de Grote, enz). Niet alleen de Bijbel spreekt over hem, er zijn heel wat andere historische geschiedschrijvers die over hem geschreven hebben.

Miljoenen zijn veranderd door Jezus Christus

Honderden miljoenen mensen wereldwijd getuigen dat hun leven diepgaand getransformeerd is door Jezus Christus. Ontelbare huwelijken zijn hersteld, oneerlijke mensen zijn veranderd in echte goedzakken, misdadigers zijn weldoeners geworden, verslaafden zijn bevrijd, moordenaars zijn liefhebbende ouders geworden, enz.

Er zijn ontelbare getuigenissen van mensen die diep getransformeerd zijn, door Jezus Christus.

Daar kan geen kritiek of ontkenning tegenop. Al zijn er nog zoveel mensen die iets anders beweren: de getuigenissen van de miljoenen zijn er, door de eeuwen heen, en die spreken luider dan wat dan ook.

Jezus Christus stond op uit de dood

jezus christus opstanding

Het meest opmerkelijke aan Jezus Christus is, dat hij is opgestaan uit de dood. Het is zelfs zo dat de opstanding één van de best gedocumenteerde feiten uit de geschiedenis is, met meer dan vijfhonderd getuigen. Alle leiders van de godsdiensten zijn gestorven en vergaan. Jezus Christus niet…

Hij is opgestaan uit de dood, waarmee hij bewijst de Zoon van God te zijn, die is gekomen om ons het eeuwige leven bij God te geven.

Jezus zei dat het de wil van God is dat mensen die geloven in hem, ook het eeuwige leven bij God zouden krijgen:

Want mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en dat ik hem uit de dood zal opwekken op de laatste dag. (…) Ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 6:40, 47)

We moeten opnieuw geboren worden

Een groot verschil tussen Jezus en de vele godsdiensten, is dat hij uitlegde dat de mens niet uit eigen kracht bij God kan komen. Onze geestelijke inspanningen zijn niet in staat om ons een nieuw hart te geven. Je kunt je innerlijke slechtheid niet veranderen, door goed te doen. Je kunt jezelf niet veranderen door een of andere godsdienst, levensstijl of filosofie. ‘Je moet opnieuw geboren worden’, zei Jezus.

jezus christus wedergeboorte

Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt. (Johannes 3:3)

Deze nieuwe geboorte gebeurt door de Heilige Geest, als je met heel je hart Jezus Christus erkent als jouw verlosser. Als je jezelf vernedert onder de machtige hand van God en echt erkent dat je de vergeving van Jezus Christus nodig hebt, kan de Geest van God in je komen en jou deze nieuwe geboorte schenken. Dan wordt je letterlijk een nieuw mens, van binnenuit, door een wonder van God in jou. Dan wordt je een kind van God en dan sluit hij je voor eeuwig in zijn liefhebbende armen. Daarom zegt de evangelist Johannes over Jezus:

Aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren. (Johannes 1:12, 13)

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden

Jezus kwam niet om ons een waslijst wetten te geven die we moeten volgen, hij kwam zijn leven geven. Hij zei dat hij kwam om te sterven aan het kruis, als een offer voor de zonden van de mensen. Dat is heel wat anders dan wat alle stichters van religies gedaan hebben. Zij gaven hun leven niet voor de mensheid. Zij brachten een bepaalde filosofie, een levenswijze, waardoor iemand zelf moest proberen tot God te komen.

jezus christus kruis

Jezus zei: ‘Je kunt onmogelijk bij God komen. Ik moet sterven als het offer voor jouw zonden.’

Dat is het ultieme verschil tussen Jezus en religie. Dat is waarom Jezus zo belangrijk is. Jezus bracht geen religie, hij bracht zichzelf, zijn eigen leven. Mensen hebben er een godsdienst van gemaakt, die ze ‘het christendom’ hebben genoemd. Maar dat is niet de boodschap van Jezus Christus. Hij komt om ons leven te geven, geen religie! Hij liet zich als een offerlam afslachten en liet zijn eigen bloed stromen voor de vergeving van jouw zonden. Daarom zei Johannes de Doper, toen hij Jezus zag langslopen:

Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:27)

Dat is waarom Jezus Christus zo totaal anders is, dan alle mensen die zichzelf ooit hebben voorgesteld als ‘het antwoord’ voor deze wereld.

Wat doe jij met Jezus Christus?

De vraag die God aan jou stelt, is: zul jij knielen voor de Zoon van God, die voor jou gestorven is? Zul jij je hart voor hem openen, die werd doorboord voor jou?

Zul jij hem danken, voor het offer dat hij voor jou bracht?

Jezus Christus kan je een kind van God maken – voor eeuwig. Gods plan voor jou is dat je verlost wordt uit deze verloren wereld en een nieuwe schepping wordt, een nieuw mens, iemand die is gered door het bloed van Jezus Christus.

jezus christus verlossing

God wil jou een nieuwe naam geven, een nieuwe toekomst, een nieuwe hoop, een nieuw doel om voor te leven. Hij heeft geweldige dromen over jou.

Maar alles hangt af van jouw antwoord op het offer dat Jezus Christus bracht voor jou.

Veel mensen kiezen voor ontkenning van Jezus Christus. Ze willen op hun eigen manier ‘gered’ worden. Dat is trots. Deze trots is de oerzonde van de mensheid. Je kunt echter ook kiezen om deze opstandigheid en onafhankelijkheid van God op te geven en te buigen voor hem. Dan zal hij je verlossen van je zonden en dan wordt je een geliefd en kostbaar kind van God, met een geweldige roeping in hem, die vol liefde en goedheid is.

Kom nu in zijn armen van eeuwige liefde en ontvang zijn vergeving en vernieuwing naar geest, ziel en lichaam.

Wat is je antwoord?

Als je ervaart dat God tot je hart spreekt doorheen dit artikel, dan moedig ik je aan om de beangrijkste keuze van je leven te maken:

Stap uit de donkere wereld, in het licht van God.

Jezus Christus zei dan die mensen die hem volgen verlost worden uit de duisternis die de wereld bedekt:

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

Stap in dit licht en ontvang het eeuwige leven. Word een kind van God, krijg vergeving voor je zonden. Hoe doe je dat? Simpel: spreek met God.

Geloof in Jezus Christus

Ik nodig je uit om iets te doen wat je misschen nog nooit gedaan hebt en wat je misschien vreemd vind. Maar als je merkt dat God tot je hart spreekt, doe dit dan aub:

Stap weg van je computer of tablet en kniel neer voor God.

Als je niet alleen bent, zoek dan een stil plekje voor jezelf. Waarom neerknielen? Omdat de kernzonde van de mensheid trots is. We beweren God niet nodig te hebben, we verzetten ons tegen Gods wil, we stellen onszelf hoogmoedig en onafhankelijk op jegens onze Maker. Maar als we knielen, zeggen we:

‘U bent God, ik niet. Ik kan mezelf niet verlossen, ik kan geen kind van God worden door mijn eigen inspanningen. Ik moet door u verlost worden.’

jezus christus vergeving

Je buigt jezelf voor de Maker van hemel en aarde, de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren, de almachtige.

Spreek gerust tot God in je eigen woorden, om te zeggen dat je het offer van Jezus Christus aanvaardt en hem wilt dienen. Je kunt ook onderstaand gebed hardop lezen (print het eventueel eerst uit):

‘Heer Jezus Christus, ik besef dat U de Zoon van God bent. Ik buig me neer voor U. Ik geef mijn hart aan U. Kom alstublieft in mijn leven en wees mijn God. Ik geef mezelf aan U. Vergeef al mijn zonden. Reinig me door uw bloed en maak me een kind van God. Ik geloof dat U gestorven bent voor mijn zonden. Ik ontvang uw offer, Heer Jezus. Help me om te leven als een kind van God, door uw woord te gehoorzamen. Vul me alstublieft met uw Heilige Geest. Amen.’

Ik moedig je van harte aan dit gebed te herhalen in overgave aan God. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan.

Veel teveel mensen horen de stem van God en reageren er nooit op. Doe het nu! Geef jezelf over aan de verlossende liefde van God, die op dit moment naar je uitgaat. God is bij je, waar je ook bent. Je hoeft niet eerst ‘goed’ te worden voor God. Hij is juist gekomen voor ons, zondaars!

Wees niet bang, geef hem je hele hart en leven. Vertrouw Jezus Christus voor de rest van je leven.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This