Is Jezus God?

is jezus god

Is Jezus God? Net als zijn hemelse Vader? Of is Jezus Christus een schepping, net zoals de engelen bijvoorbeeld?

Het antwoord op deze vragen vind je op deze site. Je kunt onderstaande online preek beluisteren die antwoord geeft op de vraag ‘Is Jezus God’ of je kunt het artikel lezen, met diverse bijbelteksten.

Jezus Christus wordt God genoemd door de apostelen

“Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid
van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”.
(Titus 2:13)

“De Christus, Die is boven alles, God, te prijzen in eeuwigheid”.
(Romeinen 9:5)

“Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid
en de scheper der rechtmatigheid is de scepter van Uw Koningschap”.
(Hebreeën 1:8)

“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is
en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen
en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven”.
(1 Johannes 5:20)

is jezus god prediking

Jezus Christus stelt zichzelf gelijk aan God

“Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30)

“Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet?
Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien;
Hoe zegt gij: Toon ons de Vader?”
(Johannes 14:8,9)

Jezus Christus noemt zichzelf met Gods naam

“Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Eer Abraham was, IK BEN. Zij namen dan stenen op
om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich
en verliet de tempel.”
(Johannes 8:58)

God bracht zijn eigen zaad in Maria

“De heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste
zal u als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.”
(Lucas 1:35)

Jezus Christus wordt aanbeden als God

“Opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen…
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer,
tot eer van God de Vader!”
(Fil. 2:1-11)

“En Hem (de Zoon) moeten alle engelen Gods huldigen”
(Hebr. 1:6)

“en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid
en de kracht tot in alle eeuwigheden.”
(Openbaring 5:13)

Jezus bezit Gods eigenschappen

is jezus god

In onderstaande bijbelteksten zie je dat Jezus diverse kenmerken bezit die eigen zijn aan God. De godsdienstige leiders sloegen tilt toen Jezus mensen hun zonden vergaf, want alleen God bezit de eeuwige almacht om een mens van zijn zonden vrij te spreken. God alleen is de ultieme rechter. Ook het kennen van de gedachten van mensen en het geven van eeuwig leven zijn eigenschappen die alleen God bezit. Bovendien wordt Jezus in de Bijbel de schepper van hemel en aarde genoemd.

Jezus Christus is de schepper

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,
en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”
(Johannes 1:1)

“Want door Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en die op de aarde zijn,
die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen,
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan
te zamen door Hem;”
(Kolossenzen 1:16)

Jezus Christus kent de gedachten van alle mensen

“Maar hij wist wat ze dachten.”
(Lucas 6:8 en 11:17)

“Maar Jezus begreep wat ze dachten.”
(Lucas 5:22)

Jezus Christus geeft eeuwig leven

“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is,
zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.”
(Johannes 5:26)

Jezus Christus vergeeft zonden van mensen

“Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:
‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’”
(Mattheus 9:2)

“Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:
‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.”
(Marcus 2:5)

“Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.”
(Lucas 7:48)

is jezus god wonderen

Besluit: Is Jezus God?

Is Jezus God? Als je de Bijbel leest, bestaat er geen twijfel over dat Jezus inderdaad God is, net zoals zijn hemelse Vader en de heilige Geest God zijn. Het is wel duidelijk dat de Vader in principe boven de Zoon staat en dat de Geest als doel heeft om de Zoon op aarde bekend te maken. Maar Vader, Zoon en Geest worden in de Bijbel zonder spoor van twijfel alledrie als God aangeduid.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This