Gods Woord

gods woord licht

Gods Woord zegt dat God je liefheeft en wil verlossen, los van wat je zelf denkt en voelt. We kunnen niet op onze gevoelens vertrouwen, maar moeten ons leven funderen op het Woord van God, dat eeuwig en onveranderlijk is.

Natuurlijk zondig je. Natuurlijk moet je telkens opnieuw vergeving vragen. Natuurlijk heb je elke dag Gods kracht, genade en vrede nodig. Maar dat doet niets af aan Gods begrijpende, milde vaderliefde voor jou. Integendeel. Hij weet hoe zwak je bent. En toch… kiest Hij jou uit als zijn unieke, goddelijke, gereinigde kind.

Jezus spreekt je vrij! Hij staat tussen jou en je aanklagers. Hij nam je zonden op Zich. Zodat jij vrijuit kunt gaan. Telkens weer. Dag na dag. Maand na maand. Jaar na jaar. God kiest je uit. God spreekt je vrij. Jezus wast je rein met zijn bloed.

Gods Woord is niet afhankelijk van je gevoelens.

Gods liefde wordt niet bepaald door je omstandigheden, die veranderen. God is niet afhankelijk van jouw situatie. Hij is God, de eeuwige, almachtige, onveranderlijke Bron van leven, liefde en goedheid. Hij is de allerhoogste. En Hij kiest jou uit om altijd bij Hem te zijn.

Hoe kun je Gods liefde ervaren als je middenin pijn, depressie en verdriet zit? Hoe kun je Gods genade ontvangen als je voor de tienduizendste keer dezelfde zonde hebt begaan en je te beschaamd bent om bij de Vader te komen? Hoe kun je de kracht vinden om de grootste uitdagingen in het leven aan te gaan, in het vertrouwen dat God je zal bijstaan?

Hoe is dat alles mogelijk? Door Gods Woord!

gods woord ravijn

Hij is de God die spreekt… en het is er (Psalm 33:9). Hij is de God die spreekt… en zijn wil wordt uitgevoerd. God is een sprekende God. Jezus is het Levende Woord, dat vlees geworden is. Om jou te tonen wat de kracht van Gods Woord kan betekenen in je leven.

Het is de kracht van Gods Woord die de misleiding van Satans leugens kan tenietdoen. Jezus is overwinnaar en die overwinning is in jou en om jou heen. Hoe kun je dat ervaren? Door Gods Woord.

Hoe pas je Gods Woord toe? Door het uit te spreken.

Het is allemaal heel eenvoudig. Maar je moet het gewoon doen. God heeft je niet geroepen om een leven in verslagenheid en depressie te leiden. God houdt van je en Hij heeft een prachtige toekomst voor je. Geen gemakkelijke toekomst. Maar wel een heerlijke toekomst. Hij geeft je de zekerheid dat Hij altijd bij je is en in alles altijd je kracht, vrede, vreugde en voorziening zal zijn. God geeft je vleugels om boven de aardse omstandigheden uit te stijgen.

Hij is God en jij bent zijn kind. Hij is eeuwig en Hij tilt je op uit het tijdelijke, om je situatie vanuit zijn almachtig perspectief te bekijken.

Hij is groter. Veel groter! Altijd is God groter. Daarom kan Hij je altijd genezen, bevrijden en verlossen.

Hij is de God die leeft. En Hij is de God die Zich aan jou heeft toegewijd. Om je te helpen zijn vrede, voorziening en verlossing te ervaren in je dagelijks leven, geeft God je zijn Woord. Het woord dat waarheid is.

Gods woord is een helder licht, dat de leugens van de duisternis doormidden klieft.

gods woord duisternis

Gods woorden zijn zo krachtig, dat ze de meest doortrapte leugen kunnen ontmaskeren. Gods woorden laten zijn licht schijnen in je leven. Wat je ook denkt. Wat je ook voelt. Wat er ook door je heen gaat. Hoe je omstandigheden ook zijn.

Gods Woord is de waarheid. Al de rest is daaraan ondergeschikt. Vertrouw daarom op Gods woorden. God geeft ze jou. Om je te helpen zijn goedheid in je leven te ontdekken. Om je de kracht te geven zijn plannen uit te voeren in je leven. Om je in staat te stellen jouw deel van de Grote Opdracht uit te voeren: zijn reddende liefde bekendmaken.

Dankzij Gods Woord kun jij tot je bestemming komen.

Jezus heeft jou uitgekozen om veel vrucht te dragen. Vruchten die de Vader verheerlijken en die vreugde brengen in de hemel. Daarvoor heb je Gods Woord nodig. Om de listen van Satan te ontmaskeren en het kluwen te verbreken dat hij om je heen probeert te leggen.

Gods Woord is een zwaard

Gods Woord is een zwaard. Het zwaard dat de duisternis vaneenscheidt en het licht van God laat schijnen. Hij geeft het je. Gebruik het. Elke dag. Telkens wanneer je het nodig hebt.

Schrijf bemoedigende bijbelteksten op, hang ze in je huis, stop ze in je jaszak, leer ze uit je hoofd. Je hebt ze nodig.

Zonder Gods Woord red je het niet. Het is je zwaard. En zonder zwaard red je het niet in de geestelijke strijd. De duisternis probeert voortdurend Gods licht in jou te doven. Leer daarom je zwaard te gebruiken. Oefen jezelf, zodat je een krachtige soldaat wordt. Dan kan God je gebruiken om zijn grote kracht en mach­tige verlossing aan een donkere, lijdende wereld bekend te maken.

Het belang van Gods Woord

Want één enkel woord van hem en hemel en aarde waren er; slechts één bevel en ze stonden vast. Psalm 33:9

Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten. Psalm 19:10

Al heel lang weet ik: uw woorden gelden voor alle eeuwen. Psalm 119:152

Uw woorden zijn deuren naar licht, inzicht krijgt wie nog in het duister tast. Psalm 119:130, 131

Gras verdort, bloemen verwelken, maar de woorden van onze God blijven van kracht, voor altijd. Jesaja 40:8

Regen en sneeuw komen neer uit de hemel en keren pas terug als zij de aarde doordrenkt hebben. Dan komt er zaad voor de zaaier en brood om te eten. Zo is het ook met het woord dat mijn mond verlaat. Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, mijn wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht. Jesaja 55:10, 11

Op wat de Heer zegt, kun je aan. Zijn woorden zijn zuiver als zilver, als zilver in de oven gelouterd, tot zevenmaal toe. Psalm 12:7

Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij: u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ [Jezus]. Johannes 8:31

Voed jezelf met de woorden van het geloof en de goede leer. 1 Timoteüs 4:6

Want het woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. Hebreeërs 4:12

Draag de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen het [gesproken] woord van God. Efeziërs 6:17

En zij hebben hem [Satan] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Openbaring 12:11

In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan. In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven. Johannes 1:1-5

Van je eigen woorden pluk je de vruchten; je woorden beslissen over je geluk. Woorden hebben macht over leven en dood. Spreuken 18:20-21

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This