Gods stem is een zwaard

gods stem zwaard geest

De stem van God is levensveranderend en bevrijdend… als je het vuur van zuivering toestaat.

Gods stem kan heel liefdevol en aangenaam zijn. God is immers liefde. Hij wil ons bemoedigen, troosten, opbouwen en versterken. God is goed, genadig en trouw en zijn stem is dus ook vol liefde en goedheid. Maar als je Gods stem alleen wilt horen op deze bekende lieflijke manier, is er gevaar dat je in misleiding terecht komt. Hoe kan dat? Omdat de Bijbel duidelijk laat zien dat Gods stem niet alleen maar liefdevol en aangenaam is. De Bijbel zegt dat Gods stem ook een vlammend zwaard is, dat doordringt… zo diep dat het de diepste, verborgenheden in een mens ontmaskert.

“Levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Hebr. 4:12)

Gods stem is heel liefdevol en genadig, maar kan ook pijnlijk confronterend en verbijsterend scherp zijn.

Gods stem is een krachtig, helder licht dat duisternis vernietigt. De stem van God zal nooit ofte nimmer kwaad goedpraten, onrecht verdoezelen of misdaad goedkeuren. Het vlees van de mens wil wel dat er alleen maar lieflijk en aangenaam gesproken wordt. Maar Gods stem openbaart het verborgen kwaad en roept de mens op tot radicale bekering.

De Bijbel zegt dat Gods stem als een hamer is die rotsen verbrijzelt, een verterend vuur, als de donder die over de wateren weerklinkt en die bomen in twee splijt (psalm 29:3).

“Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.”
(Jeremia 23:29)

“De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,

De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.

De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven.”
(Psalm 29:3-6)

“uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard.”
(Openbaring 1:16)

Hoe herken je een ware en een valse profeet? Valse profeten spreken alleen wat mensen fijn vinden om te horen.

Ze strelen het gehoor van de mensen en zeggen altijd dat alles ‘vrede, vrede’ is terwijl er zonde is in de harten van de mensen. Valse profeten zullen zeggen wat mensen aanvaardbaar vinden, zodat ze een plaats van aanzien krijgen bij de mensen.

‘Luister niet naar wat deze profeten jullie verkondigen;
ze geven jullie valse hoop. Ze vertellen alleen maar
wat ze zelf willen en niet wat ik zeg.
Tegen hen die mij verachten, zeggen ze:
Het zal jullie voor de wind gaan, en tegen ieder
die hardnekkig zijn eigen gang gaat, zeggen ze:
Er zal je niets overkomen.’
(Jeremia 23:16, 17)

Een ware profeet spreekt Gods stem, onbesmet door de kritiek en de meningen van mensen. Hij zegt wat God zegt. Niets meer en niets minder. Een ware profeet kan de ene keer ontzettend liefdevol, genadig, bewogen en genezend spreken, zodat iedereen een diepe ervaring heeft van de geweldige liefde van God. Maar als God hem een woord geeft dat als een hamer is die rotsen moet verbrijzelen, als God duisternis moet ontmaskeren in zijn volk, zal een ware profeet ook deze krachtige en pijnlijke woorden spreken, los van wat de mensen ervan vinden.

Een ware profeet is iemand die spreekt met een tweesnijdend zwaard… en dat voelt niet altijd heel erg prettig voor ons vleselijke denken en ons ego dat zo snel beledigd is. Mensen kennen dat niet meer. In Nederland is er veel meer valse profetie, dan ware profetie. De stem van diepe bekering is zowat ongehoord. De stem die kwaad kwaad noemt, is dermate zeldzaam dat wanneer iemand eens kwaad kwaad noemt de halve christelijke wereld staat te gillen van verontwaardiging.

Ik geloof dat God ons opnieuw zal laten zien dat Hij een God is van licht, zuiverheid, die de harten en nieren doorzoekt.

“Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst.”
(Jeremia 17:10)

“alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben,
die nieren en harten doorzoek.”
(Openbaring 2:23)

Hij is waarheid en heeft niets te maken met leugen. Licht zonder een spoor van duisternis. Mensen zijn zo gewend aan valse profetie en een afgezwakt evangelie, dat wanneer iemand een helder geluid van waarheid en bekering laat horen, ze denken dat het de duivel is die spreekt. Dit is eigen aan misleiding: het licht wordt als duister gezien en het duister als licht.

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;
die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.”
(Jesaja 5:20)

Duisternis walgt van Gods stem

Toen ik eens over Jezus Christus vertelde tegen een pendelaar op een paranormale beurs, werd die persoon misselijk en zei: “ga weg, ik word helemaal ziek van je.” Mensen die geen open hart hebben voor licht, ervaren het licht als iets vreselijks. Ze kunnen er niet tegen. Bepaalde demonen moeten overgeven van walging als ze het zuivere licht horen en zien. Renate en ik zaten eens in een restaurant te eten en ik hoorde een vrouw die met occulte zaken bezig was, die over ons praatte tegen haar tafelgenoot. Ze zei over ons: “ik ervaar een heel sterke negatieve energie bij die mensen.” Deze vrouw was zo misleid, dat ze het licht van Jezus als negatief ervoer.

Zo is het ook met het ware geluid van God. Mensen die oprecht verlangen naar licht, herkennen het en zijn er blij mee. Mensen die water bij de wijn doen, die niet willen dat het licht sterk en fel schijnt, worden misselijk als ze waarheid horen.

Ze ervaren een innerlijke afkeer van de heldere waarheid en doen alles wat ze kunnen om de waarheid weg te duwen.

Gods stem kan heel lief, vriendelijk, genezend en bemoedigend zijn. Maar de stem van God kan ook heel diep in je hart snijden. De stem van God kan je ook schudden tot in het diepst van je wezen. De stem van God kan je ook als een dief in de nacht overvallen, als een ijskoude douche overspoelen en je in een klap wakker doen schrikken…

Ik geloof dat God een nieuwe beweging gaat brengen in deze, en de komende generaties, waarbij Hij de diepe zonde in de harten van veel mensen aan het licht zal brengen.

En zoals steeds het geval is zullen de dragers van het echte geluid van zuiverheid en waarheid beschuldigd, verweten en verworpen worden (Lukas 13:34). Maar het weerhoudt God er niet van om te spreken. Hij zal spreken, spreken, spreken, spreken, spreken… En Hij zoekt mensen die willen luisteren, luisteren, luisteren… en doen.

Hoe herken je Gods stem? Wat is ware profetie? Let op de heiligheid en waarheid. Let op ontmaskering van kwaad. Let op de overtuiging van zonde die komt. God voedt ons op tot heiligheid.

De stem van valse profetie is heel anders. Ik zie veel mensen die geestelijk doen, geestelijk praten, verheven lijken, en die indruk maken met hun geestelijkheid. Maar als je scherp doorzicht hebt,  dan zie je dat er geen diepe bekering is. Het eigen ik is nog sterk aanwezig. Het draait nog om de persoon zelf.

De stem van valse profetie zal ook altijd de ware stem van God aanvallen. Enerzijds zal de geest van valse profetie proberen de beste vrienden te worden van ware profeten. Ze spreken bemoedigende woorden en winnen je vertrouwen. Ze bevestigen je en moedigen je aan. Maar het doel is dichtbij komen, om je dan te beinvloeden, te sturen en indien nodig proberen je te stoppen in je ware opdracht van God. Valse profetie zal je ofwel als vriendje willen, om je dan te beinvloeden. Als dat niet lukt gaat het je frontaal aanvallen en je vals beschuldigen.

Gods stem brengt overgave aan God

Een ware profeet spreekt met als enig doel: de wil van God. Niets anders. Ware profetie wordt gekenmerkt door een diepe overgave aan God en een diep afleggen van het eigen ik voor HEM, het jagen naar ZIJN EER en ZIJN heerlijkheid, waarbij het eigen ik, en desnoods het eigen leven, opgeofferd wordt.

Er is een diepe, onuitsprekelijke verheerlijking van HEM en HEM ALLEEN.

De geesten van valse profetie lijken wel erg gezalfd en geestelijk, maar deze geestelijkheid wordt -diep verborgen- gedreven door eigenbelang, eigen eer, eigen behoefte, eigen aandacht. Echt geld is soms heel moeilijk te onderscheiden van vals geld. Wat helpt is het briefje tegen helder licht houden, dan zie je het verschil.

Ik geloof dat God veel valse profetie zal ontmaskeren in dit land, de komende tijden. Hij zal een zuiver geluid brengen. Het zal zeer geliefd zijn en tegelijk diep gehaat worden. Het brengt scheiding teweeg, altijd. De stem van God openbaart altijd wat er verborgen is in iemands hart en het zorgt voor scheiding.

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde;
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
(Matt. 10:34)

Mensen willen altijd peis en vree, lief en wel, fijn en mooi… Maar God wil geen halfzacht, slap volk, Hij wil mensen die gelouterd zijn door zijn zuivere en zuiverende woord. Hij wil mensen die hebben toegestaan dat het zwaard hen doorboort, reinigt en bevrijdt. Hij wil zonen en dochters die heilig en ongeveinsd ontzag voor Hem hebben en die op een gezonde manier beven voor Hem. Zodat we niet zomaar meedoen met leugen, bedrog, namaak, misleiding en vroom gezemel.

God wil ons diep louteren en vormen, zodat zijn licht helder zal schijnen in ons.

Ik geloof dat veel mensen met een ware profetische stem monddood gemaakt zijn. God zal je vrij maken. Je zult confrontaties aangaan. Niet omdat je dat wil, maar eenvoudigweg omdat God dat doet in en door je heen. Licht zal altijd duisternis confronteren.

De duisternis probeert altijd het licht te doven. Daaraan herken je ook de geest van valse profetie, die stem probeert altijd de stem van God af te zwakken. Herken het. Let erop. Is er een stem die het eenvoudige, sterke, scherpe woord van God in je wil verzwakken en doven? Dan weet je dat de duisternis actief is.

De meeste christenen hebben veel meer duisternis in zich dan ze beseffen. Je herkent het ook aan een onwilligheid om te horen. Ze worden gekenmerkt door een geest van vroomheid en ongezeglijkheid. Ze willen de hele tijd praten en horen nooit wat de Geest van God echt zegt.

Open je hart. Onderzoek jezelf in welke mate er trots en eigenzinnigheid is. Vraag aan de Geest van God om met een diep vuur te branden in je.

Vraag aan Jezus Christus om elk vals vuur te ontmaskeren in je. Dit zijn woorden die God persoonlijk me ingeeft:

Ik wil je reinigen, zegt God.
Mijn kind, Ik wil je vrij maken van elke vreemde invloed,
elk vreemd geluid dat niet van Mijn Geest is.

Ik wil je hart vullen met zuiverheid en helder licht.
Zodat je de duisternis heel sterk zult onderscheiden.

Ik wil waarheid brengen in je leven,
in elk aspect van wie je bent.
Mijn Geest doorzoekt je hart,
en Ik zie elke invloed die niet van Mij is.

Ben je bereid, mijn kind, om door
het zuivere licht onderzocht te worden?

Ik wil je vrij maken, zodat je Mij
veel helderder zult zien.

– Je hemelse Vader.

 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This