Hoe kun je Gods stem verstaan?

gods stem verstaan

Is het mogelijk om Gods stem te verstaan? Of spreekt God niet meer tot ons, sinds het samenstellen van de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over de stem van God? Op deze pagina vind je een heldere bijbelstudie over dit onderwerp, gevolgd door praktische tips voor het verstaan van Gods stem in je dagelijks leven.

Er bestaat een lering dat God niet meer persoonlijk tot zijn kinderen spreekt, omdat we nu de Bijbel hebben. Dat is een jammerlijke dwaalleer, die miljoenen christenen weerhoudt van een intieme wandel met hun hemelse Vader. De Bijbel zegt immers van begin tot eind dat God door alle eeuwen heen een sprekende God is geweest, die relatie met ons wil.

De enige God, de Heer, spreekt! (Psalm 50:1)

De mens leeft van elk woord dat de Heer spreekt. (Deuteronomium 8:3)

Kom bij Mij en luister; als je luistert, zul je leven. (Jesaja 55:3)

Ik wil luisteren naar God, de Heer, naar wat Hij te zeggen heeft. (Psalm 85:9)

De Bijbel zegt dat God met veel mensen op een heel persoonlijke manier sprak, omdat het zijn vrienden waren. Denk maar aan Henoch, Mozes, David, Elia en vele anderen (voeg gerust jouw naam hierbij, als je een intieme relatie met God verlangt).

De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk, zoals iemand spreekt met zijn vriend. (Exodus 3:11)

Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. (Genesis 5:24)

Wij zijn niet minder dan de grote godsmannen of -vrouwen die in de Bijbel vermeld worden, en we kunnen evengoed vriendschap met onze hemelse Vader ontwikkelen, als we dat willen en er tijd in investeren.

Elia was een mens als wij… (Jakobus 5:17)

Ik noem jullie vrienden… (Johannes 15:15)

De Heer is een vriend van wie hem vrezen. (Psalm 25:14)

god vriendschap relatie

De kernboodschap van de Bijbel is dat God een persoonlijke relatie met ons wil.

Dat God niet  tot ons zou spreken, druist dan ook in tegen de essentie van de Bijbel. Het is zelfs zo dat we in een tijdperk leven dat gekenmerkt wordt door de stem van God. God spreekt in onze tijd meer dan Hij ooit eerder op aarde heeft gedaan. Meer hierover kun je lezen in dit artikel over Gods stem in deze tijd.

Jezus zei trouwens dat iedereen die bij Hem hoort, zijn stem kan verstaan:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij. (Johannes 10:27)

In het Nieuwe Testament zie je dat de Geest van God tot gelovigen spreekt:

De Geest zei mij, dat ik zonder bezwaar te maken met hen mee moest gaan. (Handelingen 11:12)

Toen ze … een dienst hielden ter ere van de Heer, sprak de heilige Geest. (Handelingen 13:2)

De Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten. (1 Timoteüs 4:1)

De apostel Petrus zei dat we God door ons heen moeten laten spreken:

Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt. (1 Petrus 4:11)

De Bijbel zegt dat de heilige Geest ons onderwijst. Dat is onmogelijk als we zijn stem niet verstaan.

Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. (Johannes 16:13)

Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. (1 Johannes 2:27)

Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. (1 Korintiërs 2: 10)

De apostel Paulus noemt de gave van profetie de belangrijkste gave van de Geest.

Profetie is een gave die het mogelijk maakt voor christenen om de stem van God door hen heen te laten weerklinken, om elkaar te bemoedigen en te vermanen:

Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie… Wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten… als iemand een boodschap van God overbrengt, sterkt dat de hele gemeente. (1 Korintiers 14:1-4)

Als je de Bijbel leest, zie je zowel in het Oude als het Nieuwe Testament dat God een sprekende God is, die relatie met ons wil, die persoonlijk bij ons betrokken wil zijn en die ons wil leiden in elk aspect van ons leven. Daarom is het belangrijk dat we leren de stem van God te verstaan.

Voorwaarden om Gods stem zuiver te verstaan

Als je je leven aan Jezus Christus hebt gegeven en gedoopt ben in de heilige Geest, kun je dit stuk overslaan en verdergaan naar het kopje Tips om Gods stem te verstaan. Zoniet, lees dan zeker verder, want dit is van cruciaal belang om Gods stem zuiver te verstaan.

Jezus Christus

De eerste vereiste om Gods stem accuraat te verstaan, is dat je echt tot bekering bent gekomen van je leven zonder God en dat je gelooft in Jezus Christus, als jouw verlosser die voor jouw zonden aan het kruis gestorven is.

Jezus is de weg tot GodAlleen Jezus Christus is de weg tot God en zonder Hem kun je nooit Gods stem zuiver horen.

Als je je leven niet hebt toegewijd aan Jezus Christus en niet onder zijn heerschappij en bescherming staat, zul je gegaraneerd misleid worden door stemmen die zich wel als God voordoen, maar die niet zijn stem zijn.

Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van het kwaad en ons dicht bij God te brengen. Hij zei over zichzelf:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft. (Johannes 8:12)

Alleen Christus is aan het kruis gestorven voor onze schuld en Hij is uit het graf opgestaan, als overwinnaar over elke macht van misleiding.

Zonder Jezus Christus staan we blootgesteld aan geesten en machten die ons willen misleiden. Hij is op aarde gekomen om de mensheid te verlossen van elke vorm van duisternis en ons in het ware licht van God te brengen.

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, is gekomen in de wereld. (Johannes 1:9)

Geef dus eerst en vooral je leven volkomen aan Jezus Christus. Leer Hem kennen als je verlosser en je Heer. Keer je af van elke andere geestelijke werking zoals new age, spiritisme, occultisme, waarzeggerij, helderziendheid enz. die van demonen en liegende geesten gebruik maken. Weersta elke vorm van occultisme en waarzeggerij en onderwerp je met hart en ziel aan Jezus Christus.

De heilige Geest

Het is ook van groot belang dat je bent gedoopt in de heilige Geest. De Bijbel zegt dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, de Heilige Geest mag ontvangen.

Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen. (Handelingen 2:38)

Het is de Geest van God die je helpt om de stem van de hemelse Vader en Jezus Christus te verstaan. Zonder vervuld te zijn met de heilige Geest is het veel moeilijker om de nabijheid en de relatie met God te ervaren. Strek je dus van harte uit naar de doop in de Geest, zoals de Bijbel het noemt. Hier lees je er meer over de doop en vervulling met de heilige Geest.

Tips om Gods stem te verstaan

God spreekt op alle mogelijke manieren. Dit is dus geen complete lijst, maar eerder een opsomming van een aantal veel voorkomende manieren waarop God spreekt.

Allereerst: leer luisteren

Meisje luistert naar Gods stemGod wil maar al te graag met jou praten, maar hij wacht totdat jij leert luisteren. We zijn zo gewend om alleen maar te spreken TEGEN God en we hebben niet geleerd dat God ook wel eens iets tot ons wil zeggen. Je kunt echter pas spreken van relatie als er communicatie is. Vriendschap heb je, als je met elkaar praat en naar elkaar luistert.

Leren luisteren is de eerste stap.

Neem tijd om bij God te zijn, zonder iets te zeggen. Leer ontspannen bij God. Leer je hart openen voor hem. Leer tijd apart te zetten om echt in de stilte en rust te komen bij God. Ga weg uit de onrust van de wereld, de vele geluiden van internet en televisie, zoek de rust op. Dan zal hij spreken. Reken maar.

Meestal hoor je de stem van God niet luid zoals Samuel, toen hij midden in de nacht uit zijn bed werd geroepen…

God spreekt meestal zacht, in je hart.

Weet je, jij woont in een lichaam, je bezit een ziel, maar… je bent een GEEST. En God? Die is ook Geest. Daarom praat God tegen jou op een geestelijke manier. Dat wil zeggen: hij spreekt tot jouw geest. Je kunt hem dus horen met de oren van je geest. Oren van mijn geest? Jawel. Jouw geest heeft net zo goed zintuigen als je lichaam. Want als je uit je lichaam bent, kun je NOG STEEDS zien, horen en voelen. Mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad, waren even uit hun lichaam en ze konden ineens veel beter horen, zien en voelen.

Je lichaam heeft zintuigen. Maar ook je geest heeft zintuigen.

Als God spreekt, luister je met de oren van je geest en als God je iets toont, dan zie je dat met de ogen van je geest. Ook echte wijsheid bezit je niet in je hersenen, maar in het ‘verstand’ van je geest. Daarom zegt de Bijbel dat enkel het persoonlijk kennen van God iemand echt wijs maakt. Daarom ook zei Jezus:

Ik heb je drie jaar lang onderwezen, maar pas als de heilige Geest in jullie komt, zul je het begrijpen. Hij zal jullie leiden in het echte kennen (door ervaring) van de waarheid. (parafrase van Johannes 14-17)

Echte kennis van God krijg je niet in je hersenen, maar in je geest. Het wordt je gegeven door de heilige Geest van God. Dat is een belangrijk verschil. Er is een bekend christelijk liedje, dat zegt: ‘open the eyes of my heart, Lord’. Een bijbeltekst zegt:

Ik bid dat God de ogen van je hart zal openen, opdat je zal zien hoe groot zijn roeping is voor jou. (Efeze 1:18)

God wil je leren je geestelijke zintuigen te gebruiken.

Als westerlingen hebben we geleerd om alles vanuit onze hersenen te begrijpen. Als onze grijze hersencellen het niet kunnen vatten, blijven we er liefst ver vandaan. God is echter geen stel hersencellen, noch is hij een boek vol woorden. Hij is GEEST en Hij spreekt tot onze geest, op een geestelijke manier, tot onze geestelijke zintuigen.

Hoe luister je met de oren van je geest?

Het is alsof je iets in je hart of je gedachten ‘hoort’. Een zachte stem. Een diepe indruk in je hart. Een innerlijk gevoel. Zacht, liefdevol, soms duidelijk, soms heel stil. Je hoort het niet met je fysieke oren, maar toch is het een duidelijke gedachte, een duidelijk geluid, een duidelijke betekenis. Je hoort het gewoon. Heel eenvoudig. Of je weet gewoon iets heel sterk. Of je voelt als het ware een gedachte opborrelen uit je innerlijk. Het komt heel spontaan, natuurlijk, rustig.

De stem van God is als een bron die spontaan opborrelt.

Stemmen die zich agressief opdringen, stemmen die je opjagen, stemmen die je angst aanjagen of onrust brengen, zijn nooit Gods stem. Want God is liefde en hij spreekt vanuit liefde. God is een vader, een vriend, een geliefde. Hij is ook een liefdevolle herder. Hij hoeft niet te schreeuwen in je oren. Hij is zacht, lieflijk en opbouwend. Zelfs als hij je corrigeert, zal hij dat doen vanuit liefde en met het verlangen om je meer in zijn liefde te brengen.

Hoe werken de ogen van je geest?

Je ‘ziet’ iets met je innerlijke ogen, maar toch is het niet zichtbaar voor je lichamelijke ogen. Je ZIET het gewoon voor je. Simpel. God toont het je. Sommigen hebben een gave van God gekregen om heel vaak zaken te ‘zien’ die God hen toont. Bij anderen gebeurt het minder regelmatig. Maar toch hebben we allemaal geestelijke ogen en kunnen we dus geestelijk ‘zien’.

Ogen van de geestJe mag God altijd vragen om je ogen meer te openen, en je te leren te kijken met de ogen van je geest.

Als God je in je geest iets laat zien, maakt dat vaak diepe indruk op je. Zo zag ik eens een beeld van een geweldig licht. Ik kreeg de gedachte in mijn hart: ‘Dit licht is God. Jij staat buiten dat licht. Dat hoeft niet. Je hoort in dat licht te staan. Wees niet bang en kom maar volkomen in het licht van God.’ Op datzelfde ogenblik had ik ineens het gevoel dat ik helemaal omgeven was door dat immense licht.

De les die God me hiermee leerde was: ‘Jij bent NIET TE MIN om in het volle licht van God te staan. God wil dat je jezelf niet van hem afzondert, want hij vergeeft je fouten. Besef dat je middenin het LICHT van God mag zijn. Kom dus gerust daar waar je hoort te leven: in het volle licht van God.’

Ik ontdekte door dit beeld en de gedachten die erop volgden, dat God me volkomen aanvaardt. Dergelijke lessen vergeet je nooit.

Als je iets wilt zien van God, sluit dan gewoon je ogen en ontspan je. Vraag aan Jezus Christus om je iets te tonen.

Dat kun je altijd doen, wanneer je maar wilt. Mijn vrouw en ik doen het soms samen met de kinderen. Dan vragen we God of hij ons iets wil tonen, om elkaar te bemoedigen. Je kunt ook altijd God vragen om je iets te tonen als antwoord op een gebed of een nood. Als je eerst je nood hebt bekendgemaakt bij God, vraag hem dan om je iets te laten zien. Richt je op Jezus Christus en ontspan je.

Op welke manieren spreekt God?

God spreekt op veel verschillende manieren. Als jij aandacht zult hebben voor Gods stem, zul je merken dat hij elke mogelijke methode zal gebruiken om tot je door te dringen. Hieronder vind je enkele manieren hoe God tot je kan spreken:

God spreekt doorheen de Bijbel

De Bijbel is het woord van GodDe Bijbel is Gods boek, waarin hij zichzelf aan jou laat zien. Als je erin leest, leer je zo ontzettend veel over hem en over jezelf. Het gaat allemaal over zijn relatie met jou en zijn liefde.

Als je de Bijbel leest, vraag dan altijd aan God om je te leiden door zijn heilige Geest.

Want de Bijbel wordt pas echt Gods stem voor jou, als de Geest van God je leidt, zodat je die zaken eruit haalt die God tot jou wil zeggen..

God spreekt met een hoorbare stem

Zoals de jonge Samuel die Gods stem zo luid hoorde dat hij er wakker van werd. Er is ook het voorbeeld van de doop van Jezus Christus, toen Gods stem zo luid weerklonk dat de omstanders zeiden dat het een donderslag was. Ook vandaag spreekt God tot mensen met een hoorbare stem, maar dat komt niet zo vaak voor.

God spreekt door een stille stem in je hart

Hier hebben we het al over gehad. Je hoort die stem eigenlijk in je geest, ofwel je innerlijke mens. In je gedachten hoor je drie stemmen: die van jezelf, die van demonen (die enkel leugens spreekt) en die van God. Hoe meer je oefent, hoe beter je de stem van God kunt onderscheiden. Dat is de enige manier: proberen, oefenen en ervaring opdoen. Je leert het naarmate je God langer volgt. Belangrijk is wel de stem altijd te toetsen aan de boodschap die God heeft geopenbaard in de Bijbel. Als je een stem hoort die zaken zegt die niet in lijn zijn met wat er in de Bijbel staat, is het een misleidende stem.

God spreekt door vrede of onrust te geven

God spreekt altijd tot ons door innerlijke vrede of onrust te geven bij een bepaalde gedachten of beslissing die we willen nemen. God woont in je innerlijk, dus hij zal je altijd bevestigen of iets van hem is of niet, door zijn innerlijke vrede.

God kan duidelijk tot je spreken door je een gevoel van verdriet te geven bij een bepaalde beslissing, of een gevoel van onrust. Dan is het beter om te wachten, tot je duidelijkheid krijgt van God. Kenmerkend voor een beslissing die in lijn is met Gods wil, is dat de heilige Geest je er rust en vreugde over geeft.

Als iets je een gevoel van gebondenheid, onderdrukking, onrust of angst geeft, is het niet de wil van God.

Zelfs bij een moeilijke beslissing, die iets van je vergt, zal het maken van de juiste keuze een gevoel van vrijheid en vrede met zich meebrengen. Het verbreken van een ongoddelijke relatie kan even emotioneel verdriet met zich meebrengen, maar op een dieper niveau, in je geest zal God je diepe vrede geven.

Jezus Christus moest zijn even afleggen en maakte de keuze om Gods wil te doen. Dat was een moeilijk stap, die veel pijn met zich meebracht, maar God stuurde Hem wel een engel om Hem rust en kracht te geven. God bevestigt zijn wil altijd door vrede. Diepe innerlijke vrede. Onrust is een signaal dat er iets niet in de haak is.

God spreekt in dromen, visioenen en beelden

Man slaapt en droomtIn de Bijbel zien we veel voorbeelden van mensen die dromen krijgen waarin God tot hen spreekt. Zo’n droom kan een soort gelijkenis zijn, of beeldspraak. Kenmerkend voor een droom van God, is dat je droom je als het ware niet loslaat. Je bijft je afvragen ‘wat betekent die droom toch?’ Dat is een teken dat God wil je op zoek gaat naar de uitleg van die droom.

Een nachtmerrie is zelden van God. God kan soms wel een verontrustende droom geven om  je te waarschuwen, maar over het algemeen is een duistere droom, die veel onrust brengt, niet van God.

Begrijp je niets van een droom die aan je blijft knagen? Ga er dan eens met andere, meer ervaren, christenen over praten.

Let er dan wel op dat je niet op de loop gaat met een menselijke uitleg, maar luster naar de innerlijke bevestiging in je hart. Soms duurt het een hele tijd voor je Gods uitleg vindt over een droom. Dat is niet erg.

Een visioen is net zoiets als een droom, maar dan terwijl je wakker bent. Je ziet een soort film voor je, en het kan heel levensecht zijn. Ook dit zie je in de Bijbel. Ezechiel, Daniel en Johannes kregen zulke visioenen.

Beelden tenslotte zijn plaatjes die je voor je ziet. God laat eenvoudigweg iets zien en laat je de betekenis daarvan begrijpen. Dit komt veel voor, tijdens gebed. God laat vaak beelden zien, om iets duidelijk te maken.

God spreekt door de gave van profetie

Profetie is het doorgeven van de stem van God. Het is een bijzondere gave van de heilige Geest, waarvan de Bijbel zegt dat we er ons boven elke gave naar moeten uitstrekken.

Jaag de liefde na en richt u ook op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie. (1 Kor. 14:1)

De gave van profetie is bedoeld om anderen te bemoedigen, op te bouwen en bij te sturen. Deze gave is voor God zo belangrijk, omdat iedereen het kan ontvangen en omdat het zo bemoedigend is, als het zuiver en echt door Gods Geest functioneert.

Wel moet er met profetie voorzichtig omgesprongen worden, want sommige mensen misbruiken het om anderen te manipuleren. Toch is dat geen reden om niet te zoeken naar deze gave, maar het is juist een reden om te streven naar de zuivere werking van deze belangrijke gave van God.

God spreekt door je aandacht ergens op te vestigen

Je kunt soms opeens ervaren dat je zonder enige reden naar iets zit te kijken. Een object, een tekst of een persoon. Dan gebeurt het vaak dat God je door die persoon, die tekst of dat object heen iets wil zeggen. Vraag dan gewoon: wat wilt u me zeggen Heer?

God spreekt door je iets in herinnering te brengen

Sommige mensen krijgen ineens een zin, een lied of een gedicht in hun gedachten. Soms is het goed om dan de volledige tekst daarvan op te zoeken, want het kan zijn dat God je iets wil zeggen doorheen die tekst. Dat kan bemoedigend zijn, of het kan een instructie bevatten van wat God wil dat gaat doen. Mijn vrouw krijgt regelmatig liedjes in gedachten, die ze al vele jaren niet heeft gehoord. Als we dan de tekst van het lied opzoeken, blijkt het een antwoord te zijn op iets waar we op dat moment net mee worstelen. Soms kan dat heel indrukwekkend zijn en dan ervaar je heel sterk dat God met je begaan is.

God spreekt via mensen

God gebruikt ook mensen om tot ons te spreken. Vaak hebben die mensen het niet eens in de gaten dat God door hen heen spreekt, maar jij weet het, omdat een bepaalde zin om een of andere reden diep in je hart gegrift wordt. Soms kan dat pijnlijk zijn, omdat God je dan op een zwakte of een fout kan wijzen. Maar de Bijbel zegt dat het van levensgroot belang is om te luisteren naar waarschuwingen van anderen.

Hoeveel christenen, zelfs leiders, gaan niet de mist in, omdat ze te trots zijn om Gods stem te herkennen doorheen anderen?

Maar God zegt heel duidelijk in zijn Woord dat we aandacht moeten hebben voor wat hij ons doorheen anderen wil zeggen.

Wie een waarschuwend woord niet telt, zal de gevolgen moeten dragen, wie eerbied heeft voor goede raad, zal merken dat het loont. (Spreuken 13:13)

God spreekt op talloze manieren…

God kan op nog zoveel meer manieren tot je spreken. Het belangrijkste is, dat je de houding aanneemt van een echte dienaar en geliefde van God en zegt: ‘SPREEK HEER, IK LUISTER!’ Neem tijd om alleen te zijn. Zonder jezelf af van de drukte van mensen. Jezus deed dat ook voortdurend.

Hij wilde alleen zijn bij zijn hemelse Vader, om te luisteren naar Gods stem. Hij gaf ons zijn leven als perfect voorbeeld.

De heilige Geest kan pas echt tot je doordringen als je tijd neemt om bij God te zijn. Dan kan God met zijn liefde, zijn kracht en zijn goedheid je innerlijk veranderen. Dan kun je tot rust komen. Dan kan hij je zijn leven geven. Dan zul je gevoeliger worden voor Gods stem.

Schrijf de woorden van God op!

JournallenNeem een blad papier of een schrift bij de hand en schrijf alle gedachten op, die je ingegeven krijgt, terwijl je bij God bent. Wees daar heel ontspannen in. Want God spreekt vaker door je gedachten dan je denkt.

Als je je volkomen op Jezus Christus richt en als je dan spontaan begint te schrijven, zonder na te denken over wat je schrijft, zul je merken dat je heel mooie woorden zult noteren. Dat is vaak wat God je wil zeggen.

Want God is IN je. Zijn Geest woont in je binnenste.

Als je dus je leven op God afstemt, als je je hart op Jezus Christus richt en als je in volkomen ontspanning en rust de spontane woordenstroom die opborrelt vanuit je hart opschrijft, zal God spreken. Ikzelf luister vaak op deze manier naar Gods stem en het is buitengewoon bemoedigend. Je bent Gods eigendom. God is in en bij je. Daarom is het heel normaal dat je de stem van God kunt verstaan.

Dus: neem papier en pen, richt je volledig op Jezus Christus en begin spontaan woorden op te schrijven.

Dat is een eenvoudige methode die je helpt om de innerlijke stroom van Gods Geest te uiten. Heel praktisch. Heel makkelijk. Heel spontaan. De sleutel is: niet nadenken, want dan is je verstand actief. Het gaat erom dat je de innerlijke bron van de heilige Geest ongeremd laat stromen, door spontaan te schrijven. Nadien kun je de woorden met je verstand beoordelen en eventueel aan een meer ervaren christen voorleggen, die je kan helpen herkennen of de woorden inderdaad van God zijn of niet.

Durf het! Wees niet bang. Denk niet dat God niet tot jou wil spreken. Hij heeft je lief en wil je graag bemoedigen. Doe het dus gewoon!

Deel dit artikel aub als je het waardevol vind.[symple_divider style=”fadeout” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Christelijk boek over de stem van God, van Cindy Jacobs DE STEM VAN GOD

Hoe God nog steeds tot zijn kinderen spreekt

Cindy Jacobs legt in dit boek uit dat God nog steeds tot al Zijn kinderen spreekt. We moeten leren om Zijn Stem te onderscheiden. Op deze wijze krijgen we visie en kunnen we anderen bemoedigen. Ze behandelt volgende onderwerpen:

– Wat wel en niet te doen bij profetie
– Onderwerping aan gedelegeerde autoriteit
– Valse en ware profetie
– Profetische voorbede en geestelijke strijd
– Dromen en visioenen
– Integriteit

De Stem van God is geschreven vanuit persoonlijke ervaringen met God. De schrijfster heeft zelf veel fouten gemaakt en wil ons dit besparen. Ook als je pas christen bent, is dit een zeer nuttig boek.

Bestel dit boek hier

 

Cindy Jacobs

Cindy Jacobs is een gerespecteerde profetes die over de hele aarde reist, niet enkele om te bedienen voor grote groepen mensen, maar voor leiders van landen. Haar belangrijkste bediening is naar leidinggevenden die de wereld beinvloeden, die haar advies vragen.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This