Gods volmaakte licht

gods licht

Gods licht is volmaakt, zonder spoor van duisternis. God wil zijn licht zo helder laten schijnen in ons, dat het elk restant van duisternis openbaart en verwijdert. Dan zullen we zelf ook een zuiver licht zijn in deze duistere wereld.

In onderstaande profetie lees je het verlangen van God om je hart te reinigen. Laat dit woord tot je doordringen en sta de Heer toe zijn werk van heiliging te doen in je leven.

lijn licht 2px

Ik maak jou tot een stralend licht

Mijn kind, jij bent de mooiste schat die er bestaat.

Ik heb je gemaakt. Ik heb zoveel liefde voor je.

Ik heb je geroepen om Mij te kennen.

Ik heb een plan met je. Ik heb het goede met je voor.

Ik ben een Vader die vol liefde voor je is.

Het is niet mijn bedoeling dat je zult leven onder een juk van lasten, verdriet en moeite.

Ik heb je bedoeld om vrij te zijn, om te leven in de liefde die Ik voor je heb, om sterk te zijn in mijn grote goedheid.

Ik wil je laten zien hoe GOED Ik ben.

Ik ben zoveel mooier dan jij kunt beseffen.

Ik ben zoveel groter in mijn liefde en trouw dan jij kunt beseffen, mijn kind.

Maar Ik wil het je tonen. Want dan zul je gaan zien hoe zinvol je leven is, hoe belangrijk je bent voor Mij, hoe oneindig kostbaar je bent voor Mij.

Ik heb je bedoeld, mijn kind. Ik heb een plan met je.

Ik wil je graag zuiveren en reinigen van de dingen die je in je leven verdriet hebben gedaan, van de strijd die er geweest is.

Ik wil je vrij maken, mijn kind, van de dingen die hebben geprobeerd je van Mij af te houden.

Je zult schitteren mijn kind, je zult stralen, je zult een licht zijn in deze wereld.

Ik ben het Licht van de wereld, maar Ik zal mijn liefde en mijn trouw zo aan je laten zien, dat jij dan ook een licht in de wereld zult zijn.

Dus sta me toe mijn kind om je hart te zuiveren, om de pijn en de boosheid die er zit, naar de oppervlakte te laten komen, zodat het weg kan vloeien.

Mijn Geest zal je helpen en leiden.

Ik ben je Vader, Ik hou van je.

Wees niet bang voor Mij.

Wees niet bang voor de pijn die kan komen, als je genezing begint te ontvangen.

Want de pijn helpt je om vrij te worden.

Als je het alleen maar diep wegduwt, kun je niet bevrijd worden.

Dan blijft het als een gif in je innerlijk doorwerken, zonder dat je het beseft.

Dan is het als een gif dat heel subtiel je hart besmet.

En Ik wil je een zuiver, stralend licht maken in de wereld.

Sta me dus toe de pijn naar de oppervlakte te halen, zodat het kan gaan wegstromen.

Je hemelse Vader en Jezus Christus

lijn licht 2px

God roept ons in zijn licht

God is licht, en er is in Hem geen spoor van duisternis. Hij roept ons om te leven in zijn zuivere licht, ver weg van de duisternis.

‘Ik ben in de wereld gekomen als een licht
om iedereen die in mij gelooft, niet in het duister te laten.’
(Johannes 12:46)

‘Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft
om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht.’
(1 Petrus 2:9)

‘Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht
door uw gemeenschap met de Heer.
Leef als kinderen van het licht.’
(Efeze 5:8)

Gods licht is soms heel confronterend en velen vluchten ervan weg, uit angst dat het licht van God hen zal veroordelen.

Maar de enige reden dat God met zijn helder licht wil schijnen, is om ons vrij te maken van alles wat ons ongelukkig maakt, alles wat ons pijn doet en wat zijn liefde en rijke zegen in ons leven belemmert. Als we toestaan dat het licht ons zuivert, is er geen enkele reden om er bang voor te zijn. Want Gods licht is niet tegen ons, het is voor ons, om ons vrij te maken. Toch vluchten mensen liever weg van Gods licht, naar de duisternis…

“Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld
en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht,
want hun daden waren slecht.
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht
omdat anders zijn daden bekend worden.
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.’
(Johannes 3:19-23)

Satan beweegt in duisternis en is bang voor Gods licht. Hij haat het licht van God.

Satan zal dan ook altijd mensen die in Gods zuiver licht leven, vals beschuldigen. Hij verdraagt het niet dat mensen in het licht van God leven en zal altijd proberen om diegenen die waarachtig in het licht van God leven in een kwaad daglicht te stellen.

In Gods licht is niets verborgen

Licht betekent dat alles helder en zichtbaar is, dat er geen verborgen gebieden in je leven zijn, dat je geen verborgen haat, bitterheid, wrok, zelfzucht of wat dan ook in je hart hebt. Gods licht wil je helemaal zuiveren.

‘Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn
terwijl we onze weg in het duister gaan,
liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is,
dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt
het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.’
(1 Johannes 1:6)

Het is heerlijk om in het licht van God te leven. Ik kan me niets mooiers voorstellen. Als we wandelen in het licht met God, is er vrijheid, leven in overvloed, en intens geluk.

God wil zijn krachtig licht in de wereld laten schijnen op een manier die alles verandert.

Satan wil dat kost wat kost verhinderen. Satan is niet bang voor religie, menselijke godsdienst, vrome poppenkast. Hij is bang voor het heldere licht van God.

Ik wil je van harte aanmoedigen God toe te staan je hart diep te reinigen. Als je toestaat dat de hemelse Vader jouw hart, je leven, je denken onderzoekt en zuivert, dan kun je zelf ook een helder licht worden.

Gods licht doorzoekt alles

Teveel christenen beweren in het licht te leven, maar ze hebben zonde in hun hart. Bij sommigen is die zonde duidelijk, zoals drankmisbruik, pornografie of gokken. Maar wat veel gevaarlijker is, is de verborgen haat, jaloezie, eerzucht, machtswellust en vele andere duisternis die in het hart van mensen zit.

God ziet alles. Niets is verborgen voor het licht van God. Niets.

Daarom zegt de Bijbel dat Jezus Christus ogen heeft van vuur, die dwars door alles heen branden. Mensen kunnen anderen een rad voor ogen draaien. Mensen dragen veel maskers en doen heel goed alsof. Soms is het heel moeilijk om te zien of iemand gemeend liefdevol is of gemaakt. Soms is het bijna onmogelijk om te onderscheiden of iemand door de Geest vam God geleid wordt of door een geest van misleiding. Ze spreken immers dezelfde woorden… Mensen kunnen elkaar misleiden, doen alsof, toneel spelen… Maar Jezus Christus zegt:

‘De Zoon van God, wiens ogen vlammen als vuur
en wiens voeten gloeien als brons …
Zo zullen alle gemeenten weten dat ik hart en nieren doorgrond.
En ik zal ieder van u vergelden naar zijn daden.’
(Openbaring 2:18, 23)

Sta het licht van God toe in je eigen leven

Let erop dat je niet alleen naar anderen kijkt, met het idee ‘jij moet door Gods licht gezuiverd worden’. Nee, alsjeblieft. Sta het licht van God toe om in je eigen hart en leven te schijnen. Laat Gods licht jou zuiveren. Dan zul je pas in staat zijn een instrument van Gods licht te worden naar anderen toe.

Als je werkelijk gestorven bent aan jezelf, aan je eigen jaloezie, aan je ambities en zucht naar erkenning en als de pijn van je eigen ziel genezen is door de liefde van God, kan Hij je gebruiken. Sta Hem toe om diep te gaan met je. Wordt heel oprecht. Doe niet alsof naar mensen toe. Durf het heldere licht van Jezus diep tot je leven toe te laten. Niets anders maakt je vrij. Wil jij dat?

Vraag dan aan Jezus Christus om met zijn heldere licht te schijnen in je en om elk aspect van duisternis aan de oppervlakte te brengen.

Dat kan heel pijnlijk zijn en heel heftig. Maar verbreek je hart, vernietig je trots, leg je eigen gelijk en je angst, je pijn en woede in Gods handen en je zult een kind van God worden dat een helder licht is in deze donkere wereld. En daar is geweldig veel behoefte aan.

Gebed om Gods licht

Voel je vrij om onderstaand gebed mee te bidden Je kunt dit gebed gewoon hardop bidden, als je dat makkelijk vind. Of je kunt het als voorbeeld gebruiken, voor een eigen gebed. Maar neem er even de tijd voor. Doe de deur van je leven wijd open voor het licht van God, dat je geneest, bevrijdt en reinigt. En als God mensen in je gedachten brengt tegen wie je niet ten volle eerlijk bent geweest, die je verkeerd behandeld hebt, die je pijn gedaan hebt, tegen wie je misschien gelogen hebt, over wie je verkeerd gesproken hebt, of wat dan ook… trek je stoute schoenen aan en vraag hen vergeving.

Verneder je onder Gods machtige hand, dan zal Hij je verhogen.

Wie zijn zonden erkent en belijdt, vindt ontferming, zegt de Bijbel. Het is een grote stap, maar kan enorme wonderen teweegbrengen. Durf het en doe het!

Hemelse Vader, U bent het licht dat zonder enig spoor van duisternis is. Brandt in ons met Uw vuur, Heer. Reinig ons met uw vuur. Schijn Uw helder licht in ons, steeds opnieuw, dag na dag, ons leven lang. Leid ons in de volle waarheid, Geest van God.

Ontmasker elk gebied van leugen in mij en leid me in uw vrijheid.

Ik wil mezelf niet beter voor doen dan ik ben. Ik wil niet alleen maar anderen de schuld geven van wat er misgegaan is in mijn leven. Open mijn ogen voor de fouten die ik zelf begaan heb en waar ik vergeving kan vragen aan mensen. Breng me in uw liefde en vrijheid Heer.

In Jezus’ naam.

Ik zal het doen, mijn kind.

Ik heb je bij de hand gevat en Ik zal je leiden.

Ik zal spreken, zegt God.

Ik zal openbaring brengen in je hart.

Laat je leven maar los in mijn handen.

Laat Mij je maar leiden.

Ik zal je leiden in de weg waarop je van waarheid naar waarheid zult gaan.

Je zult groeien in Mij, in diepte van waarheid.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This