De evolutie van de mens

evolutie mens

De evolutie van de mens is een vaststaand feit, zegt men. Maar is dat wel echt zo? Durf je de feiten over de evolutie van de mens onder ogen te zien?

We stammen af van een wild beest, dat door toevallige mutaties is geëvolueerd tot de intelligente en verheven mens die kan zingen, dansen, dichten, rekenen, uitvinden, en zoveel meer. Als je het in je hoofd durft te halen om kritische vragen te stellen over de evolutie van de mens, krijg je onmiddellijk het stempel ‘dom’, ‘onwetend’ of ‘religieus‘. Alleen mensen die de evolutie van de mens accepteren als een bewezen feit worden als ‘wetenschappelijk’ en ‘verstandig’ beschouwd.

evolutie mens schedel aapBen jij zo’n gevaarlijke gek die het waagt om kritische vragen te stellen over de evolutie van de mens?

Heb jij je wel eens stiekem afgevraagd of de evolutietheorie wel zo bewezen is als men absoluut wil dat je gelooft? Als je antwoord ja is, zul je blij worden van dit artikel. Lees het dan aandachtig en deel het met je vrienden!

Als je echter niets wil horen wat de heilige evolutietheorie in twijfel durft te trekken, ga dan snel hiervandaan, want dan zal dit artikel je een slecht humeur bezorgen. Indien je toch -tegen beter weten in- besluit dit artikel te lezen, trek dan wel even je stoute schoenen aan en lees dan meteen het complete artikel, voor je woedend je computer begint op te eten of ons een hatelijke mail vol scheldwoorden stuurt.

Als je echt een lefgozer bent, lees dan ook de andere artikelen over de evolutietheorie op deze website.

Ben je er klaar voor…? Tel even tot tien, denk aan de goede dingen in het leven… be cool… en begin te lezen!

Had Charles Darwin fossiele bewijzen voor de evolutie van de mens?

Hoe zijn wetenschappers bij het idee gekomen dat de mens afstamt van wilde dieren? Had men zodanig veel overtuigende fossielen gevonden dat zelfs de meest kritische wetenschappers niet anders konden dan toegeven: ‘Laten we maar een boek schrijven over de evolutie van de mens, want de feiten die we hier voor onze ogen zien, dwingen ons te erkennen dat de mens van een aapachtig beest afstamt’? Is dat hoe de theorie over de evolutie van de mens het daglicht zag?

Euh… nee. Zo ging het niet echt. Het verliep eigenlijk nogal… anders. Toen Charles Darwin begon te schrijven over de oorsprong van de mens, had hij daar niet het minste fossiele bewijs voor.

Wacht, even opnieuw…  –REWIND–   roov sjiweb eleissof etsnim teh tein raad jih dah, snem ed nav eitulove ed revo nevjirhcs et negob niwraD selrahC neoT….  –PLAY

Toen Charles Darwin begon te schrijven over de evolutie van de mens, had hij daar niet het minste fossiele bewijs voor.

Niemand kon ook maar een enkel fossiel aanwijzen dat de evolutie van de mens bevestigde. Darwin had zijn boek ‘De oorsprong der soorten’ gepubliceerd en omdat hij daarin een theorie voorstelde die beweert dat alle leven op aarde door toeval is ontstaan (mutaties en natuurlijke selectie), moest hij dus ook een verklaring geven voor de evolutie van de mens. Zodoende kwam de theorie over evolutie van de mens tot stand – zonder dat daar ook maar een spoor van fossiel bewijs voor bestond. Men ging er hoopvol van uit dat de aardbodem wel zou barsten van de ontelbare fossielen, die de theorie achteraf zouden bevestigen.

evolutie mens paleontropologieIn de anderhalve eeuw die volgde op de lancering van de theorie over de evolutie van de mens, hebben heel wat gespecialiseerde onderzoeksteams de aarde omgewoeld, op zoek naar bewijzen voor de evolutie van de mens. Men was ervan overtuigd dat er snel grote hoeveelheden fossiele overgangsvormen gevonden zouden worden. De realiteit bleek echter heel wat weerbarstiger te zijn…

Nu wil ik je vragen om even helder na te denken: de moderne mens leeft volgens de evolutietheorie nog maar honderdduizend jaar. Dat is zeer kort, vergeleken bij de honderden miljoenen jaren waarin de zogezegde dierlijke voorouders van de mens geleefd hebben. Let nu goed op:[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Van moderne mensen zijn er duizenden fossiele overblijfselen gevonden.

Van moderne apen zijn er eveneens duizenden fossielen gevonden.

Als moderne mensen nog maar honderdduizend jaar bestaan en we daarvan al duizenden fossielen hebben …

… hoeveel meer fossielen zouden we dan wel niet moeten vinden van de ‘aapmensen’ die honderden miljoenen jaren de aarde bevolkt hebben?

[/symple_box]

Ik hoop dat je goed begrijpt wat je net gelezen hebt, want dit is een sleutel om te begrijpen hoe diepgaand onbewezen de leer over de evolutie van de mens is. Nogmaals: van moderne mensen zijn er duizenden fossielen, van moderne apen zijn er duizenden fossielen. Onze voorouders zouden zogezegd miljoenen malen langer geleefd hebben. Daar zouden dus miljoenen malen meer fossielen van te vinden moeten zijn. Dat is zo logisch als wat, niet?

evolutie mensDr Henry Gee, die hoofd was van het bekende wetenschappelijke magazine Nature en een expert op gebied van de evolutie van de mens, zei echter enkele jaren geleden dat ‘alle fossiele vondsten die evolutionisten als bewijs claimen voor de evolutie van de mens in een kleine doos passen’ (In Search of Deep Time, Henry Gee, 2001, p202). Een kleine doos? Is dat het resultaat van honderden miljoenen jaren evolutie en honderdvijftig jaar intensief speurwerk, door de meest gepassioneerde onderzoekers?

Bedenk nogmaals dat er van de korte periode dat er apen en mensen leven, hele vrachtwagens vol fossielen gevonden zijn. DUIZENDEN! Aan fossiel materiaal is er dus geen gebrek. Maar wat vertelt het fossiel bewijsmateriaal ons over de evolutie van de mens? Dat miljoenen jaren lang ontelbare aapachtige mensen de aarde bevolkt hebben? Neen.

Het fossiele verslag is duidelijk: er zijn in de verste verten geen overvloedige bewijzen te vinden voor de evolutie van de mens.

Het kleine beetje ‘bewijs’ wat ze na honderdvijftig jaar intensief zoekwerk over de hele aarde bij elkaar geschraapt hebben, is bovendien uitermate discutabel en wordt door veel deskundigen van de tafel geveegd, omdat het geen standhoudt tegen de kritiek. Er is nog niets gevonden, waarover wetenschappers het unaniem eens zijn: ‘dit is een aapachtige voorouder van de mens, hier kan niemand nog aan te twijfelen.’ Alle zogenaamde bewijzen voor de evolutie van de mens stuiten op gefundeerde wetenschappelijke kritiek, die geuit wordt door ervaren deskundigen.

Het enige wat onomstotelijk door de fossielen aan ons verteld wordt is: er hebben doorheen de geschiedenis altijd mensen en apen geleefd, naast elkaar. Daar zijn vele duizenden fossielen van te vinden.

indoctrinatie evolutieNatuurlijk botst dat gigantisch met het beeld dat in de media wordt opgehangen.

Men zet letterlijk alles op alles om de indruk te wekken dat er veel fossiel bewijs is. Telkens er weer een fossiel gevonden is, dat volgens verdedigers van de evolutietheorie een bewijs is voor de evolutie van de mens, wordt dat met alle mogelijke middelen wereldwijd bekendgemaakt. Het verschijnt in alle grote wetenschappelijke publicaties, komt in het journaal, en voor je het weet staat het vermeld in de volgende editie van de schoolboeken. Maar het is meer indoctrinatie dan objectieve informatieverstrekking.

Lees verder, dan zul je zien hoe ernstig deze indoctrinatie is en hoe ver de werkelijkheid staat van het beeld dat men je heeft opgedrongen…

bones of contention martin lubenow

Problemen binnen de paleontropologie

Dr. Marvin L. Lubenow is wereldwijd een van de grootste deskundigen op het gebied van de paleoantropologie (=studie van fossiele mensen). Meer dan vijfendertig jaar lang onderzocht hij de fossielen die betrekking hebben op de oorsprong van de mens. Hij schreef er het ophefmakende boek ‘Bones of contention’ over (Baker Book House, 2004). In dit boek legt Lubenow uit dat de paleoantropologie een unieke en vreemde tak van wetenschap is. Waarom? Om de eenvoudige reden dat er nauwelijks fossiel studiemateriaal voorhanden is! Het is zelfs zo dat de weinige fossielen die er zijn, in zware kluizen opgeborgen liggen en zelden door iemand bekeken mogen worden.

Donald Johanson (de ontdekker van één van de bekendste fossielen, genaamd Lucy) zegt dat soms ‘alleen degenen die instemmen met de interpretatie van een bepaalde onderzoeker, wordt toegestaan de fossielen te bekijken’. Dat is echter nog niet alles. Van de originele fossielen zijn zelfs uiterst weinig echte reproducties beschikbaar. Besef even wat dit betekent:

De studie van fossiele mensen is een wetenschap waarin de meeste onderzoekers niet eens het materiaal mogen bekijken, waarop hun studie gebaseerd is.

Lubenow schrijft: ‘Omdat de originele fossielen praktisch buiten het bereik zijn van de meesten die onderwijs geven in de paleoantropologie, en slechts een klein aantal ervan beschikbaar is als reproductie (die niet aan te raden zijn bij de voorbereiding van wetenschappelijke documenten), lijkt paleoantropologie een probleem te hebben.’ Hij voegt eraan toe dat de paleoantropologie door velen beschouwd wordt als een onechte wetenschap.

Het is namelijk een gebied dat als geen ander wordt beïnvloed door veronderstellingen, vooroordelen, ideologieën en filosofieën.

Geoffrey Clark, een antropoloog van de Arizona State University, zei in 1997: ‘We selecteren conclusies op basis van onze vooroordelen en vooronderstellingen – een proces dat zowel politiek als subjectief is.’ Clark stelt zelfs: ‘Paleontropologie heeft de vorm maar niet de inhoud van wetenschap.’ (Icons of Evolution, Jonathan Wells, pagina 223, 2002)

Over het schrijnende gebrek aan fossiele vondsten zei een andere expert, Dr. Lyall Watson: ‘Moderne apen lijken uit het niets tevoorschijn te komen. Ze hebben geen verleden, geen fossiel bestand. En de oorsprong van moderne mensen – rechtop lopende, naakte, werktuig-makende wezens met grote hersenen – is, als we eerlijk durven zijn met onszelf, een even groot mysterie.’ (Dr. Lyall Watson, The water people, Sciense Digest 90:44, Mei 1982) Dr. Henry Gee schrijft regelmatig over de oorsprong van de mens. Hij zegt:

‘We kunnen geen voorouders of ‘missing links’ identificeren en we kunnen geen testbare theoriëen maken om uit te leggen hoe bepaalde episodes van evolutie verlopen zijn.’

Peter Bowler reviewde een boek van Henry Gee en zegt: ‘Gee is er stellig van overtuigd dat alle populaire verhalen over hoe de eerste amfibiëen het droge land veroverd hebben, hoe vogels vleugels en veren ontwikkeld hebben om te vliegen, hoe de dinosaurussen uitgestorven zijn en hoe mensen geëvolueerd zijn uit apen, niets meer zijn dan het product van onze verbeelding, gedreven door vooroordelen en veronderstellingen.’ (Peter Bowler review van In Search of Deep Time door Henry Gee (Free Press, 1999), American Scientist 88,169, Maart/April, 2000)

evolutie mens bewijzenVan aap tot mens

Hoe zit dat dan met de tekening die we allemaal gezien hebben, van een aap die langzaam verandert in een mens? Daarover zegt een leidinggevende antropoloog het volgende: ‘Er is een populair beeld over de menselijke evolutie, dat je overal ziet … Aan de linkerzijde van het beeld zie je een aap … rechts zie je een mens … Tussen deze twee is er een opeenvolging van figuren die steeds meer op een mens lijken … Onze voortgang van aap naar mens lijkt zo soepel, zo netjes. Het is zo’n misleidend beeld dat zelfs de experts het lastig vinden om het te laten gaan. Maar het is een ILLUSIE.’ (Prof. Bernard Wood, professor in de oorsprong van de mens, aan de George Washington Universiteit (Washington, USA), in Who are we? New Scientist 2366:44, 26 oktober 2002)

Omdat het zo moeilijk bleek te zijn om bewijzen te vinden voor de afstamming van de mens, kozen een aantal onderzoekers ervoor om vervalsingen te produceren.

Zo is er bijvoorbeeld de Piltdown Mens, die wereldwijd bekend stond als de allereerste Engelsman, in 1912 opgegraven door Charles Dawson in het dorpje Piltdown, in Engeland. De hoeveelheid literatuur die over dit ‘formidabele bewijs voor de evolutie van de mens’ werd geschreven, is enorm. Eén van de grootste anatomen van de twintigste eeuw, Sir Arthur Keith, schreef zelfs een beroemd boek, ‘The Antiquity of Man’, waarin de Piltdown Mens centraal staat.

piltdown man hoax evolutieEr zijn VIJFHONDERD doctorale scripties over deze ‘eerste Engelsman’ geschreven. In het befaamde British Museum werden grote gipsmodellen van deze fossiele mens vervaardigd en aan het publiek gepresenteerd. Kun je je de schokgolf voorstellen die er door de wetenschappelijke wereld ging, toen na veertig jaar ontdekt werd dat de Piltdown Mens een vervalsing was? Het bedrog werd aan het licht gebracht door Kenneth Oakley, Joseph Weiner en Wilfred Le Gros Clark. Na veertig jaar! Hou je dat voor mogelijk? Tientallen jaren lang had niemand deze fossielen diepgaand onderzocht.

Het duurde bijna een halve eeuw voor aan het licht kwam, dat het een vervalsing was! Er zijn nog heel wat meer vervalsingen ontmaskerd.

Het trieste is dat al deze vervalsingen vele jaren lang in de schoolboeken hebben gestaan als onbetwistbare bewijzen voor de evolutie van de mens.

De Neanderthaler

Een ander bekende verschijning inzake de evolutie van de mens is de Neanderthaler. De Neanderthaler had een dik schedeldak, brede wenkbrauwbogen, een kleine kin, en een grotere herseninhoud dan de gemiddelde huidige mens. Als je zijn schedel vergelijkt met een schedel van een moderne westerse mens, zie je grote verschillen. Daaruit kun je concluderen dat de Neanderthaler aapachtig was. Dat was dan ook de conclusie van een aantal evolutionisten, die tientallen jaren lang in duizenden scholen onderwezen werd.

De Neanderthaler was voor velen het grootste bewijs voor de evolutie van de mens.

In vele schoolboeken zagen kinderen prachtige tekeningen waarop de Neanderthalers werden voorgesteld als woeste, harige wezens die meer op een aap leken dan op een mens. Ik herinner me nog goed dat ik in de lagere school onderwezen werd dat de Neanderthaler een voorouder van de moderne mens was. De kinderen slikten het in als zoete koek.

neanderthaler evolutie mensPas na vele jaren kreeg de waarheid enige bekendheid: de Neanderthaler blijkt helemaal niet aapachtig te zijn. Nader onderzoek wees uit dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat deze zogenaamde aapmens minder menselijk zou zijn geweest dan wij. Sterker nog: er werd opgemerkt dat het niet eens zou opvallen, moest hij vandaag in een supermarkt rondlopen. Hoewel hij een zwaardere lichaamsbouw had en een iets andere vorm van schedel, waren de verschillen niet groot genoeg om werkelijk in het oog te springen. Bovendien zijn er naast fossielen ook artefacten (door de mens vervaardigde zaken) opgegraven. Deze werktuigen in vuursteen laten zien dat de Neanderthaler een bekwame handwerksman was. Deze mensen begroeven hun doden, en hadden een ontwikkelde cultuur.

Kortom, de Neanderthaler was gewoon een mens zoals jij en ik. In de metro of in de winkel zou hij (mist modern gekleed) niet eens opvallen.

Hij had weliswaar een iets andere schedelvorm, en een zwaardere lichaamsbouw, maar dat is niets bijzonders.

Bewijst Lucy de evolutie van de mens?

lucy evolutie mensIk zal besluiten met iets te zeggen over ‘Lucy’, één van de meest gepromote voorouders van de mens. Lucy werd geklasseerd in de Australopitheken en werd de wereld rondgebazuind als de eerste aap die rechtop kon lopen. Een flinke stap richting de mens, zei men. Maar als je kijkt naar de resten van het skelet die gevonden zijn, dan is daar geen enkele aanwijzing te vinden dat Lucy rechtop kon lopen.

Latere ontdekkingen tonen aan dat Lucy niets meer was dan een aap, die op handen en voeten liep en in bomen klom.

Charles Oxnard, de leidende expert op gebied van anatomie in Engeland zegt het volgende: ‘De australopiteken zijn nu voorgoed verwijderd van hun plaats in de evolutie van de rechtoplopenden.’ Hij vervolgt met te zeggen dat ze zelfs geen enkele plaats meer hebben in de menselijke voorgeschiedenis. ‘Dit alles zou ons moeten laten nadenken over de gebruikelijke voorstelling van de menselijke evolutie in schoolboeken, encyclopediëen en populaire publicaties.’ (Charles Oxnard, geciteerd in WorldNetDaily, 24 juli 2001.)

Tim White, antropoloog en verbonden de universiteit van Californië, schreef: ‘Het probleem met veel antropologen is dat ze zo graag een hominide willen vinden, dat ieder brokje been dat ze vinden een hominide been wordt.’ (geciteerd door Ian Anderson ‘Hominoid collarbone exposed as dolphin’s rib’, in New Scientist, 28 april 1983, p. 199.)

‘In recente jaren hebben verschillende auteurs populaire boeken geschreven over de oorsprong van de mens, die meer gebaseerd waren op fantasie en subjectiviteit dan op feiten en objectiviteit.’ Dr. Robert Martin (Senior Research Fellow, Zoological Society of London), ‘Man is not an onion’, New Scientist, 4-8-1977, pp. 283, 285

Geen wetenschap maar verbeeldingskracht

Een van de grootste wapens van de verkondigers van de evolutietheorie is de productie van prachtige schilderijen en poppen van zogenaamde aapmensen. Deze laten op een visuele en sterk overtuigende wijze zien hoe onze voorouders eruit moeten gezien hebben.

evolutie mens voorouderWat niemand beseft is dat deze reproducties eigenlijk niets meer zijn dan meesterlijke producten van de menselijke verbeeldingskracht.

Mensen die deze meesterwerkjes bekijken denken dat het om zuivere wetenschappelijke reconstructies gaat. Maar niets staat verder van de waarheid. Je kunt de zachte delen van een dier nooit accuraat reconstrueren op basis van een stukje van een bot. Een evolutionist die, op basis van een paar kleine botjes, een reconstructie maakt van een complete aapachtige mens kan onmogelijk een juiste weergave produceren.

Bovendien worden deze reconstructies nauwgezet gestuurd. Bij de ene creatie krijgt de kunstenaar opdracht het wezen er meer aapachtig uit te laten zien, omdat het zo hoort volgens de evolutietheorie. En bij een andere reconstructie krijgt hij opdracht het er menselijker uit te laten zien: minder haar, een intelligente oogopslag, enz. Van pure wetenschap is hier geen sprake.

En de nieuwe bewijzen dan?

Natuurlijk is het zo dat de verkondigers van de evolutietheorie niet zullen ophouden met het ten tonele brengen van steeds nieuwe ‘bewijzen’ voor de evolutie van de mens. Als men de afgelopen anderhalve eeuw kosten noch moeite gespaard heeft om de mensheid onder  te dompelen in de evolutieleer, dan zal dit niet zomaar ophouden. Maar het feit dat men iets van de daken roept en een gipsen schedel in de hand houdt, is geen bewijs. Dit moet je voor ogen houden:

– alle huidige ‘bewijzen’ voor de evolutie van de mens worden eenvoudig weerlegd door deskundige wetenschappers. Als deze wetenschappers een sluitend bewijs zouden zien voor de evolutie van de mens, zouden ze zeker bereid zijn dat te erkennen.

– als de mens van een dier afstamt zou de aardbodem ontelbare fossielen moeten bevatten die elke twijfelaar de mond zou snoeren. Ik herhaal wat ik reeds schreef: honderden miljoenen jaren lang hebben aapachtige mensen de aarde bevolkt. Dat is miljoenen malen langer dan de periode dat de moderne mens bestaat, volgens de evolutietheorie. Als er van moderne mensen al duizenden fossielen gevonden zijn, MOETEN er gewoonweg op zijn minst ook enkele duizenden fossielen gevonden worden van overduidelijke aapmensen.

Het feit dat men anderhalve eeuw zoekt, en dat er niets gevonden wordt dat de toets van eerlijke kritiek glansrijk kan doorstaan, laat zonder spoor van twijfel zien dat de theorie over de evolutie van de mens niet bevestigd wordt door de realiteit.

Jarenlang geloofde ik in de evolutietheorie

Wil je nog meer lezen over de evolutietheorie lees dan ook de andere artikelen op deze website. Wat ik nog niet vermeld heb, is dat ikzelf er vele jaren heilig van overtuigd was dat de evolutietheorie een onomstotelijk feit was. Ik meende oprecht dat elk mens die geloofde in het scheppingsverhaal van Genesis gewoonweg onwetend was.

Hoewel ik op zeker ogenblik tot besef kwam dat God wel bestond, kon ik niet aanvaarden dat de evolutietheorie niet klopte.

Ik was mijn hele leven zo ondergedompeld geweest in de overtuiging dat de wetenschap evolutie bewezen heeft, dat ik -zelfs toen ik God begon te geloven- nog steeds in evolutie geloofde. Het is pas door zelf heel eerlijk op onderzoek uit te gaan, dat mijn ogen heel wijd open gingen.
Het is dan ook door de grote schok van het ontdekken van de waarheid, dat ik een passie kreeg dit aan anderen bekend te maken.

boek evolutietheorie David SorensenDaarom schreef ik er een boek over, in de hoop dat ik anderen kon helpen om ook te beseffen dat blijkbaar niet alles wat National Geographic, Discovery Channel, Richard Dawkins, The BBC, en vele andere geluiden op aarde roepen, waarheid is. De titel van dit boek is geworden:

ER KLOPT NIKS VAN! Onthutsende onthullingen over de evolutietheorie.

Bestel dit boek!

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:
Ronnie Akse zegt

ik had contact gezocht met discovery channel! daar was afgelopen week ook een heel stuk op over de evolutie theorie. Ze maakten het op een gegeven moment zo ingewikkeld dat ik er niks meer van begreep! Ik ben gelukkig in Christus en merkte gelijk al op dat het niet goed kwam zoals het uitgelegd en uitgezocht is! Ik heb teveel dingen mee gemaakt die menselijk gezien niet eens mogelijk zijn! ik mag wel zeggen dat ik voor de dood ben weg gehaald op wonderbare manier! En dan nog even iets als tip: Als ik iemand niet persoonlijk ken? hoe kan ik dan ook maar iets uitspreken over deze persoon? (dat zou dan oordelen zijn) Mensen, als je God niet kent ga dan eerst opzoek naar Hem die op u wacht, voordat u er talloze woorden over vuil maakt Hij heeft immers het beste met u voor! Mooi krachtig stuk over de zoveelste in mijn ogen (ontmaskerde) evolutie theorie!! AMEN!!

David Sorensen zegt

Goed dat je durft actie ondernemen. Ze zullen er natuurlijk niet op reageren. Maar het is toch altijd goed een teken van weerstand te geven zodat ze weten dat niet iedereen hun indoctrinatie als zoete koek slikt.

leo den Hollander zegt

Het is inderdaad verbazingwekkend hoe het Westen en zeker ook Nederland letterlijk gehersenspoeld is met deze valse leer (evolutietheorie).
Toen ik 17 was had ik mijn geloof in de bijbel verloren, omdat ik op de ‘christelijke’ (!) middelbare school onderwezen werd dat:
1. De evolutie van de mens uit de aap, wetenschappelijk was aangetoond.
2. Dat je de bijbel niet letterlijk moet nemen, dat de verhalen slechts symbolisch zijn bedoeld.

Het was op mijn 18e een SCHOK om te ontdekken dat de hele evolutietheorie elke vorm van wetenschappelijke onderbouwing mist.
In feite hangt de hele theorie aan het niets, en berust alles op fantasie!
Mensen kunnen dit wat ik schrijf niet geloven, maar toch is het zo.
Dat komt omdat de media (internet, TV, krant) steeds doet alsof we
over vaststaande, wetenschappelijke feiten praten.
Niets is minder waar…

Te ontdekken dat evolutie misschien wel de grootste leugen is van de 20e eeuw, deed me wel terugkeren naar de BIJBEL en tot mijn verrassing ontdekte ik dat je de bijbel WEL letterlijk kunt nemen en dat deze helemaal niet onwetenschappelijk is.
Ik ben zelf chemisch ingenieur, hoe meer ik me verdiep in de wetenschap,
hoe meer ik besef dat alleen GOD alles gemaakt kan hebben uit liefde.

De wetenschap bevestigt juist het bestaan van GOD.
De wetenschap wordt juist geremd door leugenachtige theorieën, zoals de evolutietheorie.

Veel christenen zijn onwetend en denken dat God toch door middel van evolutie alles geschapen kan hebben (een vorm van compromis…).
Dit kan helemaal niet, want God heeft het niet nodig om eerst heel veel misbaksels te scheppen, om uiteindelijk tot de mens te komen.
Bovendien, moeten al die misbaksels dan eerst uitsterven.
En dan ga je er dus als christen vanuit dat de DOOD, het instrument is geweest (natuurlijke selectie) waardoor de huidige mens is ontstaan.
De bijbel (en ook de wetenschap) stellen dat het precies andersom is:
De mens is VOLMAAKT geschapen (we hebben geen klungelige God),
maar de mens is gedegenereerd….nadat hij ongehoorzaam was geweest!
En na die ongehoorzaamheid ontstond: De DOOD.

Overigens zeer interessant dat Adam en Eva nog zo’n 950 jaar oud werden.
Nee, het is niet zo dat de jaartelling toen anders was, want als je Genesis leest, dan zie je dat tot en met NOACH de mens 900 jaar werd, zijn zonen:
Sem, Cham en Jafet: 500 jaar.
Abraham (die we allen kennen): 175 jaar.
Mozes: 120 jaar.
En wij …..zo’n 80 jaar (hopelijk 🙂

Ziet u wel dat u de bijbel letterlijk kunt nemen?
Er heeft dus DEGENERATIE plaatsgevonden (de mens werd steeds minder oud), totdat God het okay vond dat we zo’n 70-80 jaar worden.

Een (onder alle mensen, ook christenen) ENORM misverstand is het volgende:
Er is enorme VARIATIE binnen een dieren- of plantensoort.
De verkeerde conclusie die dan getrokken werd door DARWIN, is dat,
omdat er zoveel variatie is BINNEN 1 SOORT, het dan ook wel zo zal zijn dat de ene soort, uit de andere is voortgekomen!
Dit is echt totaal NOOIT aangetoond en volgens de DNA ook niet mogelijk.

De bijbel is wetenschappelijk, omdat Genesis duidelijk zegt dat God:
1. Alle dieren als losse soorten (onafhankelijk van elkaar) schiep.
2. De mens niet schiep als een dier, maar als gelijkend op GOD.

Nog een MISVERSTAND (onder anderen onder huisartsen), is, omdat de ribbenkast van een varken, een chimpansee, een paard en een mens
dezelfde opbouw heeft. Er vanuit gaan dat het een uit het ander
voortkomt.
DWAASHEID!
Als de bouwstenen van een varkensstal dezelfde zijn, als die van een flat,
dan zeg ik toch ook niet dat de flat VANZELF is ontstaan uit de stal?

Wat ik wel zeg is dat de ARCHITECT dezelfde stenen heeft gebruikt.
Op dezelfde manier kunnen we stellen dat de ONTWERPER (GOD),
dezelfde mechanismen heeft toegepast.
Dit kan ook niet anders want we leven in hetzelfde MILIEU.

Nog iets dwaas dat door mensen is bedacht….
Als er ergens op een planeet WATER wordt gevonden, denkt men dat er
waarschijnlijk ook LEVEN kan zijn, of ontstaan….

Als ik een aquarium vul met water en voedsel voor vissen, dan komen er toch ook niet na verloop van tijd GOUDVISSEN in zwemmen?
Tenzij IK, als ONTWERPER, deze vissen koop en ze erin plaats.

De bijbel (JESAJA) zegt dat GOD de aarde geschapen heeft, heeft toebereid als perfecte woonplaats voor de mens.
Zoals wij een aquarium zouden voorbereiden, en deze maximaal zouden inrichten als woonplaats voor de gewenste vissen,
zo heeft GOD de aarde ontwikkeld, met in ZIJN gedachten, straks zal de mens die IK ga scheppen, hier heerlijk wonen….

Dat is andere koek, dan die lariekoek, dat de omstandigheden van de aarde, TOEVALLIG (what’s in a name?), geschikt waren voor LEVEN.
Wat een onzin! Als God zou willen dat er op Venus leven zou zijn,
dan zou HIJ wezens kunnen maken die zwavelzuur kunnen ademen.
Maar dat doet HIJ niet.

Bovendien: ”De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed”
Op de VLOED ! Er was ontzettend veel water…..maar er ontstond echt geen leven…totdat GOD (die het leven is), dit wilde!
Eerste wet van de biologie: alleen LEVEN verwekt LEVEN !

Tot zover mijn overdenkingen….hoe mooi is de BIJBEL, hoe waar en
hoe getrouw (ook in wetenschappelijk opzicht).
Gods zegen!
Leo

Geen reacties mogelijk

Pin It on Pinterest

Share This