Doden opwekken

doden opwekken

Het opwekken van doden is een verbazingwekkende realiteit, zowel in de Bijbel, de geschiedenis, als het heden.

In de Bijbel staan diverse verhalen van doden, die door gebed en door de kracht van God opnieuw tot leven kwamen. Jezus Christus wekte diverse doden op, zoals de zoon van de weduwe te Nain, Lazarus en de dochter van Jairus. Hieronder kun je deze voorvallen lezen:

“Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.” (Lucas 7:12-15)

“Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.” (Johannes 11:38-44)

“Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op.” (Lucas 8:52-54)

Ook in het Oude Testament zijn diverse voorbeelden van doden die werden opgewekt. De profeet Elia wekte bijvoorbeeld een kind op uit de dood:

“Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. Toen riep hij de HEER aan … Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ De HEER verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer.” (1 Koningen 17:22)

De profeet Elisa wekte een jongeman op uit de dood:

“Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. … Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen.” (2 Koningen 4:32, 35)

Wekt God ook vandaag doden op?

Veel mensen weten dat de Bijbel diverse verhalen vermeldt van doden die door de kracht van God en door gebed weer levend werden. Maar dat het ook vandaag mogelijk is, gaat bij de meesten toch wel een stap te ver. Toch is het goed om de vraag te durven stellen: Wekt God vandaag nog doden op? Of waren dat soort wonderen voorbehouden voor de gelukkige mensen die vele duizenden jaren geleden leefden? Als je kijkt naar de opdracht die Jezus Christus gaf aan zijn discipelen, lees je het volgende:

“Maak zieken beter, wek doden op, maak melaatsen rein en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets.” (Mattheus 10:8)

doden opwekken jezus

Jezus Christus gaf de duidelijke opdracht aan zijn leerlingen om, naast het genezen van zieken, ook doden op te wekken.

Dat is ook logisch want Jezus Christus zei dat Hij gekomen is om de werken van de duivel te vernietigen. Ziekte is in wezen een werking van de dood. Veel ziekten leiden immers tot de dood, als ze niet behandeld worden. Jezus Christus zei:

“De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.” (Johannes 10:10) De dief die hier bedoeld wordt is satan, de bron van alle kwaad, die mensen wil verleiden tot zonde en die vernietiging brengt. Hij is gekomen om te stelen, te vernietigen en te vermoorden. Hij steelt leven, geluk en gezondheid van mensen. Hij vernietigt mensen en zaait dood en verderf. Maar Jezus Christus ging rond om Gods verlossing te brengen:

“Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.” (Handelingen 10:38)

Niet iedereen die sterft, overlijdt op Gods tijd en op Gods manier.

Veel mensen overlijden omdat satan hen vermoordt door ziekte, een gruwelijk ongeval of door een mens te inspireren tot het vermoorden van een medemens. Jezus Christus is zelf ook opgewekt uit de dood, door de kracht van de Heilige Geest. Hij wordt in de Bijbel nadrukkelijk overwinnaar over de dood genoemd.

“Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.” (Openbaring 1:17, 18)

Als we weten dat Jezus Christus overwinnaar is over de dood, weten we dat Hij ook bij machte is om mensen die op ongoddelijke wijze uit het leven geroofd zijn, terug te brengen.

In de kerkgeschiedenis zijn talloze verhalen bekend van doden die weer levend werden na gebed. De eerste apostelen wekten doden op, bekende kerkvaders zoals Bonifatius en Sint Nicolaas en 20e eeuwse opwekkingspredikers zoals Smith Wigglesworth en John G. Lake hebben doden na gebed levend zien worden.

doden opwekken Petrus

Dit zijn bijbelse voorbeelden van de apostelen Petrus en Paulus die doden opwekten:

“In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas… Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. … Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.” (Handelingen 9:36, 40)

“Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Houd op met dat misbaar, want hij leeft!’ De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd.” (Handelingen 20:7, 12) Ook vandaag worden mensen terug tot leven gewekt, na gebed. Het grote voordeel van de tijd waarin we leven, is dat steeds meer mensen de beschikking hebben over techniek om getuigenissen te filmen. We zullen er de komende decennia steeds meer over horen.

De Amerikaanse nieuwszender CBN heeft diverse getuigenissen van opwekkingen uit de dood verfilmd als documentaire.

Miljoenen mensen schreeuwen in wanhoop uit: “Waar is God?’ Mensen vragen zich verbijsterd af waarom God zoveel lijden op aarde toestaat en waarom er zoveel gruwelen gebeuren. Het antwoord is dat de Bijbel duidelijk zegt dat de ware christenen (niet de vrome christenen die wel praten, maar niet doen wat God zegt) de opdracht hebben om Hem te vertegenwoordigen. Wij zijn het Lichaam van Jezus Christus op aarde. Waar Gods kinderen, zijn dienaars, zij die geloven in Jezus Christus, gehoorzamen aan zijn opdracht om door de kracht van de Geest Gods verlossing te laten zien, zullen mensen ontdekken dat God wel degelijk op aarde zijn liefde laat zien. God is bij ons en wil zijn hand uitstrekken. Maar de Bijbel laat wel zien dat Hij zich kan openbaren, daar waar mensen Hem geloven en Hem gehoorzamen. Jezus Christus wekte doden op en zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader” (Johannes 14:12) De voorwaarde is: Wie in Mij gelooft. Als je voor een zieke of een overledene staat en je wilt Gods kracht tot verlossing zien werken, is de vereiste dat je in Jezus Christus gelooft, wat betekent dat je gelooft dat Hij inderdaad degene is die het wil en kan doen.

Video’s met getuigenissen van doden die werden opgewekt

Hieronder kun je diverse video’s bekijken met getuigenissen van mensen die zijn opgewekt uit de dood. Neem hier even de tijd voor. Er zijn uiteraard al veel meer mensen die door gebed werden opgewekt uit de dood, maar bijlange niet elk voorval wordt verfilmd. Dit is dan ook slechts een kleine greep uit de talloze voorvallen. Geniet ervan en deel dit met anderen aub!
https://youtube.com/watch?v=mOc1ko00YiI
dead raiser film over doden opwekken

Dead Raiser Film

Verhalen van opstandingen uit de dood en een opwindend zicht op de authentieke christelijke cultuur van wonderen.

Een team van vijf mannen reizen heel Amerika rond om verhalen op film vast te leggen van christenen die doden levend zien worden, nadat ze in naam van Jezus Christus voor hen gebeden hebben. Ze gaan ook zelf als gebedsteam naar plaatsen waar mensen overleden zijn, om te bidden voor herleving en filmen het ter plekke om te laten zien aan de wereld dat Jezus Christus ook vandaag doden opwekt. De officiele website van Dead Raiser >> De Facebookpagina van Dead Raiser >>

Finger of GodFinger of God

‘…hundreds raised from the dead…’

De documentaire Finger of God van Darren Wilson neemt je mee over de hele planeet en laat je zien welke wonderen God vandaag doet. Van de straten van Noord Californie tot de modderhutjes van Afrika, van de ondergrondse kerk in China tot de zigeuners in Oost-Europa. Darren maakte deze film zonder budget, met een goedkope camera. Deze documentaire toont je een wereld van wonderen, waarvan je niet wist dat hij bestond. De wereld van God. Download Finger of God van iTunes >> Koop de Dvd Finger of God op Amazon.com >>

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This