David Sorensen

david sorensen

Dit artikel is een biografie over David Sorensen met informatie over zijn christelijke achtergrond, zijn boodschap en zijn bediening.

Het doel van dit artikel is om een helder beeld te geven van wie David Sorensen is, zodat iedereen die oprechte vragen heeft over zijn bediening, een beeld kan krijgen van wie hij is, waar hij vandaan komt en wat zijn missie is.

Geboren in Vlaanderen

David Sorensen werd op 9 september 1972 geboren in het Vlaamse stadje Diksmuide. Als kind had hij reeds een sterk besef van het bestaan van God. In zijn kinderjaren heeft David een ervaring gehad van de hemel, die een diepe indruk op hem heeft nagelaten. Als vijfjarige jongetje zei hij spontaan tegen zijn moeder: ‘Mama, je moet vaker in de Bijbel lezen.’ Toen hij negen was, stond zijn besluit vast: ‘ik wil later zendeling worden en mensen over God vertellen.’

Zijn ouders waren roomskatholiek en als kleine jongen zat David soms in zijn eentje geknield voor een beeld van Jezus Christus, pratend met God. Hij diende korte tijd in de katholieke kerk als misdienaar. Iedereen kende David als een gelovig jongetje, dat altijd vol interesse luisterde als iemand hem over God vertelde. Hij was als kleine jongen eens in discussie met enkele Jehovah getuigen en ze waren verbaasd over zijn bijbelkennis op die jonge leeftijd.

Verhuizing naar Nederland

In 1980 verhuisde de achtjarige David met zijn ouders mee naar Nederland, waar zijn moeder in aanraking kwam met evangelische christenen die haar vertelden over bekering, wedergeboorte en waterdoop. Zijn vader bracht hem echter naar een Steinerschool, waar David in aanraking kwam met de occulte wereld van de New Age.

Een jaar later keerden ze terug naar Belgie, waar het gezin zich aansloot bij een vrije evangelische gemeente, geleid door een hervormde dominee. David leerde hier veel over de Bijbel. Hij ging jarenlang met groot plezier naar evangelische kinderkampen, waar hij steeds meer hoorde over God, Jezus Christus en de Bijbel.

David Sorensen hield van striptekenen

david sorensen striptekenenDavid hield van tekenen en hij maakte reeds als kind een stripverhaal waarmee hij op een originele manier mensen over God wilde vertellen. Hij tekende ook jarenlang voor het evangelische kinderblad De Goede Herder, uitgegeven door Stichting In de Ruimte.

Na een auto-ongeluk op tienjarige leeftijd werd David gekweld door een ernstig stotterprobleem. Spreken was sindsdien bijna onmogelijk voor hem. Spreekbeurten op school mocht hij overslaan en boodschappen doen was een ware marteling.

David keerde God de rug toe

Zware stormen troffen het gezin waarin David opgroeide, waardoor hij op zestienjarige leeftijd God de rug toekeerde. Enkele jaren leefde hij als een verloren zoon, ver van God. God liet hem echter niet los en toen hij achttien was, gaf David Sorensen voorgoed zijn leven aan Jezus Christus.

David besloot zijn leven in te zetten om mensen over God te vertellen.

Kort daarna had David een bijzondere ontmoeting met God, die zijn leven voorgoed transformeerde. Hij ervoer de eeuwige majesteit van God die over hem kwam en hem als een kind optilde in de armen van de hemelse Vader. Hij werd vervuld met de liefde van God. De harde muur die hij om zich heen gebouwd had, viel weg en God maakte zijn hart weer zacht en kwetsbaar.

David wil Jezus Christus bekendmaken

david sorensen striptekeningOmdat hij nog steeds een stotterprobleem had, legde David zich toe op het maken van flyers, brochures en stripverhalen, om mensen te vertellen over de verlossing die God geeft door Jezus Christus. Hij verspreidde deze zelfgemaakte evangelisatie-materialen in bars, cafe’s, op straat, in de trein, enz.

In zijn eentje trok hij erop uit en hing affiches op en legde flyers in diverse uitgaansgelegenheden, om mensen op God te wijzen.

David was gegrepen door het vurige verlangen om mensen gered te zien worden van de eeuwige verlorenheid. Zijn jaren zonder God hadden hem er heel diep van overtuigd dat er buiten God om geen leven is. De verlossing die hij zelf heel sterk had ervaren, wilde hij aan iedereen doorgeven.

In de evangelische kerk die hij na zijn bekering bezocht, zette hij zich met hart en ziel in voor het bekendmaken van het evangelie en diverse andere taken. Hij verzorgde er jarenlang een etalage waarmee hij voorbijgangers op een creatieve manier op God wees.

Davids studententijd

Hoewel David er jarenlang van gedroomd had om striptekenaar te worden, besloot hij uiteindelijk die weg niet in te slaan, maar een opleiding te volgen voor grafisch vormgever. Dat zou hem veel meer mogelijkheden bieden om met zijn talenten mensen over God te vertellen.

Tijdens zijn studentenjaren gaf hij mede leiding aan evangelisatie-campagnes in diverse Vlaamse steden.

cartoon-geloofDuizenden hoorden het evangelie en David zag hoe mensen tot geloof kwamen in Jezus Christus. Hij werkte mee met de organisatie Operatie Mobilisatie, die wereldwijd jongeren bereikt met Gods liefde. Hij was redactielid van het evangeliserende studentenblad De Betweter, waarvoor hij teksten schreef en tekeningen maakte. Hij werkte ook mee aan het evangelische jongerenblad De IJsbreker.

David werd verantwoordelijke voor evangelisatie binnen Ichtus Gent (een christelijke studentenvereniging) en richtte een nieuwe studentengroep op in Brugge, waar diverse mensen tot geloof in Jezus kwamen. Hij nam de christelijke studenten mee op pad, om aan andere studenten het evangelie te vertellen.

David begint een eigen ontwerpburo

Na zijn opleiding als Meester in de Grafische Kunsten, aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent, begon David zijn eigen ontwerpburo. Dit gaf hem de vrijheid om naast het gewone werk ook bezig te zijn met verkondiging van het evangelie.

Vlaams BijbelgenootschapAls grafisch vormgever ontwierp hij het Vlaamse evangelisatieblad Wegwijzer, deed de vormgeving en assisteerde bij de communicatie voor het Vlaams Bijbelgenootschap, maakte boekomslagen voor de christelijke uitgeverijen Medema, Ark en Gideon. Voor diverse christelijke organisaties maakte hij logo’s, affiches, flyers enz.

De heilige Geest

Gedurende zijn studiejaren kwam David in contact met een student die hem vertelde dat God hem kon genezen van zijn stotterprobleem. Deze jonge arts vertelde over de heilige Geest en de kracht die God ons wil geven, door vervuld te worden met Gods Geest. De arts bracht David in contact met een echtpaar die hem vanuit de Bijbel aantoonden welk belang de Geest van God speelt in het leven van een christen.

David had in zijn kerk gehoord dat ‘pinksterchristenen’ gevaarlijk zijn en was aanvankelijk heel kritisch.

heilige GeestHet gefundeerde bijbelse onderwijs over de doop en vervulling met de heilige Geest, opende echter zijn ogen. Na maandenlang de bijbel hierover bestudeerd te hebben, stond David toe dat het echtpaar voor hem bad onder handoplegging, zodat ook hij dieper vervuld zou worden met de Geest van God.

Tijdens het gebed verscheen Jezus Christus aan David en sprak met hem. Hij begon na dat gebed zeer vloeiend in tongentaal te bidden. De aanwezigen zeiden dat ze Hebreeuws in de tongentaal meenden te herkennen. Later had hij een bijzondere ervaring met de gave van tongentaal. Hij was in een discussie verwikkeld met een Joodse jongeman, die in New Age zat en niet wilde geloven dat de Bijbel belangrijk was. Na drie uur lang met deze Jood gesproken te hebben, stelde David voor samen te bidden en God te vragen om zelf het antwoord te geven. Vervolgens begon David hardop in tongentaal te bidden. De Jood werd met stomheid geslagen en zei:

‘De taal die je zonet sprak is Oud Hebreeuws. Rabbis spreken die taal alleen als ze over God praten, het is een heilige taal die voor God bestemd is.’

Hierdoor kwam de trotse Joodse jongeman tot inkeer en beloofde op zoek te gaan naar Jezus Christus.

De gave van profetie

Hoewel hij nog steeds stotterde, begon de Geest van God David profetische boodschappen te geven voor de mensen in de kerk en zijn omgeving. Wanneer David die woorden uitsprak, stotterde hij niet en mensen getuigden dat ze diep door de Heer werden aangeraakt.

Op een dag ontving David bijvoorbeeld een boodschap van God, die hij uitsprak in de kerkdienst. In die samenkomst was een man aanwezig die reeds enkele jaren God vaarwel had gezegd. Hij was op aandringen van een vriend meegekomen naar de kerk.

David sprak, zonder hem te kennen, woorden uit die deze man tot in het diepst van zijn hart troffen.

De man gaf in tranen zijn leven terug aan Jezus Christus. Later kreeg de man maagkanker en werd op wonderlijke wijze door God genezen. Van zijn wonderlijke genezing werd een TV-documentaire gemaakt.

David leerde de betekenis van wat de apostel Paulus zei: ‘Kracht wordt juist ontplooid in zwakheid. Het liefst roem ik dus in mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.’ (2 Korintiers 12:9)

De realiteit van God

Met een groepje jongeren trok hij er regelmatig op uit om mensen op straat te vertellen over Jezus Christus en te bidden voor hen. Op een nacht werd David wakker na een droom, waarin hij de boodschap ontving: ‘Maak een boek dat mensen laat zien dat God ECHT is! Mensen horen wel woorden over God, maar ze moeten de DADEN van God leren kennen. Dat is immers het bewijs dat God echt is.’

Onzichtbare LiefdeHet boek dat David schreef, kreeg de titel ‘Onzichtbare Liefde, Ontdek de meest fascinerende realiteit die er bestaat’.

Dat boek werd uitgegeven door uitgeverij Gideon en meer dan tienduizend exemplaren werden ervan verkocht. Veel mensen vertelden later hoe ze tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, na het lezen van dit boek.

Daarnaast schreef David een boek over de evolutietheorie, waarin hij uitlegt dat de wetenschap aantoont dat de verbijsterende techniek en adembenemende schoonheid van de natuur nooit door evolutie ontstaan kunnen zijn, maar dat er een Schepper moet bestaan.

Later verschenen nog diverse andere christelijke boeken van zijn hand, die mensen helpen de liefde en kracht van God te ontdekken. Naast boeken met bijbels onderwijs, zoals het boekje ‘Ervaar God door de kracht van Zijn Woord’, schreef David enkele boekjes die profetische woorden bevatten van bemoediging en troost.

‘School van Bediening’ in Engeland.

In 2000 ging David voor vijf maanden naar een School van Bediening in Engeland. Daar leerde hij meer over het verstaan van de stem van God, bewegen in de gaven van de Geest, functioneren in christelijk leiderschap en veel meer.

De laatste maand verbleef hij met een team in Afrika, waar hij diende in de weeshuizen en bijbelschool van Heidi en Rolland Baker.

Terug in Belgie werd David regelmatig gevraagd om te spreken in diverse kerken en jeugdgroepen. David stotterde nog steeds, maar tijdens spreekbeurten gaf hij zich zo diep over aan de heilige Geest, dat Gods woorden zonder belemmering stroomden. Velen kwamen tot bekering en vernieuwing van hun geloof. Regelmatig gebeurde het dat mensen, jong en oud, tijdens een prediking van David spontaan hun zonden openlijk beleden.

Wonderen van genezing

Mensen getuigden steeds vaker van genezing, die ze ontvingen nadat David voor hen gebeden had, in naam van Jezus Christus. Er was bijvoorbeeld een jonge vrouw met een gezwel in haar borst. David werd gevraagd voor haar te bidden.

De volgende dag vertelde ze dat er een wonder was gebeurd en het gezwel verdwenen was.

Zo kwamen steeds meer getuigenissen. Er was een jongen in een bijeenkomst met David, die last had van wratten in zijn gezicht. Tijdens de samenkomst werd de jongen door de Heer aangeraakt en kreeg een nieuwe huid, zo gaaf als van een baby.

Pionieren in Vlaanderen

Gedurende enkele jaren hielp David Sorensen mee met het pionieren van diverse kerken in Vlaanderen, waarbij hij het leiderschap ondersteunde. Een tijd lang had David ook een gebedsgroep in zijn huis, waar God mensen diep aanraakte.

jongeman in vuur en vlam voor Jezus ChristusDavid zag hoe de heilige Geest lauwe christenen veranderde in radicale volgelingen van Jezus Christus.

Er was bijvoorbeeld een jongen, de zoon van een oudste van een evangelische gemeente, die ver van God leefde en in zonde leefde met diverse jonge vrouwen. David sprak met deze jongeman over de kracht van de heilige Geest. De jongen begon over zijn hele lichaam te beven, werd geweldig door God aangeraakt en kwam tot zeer diepe bekering.

De verandering bij deze jongeman was zo sterk, dat zijn vader David uitnodigde om te komen bedienen in hun gebedsgroep.
Veel mensen in deze gebedsgroep werden door God aangeraakt. Een ongelovige man kwam tot bekering en vele kregen een hernieuwde liefde voor Jezus. De zoon van de gemeente-oudste veranderde van een zondaar in een vurige evangelist, die op korte tijd twee collega’s op zijn werk tot geloof zag komen. Hij geeft nu zelf leiding aan een groep mensen die Jezus willen volgen.

David Sorensen ontmoet Renate Veldman

In 2001 ontmoette David Sorensen zijn vrouw Renate Veldman, met wie hij een jaar later in het huwelijk trad. Samen pionierden ze in 2004 een kerk in Brugge, waar ze een groep mensen trainden om in Gods plan voor hun leven te komen. Sommigen van hen waren door de bediening van David en Renate tot geloof in Jezus Christus gekomen. Anderen waren reeds christen, maar hadden een sterke geestelijke vernieuwing ervaren. Ze hielden conferenties met diverse internationale bedieningen, waar honderden mensen uit Nederland en Belgie kwamen.

Velen getuigden van genezing, bevrijding en een vernieuwde toewijding aan Jezus Christus.

De Heer was krachtig in hun midden aan het werk. Mensen reisden soms vijf uur om in deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Diverse mensen zeiden later dat door Gods aanwezigheid in deze samenkomsten hun eigen bediening in God werd geboren. Tweemaal was de wolk van Gods heerlijkheid zichtbaar aanwezig, toen Renate Sorensen in radicale overgave Jezus Christus aanbad.

Het evangelie op paranormale beurzen

David en Renate gingen samen naar paranormale beurzen, waar ze heksen, waarzeggers en reiki-meesters vertelden over Jezus Christus. Hier ervoeren ze op geweldige wijze de kracht van God, die een opperheks op zeker ogenblik zo sterk aanraakte, dat ze gillend achteruit sprong. Dat opende haar om te luisteren naar wat David over Jezus Christus te vertellen had.

Ze zagen diverse mensen uit deze wereld tot geloof komen en leerden hen volgelingen van Jezus Christus te worden.

Met de steun van diverse sponsors heeft David Sorensen 18.000 boekjes over God in kleur laten drukken, die gratis werden verspreid in paranormale beurzen over heel Nederland en Belgie.

Websites, artikels, boeken, e-zine, enz.

David Sorensen maakte de website Real-Life.nl om mensen te helpen God te leren kennen als een levende realiteit, die hen liefheeft, hen wil verlossen en een plan voor hun leven heeft. Bijbelse artikels van David verschenen in diverse christelijke bladen, zoals de EO Visie, Uitdaging, Charisma, JOY magazine, Herstel, enz.

David Sorensen is het meest bekend door LifeLetter, een christelijk onderwijsbrief die naar duizenden lezers wordt verstuurd.

In LifeLetter geeft hij mensen onderwijs hoe ze op een radicale manier Jezus Christus kunnen dienen, hoe ze Gods stem kunnen verstaan, hoe ze de heilige Geest in hun leven kunnen ervaren en wat Gods plan is voor hun leven. Ook deelt hij regelmatig bemoedigende en troostende profetische woorden die de Heer hem ingeeft.

Christelijke posters en kaarten

christelijke postersDavid ontwerpt christelijke posters en kaarten die intussen in tienduizenden huizen van christelijk Nederland en Belgie een plekje gekregen hebben. Zijn verlangen is dat mensen in zijn creaties iets zullen zien van de geweldige schoonheid, liefde en macht van God en Zijn Zoon Jezus Christus.

Er zijn getuigenissen van mensen die genezen zijn van emotionele trauma’s door het kijken naar de boodschap op een christelijke poster.

Natuurfotografie laat Gods grootheid zien

David geniet van de natuur en brengt er zoveel mogelijk tijd in door, om tot rust te komen, en om mooie natuurfoto’s te maken. Hij gelooft dat de natuur het meest fundamentele bewijs is dat er een God bestaat.

NatuurfotografieMet zijn natuurfoto’s wil hij mensen bewust maken van het fet dat er een onbeschrijflijk intelligente ‘Ingenieur’ en oneindig creatieve ‘Kunstenaar’ moet bestaan, die al die wonderen heeft doen ontstaan.

Hij maakte een fotoboek getiteld MACHTIG MOOI, dat in een oplage van zevenduizend stuks werd gedrukt en werd uitgegeven op de algemene boekenmarkt, door de seculiere uitgever Fontaine & Noe. Hiermee ging een droom van David Sorensen in vervulling om niet enkel christelijke boeken te maken, maar om ook Gods licht te laten schijnen in de seculiere wereld.

Sound of Heaven conferenties

Na vele jaren met hart en ziel gewerkt te hebben in Vlaanderen, riep God David en Renate in 2012 naar Nederland. In Nederland organiseren David en Renate Sorensen samenkomsten met de naam Sound of Heaven.

In deze bijeenkomsten leren ze mensen om zonder programma jezelf over te geven aan de Geest van God en Hem met je hele hart te aanbidden.

Tientallen mensen hebben getuigd van de aanraking van Jezus Christus, die genezing, bevrijding en bemoediging heeft gebracht. Deze getuigenissen kunnen gelezen worden op de website van Sound of Heaven.

David heeft de bediening van apostel

David Sorensen ontving vijfmaal een profetisch woord, van diverse internationale bedieningen, dat God hem heeft geroepen als apostel, om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken en christenen toe te rusten tot dienstbetoon en geestelijke volwassenheid. Zijn verlangen is om gezonde gemeentes te zien ontstaan, waarin mensen zich ontwikkelen in de gaven van de Geest, als het Lichaam van Christus. David Sorensen gelooft dat Jezus Christus werkzaam kan zijn in elke manier van gemeente-zijn, als de Heer het maar kan leiden.

Hij gelooft wel dat het Nieuwe Testament bijzondere aandacht geeft aan huisgemeenten, waar mensen in het dagelijks leven met elkaar betrokken zijn.

David gelooft ook in organische vormen van gemeente-zijn, waar mensen elkaar ontmoeten op basis van authentieke hartsrelaties, zonder per se in eenzelfde ‘groep’ te zitten.

Video’s en online preken

David produceert diverse christelijke video’s met bijbels onderwijs en antwoorden op levensvragen. Hij maakt ook online preken die te beluisteren zijn op deze website. David wil geen geld vragen voor zijn preken en bijbels onderwijs, opdat zoveel mogelijk mensen erdoor gezegend zouden worden.

Vier mooie kinderen

Boven alles is David Sorensen een gelukkige vader van vier superlieve kinderen, die al op jonge leeftijd bijzondere ervaringen hebben met God, die voor hen een levende realiteit is. Ze horen de stem van God, krijgen dromen van Jezus Christus, hebben al diverse malen Gods engelen gezien en hebben Gods genezende kracht ervaren. David gelooft dat God een wonderlijk plan heeft met de komende generaties en investeert graag zijn liefde in zijn eigen kroost.

Hoopvolle visie op de toekomst

David Sorensen gelooft dat de Geest van God bijzonder bezig is over de hele aarde, waarbij Jezus Christus steeds meer tot uiting zal komen in zijn volk, los van de vele menselijke kerksystemen. Het volk van God zal groeien naar een sterke volwassenheid, in volkomen afhankelijkheid van Jezus Christus.

De visie van David Sorensen op de toekomst is hoopvol en positief.

Hij beseft dat er duisternis over de aarde is, maar is ervan overtuigd dat het koninkrijk van God geen afnemende zaak is, maar als een boom die steeds groter wordt, als de zon die steeds helderder schijnt, tot de volle dag van de verschijning van Jezus Christus.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Laat een reactie achter

matthias zegt

Ontzettend bedankt David! Dankzij jou leer ik vertrouwen op God en op moeilijke momenten weet ik dat ik kan bidden en God kan vragen om hulp! Als ik op sommige momenten moeite heb door omstandigheden met vertrouwen brengt God me naar jou site en helpt t me weer mijn vertrouwen op te bouwen! Heel erg bedankt!

Gr. Matthias

Antwoord
Brigitte zegt

Geweldig om dit te lezen, het raakt mij diep in het hart, dank je wel David. Ik hoop zo nader tot God te komen, ben er nog niet, maar ben blij dat God de harten ziet, ook hoeveel ik van Hem hou☺

Antwoord
Philip van Dijk zegt

Dierbare broeder David,

Vanavond heb ik een bericht op jouw contactpagina verstuurd. Ik ben zelf niet zeker of het goed doorgekomen is of dan niet. Vandaar dat ik jou hierop attent maak.

Liefde in Christus,

Philip 😉

Antwoord
Hans Schipper zegt

David ik ben in contact gekomen met je via Sound Cloud want ik ben chronisch rugpijn patiënt voor 20 j en heb 5 rug operaties gehad maar heb nog steeds pijn en gebruik nog steeds morfine en andere medicatie en ben heel beperkt in lopen krijg daar door zweet aanvallen en is mijn kleding snel nat en dat is niet fijn en daardoor ben ik ook heel beperkt kan ook niet in de Kerk komen want er zijn geen middag diensten meer kan gelukkig om 8 uur op familie 7 naar Dominee Charles Stanley kijken en daar ben ik onze Lieve HERE GOD dankbaar voor DAVID want mijn Vader is Ouderling geweest in de Konings Kerk in Voorburg en ik heb ook hele Lieve Ouders gehad David is het goed dat ik mijn telefoon nr geef dat is 0702206912 want als jij belt bel ik je gelijk terug dan kost het jou geen geld want ik kan nog wel auto rijden want ik was Mobiele Kraan machinist bij van Marwijk en een heel fijn bedrijf heel fijn nou David Groeten Hans Schipper Daaaag.

Antwoord
Wilma Schep zegt

Graag wil ik mij inschrijven om de mails van de site Ontdek God te ontvangen, het lukt mij niet om me ergens in te kunnen schrijven.
Misschien via deze weg? Hoop dat het lukt, alvast bedankt.

Antwoord
Mr.Prathipati Paul Raju zegt

Dear Brother / Sister: Greetings in Christ Our Lord. I belong to Christian-Brethren ,. In 1976 when I was in the High School Final (10th Class) Went to Summer Bible School. With Sports and Games preacher taught on Exodus of Israel in Bible came through Chapter 12, Passover lamb, which indicateslain, reasoning us from Bondage of sin and Slavery or Satan. Studied Upto graduation in Arts, BA, and Diploma in Civil Engineering DCE, from the beginning of My Spiritual Journey, Lord calling me to Fulltime Ministry.Asked Him Give Opportunity to Do Job for 2 Years, get the job in Construction, As supervisor, After at age 30, Obeyed to His Ministry. Dedicated In 1990, Get the Married in the same year .. Dedicated to Lord ‘Ministry. Holy Spirit Worked In Me, Confessed My Sins at Him with Tears, Accepted Lord Jesus as My Savior, After Came, Church, Testimony Given, Tasks Baptism in River. This is my salvation experience. With studies, the Lord used me His testimony among Youth and Sunday School, and Church.I am Paster, Evangelist, Prison Chaplain (In India Government Gives Some Hours To Say Ethics To Prisoners With That We Proclaiming Gospel) No Payment (Every Year We Have To Renew Prison Permission) Now I Get Permission, Doing Since 17 Years. , Have the family, Wife is Annie, She is also a full time evangelistic ministry. Working among women and children.We have two children, Beulah and Prizy. They are in studies. , For Prayer and F Fellowship I am mailing to you Ministries: 1. Have Small Church, in that Teaching Word of God, Preaching Gospel 2. Prayer cells 3. Home Bible studies 4. Evangelism to individual and Groups and at large 5. Sports ministry 6. Prison Evangelism, 7. Tribal Gospel tours 8. Youth Retreats 9. Sunday School 10 Sunday School teachers Training 11.Reaching the Un reached ,, Outreaches in villages and towns around. Preaching Gospel with Mega-Phone in Streets and Distributing Tracts, With Assembly Programs on-going12. Show Mercy Upon Food Begging People by Giving Chacolats, Conducting Like Sunday School. Distributing Old Clothes (Collected) to Old and Needy.Help the Poor and Needy. 13.Have Medical Clinics often in Tribal Area. We are ready to serve Christ on Beyond Him, To anybody and Church and Group. By above methods. , I Declare that All Above Written is True and Correct in the Sight of God and me. Thank you, your ‘in Christ, Bro. Paul Raju Address: Bro.Prathipati Paul Raju ,, Evangelist, Prison Chaplain, Bethesda GDM Christian Assembly Church, Old Town, At Pond, H. No.15-20-8, Opp.NTR park Gate, TANUKU-534211, Andhra State , INDIA. emails:  prathipatipaulra ju@gmail.com p  rathipatipaulraj u@ymail.com Gospel  Preachers and Bible teachers, mr .Prathipati Paul Raju   , Youtube: Grace Gospel by Prathipati Paul Raju & R.JoshiNote: We Need Patrnership in Evangelism &Social Benifit Schemes , PleaseNote: We Helping carona believrs and others

Antwoord
Coby Boelen zegt

Bedankt voor het delen van je ervaringen. Blijf jullie volgen.

Antwoord
Jonathan zegt

Blij dat ik deze man nooit heb leren kennen..

Antwoord
Marianne de Meijer zegt

Al enige tijd volg ik je berichten, ben ik heel erg geinterresseerd in je verhalen. Ik geloof in God, heb er alle vertrouwen in. Momenteel heb ik het moeilijk, de angst slaat toe, daarom deze reactie. Ik wil zo graag het vertrouwen hebben en houden, dat we gered worden uit dit complete corona circus, zoals ik het noem. Ik wil niet bang zijn, toch ben ik bang voor alles wat er gebeurt in de wereld. De vaccins die totaal niet te vertrouwen zijn. Kortom……het gaat om de dood……..de mensen de dood inspuiten. Ik heb er alles voor over, om uit deze hel te kunnen ontsnappen. Je site geeft me vertrouwen, je verhalen maken me sterk. Alleen……momenteel ben ik even mijn houvast kwijt. De paniek slaat toe. Ik brand kaarsjes, waar ik in geloof, die me steun geven. Ik bid tot God. Dat we snel bevrijd mogen zijn uit deze toestand. Dankzij je site, heb ik een houvast!! Bedankt dat je er bent!!

Antwoord
Voeg je reactie toe

Pin It on Pinterest

Share This