De boodschap van de Bijbel

boodschap bijbel herstel

De boodschap van de Bijbel is de meest hoopgevende boodschap die er bestaat. In dit artikel zul je in begrijpelijke taal en in vogelvlucht Gods wondermooie plan van herstel lezen, zoals het beschreven staat doorheen de Bijbel. De Bijbel laat zien welke weg God aan het bewandelen is met de mensheid, om een betere toekomst op te bouwen, zodat de aarde niet langer een hel zal zijn, maar uiteindelijk de hemel op aarde wordt.

De beste vrienden

Gods plan met de mensheid begon, zoals beschreven in het boek Genesis, bij de schepping van het universum. In Genesis lezen we dat Gods oorspronkelijke bedoeling was, om samen met de mens te leven, in diepe vriendschap en eenheid. Er was geen scheiding tussen de mens en zijn Maker, maar samen wandelden ze in het paradijs dat God gemaakt had.

God en de mens waren de beste vrienden!

god mens paradijs

God vertrouwde de mens zelfs de hele schepping toe en gaf hem opdracht om er zorgvuldig over te heersen, zodat de aarde optimaal zou groeien en bloeien. De mens begon met alle dieren een naam te geven. Samen met God zou de mens de hele aarde tot een onbeschrijflijk mooie plaats maken, waar ze samen tot in eeuwigheid zouden genieten van elkaar en van alles wat leeft.

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’ (Genesis 1: 27, 28)

Het kwaad verleidde de mens

Er gebeurde echter iets wat Gods droom aan diggelen liet vallen: de mens gaf gehoor aan de verleidelijke stem van het kwaad. In het eerste boek van de Bijbel, genaamd Genesis, kun je lezen hoe God de mens had gewaarschuwd om geen kennis te nemen van het kwaad. ‘Blijf er ver van’, zei Hij, ‘je hoeft geen kennis te hebben van zowel het goede als het kwade!’

God is alleen goed en heeft niets van het kwaad in zich.

Zo maakte Hij de mens ook: goed, zuiver, liefdevol. Zonder het kwade te kennen. Maar het kwaad verleidde de mens en zei: ‘Als jij ook kennis van het kwaad krijgt, zul je net als God zijn! Dan wordt je verstandig…’ De mens luisterde en het kwaad kwam in zijn hart binnen. Vanaf die dag kon het kwaad als een ziekte woekeren, in de gedachten en daden van de mens. Gods plan om samen de beste vrienden te zijn, viel in duigen. De duisternis was erin geslaagd Gods kostbaarste bezit te roven, door de mens te verleiden om het kwaad toegang te geven tot zijn hart.

kwaad zonde

Doordat de mens zich had laten verleiden om het kwade te aanvaarden in zijn leven, kwam er een afstand tussen de mens en God.

Het kwaad kan namelijk niet blijven in Gods heerlijke aanwezigheid. De mens werd noodgedwongen verdreven uit het paradijs en moest sindsdien keihard werken om te overleven in de wildernis. God zei tegen de mens:

‘De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’ (Genesis 3:17-19)

Door in te gaan op de verleiding van het kwaad, werd de duivel de baas over de mens. Vanaf dat moment begon het kwaad op aarde voortdurend toe te nemen.

Het is een mysterie waarom God toestond dat het kwaad, in de vorm van een listige slang, toegang had tot het paradijs, waar de mens leefde. De meest voor de hand liggende verklaring, is dat God wilde dat de mens uit vrije wil zou kiezen om alleen het goede te kennen en ver zou blijven van het kwade. Maar God werd teleurgesteld in de mens die zich liet verleiden om ook het kwaad toegang te geven in zijn innerlijk.

Gods plan van herstel

God liet het daar echter niet bij. Hij had een plan van redding en herstel, om zijn oorspronkelijke bedoeling te laten zegevieren. God wilde de innige vriendschap en eenheid tussen Hemzelf en de mens herstellen.

Doorheen de Bijbel zien we hoe God door de eeuwen heen een volk heeft geroepen, aan wie Hij Zich wilde openbaren, met als doel om uit hen een verlosser voort te brengen voor de hele mensheid. Dat volk was het oude Israel, met Abraham als aartsvader.

Alle mensen op aarde leefden in diepe duisternis en hadden geen enkel besef meer dat er een liefhebbende God was, die hen gemaakt had. God vond echter een enkele man, genaamd Abraham, die wel in God was blijven geloven en die trouw was aan zijn schepper. God sprak tot deze man en deed Hem de belofte dat door zijn nageslacht de hele aarde gezegend zou worden.

abraham bijbel

God zou een geslacht voortbrengen uit Abraham, waaruit uiteindelijk de verlosser van de mensheid geboren zou worden.

Doorheen de eeuwen worstelde God met het nageslacht van Abraham. Hoewel Abraham zelf een gelovige man was, keerde het grootste deel van zijn nageslacht God voortdurend de rug toe. Telkens God een profeet naar hen stuurde, om hen op te roepen zich af te keren van het kwaad, werd deze profeet vermoord. God bleef Zijn liefde openbaren aan Israel, maar ze bleven Hem in het gezicht spugen en kozen steeds weer voor valse profeten, die hen van God wegleidden.

Toch bleef er een klein restant over, die wel luisterden naar de stem van God. Een van die oprechte mensen was de maagd Maria. Zij hield met heel haar hart van God en diende Hem, zo goed als ze kon. God koos haar uit om het grootste wonder te bewerken dat de mensheid ooit gezien heeft, sinds de schepping van het universum: God legde door Zijn Heilige Geest een zaadje in Maria, dat rechtstreeks uit God Zelf voortkwam. Ze werd dus bevrucht door de Schepper van hemel en aarde en bracht een goddelijk mens voort: Jezus Christus.

Doorheen Jezus Christus zou God zijn verlossing over de hele aarde brengen. Dat was het doel geweest van het nageslacht van Abraham: de redder van de schepping voortbrengen.

Tijdens zijn leven liet Jezus aan de Joden zien dat God een hekel heeft aan hun religieuze hypocrisie, maar dat Hij liefde en bewogenheid wil. Geen religie, maar liefde voor elkaar. Hij genas vele duizenden zieken, niet alleen in Israel, maar uit de omliggende landen brachten ze alle zieken naar Jezus toe en Hij genas hen. Hij dreef ontelbare boze geesten uit bij de mensen en bracht doden terug tot leven. Hij wandelde over water, liet een storm ophouden door slechts een woord te spreken en vermenigvuldigde enkele broodjes tot voedsel voor vele duizenden mensen.

Jezus Christus bracht Gods koninkrijk

Jezus Christus was God in mensengedaante. Doorheen Jezus Christus kon God Zichzelf weer als liefhebbende Vader openbaren aan de mensen. Jezus Christus had een geweldige opdracht. Hij zou het kwaad overwinnen, door zichzelf op te offeren.

jezus kruis

Hij zou betalen met Zijn eigen leven, voor de zonden van de mensheid, om ons vrij te kopen uit de greep van het kwaad.

Hij zou echter uit de dood opstaan en naar de hemel terugkeren. Kort daarna zou Hij uit de hemel komen met zijn legers engelen om oordeel te vellen over Israel, dat doorheen de duizenden jaren altijd Gods boodschappers vermoord had, ondanks dat God Zijn liefde aan hen betoonde. Op dat moment zou Hij bovendien een heerschappij vestigen op aarde, die uiteindelijk de hele mensheid zou bereiken met de liefde van God.

Jezus Christus liet zich inderdaad als een volkomen onschuldige kruisigen en betaalde letterlijk met zijn eigen bloed, voor de schuld van de mens, die onder de macht van het kwaad was gekomen. Omdat Jezus Christus zelf zonder zonde was, en dus een volmaakt smetteloos mens was, kon Hij de plaats innemen van de schuldige mensheid.

Nu kan iedereen die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen en een kind van God worden.

Tijdens zijn leven had Jezus Christus voorspeld dat Hij na korte tijd terug zou komen, op de wolken en dat Hij Gods toorn zou brengen over Israel. Hij kondigde aan dat heel Jeruzalem een zee van vuur zou worden en dat de tempel tot de laatste steen afgebroken zou worden. Die voorspelling kwam tot in detail uit, in het jaar zeventig na Christus. Alles wat Jezus voorspeld had, gebeurde op de wijze die Hij had aangekondigd.

jeruzalem 70 ad

Hiermee bracht Jezus Christus een einde aan een tijdperk dat duizenden jaren geduurd had, en dat Hij het oude verbond noemde. Gedurende dat tijdperk was Gods aanwezigheid in een stenen tempel, temidden van een stenen Jeruzalem. Jezus kondigde aan dat deze tijd voorbij was en dat God voortaan niet meer in stenen gebouwen en steden zou verblijven, maar dat Hij voor eeuwig zou wonen in mensen. Jezus sprak over de Heilige Geest die zou komen en die de mensen zou maken tot een levende verblijfplaats voor Gods aanwezigheid. Hij noemde dat het nieuwe verbond ofwel het koninkrijk van God.

Zo werd de intieme eenheid tussen God en mensen volkomen hersteld. God woont niet langer in een afgesloten tempel, Hij is nu in ons midden.

Alle gelovigen samen worden nu het nieuwe Jeruzalem genoemd, geen stad van steen, maar een stad van mensen, over de hele wereld. Doorheen deze mensen, die in Jezus Christus geloven en Gods geliefden zijn, brengt God nu meer en meer zijn liefde en redding over de hele mensheid. De Bijbel kondigt aan dat uiteindelijk alle mensen de liefde van God zullen kennen, net zoals het water de bodem van de zee bedekt. De hele mensheid zal dus volkomen bedekt zijn met het besef van de goedheid van God.

‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ (Habakuk 2:14)

Daar zijn we nog lang niet, maar als we naar de wereldgeschiedenis kijken, zien we dat dit proces al een heel eind gevorderd is. Voor de komst van Jezus Christus, was de hele mensheid overgeleverd aan een ongeremde woekering van het kwaad. Kannibalisme, slavernij, magie, mensenoffers en bloeddorst heersten alomtegenwoordig. Mensen waren nergens veilig en men leefde gemiddeld slechts dertig jaar. De enige veilige plaatsen waren de ommuurde steden, en zelfs die stonden met de regelmaat van de klok onder beleg van bloeddorstige veroveraars en plunderaars. De hele mensheid leed onder een ondraaglijk juk van het kwaad.

Sinds de komst van Jezus Christus in het jaar zeventig, en de vestiging van Gods koninkrijk, is er een onstuitbare opmars van zijn liefde en herstel, over de hele aarde.

In Europa werden bijvoorbeeld de eerste ziekenhuizen opgericht door de christenen, de mensenoffers werden afgeschaft, slavernij werd verboden, allerhande schadelijke occulte praktijken werd stopgezet, extreme uitbuiting van mensen kwam tot een einde en op alle gebieden van de samenleving kwam er een verbetering. Nu, tweeduizend jaar later, kan iedereen in het westen grotendeels veilig leven. Er is nog steeds veel onrecht en verdriet op aarde, maar toch is er een dramatische transformatie gebeurd, dankzij het koninkrijk van God dat blijft uitbreiden. Vandaag zijn er bijna een miljard mensen op aarde die belijden dat Jezus Christus hun verlosser is.

jezus mensheid

De Bijbel belooft dat dit proces van herstel tot in eeuwigheid zal doorgaan, tot de hele schepping hersteld zal zijn. De profeet Daniel zei dat Gods koninkrijk zou gezinnen als een steen, maar zo uitgroeien tot een berg die de hele aarde zal bedekken.

‘Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.’ (Daniel 2:35)

Doorheen de profeet Jesaja beloofde God dat er nooit een einde zal komen aan de uitbreiding van de heerschappij van Jezus Christus:

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Jesaja 9:5, 6)

‘Zijn macht zal steeds groter worden.’ (Jesaja 9:5 BGT)

Sommige christenen denken dat het steeds slechter zal gaan met de aarde, maar dat komt helaas omdat ze de voorspellingen waar Jezus de verwoesting van Jeruzalem aankondigt, uit hun verband rukken en toepassen op onze tijd. Dat is een jammerlijke fout, die veel onnodige angst en onrust veroorzaakt.

De boodschap van de Bijbel is namelijk het tegenovergestelde: geen toename van duisternis, maar juist een toename van licht.

hoop toekomst bijbel

Jezus Christus wordt de opkomende zon genoemd, die steeds helderder zal schijnen, tot de volle dag. De boodschap van de Bijbel is dus een geweldige mooie boodschap van hoop, voor de hele mensheid. Het is waar dat we nog steeds veel leed en onrecht op aarde zien. Maar het is wel al veel beter dan het ooit geweest is en Gods heerschappij zal blijven toenemen. God is vastbesloten om de hele aarde te herstellen en weer de grootste Geliefde en beste Vriend van de mensen te worden. De mensen die hardnekkig God blijven verwerpen en kiezen voor het kwade, zullen uiteindelijk geen plaats meer hebben op aarde, want Gods licht zal de duisternis geheel verdrijven.

‘De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn.’  (Psalm 104:34)

En de aarde zal het bezit worden van de mensen die God innig liefhebben en toegewijd dienen, om zijn vrede en goedheid overal te laten heersen.

‘Wie is de man die de Heer vreest? Zijn nageslacht zal de aarde bezitten.’ (Psalm 25:13)

‘Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de Heer verwachten, die zullen de aarde bezitten.’ (Psalm 37:9)

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’ (Mattheus 5:5)

Dat is de toekomst, die voor ons ligt. Dat is de boodschap van de Bijbel, in een notendop. een geweldige boodschap van hoop en overwinning van Gods goedheid, over het kwade.

Samenvatting van de Bijbel

Jezus Christus is de redder van de hele schepping en als we in Hem geloven, worden we hersteld in diepe eenheid met God, onze liefhebbende Vader. Dankzij de Heilige Geest kunnen we ervaren dat God in ons en bij ons woont en door ons heen wil Hij zijn verlossing verspreiden naar de mensen om ons heen.


Lees meer over de hoopvolle toekomst.
Lees meer over de wederkomst van Jezus in 70AD.
Lees meer over de Heilige Geest, die je helpt om Gods nabijheid te ervaren.
Lees meer over Jezus Christus, die je verlost van het kwaad.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This