De betrouwbaarheid van de Bijbel

betrouwbaarheid bijbel

Hoe betrouwbaar is de Bijbel? Kan de Bijbel de toets van de kritiek doorstaan? Is er bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel?

De Bijbel beweert dat het Gods boek is voor de mensheid. Meer dan 3800 maal zeggen de schrijvers van de Bijbel dat hun woorden van God komen: ‘God zegt…’, ‘Het woord van de Heer kwam tot mij…’, ‘Zo spreekt de Heer…’ enz. Hoe betrouwbaar zijn deze beweringen? Kun je met zekerheid weten of de Bijbel inderdaad is geschreven onder inspiratie van God?

De beste test is dat je zelf de Bijbel ernstig gaat lezen, met een eerlijk en open hart. Sommige van de meest verbeten critici zijn tot diepe inkeer gekomen, door het lezen van de Bijbel. Als God in de Bijbel spreekt, moet er een kracht vanuit gaan, die het potentieel heeft om de mens te raken, los van allerlei externe argumenten.

Miljoenen getuigen dat hun leven drastisch werd getransformeerd ten goede, na het aandachtig lezen van de Bijbel.

Als je de Bijbel met een oprecht zoekend hart leest, zul je vanzelf ervaren of God door dit boek heen tot je hart spreekt of niet. Lees dan vooral de verhalen over Jezus Christus in het Nieuwe Testament, want dit is waar de hele Bijbel om draait: de komst van Jezus Christus, die de redder is van de mensheid.

Boeken over de betrouwbaarheid van de Bijbel

In dit artikel zal ik een aantal fundamentele feiten op een rijtje zetten, die pleiten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Natuurlijk valt er oneindig veel meer over te zeggen. Daarom beveel ik naast de feiten die ik opsom ook enkele goede boeken aan, die veel meer bewijzen aanreiken en deze ook uitdiepen. Er bestaan tientallen boeken over Bijbel en wetenschap, die je allemaal kunt vinden in onze Online Christelijke Boekhandel. Voor dit artikel heb ik een selectie gemaakt van drie boeken, die niet alleen ijzersterke informatie bevatten, maar die ook vlot leesbaar zijn voor iedereen.

wereldwijde vloed tjarko evenboer

De wereldwijde vloed

Het boek ‘De wereldwijde vloed’ van onderzoeker Tjarko Evenboer legt op verbluffende wijze uit, dat de geschiedenis van de zondvloed bevestigd wordt in de geschriften van alle oude volkeren ter wereld. Zijn boek is een fascinerende eye-opener die op overtuigende wijze laat zien hoe accuraat de bijbelse geschiedschrijving is.

bestelknop christelijk boek

 

 

moderne wetenschap bijbel hobrink

Moderne wetenschap in de Bijbel

Een tweede boek dat ik kan aanbevelen is ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’. Bioloog Ben Hobrink toont in dit verbazingwekkende boek aan dat de Bijbel niet alleen bevestigd wordt door de wetenschap, maar gaat veel verder: de Bijbel bevat informatie, die pas duizenden jaren later door de wetenschap is ontdekt. Alleen goddelijke openbaring kan de verklaring zijn voor de aanwezigheid van deze informatie in de Bijbel.

bestelknop christelijk boek

 

bewijs genoeg lee strobel

Bewijs Genoeg

Voormalig rechtbankverslaggever Lee Strobel heeft dertien topwetenschappers ondervraagd over de historische juistheid van de Bijbel en de geschiedenis van Jezus Christus. Hij geeft een nauwkeurig verslag, dat tal van vragen op wetenschappelijke maar tegelijk vlot leesbare wijze beantwoordt.

bestelknop christelijk boek

 

[symple_divider style=”solid” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Feiten over de Bijbel

#1 De Bijbel is het boek van planeet aarde

De Bijbel is het eerste grote boek dat ooit werd gedrukt. Het is ook het eerste boek dat werd vertaald in meerdere talen. Door alle tijden heen is de Bijbel bovendien altijd het meest gedrukte, meest vertaalde, meest verspreide boek op aarde geweest. Dat is het vandaag nog altijd. Er zijn naar schatting meer bijbels op aarde dan er mensen zijn.

Elk jaar worden ongeveer vijfhonderd miljoen bijbelgedeelten verspreid en miljoenen complete bijbels.

De meest bekende boeken op aarde hebben hooguit enkele honderden vertalingen. Delen van de Bijbel zijn in maar liefst tweeduizend talen vertaald. Het aantal vertalingen van de Bijbel stijgt torenhoog boven alle andere boeken op aarde uit. Als buitenaardse wezens naar de aarde zouden komen en zich afvragen welk boek op deze planeet het belangrijkst is, zou dat zonder enige twijfel de Bijbel zijn. De Bijbel is ontegensprekelijk het boek der boeken, het boek van de mensheid, het meest gedrukt, meest vertaald, meest gelezen boek op planeet aarde. Geen enkel ander boek komt zelfs in zijn buurt. De Bijbel is in alle opzichten de eerste onder alle geschriften op aarde. Als je God was en wilde dat elk mens op aarde jouw boek kon lezen, zou je inderdaad zoiets verwachten.

#2 De historische voorspellingen van de Bijbel blijken accuraat

Oog kijkt in toekomstWellicht het meest overtuigende feit dat aantoont hoe betrouwbaar de Bijbel is, is dat er veel specifieke voorspellingen in staan, die keer op keer blijken uit te komen. Als je concrete en controleerbare voorspellingen doet, is het al snel uit met je geloofwaardigheid als je voorspellingen niet uitkomen. De Bijbel is het enige boek op onze planeet dat honderden voorspellingen bevat die accuraat bleken te zijn. Alleen al over de geboorte, het leven en de kruisiging van Jezus Christus zijn er (vele eeuwen voor zijn geboorte) wel driehonderd voorspellingen gedaan, die alle tot in detail uitgekomen zijn.

De profeten in de Bijbel hebben de val van vele naties voorspeld – Ammon, Moab, de Filistijnen – en steden als Babylon, Nineve, Tyre en Sidon. Deze zijn inderdaad allemaal verdwenen.

Ongeveer 150 jaar voordat Cyrus, de koning van Perzie, was geboren, voorspelde Jesaja zijn geboorte, zijn naam en vertelde dat hij de joden zou bevrijden uit de ballingschap (Jesaja 44: 28). Josia, een van Juda’s koningen, kreeg zijn naam 300 jaar voor hij geboren was (1 Koningen 13: 2).

Grote wereldrijken, de vervolging van het Joodse volk, de kenmerken van onze huidige maatschappij, de ontwikkelingen van de technologie en nog veel meer zaken werden alle tot in detail voorspeld in de Bijbel – vaak duizenden jaren op voorhand.

Alleen God is in staat om dat soort voorspellingen te doen.

Hij staat buiten onze tijd en onze dimensies en Hij overziet de loop der eeuwen, zegt de Bijbel. Hij ziet vele malen verder dan wij. Voor Hem is een dag als duizend jaar en duizend jaar is als een dag. Het feit dat de Bijbel doorspekt is met voorspellingen die keer op keer juist blijken te zijn, is een fundamenteel bewijs voor de goddelijke oorsprong van deze geschriften.

#3 Verschillende auteurs, dezelfde God

schrijver van de bijbelDe Bijbel bestaat uit 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 verschillende auteurs. Daaronder zijn koningen (David en Salomo), geleerden en artsen (Jesaja en Lucas), theologen (Ezra en Paulus), hoge staatslieden (Mozes, Daniël, Nehemia), landbouwers en vissers (Amos en Petrus), musici (Asaf en de kinderen van Korach), profeten (Ezechiël, Joël, etc.) De boeken zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar geschreven.

Veel van de schrijvers hebben elkaar nooit gekend, spraken soms zelf een andere taal en hadden een heel andere achtergrond of woonden op verschillende plaatsen.

De Bijbel is geschreven op 3 continenten: Afrika, Azië en Europa; onder verschillende omstandigheden: in een paleis, in de woestijn, in de gevangenis,…. Het werd geschreven in drie verschillende talen: het Oude Testament in het Hebreeuws en het Aramees en het Nieuwe Testament in het Grieks. Bijna vierduizend maal staat er in de geschriften van deze schrijvers dat hun woorden door God waren ingegeven: ‘De Heer sprak tot mij’, of ‘zo zegt de Heer’, enz.

De vele geschriften stemmen verbazingwekkend goed met elkaar overeen – vaak tot in de kleinste details.

En dat terwijl de auteurs elkaar meestal niet eens kenden en leefden met tussenpozen van honderden jaren. Bijvoorbeeld de beschrijving van Gods karakter en uiterlijk is identiek in verschillende geschriften. De verbluffende eenheid tussen deze vele geschriften wijst op een en dezelfde inspiratiebron.

#4 Bewijzen uit de archeologie

Critici hebben veel van de historische feiten in de Bijbel in twijfel getrokken. De archeologie heeft de laatste tientallen jaren echter aangetoond dat ze ongelijk hebben. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld 36 maal over de Hetieten. Er bestond buiten de Bijbel geen bewijs over het bestaan van dit volk, daarom meenden tegenstanders dat de Bijbel niet betrouwbaar kon zijn. Opgravingen in Turkije hebben echter aangetoond dat het rijk van de Hetieten heel groot geweest is.

ebla tabletten bijbel archeologieDe Ebla tabletten, die in 1960 in Syrie ontdekt zijn, bevatten de namen van Ur, Sodom en Gomorra, steden die ook in de Bijbel voorkomen, waarvan tegenstanders meenden dat ze niet zouden bestaan.

De naam “Kanaän” werd in Ebla gebruikt, een naam waarvan critici hadden beweerd, dat hij niet gebruikt werd in die tijd en dus ten onrechte voorkwam in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Deze tabletten weerspreken ook de idee dat schrijven tot 1400 voor Christus niet werd gepraktiseerd en dat het daarom niet mogelijk zou zijn dat Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven heeft. De tabletten werden echter duizend jaar voor Mozes geschreven!

De referenties van de Bijbel over de vele Assyrische koningen blijken eveneens accuraat, want archeologen hebben Assyrische boeken ontdekt die alle namen van deze koningen bevatten. Zeker duizend gewoontes die in Genesis werden beschreven werden ook beschreven in de Nuzi tabletten die in het huidige Iraq werden gevonden.

Ooit werd beweerd dat er nooit een Assyische koning is geweest met de naam Sargon zoals beschreven staat in Jesaja 20:1 omdat deze naam niet bekend was in enig ander document. Toen werd het paleis van Sargon ontdekt in Khorsabad, Irak. Het verhaal dat genoemd werd in Jesaja 20, van de verovering van Asdod, stond vermeld op de muren van het paleis. Dat zijn slechts enkele van de talloze archeologische bewijzen voor de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Keer op keer hebben archeologen sterke bewijzen gevonden die de kritiek op de Bijbel weerleggen.

In het verleden konden tegenstanders van de Bijbel vele malen roepen dat de Bijbel onjuist was, omdat de toenmalige archeologische kennis nog ontoereikend was. Steeds opnieuw blijkt achteraf dat de critici ongelijk hadden en de Bijbel wel degelijk historisch accuraat is.

# 5 De goed bewaarde staat van de geschriften

dode zee rollenCritici beweerden lange tijd dat de oorspronkelijke bijbelse geschriften door onnauwkeurige overschrijvingen verloren zijn gegaan en dat de huidige Bijbel dus veel onjuistheden zou bevatten. Een historische vondst ontkrachtte deze kritiek. In een grot in de noordwestelijke heuvelrand van de Dode Zee vond men boekrollen die gedurende tweeduizend jaar verborgen waren geweest. Aanvullende vondsten leverden manuscripten op die meer dan 1000 jaar ouder waren dan de oudste exemplaren tot dan toe. Een van de belangrijkste was een exemplaar van het boek Jesaja. Het was een document dat in essentie gelijk is aan het boek Jesaja dat we in onze eigen Bijbel hebben.

Deze tweeduizend jaar oude boekrollen stemmen nauwkeurig overeen met de moderne tekst van de Bijbel.

Ze bewijzen dat het overschrijven van zelfs de oudste handschriften door de eeuwen heen steeds met de grootst mogelijke nauwkeurigheid is gebeurd, door bedreven vakmensen.

#6 De Bijbel vormt de basis voor de beschaafde samenleving

Doorheen de geschiedenis zijn er altijd grote regeringsleiders geweest die zich voor belangrijke beslissingen lieten inspireren door de Bijbel. Het is bijvoorbeeld dankzij de Bijbel dat de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika. Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens. Hetzelfde geldt voor de inhoud van veel grondwetten: deze zijn vaak afgeleid van de Bijbel. Het is dankzij de Bijbel dat we vandaag mensenrechten en goede grondwetten hebben!

#7 Miljoenen aanvaarden vervolging

christenvervolging leeuwen romeDoorheen de geschiedenis zijn er miljoenen mensen doodgemarteld, hun kinderen verloren, van alle bezittingen beroofd en op allerlei andere manieren vervolgd, omwille van hun geloof in de Bijbel en Jezus Christus. De eerste christenen werden massaal voor de leeuwen geworpen door keizer Nero. De afslachting van christenen is doorheen de geschiedenis altijd doorgegaan, op allerlei manieren, in verschillende  landen.

De bijbelse geschriften staan vol met informatie die heel eenvoudig kon worden gecontroleerd. Grote delen van het Nieuwe Testament werden geschreven en verspreid in de tijd dat de  ooggetuigen nog leefden en alles konden controleren op juistheid.

Als deze geschriften onjuist waren geweest, zouden zoveel mensen hun leven niet gegeven hebben.

Ook vandaag zijn wereldwijd miljoenen christenen bereid de hoogste prijs te betalen voor iets wat ze ervaren als oneindig veel kostbaarder en krachtiger dan hun aardse bezit, geluk of zelfs leven…

#8 De Bijbel overleeft altijd

In de geschiedenis van de mensheid zijn er ontelbare vijanden van de Bijbel geweest, die alles hebben geprobeerd om de Bijbel het zwijgen op te leggen en te vernietigen. Door alle strijd heen is de Bijbel vandaag nog steeds het meest gedrukte, meest verspreide, meest gelezen, meest vertaalde boek ter wereld. Voltaire probeerde de Bijbel uit te roeien en installeerde drukpersen in zijn huis om pamfletten tegen de Bijbel te drukken. Ironisch genoeg werden deze drukpersen later gebruikt om… Bijbels te drukken!

#9 Duizenden wetenschappers geloven in de Bijbel

Een veelgehoorde leugen is dat je dom moet zijn om in de Bijbel te geloven. De werkelijkheid is dat duizenden geleerden met hun volle verstand zeggen  dat er heel wat grondige redenen zijn om te geloven dat de Bijbel inderdaad Gods boek is voor de mensheid. Op de site van Answers in Genesis vind je een lange lijst van invloedrijke wetenschappers (zowel uit het heden als het verleden) die ervan overtuigd zijn dat de wetenschap de Bijbel bevestigt. In het artikel ‘Wetenschap en God‘ ga ik hier dieper op in.

Ontdek het zelf

Er kan nog zoveel meer gezegd worden over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Maar uiteindelijk valt of staat alles met de realiteit. Het gaat erom of jij bereid bent zelf op onderzoek te gaan en de Bijbel wilt gaan lezen. Begin dan in het Nieuwe Testament en lees over het leven en de boodschap van Jezus Christus. Het zal vanzelf blijken of je door de Bijbel aangeraakt wordt of niet. Niemand kan jou overtuigen, je moet zelf de proef op de som nemen en zelf op zoek gaan naar God.

Als je hem ontmoet weet je het en kan niets en niemand je nog van je stuk brengen. Want God is per definitie de grootste kracht die er bestaat.

Als je hem echt leert kennen, is dat voor jou het enige echte bewijs dat telt. Als je je voeten op de maan hebt gezet, weet je zeker dat de maan geen inbeelding is. God is een realiteit en als je hem leert kennen, is dat het meest krachtige wat er is.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This