Hoe christenen misleid werden…

dispensationalisme

Elke christen is ervan overtuigd de Bijbel te geloven. En dat menen we ook oprecht. We lezen toch wat er staat? Of niet soms?

Ons hart kan heel oprecht zijn, tijdens het lezen van de Bijbel. Maar wat we eigenlijk helemaal niet beseffen, is dat we heel vaak de Bijbel lezen door de bril van een denkbeeld of een leer die anderen ons meegegeven hebben. De afgelopen 150 jaar is er een leer verspreid onder christenen, die ons allemaal – zonder dat we er ook maar het minste besef van hebben – een bril heeft opgezet, die ons zicht op de Bijbel heel sterk gekleurd heeft. Deze leer heet het dispensationalisme, ook bekend als de bedelingenleer. Hoewel deze leer nog maar bestaat sinds de 19e eeuw, heeft ze in zeer korte tijd een grote invloed gekregen onder christenen wereldwijd.

Het dispensationalisme is doorgedrongen in zowat elk aspect van ons christelijk leven.

Het kleurt de manier waarop we de Bijbel lezen, geeft vorm aan ons beeld van Jezus Christus, bepaalt ons begrip van Gods plan met de mensheid, belemmert ons gebedsleven, weerhoudt ons om de Geest van God ten volle te ervaren, enzovoort. Geen enkele leer heeft zo snel zoveel invloed verworven onder christenen. Het stuurt ons denken veel meer dan we ons realiseren.

In dit artikel zul je ontdekken wat het dispensationalisme is, waar het vandaan komt, waardoor het zo’n grote invloed heeft verworven, waarom het zeer schadelijk is en wat het verschil is met de heldere bijbelse waarheid.

Wat is het dispensationalisme?

Het dispensationalisme of de bedelingenleer is de leer dat Gods plan met de mensheid is opgesplitst in meerdere tijdperioden die men dispensaties of bedelingen noemt. John Nelson Darby en C.I. Scofield waren de belangrijkste grondleggers van deze leer.

Het dispensationalisme leert onder andere dat de gaven van de Geest vandaag niet meer werkzaam zijn.

Daardoor is er geweldig veel tegenstand tegen de werking van de Heilige Geest in de meeste kerken. Deze hevige weerstand tegen de Geest van God is uiteraard niet gebaseerd op de Bijbel, maar komt voort uit het dispensationalisme die beweert dat we nu in een bedeling leven waarin geen wonderen meer gebeuren. Zoals we allemaal weten spreekt de Bijbel echter overvloedig over de gaven en de kracht van de Heilige Geest!

‘Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God die dit alles in allen bewerkt. Maar iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen.’ (1 Kor. 12:6)

Gelukkig hebben miljoenen christenen intussen ontdekt dat de gaven van de Geest wel degelijk werkzaam zijn, en ervaren er de levensveranderende vruchten van, in de vorm van genezing, bevrijding, bemoediging, bevestiging van Gods plan voor ons leven en veel meer. Maar we beseffen niet welke andere invloeden het dispensationalisme nog heeft op ons denken. Hieronder zal ik een aantal leugens van deze dwaalleer ontmaskeren aan de hand van de glasheldere waarheid van de Bijbel.


Geen aardse tempel, maar de Heilige Geest

Het dispensationalisme leert dat er een aards Jeruzalem herbouwd zal worden, met een stenen tempel, waar Jezus fysiek zal wonen. Deze leer is dan ook zeer sterk gericht op het herstel van het aardse Israel, omdat ze verwachten dat daar Jezus zal terugkomen, om te regeren vanuit een aards Jeruzalem. Daarmee gaat deze leer regelrecht in tegen de kernboodschap die de apostelen steeds weer herhaalden, namelijk dat WIJ nu de tempel en verblijfplaats van God zijn:

‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.’ (1 Korintiers 6:19)

‘In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.’ (Efeze 2:22)

‘De Allerhoogste echter woont niet in wat mensenhanden maken, zoals de profeet zegt: De hemel is mijn troon, zegt de Heer, de aarde mijn voetenbank. Wat voor huis willen jullie voor mij bouwen? Welke plek mij geven om te rusten?’ (Handelingen 7:49)

Een centrale openbaring van het Nieuwe Testament is dat de aardse elementen van het Oude Testament, zoals een fysieke stad en tempel, een schaduw waren van de realiteit die iedereen nu kan ervaren IN CHRISTUS. We ontvangen alles nu IN DE GEEST, dankzij de Heilige Geest die ons gegeven wordt.

‘hoewel zij dienstdoen in een heiligdom dat slechts een kopie en een schaduw is van het hemelse.’ (Hebr. 8:5)

‘Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen.’ (Hebr. 9:24)


Geen fysieke plaats, maar in de Geest

Het dispensationalisme beweert dus dat mensen God weer op een aardse, fysieke locatie zullen moeten aanbidden, net als in het oude verbond. Jezus Christus verklaarde echter dat Hij het tijdperk inluidde waarin mensen God zullen aanbidden IN DE GEEST en niet langer op een fysieke plaats:

‘Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult aanbidden. …  

Maar er komt een tijd – en die is er al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. 

Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’(Johannes 4:23, 24)

De tijd dat mensen naar een specifieke heilige plaats zouden gaan om te aanbidden, was dus afgelopen met de komst van Jezus Christus. Hij luidde namelijk het leven in de Heilige Geest in. Even later zegt Jezus tegen de vrouw dat Hij haar stromen van leven water kan geven, waarmee Hij voor het eerst de Heilige Geest aankondigt.


Niet satan regeert, maar Jezus Christus

Het dispensationalisme geeft geweldig veel eer aan satan en beweert dat de invloed van de duisternis steeds meer zal toenemen, over de hele aarde. Dat is regelrecht het tegenovergestelde van wat Jezus Christus, de apostelen en de profeten verklaarden, namelijk dat satan verslagen is en dat het juist de macht van Jezus Christus is, die zich onophoudelijk zal verspreiden.

‘Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ (Lucas 10:18)

‘De heerschappij rust op Zijn schouder… aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.‘ (Jesaja 9:5)

‘Want Christus moet als koning regeren totdat alle vijanden aan hem onderworpen zijn.’ (1 Cor. 15:25)


Alle volken zullen Jezus dienen

Het dispensationalisme introduceerde het idee van de ‘opname van de Gemeente’ en zegt dus dat alle christenen zullen worden weggenomen van de aarde, en dat daarna de mensheid overgeleverd wordt aan de klauwen van de Antichrist. Jezus Christus zei echter dat ALLE VOLKEN tot zijn leerlingen gemaakt worden.

‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen. ‘ (Matteus 28:18)

‘De Heer doet het heil ontkiemen zoals de aarde de gewassen, een moestuin de zaden. Zijn roem zal zich verbreiden voor het oog van alle volken. (Jesaja 61:11)


Geen duisternis maar toenemend licht

Het dispensationalisme beweert dat de wereld steeds donkerder wordt, door een toename van misleiding, goddeloosheid en afval van christenen. Jezus wordt echter de Zon, het Ochtendlicht en de Morgenster genoemd, die steeds helderder schijnt tot de volle dag.

‘Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.’ (Jesaja 60:2, 3)

‘Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. (Spreuken 4:18)

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.’ (Johannes 1:5)


Geen scheiding tussen Joden en heidenen

Het dispensationalisme beweert dat er een scheiding is tussen Joden en de rest van de wereld en dat God een apart plan heeft met de Joden. De apostelen zeggen echter dat er geen scheiding meer is en Joden en heidenen samen een nieuwe mens en volmaakte eenheid zijn in Christus.

‘Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’ (1 Korintiers 12:13)

‘Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.’ (Efeze 2:15)

‘Het doet er niet meer toe of u Jood bent of Griek, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Want samen vormt u een eenheid in Christus Jezus. Als u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham en deelt u in de beloofde erfenis.’ (Galaten 3:28, 29)


Openbaring is geen toekomstdrama

Het dispensationalisme beweert dat het boek Openbaring spreekt over de verre toekomst en dat al Gods oordelen over de hele mensheid uitgestort worden. In Openbaring staat echter zesmaal dat alles wat beschreven werd nabij was, binnenkort zou gebeuren, spoedig zou plaatsvinden, enzovoort. Dus geen duizenden jaren later!

‘De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er spoedig gebeuren moet.’ (Openbaring 1:1)

‘Gelukkig hij die deze profetische boodschap voorleest, en gelukkig zij die ernaar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat. Want de tijd is nabij.’ (Openbaring 1:3)

‘Iemand zei tegen mij: ‘Deze woorden zijn geloofwaardig en waarachtig, en de Heer, de God die de profeten de geest van de profetie geeft, heeft zijn engel gestuurd om zijn dienaars te laten zien wat er binnenkort gebeuren zal.’ (Openbaring 22:6)

‘En toen hoorde ik: ‘Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.’ (Openbaring 22:10)

‘Weet: ik kom spoedig, en het loon heb ik bij me: ieder krijgt het loon voor zijn daden.’ (Openbaring 22:12)

‘Hij die van dit alles getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ (Openbaring 22:20)


Jullie zullen het beleven!

Het dispensationalisme beweert dat de rede op de Olijfberg in Mattheus 24 spreekt over groot onheil dat ons allemaal te wachten staat en een wereldwijde wederkomst van Jezus Christus. Jezus benadrukte echter voortdurend dat de mensen die toen leefden het zouden meemaken. Het aangekondigde onheil is dus vervuld in die generatie en wij hoeven daar niet voor te vrezen.

‘Ja, ik verzeker u, dat alles zal neerkomen op deze generatie.’ (Mattheus 23:36)

‘Ik verzeker jullie: de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven.’ (Mattheus 24:34)

‘Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)


De apostelen hadden gelijk

Het dispensationalisme beweert dat de apostelen eveneens schreven over een komende wereldwijde wederkomst van Jezus, duizenden jaren na de apostelen. Maar de Bijbel laat zien dat alle apostelen wisten dat deze komst zeer spoedig zou gebeuren, en dat ze de christenen in hun tijd daarop wilden voorbereiden:

zie, de Rechter staat voor de deur.’(Jakobus 5:7)

‘Het einde aller dingen is nabijgekomen. (…) Want het is nu de tijd,‘ (1 Petrus 4:7, 17)

‘De nacht is haast voorbij, de dag begint al bijna.’(Romeinen 13:12)

Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.’(Hebr. 10:30-31)

‘daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. (1 Johannes 2:18)

Als je gelooft dat de apostelen het bij het verkeerde eind hadden, dan zouden ze allemaal onbetrouwbaar gebleken zijn, want dan hebben ze iets aangekondigd wat niet gebeurd is. Hetzelfde geldt voor Jezus, die eveneens aankondigde dat de mensen niet zouden sterven voor ze het meemaakten. Als ze ongelijk hebben gekregen, spraken ze dus niet ut de Geest van God. De bijbelse norm is: als iemand iets voorspelt wat niet gebeurt, dan mag je niet langer naar die persoon luisteren. Als Jezus en de apostelen zich vergist hebben, waren ze dus niet uit Gods Geest aan het spreken en kunnen we hen nooit meer vertrouwen. Dan is al het andere dat ze zeiden ook onderhevig aan fouten. Of… spraken ze wel degelijk de waarheid? Zou de komst inderdaad heel spoedig gebeuren? In dat geval moeten wij ons denken grondig bijstellen…


Geen dwaling maar Gods koninkrijk

Het dispensationalisme leert dat de gelijkenis van het mosterdzaadje spreekt over de wereldwijde groei van dwaalleer. De Bijbel laat echter duidelijk zien dat Jezus deze gelijkenis vertelde aangaande de groei van het koninkrijk van God.

‘Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Hoe kunnen we het uitbeelden? Het is als het mosterdzaadje. Als je zaait, is het het kleinste van alle zaden op aarde. Maar als het gezaaid is en opkomt, wordt het groter dan alle andere planten.’ (Marcus 4:30-32)


Jezus heeft NU alle macht

Het dispensationalisme leert dat Jezus Christus pas na zijn fysieke wederkomst zal regeren over de hele aarde. Jezus zei echter tweeduizend jaar geleden dat Hij toen reeds alle macht had over hemel en aarde en Hij zond zijn leerlingen uit om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

‘God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. ‘ (Matteus 28:18)

Zo kan ik de hele dag doorgaan met de vele leugens aan te duiden die het dispensationalisme heeft verspreid, en die de basis zijn geworden voor hoe we allemaal lange tijd gedacht hebben.


Dispensationalisme verblindt ons

Het gevolg van deze leugens is dat christenen een zeer negatieve toekomstverwachting hebben en hun missie negeren, om alle volken tot Jezus te brengen. Ze beseffen niet dat Jezus nu reeds Heer en Koning is en ervaren Hem dus ook niet als zodanig. Ze kijken uit naar een wederkomst en vergeten dat Jezus hier en nu bij ons is, door Zijn Geest. Ze denken dat Jezus later op aarde zal regeren vanuit een stenen gebouw en missen de wonderbare realiteit dat Hij nu in ons woont en vanuit ons zijn regering wereldwijd verspreidt.

dispensationalisme verblinding

Christenen worden verblind voor de wonderbare werkelijkheid van Gods koninkrijk, de grote macht van Jezus Christus en de heerlijke realiteit van de Heilige Geest.  

De hoop voor een glorieuze toekomst vol overwinning wordt geheel geroofd en wat overblijft, is een angstig verwachten van een vreselijke verdrukking en toename van demonie wereldwijd.


Het ontstaan van het dispensationalisme

Het dispensationalisme is nog maar 150 jaar geleden sterk opgekomen. Voor die tijd dachten christenen totaal anders! Veel kerkvaders, wereldberoemde bijbelleraren, opwekkingspredikers en historici wisten allemaal dat Mattheus 24 en Openbaring vervuld waren.

Zo is bijvoorbeeld het Leger des Heils ontstaan vanuit de visie dat Jezus Christus Koning is en christenen zijn heerschappij in de samenleving dienen manifest te maken. Ook het onderwijs en medische zorg is ontstaan door christenen die de regering van Jezus verspreidden in de maatschappij. Het besef van het koningschap van Jezus Christus en de opdracht om zijn macht uit te beierden heeft bijgedragen tot reusachtige omwentelingen in de wereld.

scofield biblePas in de 19e eeuw werd het dispensationalisme sterk verspreid door C. I. Scofield, die een nieuwe bijbel uitgaf waarin deze leer verwerkt zat, de Scofield Reference Bible. Christenen namen klakkeloos deze leer aan, omdat ze onder de indruk waren van deze uitvoerige studiebijbel. Deze propaganda-bijbel van het dispensationalisme is de basis geworden voor het denken van de meeste evangelische christenen, omdat die beweging hoofdzakelijk bestond uit gewone mensen, die niet gewend waren diepgaande studie van het Woord te doen.

In Nederland is het dispensationalisme dominant geworden omdat de Evangelische Omroep onder sterke invloed stond van ‘Het Zoeklicht’, een organisatie die voortdurend het dispensationalisme verkondigt.

Ook de populaire boeken van Hall Lindsey hebben het dispensationalisme sterk onder de aandacht gebracht. Lindsey profeteerde dat Jezus in 1988 zou terugkomen. Dat is uiteraard niet gebeurd, waaruit blijkt dat hij niet uit de Geest van God sprak. Ook de populaire fantasieromans van Tim Lahaye, getiteld ‘De laatste bazuin’, hebben het dispensationalisme nog breder verspreid. Later spande Lahaye een rechtszaak aan tegen een co-auteur, over de verdeling van de miljoenen die deze romans opleverden.

Het idee van de opname van de Gemeente, wat een belangrijk onderwerp is in de bedelingenleer, is ontstaan toen een gehandicapt meisje, Margaret McDonald, een demonisch visioen kreeg over een zogenaamde opname van de gemeente. Door dat misleidende visioen zijn christenen de Bijbel anders gaan uitleggen, en daaruit is het idee van een wereldwijde opname van alle christenen ontstaan. Ook vandaag zijn er christenen die demonische visioenen ontvangen die deze dwaling kracht bijzetten. Meer hierover lees je in het uitvoerige artikel ‘Hoop voor de Toekomst.

De schade die aangericht wordt door het dispensationalisme

De bedelingenleer heeft meer verwoesting aangericht onder christenen dan enig andere leer. Het ontkent namelijk alle kernwaarheden van het Nieuwe Testament: Jezus die Koning is, Gods uitbreidende koninkrijk, de kracht van de Heilige Geest, God aanbidden in de Geest, Gods manifeste tegenwoordigheid bij ons, de eenheid van Joden en heidenen in Christus, christenen zijn het nieuwe Jeruzalem, enzovoort. Het is wel zo dat niet iedereen alle aspecten van de bedelingenleer bewust gelooft. Het is eerder zo dat het als een schaduw over de meeste christenen hangt, een schaduw die het zicht op het koningschap van Jezus Christus wegneemt en de visie van de uitbreiding van Gods koninkrijk belemmert.

In essentie ontkent deze leer de absolute kern van wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan: Hij kwam als Koning om te regeren op aarde.

Jezus benadrukte tweeduizend jaar geleden reeds dat het koninkrijk van God toen over de mensen was gekomen.

‘Indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’ (Lukas 11:20)

Jezus kondigde aan dat zijn leerlingen Hem als Koning zouden zien komen om de Joden te oordelen en om als Koning te heersen. Jezus zei zeer duidelijk dat de mensen die toen leefden, dat zouden meemaken:

‘Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven

Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’ (Mattheus 16:27-28)

Het dispensationalisme verwerpt deze woorden van Jezus volkomen en beweert dat christenen moeten wachten op een toekomstige wederkomst van Jezus, vooraleer we Gods heerschappij kunnen ervaren. Zo berooft deze leer christenen van het volle besef van de overwinning en het verlossende koningschap van Jezus Christus. Het schuift de ervaring van Gods regering naar een verre toekomst, in plaats van dat christenen vandaag in deze realiteit gaan wandelen. Het dispensationalisme remt zodoende de groei van Gods koninkrijk heel sterk af en plaatst christenen in een defensieve, afwachtende houding, in plaats van hen te laten zien dat ze een sterk overwinnend leger zijn. Daarom is de bedelingenleer een belangrijke oorzaak dat de maatschappij zo goddeloos is geworden. Ze leert christenen namelijk om uit te zien naar een grote ontsnapping, in plaats van een leger te zijn dat de wereld verovert met de verlossing en heerschappij van Jezus Christus.

De bedelingenleer is de meest succesvolle strategie van duisternis geworden om de uitbreiding van Gods koninkrijk tegen te gaan, door christenen in een afwachtende houding te brengen.

Het dispensationalisme heeft christenen wereldwijd beroofd van de heerlijke gaven van de Geest, die zoveel bevrijding en genezing brengen. Door deze leer is het christelijk geloof zo rationalistisch geworden, puur theorie, zonder dagelijkse realiteit, zonder kracht van God. Het dispensationalisme heeft christenen ervan weerhouden om volop te functioneren in de wonderbare geestelijke realiteit van Gods koninkrijk, door ons wijs te maken dat alles aards en letterlijk is.

Het dispensationalisme heeft christenen verblind voor de heerlijke realiteit van Gods aanwezigheid bij ons.

Het beweert dat Gods tegenwoordigheid pas sterk in ons midden zal zijn na de wederkomst van Jezus. Daardoor strekken de meeste christenen zich niet uit naar Gods aanwezigheid en doen niets anders dan menselijke samenkomsten houden, gebaseerd op theorie in plaats van zich te richten op de ontmoeting met God die in hun midden wil wonen.

De heerschappij van Jezus wordt naar de toekomst verschoven, de kracht van de Geest wordt uit ons midden geweerd, Gods manifeste aanwezigheid wordt miskend, de duivel wordt onterecht verheerlijkt, Gods plan om alle volken aan Jezus te onderwerpen wordt ontkend, de waarheid dat we in de Geest van God leven wordt tenietgedaan door alles aards te maken, het besef dat christenen Gods tempel en stad zijn wordt verworpen, enzovoort. Voor zowat elke belangrijke en krachtige bijbelse waarheid heeft de bedelingenleer een leugen geïntroduceerd, die als waarheid is verspreid en het denken van christenen wereldwijd heeft besmet. Zo werd het Lichaam van Christus enorm verzwakt en gebonden. Begrijp je nu waarom de Geest van God zegt dat het tijd is voor vrijheid en doorbraak?

De waarheid van Gods Woord

bijbel vreugde

In plaats van de leugenbeelden die het dispensationalisme in het denken van de kerk heeft geplant, zet ik even alle bijbelse waarheden op een rij die we hier en nu mogen ervaren:

Jezus Christus bracht Gods koninkrijk op aarde.

Jezus is Koning der koningen en Heer der heren.

Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde.

Jezus stuurt ons erop uit om alle volken aan Hem te onderwerpen.

Gods koninkrijk breidt voortdurend uit.

De duivel is verslagen en heeft geen macht meer over de aarde.

Het einde der tijden was het einde van het tijdperk van het oude verbond.

Jezus Christus is de nieuwe dag, de morgenster, de dageraad, die Zijn licht steeds sterker laat schijnen op aarde.

Het nieuwe Jeruzalem is in de Geest en bestaat uit de christenen.

Wij zijn hier en nu Gods tempel, door de Heilige Geest.

Er is geen scheiding tussen Joden en heidenen, maar we zijn samen in Christus een nieuwe mens, het ware volk van God.

We hoeven niet naar een plek te gaan om te aanbidden, want God is geest en we aanbidden Hem in geest en waarheid.

Om alle bijbelteksten te lezen die bovenstaande waarheden onderbouwen, verwijs ik naar de zeer uitvoerige bijbelstudie HOOP VOOR DE TOEKOMST. Daar worden nog veel meer leugens over het dispensationalisme ontkracht en wordt de bijbelse boodschap van het toenemende koninkrijk van God zeer uitvoerig onderbouwd.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This